intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng thị trường tài chính - Học viện ngân hàng

Chia sẻ: Nguyễn Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

134
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TTTC là nơi mua bán các công cụ tài chính, nhờ đó mà vốn được chuyền giao một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ các chủ thể dư thừa vốn sang các chủ thể có nhu cầu về vốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng thị trường tài chính - Học viện ngân hàng

 1. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k LOGO TH TR NG TÀI CHÍNH Hà N i, tháng 8/2011 1
 2. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k C TIÊU C A CH NG v Giúp sinh viên hi u v th tr ng tài chính, n m rõ c c ch ho ng c a th tr ng tài chính v Phân tích các c u trúc c a th tr ng tài chính, ch ra các ch th tham gia, các lo i hàng hoá trên th tr ng này. v Trên c ó có s liên h th c ti n v i th tr ng tài chính n c ta Hà N i, tháng 8/2011 2
 3. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o I DUNG .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k Khái ni m và c m c a TTTC Ch c n ng và vai trò c a TTTC Phân lo i th tr ng tài chính Công c c a th tr ng tài chính 3
 4. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C KHÁI NI M VÀ C M w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v Khái ni m TTTC là n i mua bán các công c tài chính, nh ó mà v n c chuy n giao m t cách tr c ti p ho c gián ti p t các ch th th a v n sang các ch th có nhu c u v n. => Là n i mua bán quy n s ng các kho n v n (ng n ho c dài) thông qua các công c tài chính Tài chính gián ti p Các trung n gian tài chính n n Ng i g i ti t ki m: Ng i u t : - H gia ình - Doanh nghi p Các - Doanh nghi p - Chính ph TTTC n n - Chính ph - H gia ình tr c ti p - Ch th n c ngoài - Ch th n c ngoài Hà N chính tr c ti p Tài i, tháng 8/2009 4
 5. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C KHÁI NI M VÀ C M w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v c m - Công c tài chính: Là các ch ng khoán c th hi n d i hình th c m t h ng i di n quy n h ng l i ích h p pháp c a ng i s u các t ch c phát hành. Bao g m: + Công c (Trái phi u Chính ph , Trái phi u Kho b c, các kho n cho vay … ) + Công c n (C phi u ph thông công ty… ) Hà N i, tháng 8/2009 5
 6. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k KHÁI NI M VÀ C M v c m - Giá c hàng hoá: Tình hình kinh doanh c a ch th phát hành, thay i bi n s mô tác ng n quan h cung c u c a hàng hoá trên TTTC - Các ch th tham gia TTTC: Ng i ti t ki m, nhà ut u c , nhà môi gi i, nhà kinh doanh ch ng khoán, các chuyên gia p Phân bi t u t và u c ? Tìm hi u m t s ho t ng u c trong l ch s ? Hà N i, tháng 8/2009 6
 7. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C CH C N NG VÀ VAI TRÒ w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k CH C N NG Ch c n ng Ch c n ng Ch c n ng nv n thanh kho n ti t ki m Hà N i, tháng 8/2009 7
 8. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C CH C N NG VÀ VAI TRÒ w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v Vai trò - TTTC góp ph n nâng cao n ng su t hi u qu a toàn b n kinh t - o môi tr ng thu n l dung hoà các l i ích kinh t a các ch th kinh t khác nhau trên th tr ng. - o nên công c kích thích tính hi u qu a các doanh nghi p - u ki n thu n l i cho các giao d ch tài chính Hà N i, tháng 8/2009 8
 9. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m PHÂN LO I TH TR NG TÀI CHÍNH w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k Các tiêu th c phân lo i 1 2 3 n c vào th i n c vào ph ng n c vào ph ng n luân chuy n th c t ch c th th c luân chuy n n chia thành: tr ng chia thành: n chia thành: - Th tr ng ti n t -Th tr ng s c p -Th tr ng tr c ti p - Th tr ng v n -Th tr ng th c p -Th tr ng gián ti p Hà N i, tháng 8/2009 9
 10. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m PHÂN LO I TH TR NG TÀI CHÍNH w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v nc vào th i h n luân chuy n v n Th tr ng ti n t Th tr ng v n •Khái ni m:Là n i mua bán ng n •Khái ni m: Là n i mua bán n các công c tài chính các công c tài chính trung và dài h n • c tr ng • c tr ng - Công c tài chính có tính thanh kho n cao, m c l i t c - Công c tài chính có ri th p, r i ro th p ro cao h n, m c l i t c cao n, tính l ng th p h n - Có ch c n ng tài tr nhu u v n l u ng cho DN và - Tho mãn các nhu c u CP n cho u t trung và dài n c a CP, DN, HG •Phân chia: Th tr ng ti n t LNH và th tr ng ti n t m •Phân chia: TTCK và th tr ng ng. n trung dài h n p Hãy cho bi t m i quan h gi a hai th tr ng này? Hà N i, tháng 8/2009 10
 11. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k PHÂN LO I TH TR NG TÀI CHÍNH v n c vào ph ng th c t ch c th tr ng Th tr ng s p Th tr ng th cp •Khái ni m: Là th tr ng mua •Khái ni m: Là n i mua bán công c bán các công c tài chính m i tài chính c phát hành trên TT phát hành p •c m • m - o ra công c tài chính m i - Không có tác d ng huy ng thêm v n cho ch th phát hành - Có tác d ng huy ng thêm n cho ch th phát hành - Các ch ng khoán c giao ch m t cách liên t c - ng tính thanh kho n cho CCTC c phát hành - em l i c i ki m l i N T p Hãy cho bi t m i quan h gi a hai th tr ng này? Hà N i, tháng 8/2009 11
 12. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k PHÂN LO I TH TR NG TÀI CHÍNH v n c vào ph ng th c luân chuy n v n § Th tr ng tr c ti p c chuy n tr c ti p t ng i ti t ki n ng u t (có th thông qua môi gi i ho c không qua môi gi i) § Th tr ng gián ti p c chuy n t ng i ti t ki n ng i u t thông qua trung gian tài chính (Trung gian tài chính là các NHTM, công ty tài chính, B o hi m … ) Hà N i, tháng 8/2009 12
 13. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m PHÂN LO I TH TR NG TÀI CHÍNH w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v Trung gian tài chính • Khái ni m: Là các t ch c tài chính óng vai trò c u n i truy n d n v n t ch th th ng d n sang ch th thi u t v n. • Ch c n ng - Ch c n ng môi gi i: Cung c p các thông tin d ch v , giao ch theo yêu c u khách hàng. - Ch c n ng bi i tài s n: TGTC bi i m c r i ro, bi n i kh i l ng, bi i th i h tài s n có r i ro ít h n, tính l ng cao h n, có m c thu nh p ch c ch n h n. p Phân bi t a TT tr c ti p và TT gián ti p ? Hà N i, tháng 8/2009 13
 14. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k CÔNG C C A TH TR NG TÀI CHÍNH CÔNG C TTTC CÔNG C DÀI H N CÔNG C NG N H N § Tín phi u kho b c § phi u § Tín phi u NHNN § Th ng phi u § Trái phi u § Ch p phi u NH § CK phái sinh § Ch ng ch ti n g i § p ng mua l i § ô la Châu Âu § Ti n NHTW Hà N i, tháng 8/2009 14
 15. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k TÍN PHI U KHO B C v Khái ni m Là gi y vay n ng n h n do KBNN phát hành bù p thi u h t t m th i c a ngân sách và là công c quan tr ng NHTW u hành chính sách ti n t . v m § Phát hành d i hình th c ch ng ch ho c bút toán ghi s § Là công c có th i h n ng n (
 16. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k TÍN PHI U NHNN v Khái ni m Là ch ng khoán ng n h n do NHNN phát hành o ra công trên th tr ng ti n t , nh m th c hi n chính sách ti n t qu c gia v m § Là công c chi t kh c NHNN bán th p h n m nh giá § nh giá th ng l n. VN m nh giá 100 tri u ho c b i s a 100 tri u § Ch th tham gia th tr ng tín phi u NHNN là các TCTD, công ty b o hi m … § Tín phi u NHNN c t do mua bán gi a các TCTD v i nhau, c c m c ho c chi t kh u vay v n t i NHNN. Hà N i, tháng 8/2009 16
 17. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o TH NG PHI U c u-tr a c k c u-tr a c k v Khái ni m Là gi y nh n n ng n h n do các DN l n, có uy tín phát hành tài tr nhu c u v n t m th i. Nó có th m b o ho c không m b o. Nó c bán v i giá chi t kh u. v m § Th ng phi u có th c phát hành tr c ti p cho N T ho c gián ti p cho N T thông qua môi gi i và ng i kinh doanh § Lãi su t th ng phi u ph thu c vào th i h n thanh toán, vào s n c n vay, m c lãi su t chung c a th tr ng ti n t , s p ng tín nhi m c a ng i phát hành. § Ho ng v th ng phi u ch nh b i h th ng các n b n pháp lý phù h p v u ki n c th a t ng qu c gia và thông l qu c t . Hà N i, tháng 8/2009 17
 18. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k CH P PHI U NGÂN HÀNG v Khái ni m Là các h i phi u do công ty phát hành, có th i h n ng n và c NHTM ch p nh n thanh toán b ng cách ánh d u ch p nh n lên h i phi u. v c tr ng § Ngân hàng ánh d u ch p nh n làm t ng tin c y và t ng tính thanh kho n cho h i phi u § Ngân hàng yêu c u công ty phát hành ph i ký qu tránh r i ro cho mình. § i phi u th ng c bán l th tr ng th p v i giá nh n m nh giá. Hà N i, tháng 8/2009 18
 19. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m CH NG CH TI N G I (CDs) w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v Khái ni m Ch ng ch ti n g i là công c vay n do ngân hàng phát hành nh m huy ng v n trên th tr ng v i b n ch t ng t nh t kho n ti n g i có k n v c tr ng § Th i h n c a CDs th ng là ng n h n § Lãi su t CDs c các NHTM nh tu thu c vào u ki n c nh tranh, th i h n CDs… § khác bi t gi a CDs và TG có k n: CDs có th chuy n nh ng và m nh giá c th ng nh t theo m t c giá tr chu n p Rút ra l i ích c a CDs ( i v i NH, ng i g i ti n, TTTC) Hà N i, tháng 8/2009 19
 20. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m P NG MUA L I w w w w o o .c .c .d o .d o c u-tr a c k c u-tr a c k v ng mua l i là nh ng món vay ng n h n trong ó ch ng khoán c dùng làm m b o. v th ng mua l i g m 2 giao d ch sau: § Bán CK kèm theo cam k t mua l i CK theo cùng m c giá t i th i m xác nh trong t ng lai. Ng i bán CK cam k t tr cho ng i mua m t lãi su t nh nh. § Mua CK kèm theo cam k t bán l i CK theo cùng m c giá t i th i m xác nh trong t ng lai. Ng i mua CK s c nh n m c lãi su t nh nh (H ng mua l i ngh ch chi u). v Th i h n c a Repo r a d ng, t "qua êm" n vài tháng. v Lãi su t Repo c tính toán trên c lãi su t th tr ng hi n hành, lãi su t qu liên bang, lãi su t c a công c ng n h n. Hà N i, tháng 8/2009 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2