intTypePromotion=3

Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ khí: Chương 5 - Mối ghép then - chốt - vòng găng

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
92
lượt xem
14
download

Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ khí: Chương 5 - Mối ghép then - chốt - vòng găng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Vẽ kỹ thuật cơ khí: Chương 5 - Mối ghép then - chốt - vòng găng" sẽ giúp các bạn tham khảo khái niệm, phân loại và kích thước của mối ghép then, chốt, vòng găng. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ khí: Chương 5 - Mối ghép then - chốt - vòng găng

95<br /> <br /> Chöông<br /> <br /> 5<br /> <br /> MOÁI GHEÙP THEN - CHOÁT - VOØNG GAÊNG<br /> 5.1 KHAÙI NIEÄM MOÁI GHEÙP THEN<br /> Then (Phaùp: Clavette, Anh: Key, Latch, bolt) laø chi tieát duøng<br /> ñeå truyeàn chuyeån ñoäng quay vaø moment xoaén giöõa truïc vaø boä phaän<br /> gaén treân nhö baùnh raêng, baùnh ñai… Khi laøm vieäc, maëc duø moái gheùp<br /> giöõa truïc vaø loã coù ñoä doâi cuõng coù taùc duïng truyeàn ñoäng nhöng then<br /> vaãn laø boä phaän truyeàn löïc chính. Khi laøm vieäc then chòu daäp treân<br /> beà maët tieáâp xuùc vaø chòu öùng suaát caét treân maët cong giao tuyeán. Coù<br /> raát nhieàu loaïi then vaø nhöõng nhaø maùy chæ chuyeân cheá taïo then neân<br /> hieän nay then laø chi tieát tieâu chuaån, chæ mua veà, cöa söûa ñuùng<br /> chieàu daøi roài laép chöù ít khi cheá taïo.<br /> Then laø boä phaän chuû yeáu truyeàn löïc vaø moment xoaén giöûa truïc<br /> vaø baùnh truyeàn ñoäng gaên treân truc coù raát nhieàu loaïi maø keát caáu<br /> ñöôïc trình baøy nhö treân hình 5.1 sau:<br /> <br /> CHÖÔNG 5<br /> <br /> 96<br /> <br /> Hình 5.1 Moät soá keát caáu then<br /> <br /> MOÁI GHEÙP THEN - CHOÁT - VOØNG GAÊNG<br /> <br /> 97<br /> <br /> 5.2 PHAÂN LOAÏI VAØ GHI KÍCH THÖÔÙC THEN<br /> 5.2.1 Then vaùt<br /> Ñaëc ñieåm: Hình daùng then phöùc taïp nhaát goàm ñaàu then, thaân<br /> <br /> coù vaùt nghieâng duøng ñoùng then vaøo vaø thaùo then ra, thaân then<br /> hình neâm coù ñoä doác 1/100, tieát dieän then hình chöõ nhaät 4 goùc ñöôïc<br /> vaùt troøn 4 goùc. Then vaùt coù nhöõng ñaëc ñieåm:<br /> - Khoù cheá taïo then cuõng nhö xoïc raõnh treân loã vì raõnh then<br /> cuõng coù ñoä doác 1/100. Then chæ duøng gheùp caùc chi tieát ôû ñaàu<br /> truïc, giöõa thaân truïc khoâng theå duøng then vaùt ñöôïc.<br /> - Then vaùt vöøa truyeàn chuyeån ñoäng quay vöøa coù taùc duïng<br /> chaän doïc truïc neân truïc coù theå khoâng caàn vai chaän.<br /> - Löïc neâm lôùn neân deã sinh ra maát ñoàng taâm giöõa chi tieát laép<br /> vaø truïc, vì vaäy khoâng theå duøng khi toác ñoä quay cao hay chi<br /> tieát quay quaù lôùn vaø cheá ñoä laép giöûa truïc vaø loå phaûi chaët.<br /> - Then vaùt laø loaïi then duy nhaát tieáp xuùc heát 4 maët then vôùi<br /> raûnh treân truïc vaø raûnh treân loã.<br /> - Then vaùt laø loaïi then duy nhaát tieáp xuùc coù 4 goùc ñöôïc bo<br /> troøn ñeå deã laép.<br /> Phaïm vi söû duïng:<br /> <br /> - Then vaùt chæ duøng trong saûn suaát nhoû, thuû coâng.<br /> - Ñaàu then chìa ra ngoaøi gaây nguy hieåm cho ngöôøi vaän haønh<br /> neân then vaùt chæ duøng khi toác ñoä quay chaäm döôùi 200<br /> voøng/ph, caùc thieát bò quay tay.<br /> h<br /> <br /> h<br /> <br /> r<br /> <br /> d<br /> <br /> Hình 5.2 Trình baøy caáu truùc then vaùt<br /> <br /> d-t<br /> <br /> t1<br /> <br /> b<br /> <br /> CHÖÔNG 5<br /> <br /> 98<br /> <br /> Baûng 5.1 Cho moái quan heä giöõa kính thöôùc truïc loã vaø then vaùt (mm)<br /> Kích thöôùc<br /> danh nghóa then<br /> <br /> Chieàu saâu<br /> raõnh then<br /> <br /> Beà<br /> roäng<br /> <br /> Beà cao<br /> <br /> Treân<br /> truïc<br /> <br /> Treân loã<br /> <br /> Baùn kính<br /> löôïn<br /> <br /> b<br /> <br /> h<br /> <br /> t<br /> <br /> t1<br /> <br /> r<br /> <br /> Töø 5 ñeán döôùi 7 [5,7]<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,1<br /> <br /> 0,6<br /> <br /> 0,2<br /> <br /> [7,10]<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0,7<br /> <br /> [10,14]<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2,5<br /> <br /> 1,1<br /> <br /> [14,18]<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2,6<br /> <br /> [18,24]<br /> <br /> 6<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3,5<br /> <br /> 2,1<br /> <br /> [24,30]<br /> <br /> 8<br /> <br /> 7<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2,6<br /> <br /> [30,36]<br /> <br /> 10<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4,5<br /> <br /> 3,0<br /> <br /> [36,42]<br /> <br /> 12<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4,5<br /> <br /> 3,0<br /> <br /> [42,48]<br /> <br /> 14<br /> <br /> 9<br /> <br /> 5<br /> <br /> 3,5<br /> <br /> ]48,55]<br /> <br /> 16<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4,5<br /> <br /> ]55,65]<br /> <br /> 18<br /> <br /> 11<br /> <br /> 5,5<br /> <br /> 5<br /> <br /> ]65,75]<br /> <br /> 20<br /> <br /> 12<br /> <br /> 6<br /> <br /> 5,5<br /> <br /> Ñöôøng kính truïc d<br /> <br /> ]75,90]<br /> <br /> 24<br /> <br /> 14<br /> <br /> 7<br /> <br /> 6,4<br /> <br /> [90,105]<br /> <br /> 28<br /> <br /> 16<br /> <br /> 8<br /> <br /> 7,4<br /> <br /> [105,120]<br /> <br /> 32<br /> <br /> 18<br /> <br /> 9<br /> <br /> 8,4<br /> <br /> [120,140]<br /> <br /> 36<br /> <br /> 20<br /> <br /> 10<br /> <br /> 9,4<br /> <br /> [140,170]<br /> <br /> 40<br /> <br /> 22<br /> <br /> 11<br /> <br /> 10,3<br /> <br /> [170,200]<br /> <br /> 45<br /> <br /> 25<br /> <br /> 13<br /> <br /> 11,3<br /> <br /> 0,3<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 0,8<br /> <br /> MOÁI GHEÙP THEN - CHOÁT - VOØNG GAÊNG<br /> <br /> 99<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1:100<br /> 2<br /> <br />  36 H8<br /> k7<br /> <br /> 10<br /> <br /> J8<br /> h7<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4<br /> 3<br /> 2<br /> 1<br /> Stt Kyù hieäu<br /> Ngöôøi veõ<br /> Kieåm tra<br /> <br /> Ñai deït<br /> Baùnh ñai<br /> Then vaùt<br /> Truïc<br /> Ngaøy<br /> Kyù<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> Vaûi cao su<br /> GX15-32<br /> CT5<br /> Theùp 45<br /> Vaät lieäu<br /> <br /> TCVN<br /> TCVN<br /> Ghi chuù<br /> <br /> MOÁI GHEÙP THEN VAÙT<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA<br /> KHOA CÔ KHÍ<br /> <br /> Hình 5.3 Theå hieän moái gheùp then vaùt<br /> <br /> TL: 1:1<br /> S.löôïng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản