intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Luật cạnh tranh: Chương II. Những vấn đề lý luận cơ bản để chống hạn chế cạnh tranh và chống cạnh tranh không lành mạnh

Chia sẻ: Nguyen Vu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

144
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khách quan: hành động hướng đến việc xác lập một giao dịch kinh tế với khách hàng, có tác dụng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của người này trên cơ sở gây bất lợi cho người khác. Chủ quan: Chủ thể có chủ đích thông qua hành động đó để tạo thuận lợi cho bản thân hoặc người khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật cạnh tranh: Chương II. Những vấn đề lý luận cơ bản để chống hạn chế cạnh tranh và chống cạnh tranh không lành mạnh

 1. CHƯƠNG II NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ  BẢN VỀ CHỐNG HẠN CHẾ  CẠNH TRANH VÀ CHỐNG CẠNH  TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH     1
 2. I.Khái niệm, chức năng và vai trò của cạnh tranh 1. Khái quát về cạnh tranh kinh tế 2
 3. 1. Khái quát về cạnh tranh kinh tế 1.1 Cạnh tranh  Quaù trình coá gaéng cuûa hai hay nhieàu chuû theå thoâng qua nhöõng haønh vi vaø khaû naêng nhaát ñònh ñeå cuøng ñaït ñöôïc moät muïc ñích.  3
 4. I.1.2 Cạnh tranh kinh tế ­  Xuaát hieän vaøo giai ñoaïn neàn kinh teá chuyeån töø töï cung töï caáp sang kinh teá haøng hoaù, treân neàn taûng cuûa cheá ñoä tö höõu 4
 5. I.1.2 Cạnh tranh kinh tế Caïnh tranh kinh teá laø söï ganh ñua, söï kình ñòch giöõa caùc nhaø kinh doanh treân thò tröôøng nhaèm tranh giaønh cuøng moät loïai taøi nguyeân saûn xuaát hoaëc cuøng moät loïai khaùch 5
 6. I.1.2 Cạnh tranh kinh tế Goàm hai yeáu toá caáu thaønh:  Khaùch quan: haønh ñoäng höôùng ñeán vieäc xaùc laäp moät giao dòch kinh teá vôùi khaùch haøng, coù taùc duïng hoã trôï 6
 7. I.1.2 Cạnh tranh kinh tế - Chuû quan: Chuû theå coù chuû ñích thoâng qua haønh ñoäng ñoù ñeå taïo thuaän lôïi cho baûn thaân hoaëc ngöôøi khaùc 7
 8. I.2 2. Tác động của cạnh  tranh đến phát triển kinh tế  Đối với doanh nghiệp  Söï ñoøi hoûi phaûi lieân tuïc hoøan thieän khaû naêng saûn xuaát, hoïat ñoäng kinh doanh trong doanh nghieäp cuõng chính laø ñoäng löïc ñeå 8
 9. I.2 2. Tác động của cạnh  tranh đến phát triển kinh tế Ñoái vôùi ngöøoi tieâu duøng (NTD) - Nguoàn saûn phaåm, dòch vuï ngaøy caøng ña daïng vaø phong phuù, - Ñònh höôùng cung caáp haøng hoùa phuø hôïp vôùi 9
 10. I.2 2. Tác động của cạnh tranh  đến phát triển kinh tế  Heä quaû cuûa nhöõng noã löïc caûi tieán vaø saùng taïo cuûa doanh nghieäp laø söï phaùt trieån tieán boä chung cuûa naêng löïc saûn xuaát cuûa neàn kinh teá. - Höôùng daãn vieäc phaân boå laïi caùc nguoàn löïc 10
 11. II. Những vấn đề lý luận cơ  bản về chống hạn chế cạnh  tranh và chống cạnh tranh  không lành mạnh  1. Khaùi niệm, bản chất của chống hạn chế cạnh tranh 11
 12. II.1 Khaùi niệm, bản chất của chống hạn chế cạnh tranh     1.1 Định nghĩa hành vi hạn     chế cạnh tranh 12
 13. II.1.1 Định nghĩa hành vi  hạn chế cạnh tranh  Hµnh vi h¹n chÕ c¹nh tranh lµ hµnh vi cña doanh nghiÖp lµm gi¶m, sai lÖch, c¶n trë c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, bao gåm hµnh vi tho¶ thuËn h¹n chÕ c¹nh tranh, l¹m dông vÞ trÝ thèng lÜnh thÞ tr­êng, l¹m dông 13 vÞ trÝ ® quyÒn vµ tËp trung éc
 14. II.1.2 Bản chất của chống  hạn chế cạnh tranh  Ñieàu kieän ñeå caïnh tranh dieãn ra laø caùc beân cung vaø caàu: + coù caùc khaû naêng löïa choïn vaø thay theá + Khoâng bò haïn cheá caïnh tranh theo khaû naêng cuûa mình 14 + Ñöôïc pheùo töï do tham gia
 15. II.1.2 Bản chất của chống  hạn chế cạnh tranh => Baûo veä Caïnh tranh töï do + Baûo ñaûm cho caïnh tranh ñöôïc tieáp dieãn lieân tuïc. + Ngaên chaën loaïi boû quy luaät hoaït ñoäng khaùch quan cuûa thò tröôøng do ñoäc quyeàn 15
 16. II.1.2 Bản chất của chống  hạn chế cạnh tranh Hình thaønh vaø baûo ñaûm söï toàn taïi cuûa moät heä thoáng kinh teá thò tröôøng ñöôïc ñieàu tieát thoâng qua 16
 17. II.2 Khái niệm, bản chất của  chống cạnh tranh không  lành mạnh 2.1 Định nghĩa hành vi cạnh tranh không lành  mạnh (Ñieàu 3.4 Luaät Caïnh tranh) Hµnh vi c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh lµ hµnh vi c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr× kinh doanh tr¸i víi c¸c chuÈn mùc nh th«ng th­êng vÒ ® ® kinh doanh, g© ¹o øc y thiÖt h¹i hoÆc cã thÓ g© thiÖt h¹i ® y Õn lîi Ých cña Nhµ n­íc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña doanh nghiÖp kh¸c hoÆc NTD.  17
 18. II.2.2 Cạnh tranh hiệu quả Caïnh tranh hieäu    quaû laø ñoái töôïng baûo veä quan troïng cuûa Luaät caïnh tranh  18
 19. II.2.2 Cạnh tranh hiệu quả  CTHQ laø cuoäc caïnh tranh maø ôû ñoù, caùc chuû theå tham gia caïnh tranh, trong quaù trình tranh ñua chieám lónh vaø môû roäng thò tröôøng tieâu thuï, ñaõ aùp duïng phöông phaùp thu huùt khaùch haøng thoâng19qua
 20. II.2.2 Cạnh tranh hiệu quả  Phöông thöùc caïnh tranh nhö vaäy ñöôïc goïi laø caïnh tranh hieäu quaû – coù nghóa laø söû duïng hieäu quaû hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa chính baûn thaân caùc chuû theå kinh doanh 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2