intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - TS. Trần Văn Thảo

Chia sẻ: Kiều Thanh Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

128
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Đối tượng, phương pháp và các nguyên tắc kế toán thuộc bài giảng nguyên lý kế toán, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với các nội dung trình bày về: Lịch sử kế toán, định nghĩa và phân loại kế toán, đối tượng kế toán, phương pháp kế toán, môi trường kế toán, các khái niệm và nguyên tắc kế toán, yêu cầu kế toán, nhiệm vụ kế toán, đạo đức nghề nghiệp và nghề kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - TS. Trần Văn Thảo

 1. TRÖÔØNG ÑH KINH TEÁ TP.HCM KHOA KEÁ TOAÙN – KIEÅM TOAÙN GIAÛNG VIEÂN TS.TRAÀN VAÊN THAÛO 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 1
 2. NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN MOÂN HOÏC daønh cho taát caû caùc heä ñaïi hoïc. 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 2
 3. NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN  Heä Chính qui  Soá tín chæ: 3 Thôøi gian : 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 3
 4. MỤC TIÊU MÔN HỌC  CUNG CẤP KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG KẾ TOÁN CƠ BẢN GIÚP NGƯỜI HỌC CÓ NỀN TẢNG CĂN BẢN VỀ KẾ TOÁN 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 4
 5. NỀN TẢNG CĂN BẢN HT KT KT KT PT TT TC QT KT NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 5
 6. MẤT CĂN BẢN KT KT PT TC KT KT TT HT QT NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 6
 7. TỔNG QUAN VỀ NỘI DUNG MÔN HỌC TT RÔØI RAÏC TT HEÄ THOÁNG TT HÖÕU ÍCH CHỨNG TỪ SỔ KẾ TOÁN BÁO CÁO (C5) (C6) (C2) Tính giaù (C4) Ñònh khoaûn(C3) Taøi khoaûn, ghi soå keùp ĐỐI TƯỢNG KIEÅM SOAÙT SỬ DỤNG TT (C1) 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 7
 8. NOÄI DUNG MOÂN HOÏC  CHÖÔNG1: ÑOÁI TÖÔÏNG, PHÖÔNG PHAÙP VAØ CAÙC NGUYEÂN TAÉC KEÁ TOAÙN  CHÖÔNG2: BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN  CHÖÔNG3: TAØI KHOAÛN VAØ GHI SOÅ KEÙP  CHÖÔNG4: TÍNH GIAÙ CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG KEÁ TOAÙN 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 8
 9. NOÄI DUNG MOÂN HOÏC  CHÖÔNG5: CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN VAØ KIEÅM KEÂ  CHÖÔNG 6: SOÅ KEÁ TOAÙ- HÌNH THÖÙC KEÁ TOAÙN  CHÖÔNG7: KEÁ TOAÙN CAÙC QUAÙ TRÌNH KINH DOANH CHUÛ YEÁU  CHÖÔNG 8: TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN, KIEÅM TRA KEÁ TOAÙN 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 9
 10. MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC CHÖÔNG  GIÖÕA CAÙC CHÖÔNG COÙ MOÁI QUAN HEÄ MAÄT THIEÁT, CHÖÔNG TRÖÔÙC LAØ CÔ SÔÛ ÑEÅ HOÏC CHÖÔNG TIEÁP THEO. 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 10
 11. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHƯƠNG CHƯƠNG7 CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 5 CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 1 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 11
 12. PHÖÔNG PHAÙP DẠY-HỌC  Giôùi thieäu moät caùch coù heä thoáng caùc vaán ñeà nghieân cöùu.  Höôùng daãn phöông phaùp hoïc  Hướng dẫn SV thảo luận,thực hanh 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 12
 13. ĐỂ HỌC MÔN NÀY  TRƯỚC HẾT, NGƯỜI HỌC CẦN TÌM HIỀU MỤC TIÊU CỦA TỪNG CHƯƠNG, MỖI CHƯƠNG NHẰM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ, SAU KHI HỌC XONG MỘT CHƯƠNG NGƯỜI HỌC TỰ HỎI CÓ THỂ HIỂU HOẶC LÀM ĐƯỢC GÌ.  THỨ HAI, HIỂU ĐÚNG VÀ ĐẦY ĐỦ CÁC THUẬT NGỮ THEN CHỐT TRONG MỖI CHƯƠNG.  THỨ BA, TÌM MỐI LIÊN KẾT GIỮA CÁC VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG VÀ GIỮA CÁC CHƯƠNG VỚI NHAU.  THẢO LUẬN – THỰC HÀNH BT LỚP - THẢO LUẬN – THỰC HÀNH BT NHÀ – DỰ KIỂM TRA 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 13
 14. PHÖÔNG PHAÙP HOÏC – TÖÏ HOÏC THEO PHÖÔNG PHAÙP POWER  P (Prepare): Chuaån bò taøi lieäu vaø ñoïc tröôùc taøi lieäu,töï heä thoáng hoùa vaán ñeà nghieân cöùu, ghi nhaän nhöõng thaéc maéc.  O (Organization): Saép xeáp vaø tham gia giôø töï hoïc, giờ nghe giaûng, giờ thaûo luaän nhoùm, giờ laøm baøi taäp moät caùch coù heä thoáng vaø khoa hoïc. 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 14
 15. PHÖÔNG PHAÙP HOÏC – TÖÏ HOÏC THEO PHÖÔNG PHAÙP POWER  W (Work)Chuù yù nghe baøi giaûng treân lôùp, neâu thaéc maéc, tích cöïc tham gia thaûo luaän, ghi nhaän caùc yù kieán, heä thoáng laïi kieán thöùc, laøm baøi taäp.  E ( Estimation): Töï ñaùnh giaù qua nghe giaûng, thaûo luaän, baøi söûa treân lôùp, kieåm tra giöõa kyø…  R (Rethink and Recreate): Laät ngöôïc laïi nhöõng vaán ñeà ñaõ ñöôïc ghi nhaän – giaûi trí 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 15
 16. ÑAÙNH GIAÙ  Thaûo luaän,Baøi taäp,  8,9,10 kiểm tra giữa kỳ 30% (đề mở)  Thi heát moân 70% (đề đóng: trắc nghiệm và tự luận) 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 16
 17. TAØI LIEÄU 1. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - BỘ MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – 2011 2. BÀI GIẢNG 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 17
 18. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực chung (Bắt buộc)  Luật kế toán 2003(Bắt buộc)  Tạp chi kế toán  Tạp chí tài chính  Tạp chi kiểm toán 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 18
 19. CHÖÔNG 1 ÑOÁI TÖÔÏNG, PHÖÔNG PHAÙP VAØ CAÙC NGUYEÂN TAÉC KEÁ TOAÙN 1. LỊCH SỬ KẾ TOÁN 2. ÑÒNH NGHÓA VAØ PHAÂN LOAÏI KEÁ TOAÙN 3. ÑOÁI TÖÔÏNG KEÁ TOAÙN 4. PHÖÔNG PHAÙP KEÁ TOAÙN 5. MÔI TRƯỜNG KẾ TOÁN 6. CÁC KHÁI NIỆM VÀ NGUYEÂN TAÉC KEÁ TOAÙN 7. YÊU CẦU KẾ TOÁN 8. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN 9. ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ NGHỀ KẾ TOÁN 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 19
 20. Lịch sử kế toán  Nhận biết quy luật phát triển của kế toán 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2