intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 9 - Định chế tài chính trung gian

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
189
lượt xem
17
download

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 9 - Định chế tài chính trung gian

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 9 - Định chế tài chính trung gian. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về khái niệm, đặc điểm, phân loại định chế tài chính trung gian; vai trò của các định chế tài chính trung gian; các loại hình tổ chức tài chính trung gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 9 - Định chế tài chính trung gian

 1. ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRUNG GIAN
 2. 1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại định   chế  tài chính trung gian  2 Vai trò của các định chế tài chính  trung  gian  ( sinh viên tự nghiên cứu ) 3 Các loại hình tổ chức tài chính trung  gian
 3. 1 khái niệm, đặc điểm ­ Khái niệm: Các định chế tài chính trung gian là  những tổ chức thực hiện huy động nguồn tiền  nhàn rỗi của các chủ thể trong nền kinh tế bằng  nhiều hình thức, phương pháp, cơ chế khác nhau,  và sau đó cung cấp cho những chủ thể có nhu  cầu vốn để thực hiện mục đích cuối cùng.    Người tiết­­­­­­định chế TC­­­­người cần      kiệm            trung gian           vốn 
 4. Đặc điểm •  ­ Định chế tài chính trung gian là những tổ chức  kinh tế hoạt động kinh doanh tiền tệ, các loại giấy  tờ có giá •  ­ Định chế thực hiện các hoạt động làm trung gian  trong việc huy động vốn nhàn rỗi qua các hình thức,  phương pháp, cơ chế khác nhau, từ đó cung ứng  nguồn vốn tập trung này cho mọi chủ thể trong nền  kinh tế •     . Bảo vệ giá trị vốn cung ứng, chuyển giao ở  hiện tại và tương lai •     . Trung gian chuyển giao về thời hạn sử  dụng •       . Trung gian chuyển giao rủi ro, thời cơ   
 5. Phân loại • ­Căn cứ đăc trưng hoạt động •      . Ngân hàng thương mại •      . Quỹ tín dụng •      . Quỹ tiết kiệm •      . Công ty BH •      . Cty tài chính •      . Quỹ tương hỗ • ­Căn cứ phương thức huy động •      . Định chế huy động tiền gởi  •      . Định chế huy động theo hợp đồng     cung ứng dịch vụ bảo hiểm •      . Định chế làm trung gian đầu tư
 6. 2 Vai trò •   ­ Chu chuyển các nguồn vốn có trong nền kinh tế xã hội •   ­ Chuyển giao rủi ro, thời cơ •   ­ Giảm chi phí giao dịch xã hội 3 Các loại hình tổ chức định chế tài chính trung gian    3.1 Ngân hàng thương mại         Ngân hàng thương mại là một định chế tài chính trung gian  thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt kinh  doanh khác có liên quan. Hoạt động ngân hàng là hoạt  động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung  chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số  tiền này để cấp tín dụng, cung cấp các dịch vụ thanh toán.  
 7. •   Ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho tổ chức,  cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu  thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho  thuê tài chính, cung cấp các dịch vụ tài chính các  hoạt động đầu tư  3.2 Định chế phi ngân hàng •    ­ Công ty BH •   Công ty bảo hiểm là một tổ chức tài chính, hoạt  động chủ yếu là nhằm đảm bảo về mặt tài chính,  bằng cách cung ứng dịch vụ bảo hiểm cho khách  hàng về những rủi ro có thể xảy ra trên cơ sở người  tham gia phải trả một khoản tiền gọi là phí bảo  hiểm.
 8.     Công ty bảo hiểm thực hiện trung gian tài chính  bằng cách sử dụng phí bảo hiểm thu được từ các  hợp đồng bảo hiểm. Trong thời gian hợp đồng, khi  chưa xãy ra thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm,  phí này tạm thời nhàn rỗi. Do đó với vai trò người  kinh doanh, nguồn vốn này được đầu tư vào các tài  sản như: mua trái phiếu, cổ phiếu, các hoạt động  tín dụng ít rủi ro. Các khoản đầu tư này, phải đảm  bảo cho công ty bảo hiểm trong mọi trường hợp  luôn an toàn để chủ động thực hiện thanh toán cho  những tổn thất có thể xãy ra
 9.  Hoạt động kinh doanh bảo hiểm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tiến trình phát triển kinh tế ­ xã hội của một quốc gia. Các công ty bảo hiểm được xem là “lá chắn” về kinh tế, bảo vệ cho mọi tổ chức, cá nhân. Mặt khác bảo hiểm còn có khả năng tập trung, huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển    ­ Công ty tài chính
 10. Doanh thu phí BH thị trường thế giới 2004     Nhaân thoï    Phi nhaân thoï   Toång phí MYÕ 194.8 603 1097.8 Nhaät 386.8 105.6 492 Anh 189.6 105.2 294.8 Phaùp 128.8 65.8 194.6 Ñöùc 84.5 106.3 190.8 YÙ 83.1 46.7 128.8 Theá 1848.7 1395.2 3243.9 giôùi
 11. Doanh thu BH Chaâu AÙ 2003 Phí BH (Tæ USD) GDP( Tæ USD) Daân soá (Trieäu) Nhaät 478.9 4429 127 Haøn Quoác 59.8 621 48.1 Trung Quoác 49.9 1420 1290 AÁn Ñoä 17.3 601 1056 Hongkong 12.4 159 6.8 Singapore 8.9 91 4.3 Malaysia 5.6 105 24.7 Thaùi lan 4.9 143 62 Vieät nam 0.6 46 82.6
 12.                  Cơ cấu vốn đầu tư DNBH Châu Âu          Đơn vị tính % Chöùng khoaùn Baát ñoäng  Gôûi NH Ñaàu tö  saûn khaùc Traùi  Coå  phieáu phieáu Anh 35 50 6,7 2,2 6,0 Bæ 72,7 19,9 4,3 1,9 1,2 Ñan Maïch 64,2 25,7 1,8 1,3 0,7 Ñöùc 72,5 20,9 5,0 1,6 7,1 Phaùp 73,6 15,5 8,0 1,3 1,3 Nguoàn Lieân Ñoaøn BH Phaùp
 13.                 Cơ cấu vốn đầu tư thị trường BH Việt nam                                                                                             Đơn vị tính %      2002       2003       2004       2005   Gôûi NH    68,7     63,8    53,5     46,7    Chöùng           6,2     12,7     26,1     34,8 khoaùn Cho vay tröïc     13,1      9,4        6,2       5,1 tieáp Baát ñoäng       8,3      6,2        5,7       3,5 saûn Goùp voán       3,7      7,9        8,5       9,9  lieân doanh
 14. • THỊ TRƯỜNG BHNT (2006) - %/GDP CHÂU Á 5 ASEAN 1,96 SINGAPORE 5,4 MALAYSIA 3,2 THAILAND 1.9 INDONESIA 0,8 PHILIPPINES 0,9 VIET NAM 0,9 Nguồn : TC Thị trường BH 4/2007
 15. Coâng ty taøi chính laø moät trung gian taøi chính tín duïng, ñöôïc thaønh laäp döôùi daïng moät coâng ty phuï thuoäc hoaëc coâng ty coå phaàn. Khaùc vôùi ngaân haøng thöông maïi, coâng ty taøi chính khoâng ñöôïc nhaän tieàn göûi thöôøng xuyeân döôùi daïng tieàn göûi khoâng kyø haïn cuûa khaùch haøng, khoâng thöïc hieän caùc nghieäp vuï trung gian thanh toaùn. Nguoàn voán huy ñoäng baèng caùch phaùt haønh kyø phieáu, chöùng chæ tieàn gôûi, traùi phieáu, caùc loaïi giaáy tôø coù giaù vaø
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2