intTypePromotion=1

Bài giảng Luật kinh doanh - ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
680
lượt xem
258
download

Bài giảng Luật kinh doanh - ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật kinh doanh của ThS Nguyễn Quốc Sỹ trình bày tổng quan về môn học Luật kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh doanh - ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH ----- ----- MOÂN HOÏC LUAÄT KINH DOANH GIAÛNG VIEÂN: ThS. NGUYEÃN QUOÁC SYÕ Õ
 2.       ! " #! $%&  ' (! ) $%* ' + ,- 0 ' 1 23 6 07 8 9  : ; 2 ; 2
 3.   ! "% &
 4.    A B 2) CD 7 0  7 2%# ! E! 07 7 0 7 F) G  ' 1 ? 6  H %I ' D + CJ ! %I ' 'K ?;L $ G! M C#  G
 5.   ! "% &
 6.     ! $' ( + ',- ./ , 01 + .213 1 1 6 I FK 8 N(  OP %# ' 07 ! D 0 ' Q 8 @ 1    R 23 6 S 8 9 ' (!T$U C V ) $%* ' 8 1 8 W 1 < S ?K $) 1   Q $Q
 7.   ! "% & (
 8.     ! $' ( + ',- ./ , 01 + .213 1 $%* ' #! ;X 2
 9. Z
 10.   ! "% & )
 11.     ! $' ( + ',- ./ , 01 + .213 ,  ' #! 2[ '  \ %I ' DW ] ( D K #! 2[ '  \ %I ' D A %I ' 'K ?;L 1 $ G!  \ %I ' DR ^P 9 ' $ ' 7S P 9 ' _ 1
 12.   ! "% &
 13.    N( ` a b6 , \ ^ c ,';d fP c] g ^ c ,';d bh ,@ 'S +iijS ,kl OD ?P ' ^! m nW o1 $ N( ^ %I ' nD 8 OD N( m7 , W o1 $ A 1! C( L 8 OD ` L ?P B W 1 7 C6 1 M  ' p $# 2X 2D 9 2q S ;Q : Q $Q
 14.   ! "% & *
 15.    456 89 8 -8
 16.   ! "% & +
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2