intTypePromotion=1

Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 4 - GV. Nguyễn Hữu Chân Thành

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
119
lượt xem
14
download

Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 4 - GV. Nguyễn Hữu Chân Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 4 trình bày các nội dung trong thiết kế số. Các nội dung cụ thể được trình bày ở chương này như giới thiệu về thiết kế số, một số ví dụ về thiết kế và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Kỹ thuật số 2: Chương 4 - GV. Nguyễn Hữu Chân Thành

 1. Bài giảng môn Kỹ thuật số 2 Chương 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 1
 2. Bài giảng môn Kỹ thuật số 2 1. GIỚI THIỆU  Trong caùc thiết keá heä thoáng soá, ngöôøi ta thöôøng chia heä thoáng thaønh 2 phaàn: Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 2
 3. Bài giảng môn Kỹ thuật số 2 1. GIỚI THIỆU (tt)  Khoái datapath: thöïc hieän caùc hoaït ñoäng xöû lyù döõ lieäu → caùc maïch toå hôïp, tuaàn töï (thanh ghi).  Khoái control: xaùc ñònh trình töï cuûa caùc hoaït ñoäng → FSM.  Caùc tín hieäu ñieàu khieån (control signals): kích hoaït caùc hoaït ñoäng xöû lyù döõ lieäu khaùc nhau.  Caùc tín hieäu traïng thaùi (status signals): moâ taû caùc traïng thaùi cuûa datapath.  Khoái datapath vaø control cuõng coù theå giao tieáp vôùi caùc heä thoáng khaùc qua caùc ngoõ data inputs, data outputs, control inputs vaø control outputs. Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 3
 4. Bài giảng môn Kỹ thuật số 2 2. MỘT SỐ VÍ DỤ THIẾT KẾ  Ví duï 1: Thieát keá heä thoáng ñeám soá bit 1 trong moät soá n-bit Reset B = 0 ; S1 Load A B← 0 while A ≠ 0 do 0 if a = 1 then 0 0 1 s s B = B + 1 ; 1 End if; S2 S3 Shift right A Done Right-shift A ; End while; 1 B←B +1 A = 0? 0 Pseudo-code for the bit counter 0 a0 1 ASM Chart for the pseudo-code Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 4
 5. Bài giảng môn Kỹ thuật số 2 2. MỘT SỐ VÍ DỤ THIẾT KẾ Reset  Ví duï 1 (tt): S1 LB 0 0 1 Data 0 s s n log2n 1 0 si LB L S2 S3 LA L Shift EB E Counter EA E EA Done Clock A log2n n 1 EB z 0 0 a0 z a B 0 1 Datapath for the ASM chart ASM chart for the bit counter control circuit Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 5
 6. Bài giảng môn Kỹ thuật số 2 2. MỘT SỐ VÍ DỤ THIẾT KẾ  Ví duï 2: Thieát keá maïch nhaân nhò phaân song song 2 soá n-bit Reset Decimal Binary S1 13 11 01 Multiplicand (A) Load A P← 0 × 11 × 1 01 1 Multiplier (B) Load B 13 1101 13 11 01 0 00 00 0 1 143 s s 1101 1 0 001111 Product (P) 1 (a) Manual method S2 S3 Shift left A , Shift right B Done P = 0; for i = 0 to n – 1 do 1 if bi = 1 then P← P + A B = 0? P = P+ A; end if; 0 Left-shift A ; end for; 0 b0 (b) Pseudo-code 1 An algorithm for multiplication ASM chart for the multiplier Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 6
 7. Bài giảng môn Kỹ thuật số 2 2. MỘT SỐ VÍ DỤ THIẾT KẾ LA 0 DataA LB DataB n n n  Ví duï 2: (tt) L Shift-left L Shift-right EA E EB E Reset register register S1 A B Clock P← 0 n Load A 2n Load B 0 0 1 + s s Sum z b0 1 0 S2 S3 2n 2n Shift left A , Shift right B Done Psel 1 0 2n DataP 1 P← P + A B = 0? EP E Register 0 0 2n b0 1 P ASM chart for the multiplier Datapath circuit for the multiplier Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 7
 8. Bài giảng môn Kỹ thuật số 2 Reset 2. MỘT SỐ VÍ DỤ THIẾT KẾ S1  Ví duï 2: (tt) Psel = 0, EP 0 s 1 0 1 s S2 S3 Psel = 1, EA , EB Done 1 EP z 0 0 b0 1 ASM chart for the multiplier control circuit Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 8
 9. Bài giảng môn Kỹ thuật số 2 2. MỘT SỐ VÍ DỤ THIẾT KẾ  Baøi taäp: Thieát keá maïch chia 2 soá n-bit 15 00001111 Q 9 140 B 1001 100 01100 A 9 1001 50 10 001 45 10 01 5 10000 1001 1110 1001 (a) An example using decimal numbers 101 R (b) Using binary numbers R = 0; for i = 0 to n – 1 do Left-shift R| | A ; if R ≥ B then qi = 1 ; R = R– B ; else qi = 0 ; end if; end for; (c) Pseudo-code Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 9
 10. Bài giảng môn Kỹ thuật số 2 2. MỘT SỐ VÍ DỤ THIẾT KẾ Reset  Baøi taäp:(tt) S1 R ← 0, C ← n – 1 Load A Load B 0 1 s 0 1 S2 s Shift left R||A S4 S3 Done C← C - 1 0 1 R≥ B ? Shift 0 into Q Shift 1 into Q R← R – B 1 0 C = 0? ASM chart for the divider Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 10
 11. Bài giảng môn Kỹ thuật số 2 2. MỘT SỐ VÍ DỤ THIẾT KẾ  Baøi taäp:(tt) 0 n LA DataA EB DataB Rsel 1 0 n n LR L L Left-shift w Left-shift E Register ER E EA E register register n n n an - B 1 A EQ E Left-shift w cout cin 1 register + n n Clock Q R Datapath circuit for the divider Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 11
 12. Bài giảng môn Kỹ thuật số 2 2. MỘT SỐ VÍ DỤ THIẾT KẾ Reset  Baøi taäp:(tt) S1 Rsel = 0, LR , LC 0 1 s S2 ER , EA S3 EQ , Rsel = 1, EC 0 1 0 s c out 1 S4 Done LR 1 0 z ASM chart for the divider control circuit Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 12
 13. Bài giảng môn Kỹ thuật số 2 Q&A Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2