intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
19
lượt xem
4
download

Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính công: Chương 1 Tổng quan về tài chính công gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các đặc trưng cơ bản và kết cấu của tài chính công, quản lý tài chính công, chức năng, vai trò và nguyên tắc hoạt động của tài chính công,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - ĐH Thương Mại

 1. D H TÀI CHÍNH CÔNG TM 3 (36,9) _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 1
 2. Tài liệu tham khảo [1]. TS. Lê Thị Kim Nhung (2015), Giáo trình Tài chính công, Nhà xuất bản Thống kê D [2]. GS.TS. Dương Thị Bình Minh (2005), Tài chính công, Nhà xuất bản Tài chính. H TM [3]. TS. Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình Quản lý tài chính công, NXB Tài chính, Hà nội. [4] ThS. Vũ Cương (2012), Giáo trình Kinh tế và tài chính công, NXB Thống kê _T [5]. Juergen G. Backhaus and George Mason, Handbool of Public M Finance (2004, Springer), Kluwer Acedemic Publishers [7]. Tạp chí tài chính U [6]. Harvey S. Rosen (2005), Public finance, McGraw-Hill, Irwin. [8]. http://www.mof.gov.vnBộ môn Tài chính doanh nghiệp 2
 3. Nội dung học phần Chương 1: Tổng quan về tài chính công Chương 2: Thu nhập công và chi tiêu công D Chương 3: Hệ thống NSNN H TM Chương 4: Quản lý thu NSNN Chương 5: Quản lý chi NSNN _T Chương 6: Cân đối NSNN Chương 7: Tín dụng nhà nước M Chương 8: Các quỹ tài chính công ngoài NSNN Chương 9: Quản lý tài sản công U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 3
 4. Chương 1: Tổng quan về tài chính công 1.1. Các đặc trưng cơ bản và kết cấu của TCC D 1.2. Chức năng, vai trò và nguyên tắc hoạt động của TCC H 1.3. Quản lý TCC 1.4. Chính sách TCCTM _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 4
 5. 1.1. Các đặc trưng cơ bản và kết cấu của TCC 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của TCC D 1.1.2. Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của TCC H 1.1.3. Kết cấu của TCC TM _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 5
 6. 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển TCC Các tiền đề: D H - Sự phát triển của nền k.tế hàng hoá tiền tệ. TM - Sự ra đời của NN: Đây là tiền đề q.định sự ra đời của TCC. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 6
 7. 1.1.2. Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của TCC 1.1.2.1. Khái niệm TCC D TCC phản ánh h.thống các q.hệ k.tế dưới h.thái tiền tệ H trong quá trình phân phối tổng nguồn lực tài chính quốc gia TM biểu hiện thông qua các h.động thu, chi bằng tiền để h.thành và sd các quĩ t.tệ của NN và các chủ thể công quyền nhằm t.hiện các c.năng KTXH của NN trong việc c.cấp HH, DV công _T cộng cho XH không vì m.đích LN (GT TCC – ĐHTM) M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 7
 8. 1.1.2.2. Các đặc trưng cơ bản của TCC  Chủ thể là Nhà nước, các q.hệ gắn liền với q.lực c.trị của D NN, được thể chế hóa bằng các VB PL. H Được đặc trưng bởi quá trình h.thành và sd các quỹ t.tệ của  NN TM  _T P.vụ lợi ích của cộng đồng, việc thụ hưởng không phụ M thuộc vào k.năng, m.độ đóng góp của các chủ thể trong XH. U  Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 8
 9. 1.1.3. Kết cấu TCC * Căn cứ theo chủ thể quản lý - D Tài chính công tổng hợp H Tài chính của các cơ quan hành chính NN TM - - Tài chính của các tổ chức sự nghiệp _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 9
 10. 1.1.3. Kết cấu TCC * Căn cứ vào nội dung quản lý - D Ngân sách nhà nước - Tín dụng NNH - TM Các quỹ tài chính công ngoài NSNN _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 10
 11. 1.2 Chức năng, vai trò và nguyên tắc hoạt động của TCC D 1.2.1. Chức năng của TCC H 1.2.2. Vai trò của TCC TM 1.2.3. Nguyên tắc hoạt động của TCC _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 11
 12. 1.2.1. Chức năng của TCC D 1.2.1.1. Chức năng phân phối H 1.2.1.2. Chức năng kiểm tra, giám sát TM _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 12
 13. D * Mối quan hệ giữa chức năng phân phối và H chức năng kiểm tra, giám sát của tài chính công? TM * Ví dụ minh họa? _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 13
 14. 1.2.2 Vai trò của TCC D a. TCC đảm bảo nguồn lực tài chính cho việc duy trì sự tồn H tại và hoạt động hiệu quả của bộ máy NN. TM b. TCC là công cụ quan trọng trong việc quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế - xã hội _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 14
 15. 1.2.3 Nguyên tắc hoạt động của TCC a. N.tắc không hoàn lại D b. N.tắc không tương ứng H c. N.tắc bắt buộc. TM _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 15
 16. 1.3. Quản lý tài chính công D 1.3.1. Khái niệm, đặc điểm quản lý TCC H 1.3.2. Phân cấp quản lý TCC TM 1.3.3. Tổ chức bộ máy quản lý TCC _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 16
 17. 1.3.1 Khái niệm, đặc điểm Quản lý TCC D * Khái niệm: H Là h.động của các chủ thể q.lý TCC thông qua việc sd có chủ TM định các phương pháp và các c.cụ q.lý để tác động và điều khiển h.động TCC nhằm đạt được các m.tiêu đã định. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 17
 18. Đặc điểm quản lý TCC  D Là sự kết hợp giữa ytố con người và ytố tài chính.  H Là sự kết hợp chặt chẽ, tổng hoà các b.pháp hành chính, tổ  TM chức, k.tế và luật pháp. Là sự q.lý mang tính thống nhất giữa 2 mặt h.vật và g.trị. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 18
 19. 1.3.2 Phân cấp quản lý TCC  Khái niệm D Là việc phân chia trách nhiệm q.lý h.động của TCC theo từng H cấp chính quyền nhằm làm cho h.động của TCC lành mạnh và đạt hiệu quả cao.  N.tắc phân cấp TM  Nội dung phân cấp _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 19
 20. 1.3.3 Tổ chức bộ máy quản lý TCC  D Những căn cứ và nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý TCC: - H Căn cứ vào sự hình thành hệ thống các cấp chính quyền… -  TM Căn cứ vào đặc điểm, nội dung hoạt động của từng khâu. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý TCC hiện nay: - Của Bộ TC. _T - Của các tổ chức quản lý TC chuyên ngành. M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2