intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế

Chia sẻ: Codon_01 Codon_01 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

0
75
lượt xem
11
download

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đến với "Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế" các bạn sẽ được tìm hiểu tổng quan về kinh doanh quốc tế; lý thuyết thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế; liên kết kinh tế quốc tế; môi trường văn hóa; môi trường thương mại quốc tế;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế

 1. QUOÁC TEÁ INTERNATIONAL BUSINESS  MANAGEMENT 1
 2. Noäi dung moân hoïc 1. Toång quan veà kinh doanh quoác teá 2. Lyù thuyeát thöông maäi quoác teá vaø ñaàu tö quoác teá. 3. Lieân keát kinh teá quoác teá 4. Moâi tröôøng vaên hoùa 5. Moâi tröôøng thöông maïi quoác teá 6. Moâi tröôøng chính trò – luaät phaùp 7. Hoaïch ñònh chieán löôïc toaøn caàu 8. Chieán löôïc saûn xuaát quoác teá 9. Chieán löôïc quaûn trò nguoàn nhaân löïc quoác teá 2
 3. Keát quaû mong ñôïi  Hieåu ñöôïc nhöõng ñoäng löïc kinh doanh quoác teá trong boái caûnh toaøn caàu hoùa  Coù khaû naêng giaûm thieåu ruûi ro vaø toái öu hoùa lôïi ích khi thöïc hieän kinh doanh ra nöôùc ngoaøi.  Xaây döïng chieán löôïc hieäu quaû ñeå xaâm nhaäp vaø hoaït ñoäng thaønh coâng treân thò tröôøng quoác teá. 3
 4. Taøi lieäu tham khaûo Saùch  Quaûn Trò Kinh Doanh Quoác Teá, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, 2003.  Kinh Doanh Toaøn Caàu Ngaøy Nay, TS. Nguyeãn Ñoâng Phong, TS Nguyeãn Vaên Sôn, TS. Ngoâ Thò Ngoïc Huyeàn, Ths. Quaùch Thò Böûu Chaâu, Nhaø Xuaát Baûn Thoáng Keâ, 2001. Nguoàn khaùc  http://www.ueh.edu.vn  http://www.dei.gov.vn 4
 5. Ñaùnh giaù Sinh vieân ñöôïc ñaùnh giaù döïa vaøo caùc tieâu chuaån sau:  Tieåu luaän 30%  Thi cuoái kyø 70% 5
 6. Ñeà taøi tieåu luaän Haõy phaân tích moâi tröôøng vaên hoùa cuûa moät nöôùc cuï theå, töø ñoù ruùt ra nhöõng vaán ñeà caàn löu yù cho nhaø quaûn trò khi tieán haønh thöïc hieän kinh doanh quoác teá ôû nôi ñoù. 6
 7. CHÖÔNG 1:  TOÅNG QUAN VEÀ KINH DOANH QUOÁC  TEÁ (AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL BUSINESS) 1. Kinh doanh quoác teá (International Business) 2. Toaøn caàu hoùa (Globalization) 7
 8. 1. KINH DOANH QUOÁC TEÁ (IB) 1.1. Khaùi nieäm 1.2. Kinh doanh quoác teá vaø Kinh doanh trong nöôùc 1.3. Ñoäng cô kinh doanh quoác teá 1.4. Caùc hình thöùc kinh doanh 8
 9. 1.1. KHAÙI NIEÄM  Kinh doanh quoác teá laø nhöõng giao dòch ñöôïc taïo ra vaø thöïc hieän giöõa caùc quoác gia ñeå thoûa maõn muïc tieâu cuûa caù nhaân vaø toå chöùc  3 thuaät ngöõ  Kinh doanh quoác teá (international business)  Thöông maïi quoác teá (international trade) 9
 10. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt)  Thuaät ngöõ veà coâng ty hoaït ñoäng kinh  doanh treân nhieàu nöôùc  Coâng ty ña quoác gia (Multinational Company or Enterprise - MNC or MNE) – laø coâng ty ñöôïc thaønh laäp do voán cuûa nhieàu nöôùc ñoùng goùp  Coâng ty toaøn caàu (Global Company - GC) – laø coâng ty tieâu chuaån hoùa caùc hoaït ñoäng toaøn caàu treân moïi lónh vöïc  Coâng ty xuyeân quoác gia 10
 11. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt)  Moät soá thuaät ngöõ kinh doanh quoác  teá (International Business Terminology) * International Business – Doanh nghieäp coù nhöõng hoïat ñoäng ngoaøi laõnh thoå quoác gia. * Foreign Business – chæ nhöõng hoaït ñoäng trong noäi ñòa cuûa moät quoác gia khaùc 11
 12. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) * Multidomestic Company (MDC) – Moät toå chöùc coù nhöõng thaønh vieân töø nhieàu quoác gia (Multicountry Affiliates) coù nhöõng chieán löôïc KD rieâng döïa treân nhöõng khaùc bieät cuûa thò tröôøng * Supernational, Supranational – toå chöùc coù hoaït ñoäng laãn quyeàn sôû höõu ñeàu laø ña quoác 12
 13. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) * Transnational Corporation (TNC):   Ñöôïc hình thaønh töø nhöõng toå chöùc thuoäc 2 hay nhieàu nöôùc  Hoaït ñoäng döôùi moät heä thoáng quyeát ñònh, theo höôùng chieán löôïc chung vaø nhöõng chính saùch nhaát quaùn thoâng qua moät hoaëc nhieàu trung taâm ra quyeát ñònh  Nhöõng toá chöùc naøy raát gaên boù nhau bôûi quyeàn sôû höõu vaø nhöõng hình thöùc khaùc, aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa nhau, chia seû 13
 14. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) * Global Company (GC) – Moät toå chöùc coù nhöõng noã löïc ñeå tieâu chuaån hoùa vaø keát hôïp (standardize & integrate) caùc hoaït ñoäng treân toaøn caàu veà taát caû caùc laõnh vöïc chöùc naêng. Ñaëc tröng:  Coù heä thoáng (integrated systems) caùc hoaït ñoäng quoác teá ñöôïc quaûn lyù ñeå keát hôïp thaønh nguoàn löïc phuï thuoäc laãn nhau  Coù coå phaàn quoác teá (international interests)  Coù nhöõng lieân minh ôû nöôùc ngoaøi (foreign alliances) 14
 15. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) * Mutinational Corporation (MNC) – Chæ baát cöù toå chöùc naøo coù coå phaàn quoác teá  Tieâu chuaån:  Ñònh löôïng:  Soá löôïng caùc quoác gia maø toå chöùc hoaït ñoäng ít nhaát laø 2  Tæ leä lôïi nhuaän thu ñöôïc töø nhöõng hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi phaûi töø 25-30%  Möùc ñoä quan taâm thò tröôøng nöôùc ngoaøi phaûi ñuû vöõng chaéc ñeå taïo ra söï khaùc nhau trong vieäc ra quyeát15
 16. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt) * Mutinational Corporation (MNC) (tt)  Ñònh tính:  Söï quaûn trò cuûa toå chöùc phaûi theo höôùng ña quoác gia  Trieát lyù quaûn trò cuûa toå chöùc coù theå laø: daân toäc, ña chuûng, khu vöïc, toaøn caàu  Tieâu chuaån chuû yeáu – MNC kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ôû nöôùc ngoaøi vaø quaûn trò chuùng (keå caû nhöõng hoaït ñoäng 16
 17. 1.1. KHAÙI NIEÄM (tt)  Kinh doanh quoác teá vaø caùc ngaønh hoïc khaùc  Ñòa lyù - khai thaùc ñòa ñieåm, soá löôïng, chaát löôïng caùc nguoàn löïc treân toaøn caàu  Lòch söû - hieåu bieát roäng hôn veà chöùc naêng hoaït ñoäng kinh doanh quoác teá hieän taïi  Chính trò - ñònh hình kinh doanh treân toaøn caàu  Luaät - ñieàu chænh moái quan heä buoân baùn quoác teá  Kinh teá hoïc - coâng cuï phaân tích ñeå xaùc ñònh  aûnh höôûng coâng ty quoác teá ñoái vôùi neàn kinh teá nöôùc sôû taïi vaø nöôùc meï  taùc ñoäng chính saùch kinh teá cuûa moät nöôùc ñoái vôùi coâng ty quoác teá  Nhaân chuûng hoïc - hieåu bieát giaù trò, thaùi ñoä, nieàm tin cuûa con ngöôøi vaø moâi tröôøng 17
 18. 1.2. KINH DOANH QUOÁC TEÁ & KINH DOANH TRONG  NÖÔÙC  Ñaëc ñieåm chung - Nhöõng nguyeân lyù vaø kyõ naêng cô baûn trong kinh doanh hoaøn toaøn coù theå aùp duïng trong kinh doanh quoác teá cuõng nhö kinh doanh trong nöôùc  Ñaëc ñieåm rieâng - Quaûn trò kinh doanh trong nöôùc ñöôïc thöïc hieän trong phaïm vi moät nöôùc trong khi quaûn trò kinh doanh quoác teá ñöôïc thöïc hieän xuyeân qua bieân giôùi caùc nöôùc vaø phöùc taïp hôn, vì:  Söï khaùc bieät giöõa caùc nöôùc veà vaên hoùa, chính trò, kinh teá, luaät phaùp, …  Phaûi hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa heä thoáng thöông maïi vaø ñaàu tö quoác teá 18
 19. 1.3. ÑOÄNG CÔ KINH DOANH QUOÁC  TEÁ  Nhoùm ñoäng cô ñaåy vaø keùo  Môû roäng thò tröôøng (Market expansion)  Tìm kieám nguoàn löïc (Acquire resources)  Öu theá veà vò trí (Location advantage)  Lôïi theá caïnh tranh (Comparative advantage)  Baûo veä thò tröôøng (To protect their market) 19
 20. 1.3. ÑOÄNG CÔ KINH DOANH QUOÁC  TEÁ (tt)  Ví duï ­ Ñoäng cô kinh doanh quoác teá cuûa  caùc coâng ty Uùc  Chi phí (Cost-based)  Thò tröôøng (Market-based)  Nguoàn löïc töï nhieân (Natural resource based)  Chính saùch Chính phuû Uùc (Australia Government policies)  Chính saùch Chính phuû nöôùc chuû nhaø (Host Government policies) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2