intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI Design): Chương II/2.5

Chia sẻ: Trần Văn Thắng | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:18

65
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI Design) - Chương II: Ngôn ngữ VHDL trình bày nội dung của phần 2.5, giới thiệu với bạn đọc các kiến thức về phát biểu đồng thời. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc học tập và nghiên cứu môn học Kỹ thuật xung số. Chúc bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI Design): Chương II/2.5

 1. Thiết kế logic số (VLSI design) Bộ môn KT Xung, số, VXL quangkien82@gmail.com https://sites.google.com/site/bmvixuly/thiet-ke- logic-so 08/2012
 2. Mục đích, nội dung • Nội dung: Phát biểu đồng thời • Thời lượng: 3 tiết bài giảng Chương II: Ngôn ngữ VHDL 2/18
 3. VHDL statements Chương II: Ngôn ngữ VHDL 3/18
 4. Concurrent statements Đn: Phát biểu được thực thi không phụ thuộc vào vị trí xuất hiện trong chương trình. Vị trí: Trực tiếp trong mô tả kiến trúc Ứng dụng: Dùng mô tả cho mạch dạng cấu trúc hoặc dataflow Chương II: Ngôn ngữ VHDL 4/18
 5. Concurrent statements 1. PROCESS 2. COMPONENT INSTALLATION 3. GENERATE 4. Concurrent Signal Assignment Chương II: Ngôn ngữ VHDL 5/18
 6. PROCESS Ø Mỗi khối câu lệnh PROCESS thực ra là một khối lệnh tuần tự Ø Khối PROCESS không có danh sách Sensitive list thì bắt buộc phải xuất hiện lệnh WAIT Ø Không giới hạn lệnh PROCESS trong một mô tả kiến trúc Chương II: Ngôn ngữ VHDL 6/18
 7. COMPONENT INSTALLATION DECLARATION COMPONENT component_name IS GENERIC (generic_variable_declarations ); PORT (input and_output_variable declarations); END COMPONENT component_name; INSTALATION instant_name: COMPONENT component_name GENERIC MAP( generic_variables => generic values) PORT MAP (input_and_output_variables => signals); Chương II: Ngôn ngữ VHDL 7/18
 8. EXAMPLE: configurable counter entity counter is generic ( N : natural; top_value : std_logic_vector(15 downto 0); SETTOP : boolean := FALSE ); port ( count :out std_logic_vector(N-1 downto 0); enable :in std_logic; clk :in std_logic; reset :in std_logic); end entity; Chương II: Ngôn ngữ VHDL 8/18
 9. EXAMPLE: configurable counter -- installation of 4 bit counter counter1: counter generic map (4, x"000a", TRUE) port map (cnt1, enable, clk, reset); counter2: counter generic map (4, x"101a", FALSE) port map (cnt2, enable, clk, reset); counter3: counter generic map (8, x"101b", TRUE) port map (cnt3, enable, clk, reset); Chương II: Ngôn ngữ VHDL 9/18
 10. CONCURRENT SIGNAL ASSIGNMENT Syntax: target
 11. CONDITIONAL SIGNAL ASSIGNMENT target
 12. CONDITIONAL SIGNAL ASSIGNMENT WITH expression SELECT target
 13. GENERATE [label]:for generate_parameter_specification generate { concurrent_statement } end generate [label]; [label]: if condition generate { concurrent_statement } end generate [label]; Chương II: Ngôn ngữ VHDL 13/18
 14. Trắc nghiệm Câu 1: Cấu trúc lệnh FOR .. GENERATE thường dùng trong trường hợp nào A. Dùng cho các cấu trúc chương trình lặp đi lặp lại gi ống nhau trong mô tả thiết kế. B. Dùng cho các cấu trúc mô tả lặp lại giống nhau ho ặc có quy luật C. Dùng để mô tả cho vòng lặp cứng trong thiết kế. D. Dùng mô tả các cấu trúc phần cứng có tính tùy biến v ề số lượng các khối cài đặt. Chương II: Ngôn ngữ VHDL 14/18
 15. Trắc nghiệm Câu 2: Bản chất của câu lệnh PROCESS trong VHDL A. Tạo một quá trình trong mô tả kiến trúc của thi ết k ế. B. Là một khối lệnh tuần tự. C. Là một khối lệnh chứa là các lệnh tuần tự nhưng được xem như một cấu trúc lệnh đồng thời. D. Là một câu lệnh đồng thời sử dụng trong mô tả các quá trình. Chương II: Ngôn ngữ VHDL 15/17
 16. Trắc nghiệm Câu 3: Ưu điểm cơ bản của sử dụng câu lệnh gán tín hiệu đồng thời so với sử dụng cấu trúc tuần tự tương đương A. Mang lại kết quả thiết kế tối ưu hơn B. Mã chương trình đơn giản và ngắn gọn hơn C. Mô tả sát hơn cấu trúc của mạch và giảm thiểu khả năng gây lỗi D. Giảm thiểu khả năng gây ra lỗi chức năng của mạch. Chương II: Ngôn ngữ VHDL 16/18
 17. Trắc nghiệm Câu 4: Biến generic được sử dụng như thế nào trong thiết kế VHDL A. Là các tham biến tĩnh ví dụ độ rộng bit, quy đ ịnh c ấu hình chức năng…. B. Sử dụng như tham biến khi thiết kế nhưng ph ải là h ằng số khi sử dụng. C. Là một biến phát sinh ra trong quá trình sử d ụng kh ối thi ết kế như một khối con. D. Sử dụng để quy định cho các đặc tính của các tham bi ến động trong thiết kế. Chương II: Ngôn ngữ VHDL 17/17
 18. Trắc nghiệm Câu 5: Phân biệt tác dụng của lệnh IF tuần tự và IF… GENERATE A. Lệnh IF tuần tự chỉ tác động lên các khối mô tả tuần tự còn lệnh IF … GENERATE tác động lên khối lệnh song song B. Lệnh IF tuần tự chỉ tác động lên các tham biến động còn lệnh IF … GENERATE tác động lên các tham biến tĩnh. C. Lệnh IF tuần tự là câu lệnh rẽ nhánh có điều kiện phân cấp còn IF… GENERATE là lệnh với một giá trị điều kiện. D. Lệnh IF tuần tự làm thay đổi cấu trúc thiết kế hiện tại theo điều kiện logic của tham biến cài đặt còn IF … GENERATE cài đặt/hoặc không cài đặt theo điều kiện của tham biến tĩnh Chươ lệ II: Ngôn ngữ VHDL trong câu ng nh. 18/18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2