Bảo hiểm di chuyển trong kinh doanh - Quy tắc bảo hiểm

Chia sẻ: Mi Mi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
122
lượt xem
34
download

Bảo hiểm di chuyển trong kinh doanh - Quy tắc bảo hiểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phí bảo hiểm mà chủ hợp đồng bảo hiểm đã đóng hay đồng ý đóng và căn cứ vào giấy yêu cầu bảo hiểm và sự kê khai và/hoặc bất cứ tuyên bố nào đuợc cung cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo hiểm di chuyển trong kinh doanh - Quy tắc bảo hiểm

 1. B O HI M DI CHUY N TRONG KINH DOANH QUY T C B O HI M Quy t c b o hi m này ư c ban hành b i Công ty TNHH B o hi m Chartis Vi t Nam (“sau ây g i t t là “Công ty”) và bao g m các i u kho n và i u ki n c a H p ng b o hi m ư c c p cho Ch h p ng b o hi m. Trên cơ s phí b o hi m mà Ch h p ng b o hi m ã óng hay ng ý óng và căn c vào gi y yêu c u b o hi m và s kê khai và/ho c b t c tuyên b nào ư c cung c p cho Công ty, Công ty s b o hi m cho Ngư i ư c b o hi m theo nh ng i u ki n ư c quy nh t i H p ng b o hi m này. Vi c b o hi m b t u có hi u l c khi chuy n i b t u như ư c nêu rõ t i B n tóm t t h p ng b o hi m và s kéo dài cho n khi H p ng b o hi m ch m d t t i th i i m k t thúc chuy n i. PH N I – CÁC NH NGHĨA Tai n n ho c do tai n n có nghĩa là s ki n b t ng , không lư ng trư c ư c và ng u nhiên d n n t vong, tàn t t hay thương t t cho Ngư i ư c b o hi m. “H i ch ng suy gi m h th ng mi n d ch (AIDS)” có nghĩa là các trư ng h p ư c xác nh theo các khái ni m c a T ch c Y t Th gi i bao g m Nhi m trùng cơ h i, Ung thư ác tính, nhi m vi rút HIV, các b nh v não (tâm th n phân li t), h i ch ng tàn phá cơ th c a vi rút HIV ho c b t kỳ b nh ho c m au có xét nghi m huy t thanh dương tính v i HIV. a) Nhi m trùng cơ h i bao g m nhưng không gi i h n b i b nh viêm ph i, viêm ru t m n tính, vi rút và/ho c nhi m trùng n m lây lan. b) Ung thư ác tính bao g m nhưng không gi i h n b ii ung thư (Kaposi’s), ung thư h th ng th n kinh trung ương, và/ho c các b nh ác tính khác ư c coi là các nguyên nhân tr c ti p d n n t vong, m ho c tàn t t v i s xu t hi n c a s suy gi m h th ng mi n d ch. TRAVEL GUARD là thành viên c a Chartis Worldwide Insurance, chuyên cung c p các d ch v h tr du l ch toàn c u và các d ch v liên quan cho các i tác, khách hàng b o hi m toàn c u. i máy bay có nghĩa là s d ng máy bay c a hãng hàng không thương m i thông thư ng ư c phép ho t ng h p pháp v i tư cách là hành khách có mua vé (không ph i là ngư i i u khi n phương ti n ho c thành viên phi hành oàn). B o lo n, b o ng dân s có nghĩa là t p h p các công dân (có t ch c ho c không có t ch c) bày t quan i m c a mình và vi c t p h p nh ng ngư i này có mang tính ch t b o ng (có th có ho c không có s can thi p c a c nh sát và/ho c quân i). Vi c t p h p nh ng ngư i kh ng nh ch quy n và ho t ng thay m t m t nhà nư c có ch quy n s không ư c coi là b o lo n ho c b o ng dân s . Các khái ni m này không bao g m hành ng b o l c cá nhân. M t hành ng ư c coi là b o lo n dân s khi nó là vi c kéo dài và/ho c l p l i c a m t hành ng b o l c theo nhóm x y ra trong m t qu c gia, t nh ho c m t th tr n. Máy bay thông thư ng có nghĩa là máy bay có cánh c nh ư c cung c p và v n hành b i m t hãng hàng không thương m i ư c c p phép chuyên ch hành khách thư ng xuyên có thu phí và máy bay lên th ng ư c cung c p và v n hành b i m t hãng hàng không ư c c p phép chuyên ch hành khách thư ng xuyên có thu phí và ch ho t ng gi a các sân bay thương m i ho c các sân bay tr c thăng thương m i ư c c p phép. Nư c nguyên x có nghĩa là qu c gia mà Ngư i ư c b o hi m ư c trao quy n công dân ho c cư trú lâu dài b i các cơ quan có th m quy n c a qu c gia ó. Chi phí ư c b o hi m là các chi phí v i h n m c t i a ư c quy nh t i Ph n 7, cho vi c v n chuy n, d ch v y t và các trang thi t b y t c n thi t phát sinh trong quá trình V n chuy n y t kh n c p c a Ngư i ư c b o hi m. T t c m i vi c thu x p phương ti n i l i v n chuy n Ngư i ư c b o hi m ph i là: a) theo ư ng tr c ti p và kinh t nh t; và b) ph i ư c Công ty ch p thu n trư c; và c) ph i do Travel Guard ho c i di n ư c u quy n c a Travel Guard thu x p. Các chi phí di chuy n c bi t c n ph i có ý ki n c a Bác s hành ngh h p pháp tham gia i u tr ho c theo các quy nh chu n v vi c v n chuy n Ngư i ư c b o hi m. Các chi phí v trang thi t b y t ph i có ý ki n c a Bác s hành ngh h p pháp tham gia i u tr . Di chuy n y t kh n c p có nghĩa là: - 1
 2. a) tình tr ng s c kho c a Ngư i ư c b o hi m òi h i ph i ư c di chuy n ngay l p t c t nơi Ngư i ư c b o hi m g p thương t t ho c m au n b nh vi n g n nh t nơi có th áp ng s i u tr y t c n thi t; ho c b) sau khi ư c i u tr b nh vi n a phương, tình tr ng s c kho c a Ngư i ư c b o hi m òi h i ph i di chuy n v Vi t Nam ti p t c i u tr ho c ph c h i. Thi t b chơi Golf có nghĩa là g y chơi golf và túi golf. Tài s n gia ình có nghĩa là các c, dùng, qu n áo và v t d ng cá nhân thu c s h u c a Ngư i ư c b o hi m ho c các thành viên trong gia ình c a Ngư i ư c b o hi m ho c c a ngư i giúp vi c sinh s ng thư ng xuyên v i gia ình, các v t ki n trúc và trang trí n i th t khác do Ngư i ư c b o hi m s h u (ho c ph i ch u trách nhi m) mà không ph i c a ch cho thuê nhà nhưng không bao g m các lo i văn b n, h p ng, h i phi u, gi y n , séc, séc du l ch, ch ng khoán, các lo i gi y t khác, ti n m t và ti n gi y. B nh vi n có nghĩa là m t b nh vi n (tr nhà dư ng lão, cơ s chăm sóc s c kh e cho ngư i già, ngư i m au kinh niên hay nhà i u dư ng ph c h i s c kh e) ho t ng theo lu t pháp vì m c ích i u tr và ch a tr nh ng ngư i b m ho c thương t t v i các thi t b ch n oán và ph u thu t và có d ch v y t và theo dõi i u tr 24 gi . N m vi n có nghĩa là n m m t b nh vi n v i tư cách n i trú i u tr y t c n thi t và trên cơ s xu t c a m t Bác s hành ngh h p pháp. M t ngày n m vi n có nghĩa là 24 (hai mươi b n) gi liên t c mà b nh vi n tính phí phòng và ti n i u tr cho thương t t do tai n n ho c m au. Thương t t có nghĩa là thương t t thân th c a Ngư i ư c b o hi m hoàn toàn do tai n n gây ra và c l p v i t t c các nguyên nhân khác d n n t vong ho c t n thương c a Ngư i ư c b o hi m trong vòng 90 ngày k t ngày x y ra tai n n ó. Ngư i ư c b o hi m là (nh ng) ngư i ư c nêu t i B n tóm t t h p ng b o hi m ho c các s a i b sung sau này và là cán b , công nhân viên c a Ch h p ng b o hi m i công tác. Phòng i u tr c bi t (ICU) có nghĩa là lo i phòng chuyên ki m soát các ch c năng cơ b n c a cơ th c a b nh nhân trong các i u ki n y t nguy k ch òi h i m c ph c v cao c a các y tá và có các cơ s v t ch t làm b nh nhân có th t nh l i. Máy tính xách tay có nghĩa là các toàn b máy tính xách tay bao g m c các thi t ph tr chu n t c cho máy tính xách tay. B t kỳ máy hay thi t b xách tay nào u b lo i tr i v i nh nghĩa này. M t ngón tay ho c ngón chân có nghĩa là m t ch c năng ho c t r i t kh p ngón tay ho c ngón chân tr lên. M t thính l c có nghĩa là m t vĩnh vi n và không th ph c h i thính l c khi: N u a dB – M t thích l c m c 500 Hertz N u b dB – M t thích l c m c 1000 Hertz N u c dB – M t thích l c m c 2000 Hertz N u d dB – M t thích l c m c 4000 Hertz 1/6 c a (a+2b+2c+d) là trên 80dB. M t chi có nghĩa là m t hoàn toàn ch c năng ho c b t r i toàn b và vĩnh vi n m t tay tính t c tay ho c m t chân tính t m t cá chân. M t th l c có nghĩa là m t th l c toàn b , vĩnh vi n không th ph c h i th l c. M t kh năng nói có nghĩa là m t kh năng phát âm c a b t kỳ ba trong b n âm hình thành gi ng nói bao g m âm môi, âm ng c, âm vòm h ng và âm phát t vòm m m ho c m t toàn b dây thanh qu n ho c t n thương trung tâm th n kinh ngôn ng não d n n ch ng m t ngôn ng . M t ch c năng có nghĩa là m t hoàn toàn ch c năng cơ th và ư c coi là m t toàn b chi ho c b ph n nh hư ng n m i m t cu c s ng. Chi phí y t c n thi t có nghĩa là các chi phí phát sinh nư c ngoài trong vòng 90 (chín mươi) ngày k t khi b Thương t t ho c m au mà Ngư i ư c b o hi m tr cho m t Bác s hành ngh h p pháp, B nh vi n và/ho c d ch v c p c u y t cho vi c thu c men, ph u thu t, ch p X Quang, i u tr t i B nh vi n ho c d ch v y tá bao g m c chi phí d ng c y t và xe c u thương ã thuê, chi phí nha khoa khi vi c i u tr nha khoa là c n thi t ch a tr và ph c h i răng th t và lành l n do tai n n gây ra. M i vi c i u tr , bao g m i u tr chuyên khoa ph i ư c ch nh b i m t Bác s hành ngh h p pháp thì chi phí ó m i ư c thanh toán theo H p ng b o hi m và s không vư t m c thông thư ng ph i tr cho các i u tr , d ch v y t ho c dùng y t tương t nơi mà chi phí phát sinh như trong trư ng h p không có b o hi m. Chuy n i nư c ngoài có nghĩa là chuy n i công tác ư c Ngư i ư c b o hi m th c hi n v i th i gian t i a là chín mươi (90) ngày liên t c k t ngày r i kh i Vi t Nam cho n khi tr l i Vi t Nam. Nó bao g m c vi c i l i c a cá nhân trong khu v c a lý ư c b o hi m trư c, trong và/ho c ngay sau khi chuy n công tác ư c u quy n b i Ch h p ng b o hi m ó. - 2
 3. Vĩnh vi n có nghĩa là kéo dài su t 12 (mư i hai) tháng liên t c k t ngày x y ra tai n n và t i th i i m k t th c th i h n 12 tháng này v n không có hy v ng ph c h i. V t lý tr li u có nghĩa là vi c i u tr c a các tác nhân và bi n pháp như massage, n n bóp, bài t p ch a b nh, i u tr b ng phương pháp nóng l nh bao g m sóng ng n, vi sóng và siêu âm, i n nhi t, thu li u pháp, kích thích b ng i n và ánh sáng h tr ph c h i cho Ngư i ư c b o hi m và làm cho các ch c năng tr v bình thư ng sau khi ã b tai n n ho c m au. Các chi phí sau n m vi n có nghĩa là các chi phí cho v t lý tr li u và h tr v n chuy n ã ư c quy nh ây. i u ki n y t t n t i trư c có nghĩa là b t kỳ i u ki n nào mà Ngư i ư c b o hi m nh n ư c s i u tr v y t , ư c ch n oán, h i ch n ho c kê ơn thu c trong vòng 12 tháng trư c ngày hi u l c c a H p ng b o hi m;, ho c m t i u ki n mà nh n ư c s tư v n ho c i u tr y t b i m t Bác s hành ngh h p pháp trong vòng 12 tháng trư c ngày hi u l c c a H p ng b o hi m. i v i các h p ng b o hi m theo năm, tình tr ng s c kho mà căn c vào ó Ngư i ư c b o hi m ã yêu c u b i thư ng trong m t chuy n i trư c ó hay vì nó mà Ngư i ư c b o hi m c n ư c i u tr hay ch n oán trong vòng 12 tháng trư c khi Ngư i ư c b o hi m th c hi n chuy n i, nh ng i u ki n như v y s ư c coi là i u ki n y t t n t i trư c c a Ngư i ư c b o hi m. Ch h p ng b o hi m có nghĩa là t ch c ư c nêu t i B n tóm t t h p ng b o hi m v i tư cách là Ch h p ng b o hi m. B n tóm t t hơp ng b o hi m có nghĩa là B n tóm t t h p ng b o hi m kèm theo và là m t ph n c a H p ng b o hi m. Nơi công c ng có nghĩa là b t kỳ nơi nào mà công chúng có th ra vào, ví d (nhưng không gi i h n b i) sân bay, c a hàng, nhà hàng, s nh khách s n, công viên, bãi bi n, sân golf, khu lái xe, các toà nhà công c ng,v.v và nh ng nơi tương t . Phương ti n v n chuy n công c ng có nghĩa là b t kỳ phương ti n v n chuy n nào ư c cung c p và ho t ng thư ng xuyên b i m t công ty v n chuy n ư c phép kinh doanh th c hi n và m c ích công c ng như là m t phương ti n di chuy n và ư c các nư c th a nh n (ví d như xe buýt, xe tuy n, phà, tàu ch y trên m không khí, thi t b nâng tàu, tàu ho , tàu i n, tàu i n ng m). ây lo i tr t t c các phương ti n v n chuy n ư c thuê hay s p x p như là m t ph n c a m t chương trình i l i, k c d ch v này ư c th c hi n m t cách thư ng xuyên theo l ch trình. Các hãng hàng không ư c coi là phương ti n v n chuy n công c ng theo H p ng b o hi m này. Bác s hành ngh h p pháp có nghĩa là m t bác s ư c ăng ký và c p gi y phép ch a b nh theo quy nh c a pháp lu t và ho t ng trong ph m vi gi y phép và lãnh v c ư c ào t o c a mình. Bác s hành ngh h p pháp ây không ư c là Ngư i ư c b o hi m, v /ch ng c a Ngư i ư c b o hi m, ngư i i cùng v i Ngư i ư c b o hi m trong chuy n i ho c m t ngư i có quan h h hàng v i Ngư i ư c b o hi m. Ngư i thân ho c Thành viên gia ình có nghĩa là v /ch ng, con, b m ru t, b m c a v /ch ng, ông/bà, ông/bà c a v /ch ng, c n i ngo i, c n i ngo i c a v /ch ng, cháu ch t, anh, ch , em, cháu trai, cháu gái c a anh/ch /em, cô gì chú bác Vi t Nam. Chương trình b o hi m l a ch n có nghĩa là s l a ch n c a Ch h p ng b o hi m ho c Ngư i ư c b o hi m ho c ngư i i di n c a h Chương trình Corporate, Chương trình Premier t i th i i m yêu c u ư c b o hi m như ư c quy nh t i B n tóm t t h p ng b o hi m. Thương t t ho c m au nghiêm tr ng khi ư c áp d ng i v i Ngư i ư c b o hi m có nghĩa là thương t t ho c m au c n s i u tr c a m t Bác s hành ngh h p pháp và Ngư i ư c b o hi m ư c Bác s hành ngh h p pháp ó xác nh n là không th th c hi n ho c ti p t c chuy n i ban u c a mình. Khi ư c áp d ng i v i thành viên gia ình tr c ti p thì có nghĩa là Thương t t ho c m au ư c m t Bác s hành ngh h p pháp xác nh n là gây nguy hi m n tính m ng và d n n vi c Ngư i ư c b o hi m ph i d ng l i ho c hu b chuy n i ban u. m au có nghĩa là s thay i có th nh n th y ư c v tình tr ng s c kho c a Ngư i ư c b o hi m do i u ki n y t , b t u ho c bi u hi n trong khi nư c ngoài và trong th i h n chuy n i ư c b o hi m mà Ngư i ư c b o hi m ư c Bác s hành ngh h p pháp th c hi n vi c i u tr trong ph m vi gi y phép hành ngh c a mình i v i nh ng m au d n n khi u n i v i i u ki n là nh ng m au này không ph i là i u ki n t n t i t trư c và m au này không b lo i tr b i H p ng b o hi m này. ình công có nghĩa là các hành ng có t ch c c a công nhân, nhân viên t ch i ti p t c làm vi c tham gia vào hành ng ph n i ho c các hành ng theo quy nh pháp lu t là nh m m c ích ngăn ng a ho c c g ng ngăn ng a các hành ng như v y ho c gi m thi u h u qu c a các hành ng như v y. Hành ng kh ng b có nghĩa là vi c s d ng ho c e d a s d ng b o l c nh m m c ích hư ng vào ho c d n n phá hu , thương t t, ho c chia r ho c th c hi n hành ng làm nguy h i n tính m ng và tài s n, i v i các cá nhân, tài - 3
 4. s n ho c chính quy n v i m c ích ư c tuyên b ho c không ư c tuyên b liên quan n các quy n l i kinh t , dân t c, qu c gia, chính tr , s c t c ho c tôn giáo cho dù các quy n l i ó có ư c công b hay không. Cư p gi t ho c các hành ng t i ph m khác nh m m c ích thu l i cá nhân và các hành ng phát sinh t vi c quan h cá nhân gi a th ph m và n n nhân s không ư c coi là hành ng kh ng b . Hành ng kh ng b bao g m các hành ng ư c chính ph có liên quan xác nh n ho c ghi nh n ó là hành ng kh ng b . Thương t t toàn b có nghĩa là thương t t v i tính ch t vĩnh vi n duy nh t và tr c ti p làm m t kh năng và ngăn c n Ngư i ư c b o hi m tham gia các ho t ng kinh doanh vào b t kỳ công vi c, ngh nghi p ho c b t kỳ công vi c có th ư c th c hi n bình thư ng trong cu c s ng hàng ngày n u Ngư i ư c b o hi m không có ngh nghi p ho c ho t ng kinh doanh. V n chuy n có nghĩa là b t kỳ phương ti n v n chuy n ư ng b , ư ng th y ho c ư ng không nào c n thi t chuy n Ngư i ư c b o hi m trong trư ng h p v n chuy n y t kh n c p. V n chuy n c bi t bao g m nhưng không gi i h n b i máy bay c u thương, xe c u thương và các xe cơ gi i c a cá nhân. Chi phí v n chuy n ư c h tr có nghĩa là các chi phí phát sinh cho vi c s d ng các d ch v xe buýt công c ng và/ho c taxi i l i t nhà n nơi ư c yêu c u cho i u tr theo dõi sau khi nh p vi n trong vòng 35 ngày t ngày xu t vi n và lo i tr xe limousine và các d ch v thuê xe. Chuy n i có nghĩa là chuy n i do Ngư i ư c b o hi m th c hi n và b t u 3 gi trư c gi d ki n kh i hành t nơi lên tàu Vi t Nam n i m n nư c ngoài ch m d t khi x y ra s ki n u tiên trong s nh ng s ki n dư i ây: (a) K t thúc th i h n b o hi m ư c nêu t i H p ng b o hi m; (b) Ngư i ư c b o hi m tr v nơi cư trú thư ng xuyên c a mình; (c) Trong vòng ba (3) gi sau khi v n Vi t Nam. Chi phí y t h p lý và thông thư ng có nghĩa là kho n chi phí cho vi c i u tr , dùng và d ch v y t c n thi t i u tr tình tr ng c a Ngư i ư c b o hi m; không vư t m c thông thư ng cho vi c i u tr , dùng ho c d ch v y t tương t t i nơi phát sinh chi phí; và không bao g m các chi phí mà có th không t n t i n u không có b o hi m. v t có giá tr có nghĩa là vàng, b c, ho c các kim lo i quý, lông thú, ng h và các lo i á quý. PH N II - PH M VI B O HI M - 4
 5. QUY N L I 1 – T VONG VÀ THƯƠNG T T VĨNH VI N DO TAI N N Trong th i h n c a H p ng b o hi m này, n u Ngư i ư c b o hi m ang th c hi n chuy n i nư c ngoài và g p ph i thương t t do m t tai n n ư c b o hi m như ư c nh nghĩa gây ra và d n n vi c m t mát như quy nh sau ây, Công ty s tr ph n trăm tương ng trên t ng s ti n b o hi m ư c quy nh B n tóm t t h p ng b o hi m, tuân theo các i m lo i tr , gi i h n, quy nh và các i u kho n ư c di n gi i ây.. S KI N % S ti n b o hi m 1. T vong do tai n n 100% 2. Thương t t toàn b vĩnh vi n 100% 3. M t ho c m t ch c năng toàn b vĩnh vi n c a hai chi 100% 4. M t ho c m t ch c năng toàn b vĩnh vi n c a m t chi 100% 5. M t th l c toàn b vĩnh vi n c hai m t 100% 6. M t th l c toàn b vĩnh vi n m t m t 55% 7. M t ho c m t ch c năng toàn b vĩnh vi n c a m t chi và m t th l c m t m t 100% 8. M t kh năng nói và thính l c 100% 9. M t trí hoàn toàn không ch a ư c 100% 10.M t thính l c toàn b vĩnh vi n a) c hai tai 75% b) m t tai 25% 11.M t kh năng nói 50% 12.M t hoàn toàn th y tinh th m t m t 50% 13.M t ho c m t hoàn toàn vĩnh vi n kh năng s d ng c a 4 ngón tay và ngón cái c a a) tay ph i 70% b) tay trái 50% 14.M t ho c m t hoàn toàn vĩnh vi n kh năng s d ng c a 4 ngón tay c a a) tay ph i 40% b) tay trái 30% 15.M t ho c m t hoàn toàn vĩnh vi n kh năng s d ng c a m t ngón cái a) c hai t ngón cái tay ph i 30% b) ch m t t ngón cái tay ph i 15% c) c hai t ngón cái tay trái 20% d) ch m t t ngón cái tay trái 10% 16.M t ho c m t hoàn toàn vĩnh vi n kh năng s d ng c a các ngón tay a) ba t ngón tay ph i 10% b) hai t ngón tay ph i 7,5% c) m t t ngón tay ph i 5% d) ba t ngón tay trái 7,5% e) hai t ngón tay trái 5% f) m t t ngón tay trái 2% 17.M t ho c m t hoàn toàn vĩnh vi n kh năng s d ng c a các ngón chân a) T t c các ngón c a m t bàn chân 15% b) m t c hai t ngón chân cái 5% c) m t m t t ngón chân cái 3% d) các ngón chân khác, m t m i ngón 1% 18.Gãy chân ho c xương bánh chè không tái liên k t ư c 10% 19.Chân ng n i t i thi u 5cm 7,5% Ghi chú: N u pháp lu t quy nh các t l b t bu c khác so v i b ng t l trên, t l ư c pháp lu t quy nh s ư c áp d ng. Các trư ng h p khác không quy nh trên s ư c công b và áp d ng theo quy nh c a pháp lu t có hi u l c vào t ng th i i m. QUY N L I 2 - QUY N L I B NG DO TAI N N Trong th i h n c a H p ng b o hi m này, n u Ngư i ư c b o hi m ang th c hi n chuy n i nư c ngoài và g p ph i thương t t do m t tai n n ư c b o hi m như ư c nh nghĩa và d n n vi c t n thương như quy nh sau ây, Công ty s tr ph n trăm tương ng trên t ng s ti n b o hi m ư c quy nh B n tóm t t h p ng b o hi m, tuân theo các i m lo i tr , gi i h n, quy nh và các i u kho n liê ư c di n g ai ây. S KI N % S ti n b o hi m Vùng T n thương b ng % c a di n tích b m t cơ th - u b ng ho c l n hơn 2% nhưng ít hơn 5% ............ 50% b ng ho c l n hơn 5% nhưng ít hơn 8% ............ 75% - 5
 6. b ng ho cl n hơn 8% ........................................ 100% - thân th b ng ho cl n hơn 10% nhưng ít hơn 15% ......... 50% b ng ho cl n hơn 15% nhưng ít hơn 20% ......... 75% b ng ho cl n hơn 20% ...................................... 100% Ghi chú: N u pháp lu t quy nh các t l b t bu c khác các t l nêu trên thì s áp d ng theo quy nh c a pháp lu t. Các trư ng h p khác không quy nh trên s ư c công b và áp d ng theo quy nh c a pháp lu t có hi u l c vào t ng th i i m. GHI CHÚ (Áp d ng i v i Quy n l i 1 & 2):- a) T ng s ti n b i thư ng ph i tr cho các thương t t trong cùng m t tai n n s ư c tính b ng cách c ng t t c các ph n trăm tương ng nhưng không vư t quá 100% s ti n b o hi m và Công ty s không còn nghĩa v b i thư ng cho cùng m t Ngư i ư c b o hi m i v i các thương t t x y ra sau ó; b) Công ty s theo quy t nh c a mình s xác nh ph n trăm ph i tr cho m t thương t t vĩnh vi n n u không ư c quy nh t s ki n 2 n 19 ã nêu trên; c) V i ph m vi Quy n l i 1 và Quy n l i 2, ph m vi b o hi m ư c b t u t 3 (ba) gi trư c khi Ngư i ư c b o hi m r i Vi t Nam và ch m d t khi x y ra s ki n u tiên trong các s ki n sau ây: (i) Khi k t thúc th i h n b o hi m quy inh trong B n tóm t t h p ng b o hi m; (ii) Trong vòng ba (3) gi sau khi v n Vi t Nam. d) Trư ng h p Ngư i ư c b o hi m thu n tay trái thì các t l b i thư ng t s ki n 13 n 16 s ư c áp d ng ngư c l i và t l b i thư ng cao hơn s ư c áp d ng cho tay trái và các ph n liên quan; e) Quy n l i 1 và Quy n l i 2 ư c m r ng b o hi m cho các t n th t có nguyên nhân do b o lo n ho c b o ng dân s và hành ng kh ng b ; f) Quy n l i 1 và Quy n l i 2 ư c m r ng b o hi m cho Ngư i ư c b o hi m i v i t vong ho c thương t t do tai n n có nguyên nhân t ch t u i ho c hít ph i khí c, khí gàs và khói trong khi nư c ngoài trong m t chuy n i nư c ngoài. g) M t Ngư i ư c b o hi m không ư c khi u n i cho c Quy n l i 1 và Quy n l i 2 cho cùng m t s ki n. LO I TR (Áp d ng i v i Quy n l i 1 & 2) Công ty s không có trách nhi m i v i b t kỳ khi u n i nào là h u qu tr c ti p ho c gián ti p c a b t kỳ b nh t t, m au ho c nhi m trùng nào. QUY N L I 3 – THANH TOÁN CHI PHÍ Y T VÀ I U TR NHA KHOA DO TAI N N Công ty s thanh toán chi phí y t c n thi t và h p lý theo thông l như ã ư c nh nghĩa trên, n m c t i a b ng m c quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n trong khi th c hi n m t chuy n i nư c ngoài i v i thương t t ho c m au mà Ngư i ư c b o hi m g p ph i [duy nh t và c l p v i các nguyên nhân khác]. Quy n l i này m r ng b o hi m cho các chi phí y t c n thi t phát sinh trong quá trình i u tr ho c i u tr ti p t c Vi t Nam cho thương t t ho c m au mà Ngư i ư c b o hi m g p ph i trong khi nư c ngoài trong chuy n i nư c ngoài. Gi i h n th i gian cho vi c i u tr y t như v y như sau: a) N u vi c i u tr y t ban u không ư c th c hi n nư c ngoài, Ngư i ư c b o hi m ph i th c hi n i u tr y t Vi t Nam trong vòng b y (7) ngày ngay sau khi tr v Vi t Nam. K t ngày i u tr u tiên sau khi tr v , Ngư i ư c b o hi m có t i a hai mươi m t (21) ngày ti p t c i u tr y t t i Vi t Nam ho c t i a là 5% quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n tùy theo s ki n nào x y ra trư c. b) N u vi c i u tr y t ban u ã ư c th c hi n t i nư c ngoài, Ngư i ư c b o hi m có t i a hai mươi m t (21) ngày ti p t c i u tr y t t i Vi t Nam ho c t i a là 5% quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n tuỳ theo s ki n nào x y ra trư c. Vi c i u tr y t b i m t bác s châm c u, ông y, n n kh p xương và ho c n n xương cho m t thương t t ư c b o hi m g p ph i trong m t chuy n i nư c ngoài s ư c tr t i a là [500 USD] cho m i tai n n. Trư ng h p Ngư i ư c b o hi m ư c hoàn l i m t ph n ho c toàn b các kho n trên t m t ngu n khác, Công ty s ch ch u trách nhi m i v i ph n vư t quá m c có th nh n ư c t ngu n khác nói trên. T t c các kho n hoàn tr các chi phí này s ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam. Không có b t kỳ trư ng h p nào mà t ng chi phí y t c n thi t và chi phí y t cho bác s châm c u, ông y, n n kh p xương và/ho c n n xương phát sinh nư c ngoài và Vi t Nam vư t m c quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n. Các i m lo i tr Công ty s không có nghĩa v i v i b t c khi u n i phát sinh tr c ti p ho c gián ti p t , có liên quan n ho c do m t trong các nguyên nhân sau:- 1. B t kỳ i u ki n y t t n t i trư c; ho c 2. B t kỳ m t chuy n i nư c ngoài nào ư c th c hi n trái v i ý ki n c a m t Bác s hành ngh h p pháp ho c m c ích c a chuy n i là nh m ư c tư v n, khám ho c i u tr y t . - 6
 7. QUY N L I 4 – CHI PHÍ SAU KHI N M VI N Khi Ngư i ư c b o hi m ph i n m vi n do thương t t ho c m au và yêu c u ph i có i u tr ti p theo khi tr v Vi t Nam theo ch nh c a Bác s hành ngh h p pháp, Công ty s tr chi phí dư i ây th c t phát sinh v i m c t i a là m c quy n l i theo chương trình b o hi m l a ch n trong vòng 35 ngày sau ngày Ngư i ư c b o hi m xu t vi n: (a) V t lý tr li u b i m t bác s tr li u v i m c t i a cho m i l n thăm khám; (b) Chi phí v n chuy n ư c h tr Quy n l i 4 s ư c tr t i a cho 3 l n thăm khám Các i m lo i tr Công ty s không có nghĩa v i v i các khi u n i phát sinh tr c ti p ho c gián ti p, có liên quan n ho c do các nguy n nhân sau: 1. B t kỳ i u ki n y t t n t i trư c; ho c 2. B t kỳ chuy n i nư c ngoài nào ư c th c hi n trái v i ý ki n c a m t Bác s hành ngh h p pháp ho c m c ích c a chuy n i là nh m ư c tư v n, khám ho c i u tr y t . QUY N L I 5 – QUY N L I N M VI N (T I A 60 NGÀY) Công ty s tr cho quy n l i n m vi n do thương t t ho c m au như ư c nh nghĩa ây g p ph i trong m t chuy n i nư c ngoài. Công ty s tr cho Ngư i ư c b o hi m cho m i ngày n m vi n tr n v n n u Ngư i ư c b o hi m ph i n m vi n nư c ngoài theo s ngày quy nh t i chương trình b o hi m l a ch n. QUY N L I 6 – QUY N L I N M VI N G P ÔI KHI I U TR T I PHÒNG CHĂM SÓC C BI T (T I A 60 NGÀY) Quy n l i n m vi n quy nh t i Quy n l i 5 s ư c g p ôi trong trư ng h p m au ho c thương t t g p ph i trong khi nư c ngoài c a Ngư i ư c b o hi m trong m t chuy n i nư c ngoài mà v m t y t Ngư i ư c b o hi m ph i ư c nh p vi n i u tr t i phòng chăm sóc c bi t (ICU) trong m t B nh viên v i tư cách là m t b nh nhân n i trú. Quy n l i này áp d ng trong su t th i gian n m t i ICU và không vư t quá s ngày ư c quy nh t i chương trình b o hi m l a ch n cho m i m au ho c thương t t. M t Ngư i ư c b o hi m không ư c yêu c u khi u n i i v i c Quy n l i 5 và Quy n l i 6 cho m i ngày n m vi n cho cùng m t s ki n. Các i m lo i tr (Áp d ng cho c Quy n l i 5 & 6) Công ty s không có nghĩa v i v i b t c khi u n i phát sinh tr c ti p ho c gián ti p t , có liên quan n ho c do m t trong các nguyên nhân sau:- 1. B t kỳ i u ki n y t t n t i trư c; ho c 2. B t kỳ chuy n i nư c ngoài nào ư c th c hi n trái v i ý ki n c a m t Bác s hành ngh h p pháp ho c m c ích c a chuy n i là nh m ư c tư v n, khám ho c i u tr y t . QUY N L I 7 – V N CHUY N Y T KH N C P Trư ng h p Ngư i ư c b o hi m b Thương t t ho c m trong khi th c hi n m t chuy n i nư c ngoài và n u theo quan i m c a Travel Guard ho c i di n ư c u quy n c a Travel Guard, Ngư i ư c b o hi m ư c chu n oán v y t là ph i chuy n Ngư i ư c b o hi m n m t a i m khác phù h p th c hi n vi c i u tr y t ho c ưa Ngư i ư c b o hi m v Vi t Nam, Travel Guard, ho c i di n ư c u quy n s thu x p vi c v n chuy n b ng phương ti n thích h p nh t trên cơ s m c nghiêm tr ng v i u ki n s c kho c a Ngư i ư c b o hi m. Công ty s tr tr c ti p cho Travel Guard các chi phí thu c ph m vi b o hi m cho vi c v n chuy n này. Phương ti n v n chuy n do Travel Guard ho c i di n ư c u quy n thu x p có th là máy bay c p c u, xe c u thương m t t, v n chuy n hàng không thông thư ng, tàu ho ho c b t kỳ phương ti n phù h p nào khác. M i quy t nh v phương ti n v n chuy n và a i m n cu i cùng s ư c Travel Guard ho c i di n ư c u quy n ưa ra và hoàn toàn d a vào s c n thi t v y t . Các i m lo i tr Công ty không có nghĩa v i v i:- 1. B t kỳ i u ki n y t t n t i trư c; 2. B t kỳ chi phí nào phát sinh cho các d ch v do m t bên th ba cung c p mà Ngư i ư c b o hi m không có nghĩa v ph i tr ho c các chi phí ã ư c tính vào chi phí c a m t chuy n i nư c ngoài theo l ch trình; 3. B t kỳ chi phí nào cho d ch v mà không ư c Travel Guard ho c i di n ư c u quy n c a Travel Guard ch p thu n và thu x p tr khi lo i tr này ư c mi n áp d ng trong trư ng h p Ngư i ư c b o hi m không th thông báo cho Travel Guard trong tình tr ng y t kh n c p vì nh ng nguyên nhân ngoài t m ki m soát c a h . Trong m i trư ng h p, Công ty b o lưu quy n ch hoàn tr cho Ngư i ư c b o hi m các chi phí này phát sinh cho các d ch v mà l ra Travel Guard ã cung c p trong m t trư ng h p tương t và trong gi i h n ư c quy nh theo chương trình b o hi m l a ch n; và/ho c 4. B t kỳ chi phí nào ngoài các chi phí ư c quy nh t i quy n l i này. QUY N L I 8 – H I HƯƠNG THI HÀI N u Ngư i ư c b o hi m t vong do h u qu c a thương t t ho c m au m c ph i khi Ngư i ư c b o hi m th c hi n chuy n i nư c ngoài, Travel Guard ho c m t i di n ư c u quy n c a Travel Guard s thu x p các th t c c n thi t - 7
 8. chuy n thi hài c a Ngư i ư c b o hi m v Vi t Nam. Công ty s tr tr c ti p cho Travel Guard các chi phí thu c ph m vi b o hi m cho vi c h i hương ó. i v i vi c v n chuy n thi hài c a Ngư i ư c b o hi m tr c ti p v Vi t Nam, Công ty s không ch u trách nhi m iv i các chi phí vư t quá m c phát sinh ưa thi hài v Vi t Nam. Bên c nh vi c v n chuy n thi hài, Công ty s tr cho ngư i th a k c a Ngư i ư c b o hi m chi phí d ch v và tang l th c t phát sinh do nhà tang l cung c p, bao g m nhưng không gi i h n b i chi phí cho m t quan tài, ư p xác và ho táng n u ư c áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n. Chi phí phát sinh i v i vi c v n chuy n thi hài c a Ngư i ư c b o hi m v nư c nguyên x không ph i là Vi t Nam (g m c vi c hoàn tr các kho n chi phí trên) s b gi i h n m c: Chương trình Corporate - [15.000 USD] Chương trình Premier - [30.000 USD] Các i m lo i tr Công ty không có nghĩa v i v i:- 1. B t kỳ i u ki n y t t n t i trư c; 2. B t kỳ chi phí nào phát sinh do d ch v c a m t bên khác mà Ngư i ư c b o hi m không có nghĩa v ph i tr ho c các chi phí ã ư c tính vào chi phí c a m t chuy n i nư c ngoài theo l ch trình; 3. B t kỳ chi phí nào cho m t d ch v nào mà không ư c Travel Guard ho c i di n ư c u quy n c a Travel Guard ch p thu n và thu x p tr khi lo i tr này ư c mi n áp d ng trong trư ng h p Ngư i ư c b o hi m không th thông báo cho Travel Guard trong tình tr ng y t kh n c p vì nh ng nguy n nhân n m ngoài t m ki m soát c a h . Trong m i trư ng h p, Công ty b o lưu quy n ch hoàn tr cho Ngư i ư c b o hi m các chi phí phát sinh cho các d ch v mà l ra Travel Guard ã cung c p cho m t trư ng h p tương t và n gi i h n ư c quy nh theo chương trình b o hi m l a ch n; và/ho c 4. B t kỳ chi phí nào ngoài các chi phí ư c quy nh t i quy n l i này. QUY N L I 9 – THĂM NGOÀI CH C A NGƯ I THÂN HO C B N BÈ Công ty s tr n m c t i a b ng gi i h n ư c quy nh theo chương trình b o hi m l a ch n cho vé i l i h p lý (vé máy bay h ng ph thông ho c vé tàu h ng nh t) và chi phí khách s n c n thi t cho m t ngư i thân ho c b n sang thăm và l i v i Ngư i ư c b o hi m theo xu t c a m t Bác s hành ngh h p pháp trong trư ng h p Ngư i ư c b o hi m ph i n m vi n nư c ngoài hơn 5 ngày do nguyên nhân là thương t t ho c m au g p ph i trong khi th c hi n chuy n i nư c ngoài và i u ki n s c kho c a Ngư i ư c b o hi m không cho phép v n chuy n. QUY N L I 10 – H TR THU X P D CH V (CH ÁP D NG I V I CHƯƠNG TRÌNH PREMIER) Trong khi H p ng b o hi m có hi u l c và Ngư i ư c b o hi m ư c b o hi m theo chương trình b o hi m Premier, Công ty s cung c p d ch v h tr cho Ngư i ư c b o hi m trong m t chuy n i nư c ngoài. D ch v này s bao g m:- 1) Cung c p thông tin v các sân Golf và h tr t ch chơi Golf 2) Các thông tin v thuê xe và h tr thuê xe 3) Cung c p thông tin v nơi ăn t i và h tr t ch 4) Cung c p thông tin v khách s n và t khách s n 5) D ch v h tr kinh doanh 6) D ch v chuy n hoa và quà 7) H tr d ch v ưa tin 8) D ch v h tr các s ki n c bi t S h tr ư c cung c p s do Travel Guard quy t nh và căn c theo các i u ki n do Công ty quy nh. Công ty s có toàn quy n quy t nh thay i lo i hình và d ch v h tr theo quy n l i này. Các d ch v trên s ư c cung c p ch m c h tr thông tin và s p t các d ch V ..Công ty không ch u trách nhi m cho các chi phí i v i bên th ba ho c các chi phí khác mà các chi phí này thu c trách nhi m c a Ch h p ng b o hi m ho c Ngư i ư c b o hi m CÁC B T TI N TRONG VI C I L I QUY N L I 11 – HU B CHUYÊN I Công ty s tr cho các t n th t v chi phí i l i và/ho c chi phí nơi mà Ngư i ư c b o hi m có nghĩa v pháp lý ph i tr và không th thu h i l i t b t kỳ ngu n nào khác trên cơ s c n thi t ph i hu b chuy n i nư c ngoài do các nguyên nhân sau trong vòng ba mươi (30) ngày trư c ngày b t u chuy n i nư c ngoài n m c quy n l i áp d ng theo chương trình b o hi m l a ch n: a. T vong ho c thương t t nghi m tr ng ho c m au nghiêm tr ng ho c ki m d ch b t bu c i v i Ngư i ư c b o hi m, nh ng ngư i thân c a ngư i ư c b o hi m ang cư trú Vi t Nam. b. X y ra ình công, b o lo n ho c kh i nghĩa dân s không d ki n ư c và phát sinh t nh ng tình hu ng ngoài t m ki m soát c a Ngư i ư c b o hi m t i i m n theo k ho ch; c. T n th t nghiêm tr ng i v i nơi cư trú c a Ngư i ư c b o hi m do ho ho n, lũ l t ho c các thiên tai tương t (bão, ng t) trong vòng b y (7) ngày trư c ngày kh i hành òi h i Ngư i ư c b o hi m ph i có m t t i ia i m vào ngày kh i hành; ho c d. Ngư i ư c b o hi m ph i làm ch ng trư c toà ho c tham gia h i ng xét x . - 8
 9. Các i m lo i tr Công ty s không có nghĩa v i v i các khi u n i phát sinh tr c ti p ho c gián ti p t , có liên quan n ho c do m t trong các i u ki n sau:- 1. T n th t tr c ti p ho c gián ti p do hãng v n chuy n h y chuy n; 2. T n th t ư c b o hi m b i chương trình b o hi m hi n có khác, các chương trình c a chính ph ho c s ư c tr ho c hoàn tr b i khách s n, hãng hàng không, i lý du l ch ho c các nhà cung c p d ch v i l i và/ho c ch khác. QUY N L I 12 – RÚT NG N CHUY N I Công ty s tr các chi phí i l i và khách s n b sung ho c ch phát sinh và các t n th t v vé i l i và/ho c các chi phí khách s n b m t do Ngư i ư c b o hi m ph i tr v Vi t Nam do b t kỳ nguyên nhân nào dư i ây, t i a b ng m c quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n:- a) Ngư i ư c b o hi m b thương t t nghiêm tr ng ho c m au nghi m tr ng; b) X y ra cư p phương ti n v n chuy n công c ng ho c xe ô tô mà Ngư i ư c b o hi m tham gia v i tư cách là hành khách; c) T vong ho c thương t t nghiêm tr ng ho c m au nghiêm tr ng như ư c nh nghĩa trong H p ng b o hi m, không lư ng trư c ư c c a ngư i thân c a Ngư i ư c b o hi m Vi t Nam; d) Thiên tai (bão, ng t, v.v) làm cho Ngư i ư c b o hi m không th ti p t c chuy n i nư c ngoài c a mình theo l ch trình; ho c e) X y ra ình công, b o lo n ho c b o ng dân s không lư ng trư c ư c và phát sinh t tình hu ng ngoài t m ki m soát c a Ch h p ng b o hi m ho c Ngư i ư c b o hi m. Ph m vi b o hi m thu c quy n l i này ch có hi u l c khi ph m vi b o hi m b t u trư c khi Ngư i ư c b o hi m nh n bi t ư c các tình hu ng có th d n n vi c gián o n chuy n i nư c ngoài c a mình. QUY N L I 13 – CHUY N I B TRÌ HOÃN Trong trư ng h p, phương ti n v n chuy n công c ng theo l ch trình mà Ngư i ư c b o hi m ã thu x p s d ng cho vi c i l i nư c ngoài b h y b mà không có chuy n khác thay th ho c b trì hoãn trong ít nh t 6 gi liên t c so v i th i gian ư c nêu trong l ch trình d ki n ban u ư c cung c p cho Ngư i ư c b o hi m, thì cho m i 6 gi b trì hoãn liên t c Công ty s tr [120 USD] cho n m c t i a c a chương trình b o hi m l a ch n. Các i m lo i tr Công ty s không ch u trách nhi m i v i:- T n th t t vi c Ngư i ư c b o hi m không làm th t c chuy n bay úng gi theo l ch trình ư c cung c p cho Ngư i ư c b o hi m, ho c n u Ngư i ư c b o hi m không có ư c xác nh n chính th c t phía hãng v n chuy n ho c các i lý v s gi b trì hoãn. QUY N L I 14 - L N I CHUY N Trong trư ng h p trong khi ang th c hi n m t chuy n i nư c ngoài, Ngư i ư c b o hi m ư c xác nh n là b l n i chuy n t i i m n i chuy n do chuy n mà Ngư i ư c b o hi m ang i n i m n i chuy n mu n th c hi n n i chuy n và không có chuy n nào khác có s n trong vòng 6 gi liên t c tính t lúc Ngư i u c b o hi m n i m n i chuy n, Công ty s b i thư ng cho Ngư i ư c b o hi m các chi phí phát sinh cho ch khách s n, b a ăn ho c ăn nh n m c quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n, n u nh ng chi phí này không ư c công ty v n chuy n ho c bên th ba cung c p ho c thanh toán. Các i m lo i tr Công ty s không có nghĩa v i v i các khi u n i phát sinh tr c ti p ho c gián ti p t , có liên quan n ho c do m t trong các i u ki n sau:- 1. T n th t phát sinh t vi c Ngư i ư c b o hi m không làm th t c chuy n bay úng gi theo l ch trình ã ư c cung c p cho Ngư i ư c b o hi m, và không có ư c xác nh n chính th c t phía hãng v n chuy n ho c các i lý v s gi b trì hoãn và lý do b hoãn; 2. B t kỳ t n th t nào ã ư c b o hi m b i chương trình b o hi m hi n có khác, các chương trình c a chính ph ho c s ư c tr ho c hoàn tr b i khách s n, hãng hàng không, i lý du l ch ho c các nhà cung c p d ch v i l i và/ho c ch khác. QUY N L I 15 – HÀNH LÝ N CH M Công ty s tr [120 USD] n u hành lý ký g i theo Ngư i ư c b o hi m b trì hoãn, b chuy n nh m ho c t m th i chuy n sai ch b i hãng v n chuy n sau m i 6 gi ch m tr liên t c sau khi Ngư i ư c b o hi m n a i m l y hành lý i m n t i nư c ngoài theo l ch trình, t i a n m c quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n. QUY N L I 16 - THI T H I HOĂC M T HÀNH LÝ Công ty s tr n t i a m c quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n cho t n th t ho c thi t h i g p ph i nư c ngoài i v i hành lý cá nhân mang theo ho c mua trong chuy n i nư c ngoài (bao g m qu n áo và dùng cá nhân m c ho c mang theo Ngư i ư c b o hi m trong hòm, va ly ho c các ch a tương t ). N u do tai n n x y ra nư c ngoài, b t kỳ v t nào ư c ch ng minh là không th s a ch a m t cách kinh t , khi u n i s ư c gi i quy t theo H p ng b o hi m như là v t ã b m t v i i u ki n là: Công ty có th thanh toán ho c khôi - 9
 10. ph c l i ho c s a ch a theo quy t nh c a mình căn c theo m c hao mòn c a và kh u hao i v i các v t ã có trên mư i hai (12) tháng; a) Vi c m t ã ư c báo cho c nh sát ho c cơ quan h u quan như là ban qu n lý khách s n ho c hãng hàng không t i nơi b m t trong vòng 24 gi t lúc x y ra s c . T t c các khi u n i ph i ư c ch ng minh b ng các tài li u y t các cơ quan ó; b) Ngư i ư c b o hi m ph i th c hi n t t c các công vi c c n thi t m b o hành lý ho c dùng c a mình không b b quên; c) Công ty s không ch u trách nhi m vư t quá [800 USD] cho m i v t ho c m t ôi ho c m t b v t; d) H n m c t i a c a thi t b cá nhân k thu t s (PDA) là [250 USD] Vi c m t ph i ư c trình báo cho c nh sát ho c các cơ quan có th m quy n ch ng h n như khách s n và hãng hàng không ch u trách nhi m t i nơi x y ra t n th t trong vòng 24 gi k t khi x y ra s c . B t kỳ yêu c u b i thư ng nào cũng ph i i kèm v i xác nh n b ng văn b n c a nh ng cơ quan nói trên và các gi y t ch ng minh giá tr c a các v tb m t. Vi c n bù cho các v t không có gi y t ch ng minh gia tr s do Chartis Vi t Nam xem xét và quy t nh, t ng giá tr b i thư ng cho toàn b các v t không có gi y t ch ng minh giá tr s không vư t quá 200USD. M t Ngư i ư c b o hi m không ư c yêu c u khi u n i theo c Quy n l i 15 và Quy n l i 16 cho cùng m t s ki n. QUY N L I 17 – H NG HÓC HO C M T MÁY TÍNH XÁCH TAY Công ty s tr t i a theo m c quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n cho t n th t ho c h ng hóc nư c ngoài i v i máy tính xách tay ư c mang i, ho c mua trong chuy n i nư c ngoài. N u do tai n n x y ra nư c ngoài, máy tính xách tay ư c ch ng minh là không còn kh năng s a ch a m t cách kinh t , khi u n i s ư c gi i quy t theo H p ng b o hi m như là máy tính xách tay ó b m t v i i u ki n là: a) Công ty có th thanh toán ho c khôi ph c l i ho c s a ch a theo quy t nh c a mình căn c theo m c hao mòn và kh u hao c a máy tính xách tay ã có th i h n trên mư i hai (12) tháng; b) Vi c m t mát ã ư c trình báo cho c nh sát ho c cơ quan h u quan như là ban qu n lý khách s n ho c hãng hàng không t i nơi b m t trong vòng 24 gi t lúc x y ra s c . B t kỳ khi u n i nào cũng ph i ư c kèm theo các văn b n các cơ quan ó; c) Ngư i ư c b o hi m ph i th c hi n t t c các công vi c c n thi t m b o máy tính xách tay c a minh không b b quên ho c không ư c trông coi; và d) Công ty s thanh toán cho vi c m t ho c h ng hóc i v i máy tính xách tay theo m c quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n. M t Ngư i ư c b o hi m không ư c yêu c u khi u n i theo c Quy n l i 16 và Quy n l i 17 cho cùng m t s ki n. Các i m lo i tr (Áp d ng i v i c Quy n l i 16 & 17) 1. Các lo i lo i tài s n sau s b lo i tr : ng v t, xe cơ gi i (bao g m c các thi t b ph tr ), xe máy, tàu, ng cơ, và các phương ti n v n chuy n khác, thi t b trư t tuy t, trái cây, th c ph m, thi t b gia ình, c , kh o c , tranh, s n ph m ngh thu t, máy tính (bao g m c ph n m m và các ph ki n, ngo i tr máy tính xách tay như u c quy nh trên), b n th o, trang s c, ng h , ch ng khoán ho c lưu ni m; 2. T n th t ho c h ng hóc do hao mòn, ho c h ng hóc trong quá trình s a ch a, xói mòn t nhiên, nh y, sâu b , khuy t t t v n có ho c h ng hóc do b t kỳ quá trình ho c trong khi th c hi n công vi c là nguyên nhân t o ra; 3. T n th t ho c h ng hóc i v i các thi t b i thuê ho c t n th t ho c h ng hóc có nguyên nhân tr c ti p ho c gián ti p t vi c n i d y, n i lo n, cách m ng, n i chi n, ti m quy n ho c hành ng c a các cơ quan chính ph trong vi c c n tr , chi n u ho c phòng v i v i các s ki n như v y, t ch biên ho c phá hu theo các quy nh v ki m d ch ho c h i quan, t ch thu theo l nh c a chính ph ho c cơ quan công quy n ho c r i ro v thương m i hàng hoá l u ho c b t h p pháp; 4. T n th t ho c h ng hóc i v i tài s n ư c b o hi m theo h p ng b o hi m khác ho c có th ư c b i hoàn t hãng v n chuy n, khách s n ho c m t bên khác; 5. M t hành lý ho c v t d ng cá nhân ư c g i trư c, ư c g i qua ư ng thư tín ho c ư c v n chuy n riêng bi t; 6. M t hành lý ho c v t d ng cá nhân do không ư c trông coi nơi công c ng ho c do nguyên nhân Ngư i ư c b o hi m không có các bi n pháp c n tr ng c n thi t m b o an toàn cho các tài s n này ho c ư c g i cho m t ngư i mà Ngư i ư c b o hi m không quen bi t; 7. T n th t i v i hàng hoá kinh doanh, m u hàng ho c thi t b các lo i; 8. M t d li u c a các băng, th , ĩa m m, ho c ngư i l i; 9. M t ho c t n th t i v i bóng, g y và các thi t b chơi Golf trong lúc chơi ho c t p; 10. M t ho c t n th t ã ư c b o hi m b i nh ng ơn b o hi m khác có bao g m Quy n l i 16 &17; 11. Thi u h t s lư ng do l i, sai sót, các giao d ch trao i ho c s s t gi m giá tr áp d ng i v i Quy n l i 16 &17; 12. Vi c m t không ư c trình cáo cho c nh sát trong vòng 24 gi k t lúc phát hi n ra b m t; và/ho c 13. Các trư ng h p bi n m t bí n. QUY N L I 18 – M T GI Y T IL I Công ty s tr t i a theo m c quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n cho chi phí làm l i ư c h chi u thay th , vé i l i và các gi y t i l i khác cũng như các chi phí i l i b sung và ti n khách s n phát sinh cho vi c làm l i các gi y t i l i ã b m t khi mà vi c m t mát này x y ra do b tr m, cư p trong m t chuy n i nư c ngoài. - 10
 11. Các i m lo i tr Công ty s không có nghĩa v i v i b t kỳ khi u n i nào phát sinh tr c ti p ho c gián ti p t , có liên quan n ho c do m t trong các i u ki n sau:- 1. M t ti n m t, ti n ngân hàng, séc du l ch, trái phi u, phi u mua hàng/phi u d thư ng, tem, các ch ng t có giá, ch ng thư, b n th o, ch ng khoán các lo i, m t th tín d ng ho c thay th tín d ng, ch ng minh nhân dân và b ng lái xe, các ch ng t i l i khác tr nh ng lo i ã ư c nh nghĩa trên; 2. Thi u h t s lư ng do l i, sai sót, giao d ch trao i ho c s s t gi m giá tr ; 3. Vi c m t không ư c trình cáo cho c nh sát trong vòng 24 gi k t lúc phát hi n ra b m t; và/ho c 4. M t do vi c t ch thu ho c t ch biên c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n. QUY N L I 19 – M T TI N CÁ NHÂN Trư ng h p Ngư i ư c b o hi m trong khi nư c ngoài b m t ti n m t mang theo mình do b cư p, ăn tr m trong lúc Ngư i ư c b o hi m ang b o qu n ho c n m gi ho c ki m soát thì Công ty s tr t i a theo m c quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n v i i u ki n vi c b m t ó ã ư c trình cho c nh sát t i nơi b m t trong vòng 24 gi t lúc phát hi n b m t. T t c các khi u n i ph i ư c ch ng minh b ng văn b n chính th c c a c nh sát. Các i m lo i tr Công ty s không có nghĩa v i v i b t kỳ khi u n i nào phát sinh tr c ti p ho c gián ti p t , có liên quan n ho c do m t trong các i u ki n sau:- 1. T n th t không ư c trình cho c nh sát trong vòng 24 gi t lúc phát hi n b m t; và/ho c 2. T n th t ã ư c b o hi m b i m t chương trình b o hi m khác. QUY N L I 20 – CHI PHÍ PHÁP LÝ Công ty s tr t i a theo m c quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n cho các chi phí pháp lý phát sinh trong quá trình x lý khi u n i b i thư ng i v i bên th ba, bên gây ra s c d n n Ngư i ư c b o hi m b t vong ho c thương t t vĩnh vi n do tai n n trong chuy n i nư c ngoài. Các i m lo i tr Công ty s không có nghĩa v i v i b t kỳ chi phí pháp lý nào phát sinh tr c ti p ho c gián ti p t , có liên quan n ho c do m t trong các i u ki n sau:- 1. Khi u n i mà Công ty ho c i di n pháp lý c a mình cho là vi c ó không th thành công ho c n u Công ty cho r ng chi phí th c hi n khi u n i s l n hơn k t qu thu ư c; 2. B t kỳ khi u n i nào i v i Công ty, i lý ho c i di n c a Công ty ho c i v i các nhà i u hành chuy n i, hãng v n t i ho c b t c ngư i nào mà Ngư i ư c b o hi m ã tham gia chuy n i cùng v i ho c thu x p tham gia chuy n i v i; và/ho c 3. Vi c theo u i m t khi u n i v thương t t thân th , t n th t ho c h ng hóc do nguyên nhân ho c có liên quan n ho t ng kinh doanh, ngh nghi p c a Ngư i ư c b o hi m, theo h p ng ho c phát sinh t các a i m, ho c toà nhà mà Ngư i ư c b o hi m s h u, s d ng ho c sinh s ng ó. QUY N L I 21 – TRÁCH NHI M CÁ NHÂN Công ty s b i thư ng cho Ngư i ư c b o hi m i v i trách nhi m pháp lý i v i bên th ba t i a theo m c quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n phát sinh trong m t chuy n i nư c ngoài v i nguyên nhân là: a) T vong ho c thương t t do tai n n i v i bên th ba; ho c b) T n th t ho c thi t h i do tai n n i v i tài s n c a bên th ba. Ch h p ng và/ho c Ngư i ư c b o hi m không ư c h a ho c cam k t thanh toán ho c nh n trách nhi m iv i m t bên khác ho c tham gia vào quá trình t t ng mà không có s ch p thu n b ng văn b n c a Công ty. Các i m lo i tr Công ty s không có nghĩa v i v i các khi u n i phát sinh tr c ti p ho c gián ti p, có liên quan n m t trong các i u ki n sau:- 1. B t kỳ các khi u n i nào xu t phát t hành vi ph m t i, hi m khích hay c ý c a Ngư i ư c b o hi m; 2. Trách nhi m c a ngư i s d ng lao ng, trách nhi m theo h p ng ho c trách nhi m i v i thành viên trong gia ình c a Ngư i ư c b o hi m; 3. Hành ng c a súc v t ho c tài s n c a, thu c s ki m soát, chăm sóc ho c giám sát c a Ngư i ư c b o hi m; 4. Th c hi n ho t ng thương m i, kinh doanh ho c ngh nghi p; 5. S h u ho c chi m h u t ai ho c các toà nhà (ngoài vi c s d ng v i m c ích cư trú t m th i); 6. S h u ho c s d ng xe cơ gi i, máy bay ho c tàu thu ; 7. Các chi phí pháp lý liên quan n t t ng hình s ; 8. Ngư i ư c b o hi m tham gia vào các ho t ng ua xe các lo i; 9. Các phán quy t mà không ph i là ư c ưa ra l n u tiên ho c có ư c t m t toà án có th m quy n Vi t Nam; 10. Qu y r i tình d c, l m d ng th xác ho c tinh th n; 11. Chơi ho c t p ánh Golf; và/ho c 12. Các phán quy t mang tính tr ng ph t ho c răn e c a toà án. - 11
 12. QUY N L I 22 – B I THƯ NG TH TÍN D NG N u Ngư i ư c b o hi m b t vong ho c b thương t t toàn b vĩnh vi n do thương t t g p ph i trong m t chuy n i nư c ngoài, Công ty s tr chi phí th tín d ng còn n cho các chi tiêu c a Ngư i ư c b o hi m phát sinh trong chuy n i nư c ngoài (không k các kho n n trư c ó) theo m c quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n. B t kỳ khi u n i nào cũng ph i ư c kèm theo các b ng kê tháng c a th tín d ng cùng v i các tài li u c n thi t ti n hành khi u n i theo quy nh. Các i m lo i tr Công ty s không có nghĩa v i v i các khi u n i phát sinh tr c ti p ho c gián ti p t , có liên quan n ho c m t trong các i u ki n sau:- 1. T n th t ã ư c b o hi m b i m t chương trình b o hi m khác. QUY N L I 23 – QU GIÁO D C TR EM Khi vi c t vong do tai n n c a Ngư i ư c b o hi m ư c b i thư ng và Ngư i ư c b o hi m ó t i ngày x y ra tai n n có con h p pháp còn ph thu c (dư i 18 tu i ho c dư i 23 tu i n u hi n ang là sinh viên c a m t trư ng i h c hay cao ng ư c công nh n), Công ty s tr n m c quy n l i áp d ng cho chương trình b o hi m l a ch n cho m i ngư i con ph thu c h p pháp. N u có t ba ngư i con tr lên ư c hư ng quy n l i này, t ng s ti n tr s không vư t quá [60.000 USD]. PH N III – CÁC LO I TR CHUNG CÔNG TY S KHÔNG TR CHO B T KỲ QUY N L I NÀO THEO H P NG B O HI M CHO CÁC T N TH T HO C TRÁCH NHI M PHÁT SINH TR C TI P HO C GIÁN TI P T NGUYÊN NHÂN SAU: 1. T n th t ho c thi t h i có nguyên nhân t hành vi c ý, hi m khích, ph m pháp ho c c u th c a Ngư i ư c b o hi m; 2. B t kỳ hành ng chi n tranh, hành ng c a m t th l c thù ch nư c ngoài, n i chi n, xâm lư c, cách m ng, kh i nghĩa ho c o chính quân s . Chi n tranh có nghĩa là chi n tranh tuyên chi n ho c không tuyên chi n, các hành ng mang tính chi n tranh như bao g m vi c s d ng s c m nh quân s c a m t qu c gia có ch quy n t ư c các m c ích v kinh t , a lý, dân t c, s c t c, tôn giáo và các l i ích khác; 3. b t c m t mát, t n thương, hư h i hay trách nhi m pháp lý nào xu t phát tr c ti p hay gián ti p t vi c i l i trong, i n hay i qua Afghanistan, Cuba, C ng Hoà Dân Ch Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan, Syria và 4. b t c m t mát, t n thương, hư h i hay trách nhi m pháp lý nào gánh ch u tr c ti p hay gián ti p b i ngư i ư c b o hi m n u Ngư i ư c b o hi m này là (i) ngư i tham gia kh ng b (ii) thành viên c a m t t ch c kh ng b (iii) ngư i buôn bán các ch t ma túy; ho c (iv) ngư i cung c p vũ khí sinh h c, hóa h c hay h t nhân 5. Thương t t, m ho c b nh tr m tr ng có nguyên nhân tr c ti p ho c gián ti p, g n v i ho c b gia tăng b i; S s d ng, phóng thích ho c gi i phóng các nguy n li u h t nhân mà tr c ti p ho c gián ti p d n t i ph n ng h t nhân, phóng x ho c ô nhi m phóng x ; ho c S phát tán ho c s d ng các nguy n li u sinh h c ho c hoá h c c h i; ho c S gi i phóng các nguyên li u sinh h c ho c hoá h c c h i. i v i vi c áp d ng các lo i tr này, thương t t tr m tr ng có nghĩa là: a) B thương t t thân th d n n r i ro t vong cao; ho c b) B bi n d ng ho c kéo dài các b ph n; ho c c) M t ho c h ng ch c năng c a m t b ph n thân th . 6. M t, phá hu ho c hư h i i v i b t kỳ tài s n nào ho c b t kỳ chi phí nào phát sinh t ho c các t n th t có nguyên nhân tr c ti p ho c gián ti p b i ho c có liên quan ho c phát sinh t phóng x i-on hoá ho c ô nhi m phóng x t các nguyên li u h t nhân ho c t ch t th i h t nhân t quá trình t cháy nguyên li u h t nhân; 7. B t kỳ hành ng b t h p pháp ho c ph m pháp c a Ngư i ư c b o hi m ho c vi c t ch thu, giam gi , phá hu t i h i quan ho c các cơ quan th m quy n khác; 8. B t kỳ i u c m ho c quy nh c a chính ph ; - 12
 13. 9. B t kỳ vi ph m nào i v i quy nh c a chính ph ho c Ngư i ư c b o hi m không th c hi n các bi n pháp th n tr ng h p lý tránh d n n vi c ưa ra khi u n i theo H p ng b o hi m sau khi có c nh báo v ình công, b o lo n dân s , n i lo n, kh i nghĩa t các phương ti n thông tin i chúng; 10. Ngư i ư c b o hi m không th c hi n các n l c c n thi t b o v tài s n c a mình ho c tránh b thương t t ho c gi m thi u m c khi u n i theo H p ng b o hi m; 11. Ngư i ư c b o hi m tham gia vào các ho t ng ua xe, ho t ng th thao chuyên nghi p ho c khi mà Ngư i ư c b o hi m có th có thu nh p ho c thù lao, ti n thư ng, tài tr ho c gi i thư ng t vi c tham gia m t ho t ng th thao và du l ch hàng không (tr khi v i tư cách là hành khách c a m t máy bay ho c phương ti n v n t i khác ư c phép kinh doanh thương m i); 12. Vi c mang thai ho c sinh n ho c tai n n ho c m au liên quan n vi c sinh n , mang thai ho c b nh lây lan qua ư ng tình d c; 13. T t ho c c ý t t ho c t gây thương tích, hành hung kích ng ho c say x n ho c s d ng ma tuý; 14. R i lo n th n kinh, bao g m nhưng không gi i h n b i m t trí; 15. Ngư i ư c b o hi m s d ng các tàu thương m i, tham gia vào ho t ng h i quân, quân i, không quân ho c v n hành, th nghi m các phương ti n v n t i ho c ư c thuê làm công nhân lao ng chân tay ho c trong khi tham gia vào các ho t ng ngoài khơi như l n, giàn khoan, khai thác m ho c ch p hình trên không ho c x lý các v t li u, n dư c, súng; 16. B nh lây nhi m qua ư ng tình d c, b nh AIDS, nhi m HIV ho c các b nh liên quan n AIDS; 17. S m t tích bí n; 18. Khi Ngư i ư c b o hi m không i u ki n tham gia chuy n i theo l i khuyên c a m t Bác s hành ngh h p pháp; 19. Khi mà m c ích c a chuy n i là i u tr y t ho c chăm sóc y t dư i m i hình th c. 20. Các i u ki n t n t i trư c. PH N IV – CÁC QUY NH CHUNG 1. CƯ P, GI T NGƯ I VÀ HÀNH HUNG H p ng b o hi m này ư c m r ng b o hi m cho Ngư i ư c b o hi m i v i t vong ho c thương t t do tai n n có nguyên nhân là n n nhân c a m t v cư p, gi t ngư i ho c hành hung x y ra trong chuy n i nư c ngoài. Công ty s không có nghĩa v i v i các khi u n i phát sinh t ho c có liên quan n vi c chính Ngư i ư c b o hi m có ph n tham gia ho c t o nên s khiêu khích cho hành ng ó. 2. CHUY N BAY KHÔNG THEO L CH TRÌNH H p ng b o hi m này ư c m r ng b o hi m cho Ngư i ư c b o hi m i v i t vong ho c thương t t do tai n n trong chuy n i nư c ngoài và i l i v i tư cách là hành khách có mua vé c a b t kỳ m t máy bay tư nhân và/ho c máy bay lên th ng nào ư c c p phép ho t ng. PH N V – CÁC I U KI N CHUNG 1. S C KHO TH CH T C A NGƯ I Ư C B O HI M T i th i i m b t u chuy n i nư c ngoài, Ngư i ư c b o hi m ph i có s c kho th c hi n chuy n i và không nh n bi t v b t kỳ tình hu ng nào có th d n n vi c hu ho c gián o n chuy n i nư c ngoài, n u không thì Công ty s không thanh toán cho b t c khi u n i nào. 2. S LƯ NG H P NG Ngư i ư c b o hi m ch ư c b o hi m theo m t H p ng b o hi m như v y cho cùng m t chuy n i nư c ngoài. 3. TOÀN B H P NG H p ng b o hi m, Gi y ch ng nh n b o hi m, các s a i b sung, gi y yêu c u b o hi m, s khai báo, các tài li u ính kèm v i các tuyên b b ng văn b n s t o nên toàn b m t h p ng. B t kỳ ngôn t ho c di n gi i nào có m t nghĩa c th ư c di n gi i t i b t c ph n nào c a Gi y ch ng nh n b o hi m s có ý nghĩa c th như v y b t kỳ âu trong H p ng b o hi m. Trong trư ng h p có mâu thu n, các i u kho n, i u ki n và quy nh c a Gi y ch ng nh n b o hi m kèm theo s có giá tr hơn. B t ký tuyên b nào c a ngư i yêu c u b o hi m không ư c kèm theo H p ng b o hi m s không làm m t hi u l c c a ph m vi b o hi m ho c s ư c s d ng làm tài li u khi có t t ng pháp lý liên quan n H p ng b o hi m. Không có m t i lý nào có quy n thay i H p ng b o hi m ho c - 13
 14. mi n tr b t kỳ quy nh nào c a H p ng b o hi m. Không có b t kỳ thay i nào i v i H p ng b o hi m này s có hi u l c khi chưa ư c i di n theo y quy n c a Công ty ch p thu n và tr khi vi c ch p thu n ó ư c xác nh n v sau. 4. THAY I NGH NGHI P N u Ngư i ư c b o hi m tham gia m t ngh nghi p có m c r i ro cao hơn so v i ngh nghi p ã thông báo t i ngh /gi y yêu c u b o hi m mà không thông báo cho Công ty và có ư c s ch p thu n s a i H p ng b o hi m b ng văn b n (cùng v i vi c thanh toán m t kho n phí b o hi m b sung h p lý mà Công ty có th yêu c u khi xem xét ch p thu n), thì Công ty s không thanh toán quy n l i b o hi m liên quan n b t kỳ thương t t nào phát sinh t ho c trong khi th c hi n công vi c ó. 5. TUÂN TH CÁC I U KHO N C A H P NG Vi c tuân th và th c hi n các i u kho n c a H p ng b o hi m này có liên quan n các n i dung c th ph i ư c Ngư i ư c b o hi m th c hi n ho c tuân th và tính trung th c c a s khai báo và nh ng câu tr l i trong b t kỳ ngh b o hi m và/ho c gi y yêu c u b o hi m, h sơ yêu c u b o hi m và các b ng ch ng theo yêu c u i v i Ngư i ư c b o hi m liên quan n H p ng b o hi m này s là nh ng i u ki n tiên quy t i v i các trách nhi m thanh toán khi u n i c a Công ty theo H p ng b o hi m này. 6. GI I H N TU I Ph m vi b o hi m ư c áp d ng cho Ngư i ư c b o hi m có tu i t 18 n 70 tu i vào ngày u tiên c a th i h n b o hi m, và có th ư c tái t c n 75 tu i. 7. THÔNG BÁO S KI N B O HI M Thông báo v s ki n b o hi m b ng văn b n ph i ư c cung c p cho Công ty trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi có phát sinh b t kỳ s ki n nào có kh năng d n n khi u n i theo H p ng b o hi m này ho c ngay sau khi có th thông báo m t cách h p lý. Thông báo b i Ngư i u c b o hi m ho c ngư i thay m t c a h g i cho Công ty thông tin xác nh Ngư i ư c b o hi m thì s ư c xem là thông báo chính th c cho Công ty. 8. THÔNG BÁO CHO CÁC CƠ QUAN TH M QUY N N u tài s n ư c b o hi m theo các Quy n l i 16, 17, 18 và 19 c a H p ng b o hi m b m t ho c thi t h i, Ngư i ư c b o hi m s th c hi n t t c các bi n pháp có th b o v , c u v t và ph c h i tài s n và nhanh chóng trình báo cho c nh sát, khách s n, hãng v n t i ho c các cơ quan qu n lý nhà ga. Theo các Quy n l i 16, 17, 18 và 19, Ngư i ư c b o hi m ph i trình báo cho c nh sát, khách s n, hãng v n t i ho c các cơ quan qu n lý nhà ga mà Ngư i ư c b o hi m tham gia chuy n i và ph i có ư c xác nh n b ng văn b n c a cơ quan ó là v n x y ra ngoài t m ki m soát c a Ngư i ư c b o hi m. 9. TH QUY N B I THƯ NG T i b t kỳ th i i m nào, Công ty cũng s luôn có quy n thay m t Ngư i ư c b o hi m th c hi n, ki m soát, b o v và/ho c gi i quy t b t kỳ th t c nào và vào b t kỳ th i gian nào th c hi n t t ng v i chi phí c a mình và thay m t mình nhưng dư i tên c a Ngư i ư c b o hi m thu h i l i các kho n ti n b i thư ng t b t kỳ cá nhân ho c t ch c nào i v i các ph m vi ư c b o hi m theo H p ng b o hi m này. Ngư i ư c b o hi m ph i hoàn toàn h p tác v i Công ty n cu i cùng và không làm i u gì phương h i n quy n c a Công ty. Vi c th quy n b i thư ng s ch ư c áp d ng cho Quy n l i 10 n Quy n l i 22 theo h p ng b o hi m này. 10. B NG CH NG V T N TH T B ng ch ng v t n th t b ng văn b n bao g m H p ng b o hi m/Gi y ch ng nh n b o hi m, phi u thu b n g c, hoá ơn và các ch ng t liên quan khác ph i ư c cung c p cho Công ty t i m t trong các văn phòng khu v c trong vòng 60 (sáu mươi) ngày sau ngày x y ra t n th t. Vi c không th c hi n ư c vi c cung c p b ng ch ng như v y trong kho ng th i gian quy nh s không làm m t hi u l c ho c làm gi m b t kỳ khi u n i nào n u Ngư i ư c b o hi m không th cung c p b ng ch ng trong kho ng th i gian quy nh m t cách h p lý, v i i u ki n nh ng b ng ch ng ó ph i ư c cung c p càng s m càng t t m t cách h p lý và không mu n hơn 1 (m t) năm k t ngày x y ra t n th t. 11. KI M TRA TH CH T VÀ PHÁP Y Công ty b ng chi phí c a mình s có quy n và cơ h i ki m tra Ngư i ư c b o hi m n u th y c n thi t m t cách h p lý trong quá trình gi i quy t khi u n i theo Quy n l i 1 c a H p ng b o hi m và yêu c u giám nh pháp y trong trư ng h p t vong n u pháp lu t cho phép. 12. CÁC HÀNH NG PHÁP LÝ Không hành ng nào trư c pháp lu t ho c theo nguyên t c vô tư s ư c xem là khôi ph c H p ng b o hi m trư c th i i m k t thúc th i h n 60 (sáu mươi) ngày sau khi b ng ch ng t n th t ã ư c cung c p theo yêu c u c a H p ng b o hi m. S không có b t kỳ hành ng nào như v y s ư c th c hi n sau khi ch m d t giai o n 2 (hai) năm sau khi ngày t ch i khi u n i. 13. GI I QUY T TRANH CH P B t c tranh ch p nào phát sinh t ho c liên quan n H p ng b o hi m này s ư c các bên thương lư ng gi i quy t. N u hai bên không t ư c th a thu n thông qua thương lư ng trong vòng ba mươi (30) ngày k t ngày thông báo tranh ch p, tranh ch p ó s ư c gi i quy t t i Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam theo quy t c tr ng - 14
 15. tài c a trung tâm này, ho c t i m t cơ quan tr ng tài và quy t c tr ng tài khác theo s l a ch n c a Công ty có hư ng gi i quy t cu i cùng. Tranh ch p s ư c gi i quy t t i tòa án có th m quy n n u hai bên không ư c l a ch n ư c tr ng tài theo quy nh c a lu t áp d ng. 14. R I RO VÀ M T TÍCH N u vì b t kỳ m t Tai n n nào ư c b o hi m theo H p ng b o hi m này, Ngư i ư c b o hi m ph i ti p xúc v i các y u t khí h u, th i ti t và d n n h u qu ph i ch u m t tình hu ng t n th t ư c b i thư ng theo H p ng b o hi m này thì tình hu ng t n th t ó s ư c b o hi m theo các i u ki n c a H p ng b o hi m này. N u thi th c a Ngư i ư c b o hi m không ư c tìm th y trong vòng 12 tháng k t ngày m t tích, chìm ho c m máy bay ho c phương ti n v n t i khác trên m t t ho c trên bi n mà Ngư i ư c b o hi m ang th c hi n chuy n i trên ó t i th i i m x y ra Thương t t trong các tình hu ng ư c b o hi m theo quy nh t i H p ng b o hi m này, thì khi ó Ngư i ư c b o hi m s ư c coi như ã b t vong do Thương t t gây ra b i m t Tai n n thu c ph m vi b o hi m c a H p ng b o hi m này t i th i i m m t tích, chìm ho c m. 15. NGƯ I NH N TI N B I THƯ NG T t c các kho n b i thư ng theo H p ng b o hi m này ư c tr cho Ch h p ng b o hi m ho c theo yêu c u b ng văn b n c a Ch h p ng b o hi m tr cho Ngư i ư c b o hi m, tr các Quy n l i 7, 8 và 21. Theo Quy n l i 3, trong trư ng h p s ti n i u tr y t kh n c p ư c b o lãnh v i nhà cung c p d ch v y t b i Travel Guard ho c i di n ư c u quy n thì s b i thư ng tr c ti p cho nhà cung c p d ch v . Theo Quy n l i 7 và 8, các quy n l i s ư c tr tr c ti p cho cho nhà cung c p d ch v như ư c ch ra trong các ph n này. Theo Quy n l i 21, quy n l i s tr tr c ti p cho ngư i mà Ngư i ư c b o hi m ch u trách nhi m pháp lý i v i ngư i ó. 16. HU H P NG Công ty có th hu H p ng b o hi m này (theo quy nh c a Lu t Dân s và Lu t Kinh doanh b o hi m) b ng cách g i thông báo b ng văn b n trư c 30 ngày cho Ch h p ng b o hi m theo a ch m i nh t mà Công ty lưu tr trong ó nêu rõ th i i m ch m d t có hi u l c. Trong trư ng h p hu H p ng b o hi m như v y, Công ty s hoàn tr l i cho Ch h p ng b o hi m ph n phí b o hi m ã nh n ư c cho th i h n còn l i c a H p ng b o hi m chưa i vào hi u l c. Vi c h y H p ng b o hi m như v y s không nh hư ng n các khi u n i ã phát sinh t trư c. 17. QUY N PH C H I Trư ng h p vi c u quy n thanh toán và/ho c thanh toán ư c th c hi n b i Công ty ho c Travel Guard ho c i di n ư c u quy n c a Travel Guard i v i m t khi u n i v y t mà không liên quan n ho c không n m trong ph m vi b o hi m c a H p ng b o hi m thì Công ty ho c Travel Guard ho c i di n ư c u quy n c a Travel Guard có quy n òi l i t Ngư i ư c b o hi m toàn b s ti n mà Công ty ho c Travel Guard ho c i di n ư c u quy n c a Travel Guard ph i ch u trách nhi m thanh toán cho t ch c y t mà Ngư i ư c b o hi m ã nh p vi n. 18. KHÔI PH C H P NG N u vi c thanh toán phí b o hi m không ư c th c hi n úng theo tho thu n thì vi c ch p nh n phí b o hi m ti p theo c a Công ty ho c các i lý ư c u quy n s khôi ph c l i H p ng b o hi m nhưng ch b o hi m cho các t n th t g p ph i t 24 gi sau ngày khôi ph c h p ng. 19. TÁI T C H p ng b o hi m này có th ư c tái t c v i s ch p thu n c a Công ty tùy t ng th i i m v i vi c thanh toán phí b o hi m trư c cho Công ty m c phí b o hi m có hi u l c t i th i i m tái t c. i u kho n b o m phí b o hi m s ư c áp d ng. 20. TI N LÃI Không áp d ng tính lãi i v i các kho n b i thư ng c a Công ty. 21. LU T I U CH NH H p ng b o hi m này ư c gi i thích và i u ch nh theo pháp lu t Vi t Nam. 22. B O M THANH TOÁN TRƯ C KHI Ư C B O HI M B o m thanh toán trư c khi ư c b o hi m s áp d ng cho t t c các h p ng b o hi m cá nhân. Theo b o m này, m t h p ng cá nhân s không có hi u l c tr khi phí b o hi m ã ư c tr cho Công ty ho c trung gian c a công ty vào ho c trư c ngày b t u h p ng. a) B t k các quy nh ây ph i tuân th theo kho n b) dư i ây, các bên tho thu n và ng ý r ng t ng s phí b o hi m ph i tr ã ư c tr cho Công ty và Công ty ã nh n ư c y (ho c thông qua trung gian mà qua ó h p ng b o hi m có hi u l c) vào ho c trư c ngày hi u l c c a ph m vi b o hi m theo H p ng b o hi m, gi y ch ng nh n tái t c, gi y ch ng nh n b o hi m t m th i và s a i b sung h p ng. b) Trư ng h p t ng phí b o hi m ph i tr nhưng chưa ư c tr và Công ty (ho c thông qua trung gian mà qua ó h p ng b o hi m có hi u l c) chưa nh n ư c y vào ho c trư c ngày hi u l c như nêu trên, khi ó H p ng b o hi m, gi y ch ng nh n tái t c, gi y ch ng nh n b o hi m t m th i, s a i b sung h p ng s ư c coi là b hu b ngay l p t c và Công ty s không ph i thanh toán cho b t kỳ quy n l i nào. B t kỳ s thanh toán phí b o hi m sau ó s không làm nh hư ng n vi c hu b H p ng b o hi m, gi y ch ng nh n tái t c, gi y ch ng nh n b o hi m t m th i, s a i b sung h p ng. - 15
 16. 23. ƠN V TI N T : Vi c thanh toán phí b o hi m hay tr ti n b i thư ng b o hi m s ư c th c hi n b ng VN theo t giá h i oái t i th i i m thanh toán. T giá áp d ng s là t giá theo tháng do Chartis Vi t Nam áp d ng PH N VI – QUI TRÌNH KHI U N I VÀ YÊU C U H TR TRƯ NG H P C N H TR KH N C P Trong trư ng h p kh n c p nư c ngoài, Ngư i ư c b o hi m có th g i ư ng dây nóng mi n phí s + 603-2772-5688 c a Travel Guard vào b t kỳ th i i m nào, t b t c nơi nào trên toàn th gi i ư c h tr . Ngư i ư c b o hi m c n nêu rõ s h p ng b o hi m ho c s gi y ch ng nh n b o hi m khi g i i n tho i thu n ti n cho vi c ph i h p tr giúp c a Travel Guard. HƯ NG D N DÀNH CHO NGƯ I KHI U N I Trong tru ng h p khi u n i, Ngư i ư c b o hi m c n có Gi y yêu c u b i thư ng t Chartis Vi t Nam. Gi y yêu c u b i thư ng này có th nh n ư c qua thư email, fax ho c t nhân viên (vui lòng xem chi ti t liên h bên dư i) Ngư i ư c b o hi m ph i i n hoàn ch nh Gi y yêu c u b i thư ng, ính kèm t t c ch ng t ư c yêu c u và chuy n n văn phòng g n nh t c a Công ty TNHH B o hi m Chartis Vi t Nam ( a ch bên dư i) Ngay sau khi x y ra s c d n n yêu c u b i thư ng, Ngư i ư c b o hi m ph i g i thông báo b ng văn b n s m nh t có th và trong vòng 30 ngày n: Công ty TNHH B o hi m Chartis Vi t Nam – Phòng b i thư ng T ng 13, Saigon Center, 65 Lê L i, Qu n 1, TP HCM S i n tho i ( TP.HCM) : +84-8-3 914 2856 S i n tho i (Hanoi) : +84-4-3 936 1455 a ch thư i n t : Vnclaims@chartisinsurance.com S Fax : +84-8-3 914 0067 CÁC CH NG T KHI U N I C N CUNG C P Ch ng t khi u n i cơ b n 1. ơn yêu c u b i thư ng ã ư c i n hoàn ch nh 2. B n g c H p ng b o hi m 3. B n sao H chi u 4. B n sao Vé máy bay / Th lên máy bay 5. Ch ng t ch ng minh dài c a chuy n i ( i v i h p ng b o hi m theo năm) 6. Xác nh n t Ngư i s d ng lao ng v m c ích c a chuy n i ( n u tham gia b o hi m H tr di chuy n trong kinh doanh) 7. Các ch ng t ch ng minh hoàn c nh t n th t và s ti n khi u n i. Qui trình òi b i thư ng này không làm thay i ho c làm m t hi u l c c a các i u ki n i u kho n c a h p ng b o hi m và ư c s d ng như m t tài li u tham kh o cho các ch ng t ư c yêu c u cho t ng lo i yêu c u b i thư ng. Các ch ng t ư c yêu c u có th thay i theo t ng trư ng h p. - 16
 17. PH N VI – B NG QUY N L I B O HI M VÀ BI U PHÍ B O HI M TRAVEL GUARD CORPORATE ASSIST B O HI M DI CHUY N TRONG KINH DOANH PH M VI B O HI M Chương trình Chương trình Corporate Premier Các quy n l i B o hi m tai n n cá nhân M c quy n l i t i a (US$) Quy n l i 1 T vong & Thương T t vĩnh vi n do tai n n 120,000 300,000 Quy n l i 2 B ng Do Tai N n 120,000 300,000 Phí Y T & Di Chuy n Y T Kh n C p Nư c Ngoài Quy nl i3 Thanh Toán Chi Phí Y T & Chi Phí Nha Khoa Do Tai N n 60,000 180,000 Quy nl i4 Chi Phí Sau N m Vi n (t i a 3 l n ) 60/l n 90/l n Quy nl i5 Quy n L i N m Vi n (t i a 60 ngày) 90/ngày 120/ngày Quy nl i6 Quy n L i g p ôi khi n m vi n phòng chăm sóc c bi t (t i a 60 ngày) 180/ngày 240/ngày Quy n l i 7 V n Chuy n Y T Kh n C p Không gi i h n Không gi i h n Quy n l i 8 H i Hương Thi Hài Không gi i h n Không gi i h n Quy n l i 9 Thăm Ngoài Ch c a Ngư i thân ho c B n Bè 3,000 4,800 H Tr Cá Nhân Quy n l i 10 H tr thu x p d ch v Không Có Phí B o Hi m Năm /1 Ngư i cho Nhóm quy n l i t 1-10 Nhóm quy n Các Nư c Trong Khu V c 72 126 l i Cơ B n Toàn 78 132 Các Quy n L i B t Ti n Trong Di Chuy n Quy n l i 11 H y B Chuy n i 4,800 6,000 Quy n l i 12 C t Gi m Chuy n i 3,000 4,800 Quy n l i 13 Chuy n i B Trì hoãn (Thanh toán 120 USD cho m i 6 gi liên t c chuy n i b trì hoãn) 600 600 Quy n l i 14 L N i Chuy n ( Thanh toán các chi phí phát sinh do l n i chuy n) 150 300 Quy n l i 15 Hành Lý n Ch m ( Thanh toán 120 USD cho m i 6 gi liên t c hành lý c a Ngư i ư c b o hi m n ch m nư c ngoài) 600 960 Quy n l i 16 Thi t h i ho c M t Hành Lý 3,000 3,000 Quy n l i 17 Thi t h i ho c M t Máy Tính Xách tay 600 750 Quy n l i 18 M t Gi y T iL i 1,200 1,200 Quy n l i 19 M t Ti n Cá Nhân 300 600 Quy n l i 20 Chi Phí Pháp Lý 9,000 9,000 Quy n l i 21 Trách Nhi m Cá Nhân nư c ngoài 300,000 600,000 Quy n l i 22 B i Thư ng Th Tín D ng 1,800 3,000 Quy n l i 23 Qu Giáo D c Tr Em (3,000USD/1 năm, t i a 5 năm) 15,000 15,000 Phí B o Hi m Năm /1 Ngư i cho Nhóm quy n l i t 1-23 Các Nư c Trong Khu V c 108 153 Nhóm quy n l i y Toàn C u 156 219 S ngày b o hi m t i a c a m t chuy n i 90 S ngày tính cho i u ki n y t t n t i trư c 365 - 17
 18. Gi i h n tu i 18-70 Các nư c trong Khu v c: Các nư c ông nam Á, China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Korea, Australia, New Zealand, Japan & India T t c các nư c trên th gi i lo i tr Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Toàn c u : Iran, Iraq, Liberia, Sudan, Syria - 18
Đồng bộ tài khoản