intTypePromotion=1

Bài giảng tóm tắt môn Kinh tế quốc tế

Chia sẻ: Le Van Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
808
lượt xem
219
download

Bài giảng tóm tắt môn Kinh tế quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng tóm tắt môn Kinh tế quốc tế có kết cấu nội dung gồm 11 chương trình bày những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế, lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế, liên kết quốc tế, các hình thức hạn chế mậu dịch, cán cân thanh toán, hệ thống tài chính và tiền tệ thế giới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tóm tắt môn Kinh tế quốc tế

 1. s t n KINH TẾ QUỐC TẾ e d Chương 1. Những vấn ñề chung về KTQT u Chương 2. Lyù thuyết cổ ñiển về mậu dịch Quốc tế t S Chương 3. Lyù thuyết hiện ñại về thương mại quốc tế g Chương 4. Thuế quan n i Chương 5. Caùc hình thức hạn chế mậu dịch khaùc k n Chương 6. Lieân kết kinh tế QT a Chương 7. Mậu dịch quốc tế vaø phaùt triển kinh tế B f Chương 8. Di chuyeån nguồn lực kinh tế quốc tế o Chương 9. Thị trường ngoại hối, tỷ giaù hối ñoaùi y r Chương 10. Caùn caân thanh toaùn a r Chương 11. Hệ thống taøi chính vaø tiền tề thế giới ib L
 2. s t n e d Taøi liệu tham khảo: u t 1. Giaùo trình Kinh tế quốc tế S 2. Baøi tập KTQT. g n 3. Lyù thuyết vaø chính saùch thương mại quốc tế. i k (Nguyeãn Phuù Tuï) n 4. International Economics- Dominick Salvatore, Third a Edition B f o y r a r ib L
 3. s t n e Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MOÂN d tu HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ Sốc tế. g 1.1 Đối tượng của moân học kinh tế qu 1.1.1 Đối tượng của moân họcn i k ng mại quốc tế 1.1.2 Nguyeân nhaân củan ươ th a B 1.2 Những ñặc ñiểm của nền kinh tế thế giới f o n cứu, nội dung của hiện ñại y 1.3 Phương phaùp nghieâ moân họcr a r ib L
 4. s t n QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA CAÙC QUỐC GIA. e d 1. Trao ñổi haøng hoùa, dòch vuï. u 2. Trao ñổi nguồn lực kinh tế ( Vốn, Lao ñộng) t 3. Trao ñổi taøi chính tieàn teä. S g n i k Trung Quốc + Ấn Độ ( TƠ LỤA) n a B Ñông ( Thảm Len ) Con f Trung ñöôøng o tô luïa y r a r ib Bắc Địa Trung Hải: Rượu Nho L
 5. s t n NGUYEÂN NHAÂN CUÛA THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ. e d 1. Khaùc bieät veà ñieàu kieän taøi nguyeân thieân nhieân giöõa caùc u quoác gia. t Sản phẩm đặc thù Vieät Nam Phaùp S XK NK + Gaïo + Luùa Mì g n + Caø pheâ + Taùo i + Cheø XK + Leâ k NK n + Khoùm a B 2. Khaùc bieät veà nguoàn löïc kinh teá SP ưu thế f Việt Nam Mỹ o Lao ộng: Dư thừa Thiếu y r Vốn: Thiếu Dư thừa a r Mỹ - Xuất khẩu: Sản phẩm sử dụng nhiều vốn ib - Nhập khẩu: sản phẩm sử dụng nhiều lao ñộng L
 6. s t n e d Việt Nam: + Xuất khẩu: Sản phẩm sử dụng nhiều lao ñộng. u + Nhập khẩu sản phẩm sử dụng nhiều vốn. t. S 3. Khaùc bieät veà trình ñoä söû duïng nguoàn löïc kinh teá gt inÑaá ñoäng Vieät Nam Nho Phaùp + Ñaát + k + Laong ngheä n + Coâ + Lao ñoäng a + Coâng ngheä ĐẶC ĐIỂM CỦA f B NG MẠI QUỐC TẾ THƯƠ o + Thöông maïi haøng hoùa. Dòch vuï vöôït ra khoûi bieân giôùi cuûa y: Tieàn laø ngoaïi teä r quoác gia a r +H–T–H ib L
 7. s t n CHƯƠNG 2. LYÙ THUYEÁT TRUYEÀN THOÁNG VEÀ e THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ d u 2.1. THUYEÁT TROÏNG THÖÔNG. t S 2.2. LYÙ THUYEÁT LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI ( ADAM g SMITH ). n i k 2.3. LYÙ THUYEÁT LÔÏI THEÁ SO SAÙNH ( DAVID n RICARDO ). a B 2.4. LYÙ THUYEÁT CHO PHÍ CÔ HOÄI ( HABERLER) f o y r a r ib L
 8. s LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI (ABSOLUTE ADVANTAGE) t n e d o Nha Chi Phí Chi phí lao ñoäng cho 1 saûn phaåm (giôø u LÑ/SP) tBoà Ñaø ANH S4 Saûn phaåm Quoác g2 gia Vaûi (C) 2 in Röôïu vang(W) 5 k n amoãi SP. B f • Moãi quoác gia ñaàu tö 500 h cho o y r a r ib L
 9. s LÔÏI THEÁ SO SAÙNH (COMPARATIVE ADVANTAGE) t n • Baûng 1.3 Lôïi theá so saùnh cuûa Anh vaø Boà Ñaøo Nha e d Chi phí Chi phí lao ñoäng cho moät saûn phaåm (giôø/saûn phaåm) u t Anh Boà Ñaøo Nha Saûn phaåm Quoác gia S Vaûi (C) 1 2,5 g Röôïu (W) 1,5 2 n i k n • a B f o y r a r ib L
 10. s Quốc Sản xuất t gia n e Truớc CMH Sau CMH Chênh lệch d u Vải Rượu Vải Rượu Vải Rượu t+300 S Anh 500 400 800 200 -200 g BĐN 200 300 0 550 -200 +250 n i Cộng 700 700 800 750 +100 +50 k nkhi TMQT Tiêu dùng a B Vải Trước khi TMQT Sau Chênh lệch f o 500 Vải Rượu Rượu Vải Rượu y r Anh 500 400 500 0 +100 a BĐN 200 300 300 250 +100 -50 r ib 700 700 800 750 +100 +50 Coäng L
 11. s LÔÏI THEÁ SO SAÙNH (COMPARATIVE ADVANTAGE) t n Toùm taét: 1. Tröôønghôïp 1 Quoác gia 1 Quoác gia 2 e SP X (h/sp) X1 X2 • d SP Y (h/sp) Y1 Y2 • u t X1 X2 S < + Neáu tyû leä SS: , keát luaän QG 1 lôïi theá X, QG 2 lôïi theá Y. Y1 Y2 g n Neáu baát ñaúng thöùc coù daáu ngöôïc chieàu thì keát luaän ngöôïc laïi. i 2. Tröôøng hôïp 2: Quoác gia 1 Quoác gia 2 k SP X (sp/h) X1 X2 • n SP Y (sp/h) Y1 Y2. • a B X1 X2 < + Neáu tyû leä: , keát luaän QG 1 coù lôïi theá Y, QG 2 coù lôïi theá X. f Y1 Y2 o Neáu baát ñaúng thöùc coù daáu ngöôïc laïi thì chuùng ta coù keát luaän ngöôïc laïi. y r 3. LÔÏI THEÁ SS TRONG KTTG HIEÄN ÑAÏI. a + Lôïi theá SS coå ñieån coù nhöôïc ñieåm: SP chæ ño baèng 1 yeáu toá SX: LÑ. Trong khi r ñoù SP hieän ñaïi ño baèng nhieàu yeáu toá vaø bieåu hieän baèng tieàn. ib + Chuùng ta xeùt LTSS vôùi Tyû giaù hoái ñoaùi: L + Giaû söû chuùng ta coù taøi lieäu sau:
 12. s 1.4. LÔÏI THEÁ SO SAÙNH VAØ LYÙ THUYEÁT CHI PHÍ CÔ HOÄI KHOÂNG ÑOÅI t (OPPORTUNITY COST) n Baûng: KNSX cuûa Myõ vaø Anh vôùi chi phí cô hoäi khoâng ñoåi.ÑVT: tr.SP/naêm Myõ e dVaûi Anh tu 0 Luùa mì Vaûi Luùa mì S 50 0 120 g 40 30 90 20 n i 30 60 60 40 k 20 90 30 60 n a 10 120 0 80 B 0 150 f + Chi phí cô hoäi cuûa Anh vaø Myõ: • o Anh: C: +150C, - 50W  1C = 1/3W; • y r W: + 150W, giaûm 50C  1W = 3C. • a Myõ: C: + 80C, - 120W  1C = 3/2 W; • r ib W: +120W, - 80C  1W = 2/3C. • + Töø taøi lieäu cuûa Baûng chuùng ta coù bieåu ñoà: L
 13. s t W(tr) W(tr) n e d u Anh Myõ t S g 120 n i k I’ n a 50 60 I E’ B A’ E f 30 o A y C(tr) C(tr) r a 0 0 150 40 80 r 60 ib L Bieåu 2.1 SX vaø TD cuûa Anh vaø Myõ trong ÑK töï cung, töï caáp
 14. s t W(tr) W(tr) n e d u Anh Myõ t 150 S g 120 B’ n i k III’ n III a E’ 70 60 C’ B E 50 I A’ f I’ 30 o A y C(tr) C(tr) r C B a 80 100 0 40 50 120 r 0 60 150 ib L Bieåu 2.1 CMH SX, TMQT, Lôïi ích töø TMQT cuûa Anh vaø Myõ
 15. s t n e CHƯƠNG III LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ THƯƠNG MẠI d I QUỐC tu QUỐC TẾ 3.1 CHI PHÍ CƠ HỘI TĂNG VÀ MÔ HÌNH THƯƠNG MẠ S hội tăng TẾ g ihni tăng 3.1.1 Đường khả năng sản xuất với chi phí cơ 3.1.2 Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng kện đại n 3.1.3 Mô hình TMQT với chi phí cơ ộ a 3.1.4.Lợi ích từ TMQT trong LT hi 3.2.1 Cung XK, cầu NK B 3.2 CUNG XK, CẦU NK, ĐƯỜNG CONG NT, TỶ LỆ TM f 3.2.2 Tỷ lệ TMQT o 3.3 NGUỒN LỰCyẢN XUẤT VÀ LÝ THUYẾT TMQT 3.3.1 Lý thuyếrH-O (Heckscher – Ohlin) S a r t ib 3.3.3 lý thuyết S – S (Stolper – Samuelson) L
 16. s Chi phí cơ hội tăng và PPF t n e Y d u t S g A Y6 B Y5 C n Y4 i D Y3 k Y3 n E a Y1 B f o y r a - - - - - - - 0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X r ib L
 17. s t 3.1.2 Đường cong tiêu dùng n e Y d u Quốc gia 1 t S g n E i k H n N III a II B fA  I o y r a X r Biểu đồ 3.2 Đường cong bàng quan tiêu dùng ib L
 18. s t n KHAÛ NAÊNG SX VAØ CHI PHÍ CÔ HOÄI LUÙA MÌ VAØ VAÛI e CUÛA ANH VAØ MYÕ d Myõu tChi phí cô Anh S hoäi Khaû naêng Chi phí cô Khaû naêng g i Luùa Vaûi Luùa Vaûi Luùa Vaûi Luùan vaû saûn xuaát hoäi saûn xuaát i k n150 0 mì mì mì mì a B 65 0 0,125 0,5 f 0,714 95 60 0,571 2,25 60 40 8 0,333 130 40 2 1,75 3o 45 85 120 y r 0,5 20 1,4 2 50 80 0,444 10 a r 0 130 0 85 0,1 ib L
 19. s t Bieåu ñoà 2.3 Saûn xuaát vaø tieâu duøng cuûa Anh vaø Myõ khi chöa coù TM n e • d W u t MYÕ S 150 - g W n - i- k ANH PA’= 4 - n a I - - B 65 f - 60- PA=1/4 o A 50 A’ - y 40- r I’ a - 20- r ib C C - - - - - - - - 80 0 L - - - - - - - - 40 0 130 85
 20. s t Bieåu ñoà 2.4 CMH SX vaø Lôïi ích töø TMQT cuûa Anh vaø Myõ n e • d W u t PB’=1 MYÕ S 150 - B’ g 130 W ANH n - i k PB=1 III 100- PA’= 4 - n a I - E E’ - B B 70 III’ 65 f - 60- PA=1/4 o A 50 A’ - y 40- r I’ a B - 20- D r ib C - C - - - - - - - 80 0 100 L - - - - - - - - 60 120 130 40 0 40 85
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2