intTypePromotion=1
ADSENSE

Các biện pháp nâng cao công tác giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Cường Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

91
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đảm bảo công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên tại Trường phát huy các mặt mạnh, khắc phục các hạn chế, hơn lúc nào hết việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho sinh viên, lý tưởng sống, giáo dục lòng yêu nước sinh viên là rất quan trọng và cấp thiết góp phần đào tạo lớp sinh viên khi ra trường có trách nhiệm với xã hội, có đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn vững vàng và đủ sức đáp ứng yêu cầu của xã hội, đồng thời tìm ra những biện pháp tích cực hơn, hiệu quả hơn trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên của Trường hiện nay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các biện pháp nâng cao công tác giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn trong giai đoạn hiện nay

CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC - 10 (12-2018)<br /> <br /> CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC GIÁO DỤC<br /> ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN<br /> TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN<br /> TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> SOLUTIONS TO ENHANCE THE MORAL AND LIFESTYLE<br /> EDUCATION FOR STUDENTS AT KOREA - VIETNAM<br /> FRIENDSHIP INFORMATION TECHNOLOGY COLLEGE<br /> IN THE CURRENT PHASE<br /> Trần Thị Kim Oanh(1), Hoàng Thị Quỳnh Hương(2), Lê Văn Hiền(3)<br /> (1)<br /> Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên;<br /> oanhttk@viethanit.edu.vn<br /> (2)<br /> Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp;<br /> huonghtq@viethanit.edu.vn<br /> Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Phòng Đào tạo;<br /> <br /> (3)<br /> <br /> hienlv@viethanit.edu.vn<br /> <br /> Tóm tắt<br /> Hiện nay, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và hội nhập quốc tế, sinh viên có điều kiện<br /> thuận lợi để tiếp cận với thế giới, với các tri thức mới và văn hóa nhân loại. Nhưng bên cạnh đó,<br /> cũng có nhiều vấn đề từ mạng internet, ngoài xã hội tác động đến sinh viên. Để đảm bảo công tác<br /> giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên tại Trường phát huy các mặt mạnh, khắc phục các hạn<br /> chế, hơn lúc nào hết việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho<br /> sinh viên, lý tưởng sống, giáo dục lòng yêu nước sinh viên là rất quan trọng và cấp thiết góp phần<br /> đào tạo lớp sinh viên khi ra trường có trách nhiệm với xã hội, có đạo đức tốt, có kiến thức chuyên<br /> môn vững vàng và đủ sức đáp ứng yêu cầu của xã hội, đồng thời tìm ra những biện pháp tích cực<br /> hơn, hiệu quả hơn trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên của Trường hiện nay.<br /> Từ khóa: Đạo đức; Lối sống; Biện pháp nâng cao; Cao đẳng Việt - Hàn.<br /> Abstract<br /> Presently, in the context of the information explosion and international integration, students<br /> have favourable conditions to approach the world, new knowledge, and the mankind culture.<br /> 72<br /> <br /> TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN<br /> <br /> However, many problems have emerged from the internet and the outside society and had<br /> negative impacts on students. To ensure that the moral and lifestyle education for students in the<br /> college will gain its efficiency and overcome limitations, the enhancement of moral and<br /> patriotism education; and raising the awareness of life values and skills amongst students are of<br /> great importance and urgency. This will contribute to the training of students who will have<br /> responsibilities toward the society, good morals, and solid professional knowledge and hence be<br /> qualified enough to meet the requirements of the society. This will also help finding more positive<br /> and effective measures in the current education of moral and lifestyle for the school students.<br /> Keywords: Ethic; Lifestyle; Advanced method; Korean - Vietnam College.<br /> 1. Đặt vấn đề<br /> Thanh niên sinh viên là lực lượng đông đảo, chiếm trên một nửa lực lượng lao động xã hội<br /> và có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.<br /> Khi đánh giá về vai trò của thanh niên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Thanh niên là<br /> người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn<br /> là do các thanh niên”. Kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta khẳng định:<br /> “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích<br /> trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự<br /> nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”.<br /> Hiện nay, nước ta đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, nền kinh tế nước ta<br /> ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Cơ cấu xã hội cũng đang trong quá trình<br /> biến đổi. Phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội diễn ra phức tạp. Tình hình trên đã và đang tác<br /> động đến thanh niên sinh viên về ý thức chính trị, tâm trạng, đạo đức lối sống… Quá trình<br /> công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở cửa, hội nhập kinh tế thế giới đang làm cho những tác<br /> động đó ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng hơn đến lối sống của thanh niên nói chung và sinh viên<br /> nói riêng.<br /> Bên cạnh đó những thách thức của hội nhập kinh tế thế giới, đặc biệt những âm mưu thủ<br /> đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch đang tác động mạnh mẽ đến thanh niên. Đặc biệt là<br /> những thông tin xấu, độc hại lan truyền trên internet, những âm mưu và hành động chống phá của<br /> các thế lực thù địch, lối sống thực dụng, vị kỷ, cùng sự tha hóa, biến chất trong một bộ phận cán<br /> bộ, đảng viên đã và đang tác động tiêu cực trong giới trẻ, khiến cho không ít người chạy theo lối<br /> sống thực dụng, sa ngã, hư hỏng, xa rời các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, có thái độ thờ ơ,<br /> bàng quan trước các sự kiện kinh tế, chính trị của đất nước. Một số thanh niên mơ hồ về bản chất,<br /> âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và đã xuất hiện một bộ phận thanh niên sinh viên tôn thờ chủ nghĩa<br /> cá nhân, sống ích kỷ, chạy theo lợi ích vật chất, coi đồng tiền là trên hết, xa hoa, lãng phí, lười lao<br /> 73<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC - 10 (12-2018)<br /> <br /> động, thiếu ý thức rèn luyện, không dám đấu tranh với cái sai, thờ ơ vô cảm, vị kỷ ngày càng<br /> nhiều hơn. Cá biệt có một số sinh viên sống bê tha, không chịu học tập, buông tha bản thân, dần<br /> dần đánh mất chính mình, sống chìm đắm trong thế giới ảo, không chịu phấn đấu. Một số sinh<br /> viên do được sự nuông chiều của gia đình, quen đòi hỏi hưởng thụ, ích kỷ, ỷ lại. Số sinh viên này<br /> cũng dễ rơi vào tình trạng bị bạn bè rủ rê đi theo con đường xấu, vi phạm vào các tệ nạn xã hội<br /> như ma túy, cờ bạc, vi phạm pháp luật, đua xe trái phép… Nhiều vụ án được khám phá trong thời<br /> gian gần đây cho thấy tỷ lệ phạm tội trong thanh niên có chiều hướng gia tăng. Khi đất nước mở<br /> cửa giao lưu với thế giới thì những luồng văn hóa, những giá trị khác lạ, trong đó, có những văn<br /> hóa đi ngược với thuần phong, mỹ tục của dân tộc cũng đã tràn vào và tác động không nhỏ đến lối<br /> sống của thanh niên sinh viên. Xây dựng lối sống đẹp, lành mạnh cho thanh niên sinh viên là một<br /> công việc cốt lõi của việc hình thành phát triển nhân cách con người mới, đáp ứng với điều kiện<br /> mới. Nó đòi hỏi vai trò của các thành viên trong cộng đồng xã hội là nhà trường, gia đình và các<br /> đoàn thể cùng tham gia đóng góp vào công tác giáo dục đào tạo, vai trò học tập, tự rèn luyện của<br /> chính thanh niên. Do đó, Đảng ủy và chính quyền đoàn thể, Đoàn thanh niên và Nhà trường phải<br /> tiến hành đồng bộ những giải pháp cần thiết để rèn luyện lối sống lành mạnh cho sinh viên và có<br /> thể nói rằng, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên nói chung và học sinh, sinh<br /> viên nói riêng hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng<br /> cao cho sự phát triển của đất nước.<br /> 2. Nội dung cơ bản<br /> 2.1. Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống<br /> cho sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn<br /> - Những điểm mạnh: Hệ thống tổ chức tham gia giáo dục sinh viên của trường hoàn thiện<br /> từ Ban Giám hiệu, đến Phòng, Khoa, Cố vấn học tập, tổ chức lớp, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.<br /> Ban Lãnh đạo Nhà trường luôn quan tâm và hỗ trợ công tác sinh viên nói chung và công tác chính<br /> trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên nói riêng; phòng Chính trị và Công tác sinh<br /> viên là đơn vị tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường về công tác giáo dục sinh viên cũng bố trí<br /> lãnh đạo phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này; lãnh đạo Khoa cũng như giáo vụ và cố vấn học<br /> tập các khoa luôn quan tâm, nhắc nhở và giáo dục sinh viên, đặc biệt là sinh viên thường xuyên<br /> vắng học, thiếu ý thức học tập. Đoàn thanh niên và Hội sinh viên được tổ chức bài bản, từ cấp<br /> trường, khoa đến lớp, có nội dung tổ chức sinh hoạt, phát động phong trào rèn luyện thiết thực<br /> phù hợp với quy định của các tổ chức này, và được đặt dưới sự lãnh đạo kịp thời và chặt chẽ của<br /> Đảng ủy, chi bộ các cấp.<br /> Hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hỗ trợ đầy đủ hoạt động học và rèn luyện cho sinh viên.<br /> Hiện tại nhà trường có một sân thi đấu đa năng phù hợp với tất cả các bộ môn thể thao trong nhà,<br /> 02 sân bóng chuyển, 01 sân cỏ và đường chạy điền kinh theo tiêu chuẩn hạng B quốc gia. Khu nội<br /> 74<br /> <br /> TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN<br /> <br /> trú phục vụ tất cả nhu cầu ở ký túc xá cho sinh viên với căn tin, khu bếp tự quản cho sinh viên nấu<br /> ăn và cả sân thể thao; trang thiết bị trong phòng ở đầy đủ tiện nghi, giúp sinh viên ổn định cuộc<br /> sống, nâng cao chất lượng sinh hoạt hàng ngày.<br /> Đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên trẻ tuổi, nhiệt tình và có trình độ, tích cực tham gia<br /> các hoạt động giáo dục, rèn luyện sinh viên. Độ tuổi bình quân của cán bộ, giảng viên trường đa<br /> số nằm trong độ tuổi thanh niên, do đó các hoạt động đoàn thể luôn có cán bộ giảng viên và sinh<br /> viên cùng nhau tham gia, dựa trên đạo đức, lối sống tích cực của cán bộ giảng viên đã có tác động<br /> trực tiếp và liên tục lên sinh viên, góp phần tích cực vào kết quả giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo<br /> đức lối sống cho sinh viên.<br /> - Những mặt còn hạn chế: Tính gắn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị còn thiếu<br /> đồng bộ, chưa tạo hiệu ứng tổng hợp góp phần giáo dục sinh viên. Điều này thể hiện nhiều nhất ở<br /> hiệu lực thực thi của các văn bản, hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục, có nhiều khâu thực hiện<br /> cho qua, chưa nhận thức đúng mức vai trò đạo đức, lối sống có ảnh hưởng rất lớn đến thái độ và<br /> kết quả học tập của sinh viên. Vì thế mà đôi khi tác động giáo dục không được kịp thời, kết quả<br /> đạt được không được cao như yêu cầu.<br /> Chưa khai thác hết khả năng của hệ thống trang thiết bị, hỗ trợ. Do số lượng sinh viên ít nên<br /> việc tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, các câu lạc bộ còn hạn chế, dẫn đến chưa khai thác<br /> hết cơ sở vật chất đã trang bị phục vụ sinh viên. Mặc khác việc tổ chức các hoạt động này chủ yếu<br /> do Đoàn thanh niên mà chức có sự chủ động, tích cực từ chính sinh viên, nên khi kết thúc hoạt<br /> động là sinh viên cũng không tham gia duy trì, hoặc thiếu liên tục. Đội ngũ còn trẻ nên chưa có<br /> kinh nghiệm, kiến thức về tâm sinh lý học sinh, sinh viên còn yếu nên đôi khi còn chưa nghiêm<br /> túc, thiếu phù hợp trong giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên. Điều này thể hiện nhiều nhất là ở<br /> tính kỷ luật trong giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên, đôi khi vì trẻ tuổi nên không nhận biết<br /> hết các biểu hiện tiêu cực và tác hại lâu dài của các biểu hiện đó đến đạo đức, lối sống của học<br /> sinh, sinh viên, do đó đã bỏ qua hoặc xử lý chưa nghiêm những vi phạm đó.<br /> - Cơ hội: Có hệ thống tổ chức đầy đủ các thành phần tiếp xúc với học sinh, sinh viên giúp<br /> nâng cao hiệu quả, tác động nhanh chóng đến học sinh, sinh viên trong giáo dục đạo đức, lối sống.<br /> Trong hệ thống này có thể nhận thấy vai trò tác động toàn diện, liên tục và có hiệu quả nhất là vai<br /> trò của Cố vấn học tập đối với từng thành viên trong lớp. Thông qua việc hàng tuần tổ chức sinh<br /> hoạt lớp, Cố vấn học tập kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như thái độ học tập, rèn<br /> luyện của học sinh, sinh viên, qua đó có thể ra tác động giáo dục ngay, giúp học sinh, sinh viên<br /> nhận ra khuyết điểm, thiếu sót của mình để sửa chữa kịp thời, không để thái độ không tốt và các<br /> khuyết điểm diễn tiến quá lâu dẫn đến khó giáo dục, hoặc có thể dẫn đến học sinh, sinh viên bỏ<br /> học, gây khó khăn, bức xúc cho gia đình và tạo gánh nặng cho xã hội.<br /> Thuận tiện cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi kiến thức, hỗ trợ tốt<br /> cho học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên. Trên cơ sở trang thiết bị và những điều kiện vật<br /> 75<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC - 10 (12-2018)<br /> <br /> chất hiện có của nhà trường, dẫn đến việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ rất thuận lợi, giúp đơn vị<br /> tổ chức không tốn nhiều kinh phí, tăng giá trị giải thưởng, kích thích học sinh, sinh viên tích cực<br /> tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, rèn luyện.<br /> - Thách thức: Cần phải có tổ chức tốt mới có thể phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận<br /> trong giáo dục sinh viên. Đây được coi là khó khăn lớn nhất, bởi mỗi một hành vi, lời nói, thái độ<br /> và biểu hiện dù nhỏ nhất của mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường đều có ảnh hướng đến thái độ,<br /> hành vi hay cao hơn là đạo đức, lối sống của sinh viên. Khi tạo được chuẩn mực hành vi, thái độ<br /> và lối sống trong nhà trường sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rất lớn trong người học, giúp người học tự<br /> điều chỉnh hoặc buộc phải điều chính lại hành vi, thái độ của mình phù hợp với chuẩn mực mà<br /> nhà trường đặt ra.<br /> Cần phải tổ chức bài bản, sâu rộng các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt<br /> động khác cho học sinh, sinh viên tham gia, góp phần giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên. Các<br /> hoạt động này cần phải được tổ chức thường xuyên, liên tục và cần duy trì tốt để lôi kéo học sinh,<br /> sinh viên tham gia, tránh xa các tệ nạn xã hội.<br /> 2.2. Một số biện pháp nâng cao công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường<br /> hiện nay<br /> Đa số học sinh, sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn đến từ vùng sâu,<br /> vùng xa thuộc các tỉnh duyên hải Bắc trung bộ, Trung Trung bộ và Tây Nguyên gồm nhiều dân<br /> tộc, ngoài người Kinh còn có Ê-đê, Cơ-tu, Tày, Nùng, Ba-na, Hrê, Mường. Đây cũng đồng thời là<br /> khu vực có nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội. Bởi vậy, giáo dục lý<br /> tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên của Trường là nhiệm vụ chính trị - xã hội trọng<br /> điểm và lâu dài. Đồng thời, để đạt được mục tiêu giáo duc, cần có những giả pháp cụ thể và mang<br /> tính đặc thù.<br /> Thứ nhất, cần giáo dục văn hóa, lối sống tốt đẹp của dân tộc, đất nước và truyền thống cách<br /> mạng của địa phương, vùng miền mỗi dân tộc cư trú trên tỉnh Duyên hải Bắc Trung bộ, Trung<br /> Trung bộ và Tây Nguyên có những phong tục tập quán, những nét văn hóa đặc thù. Giáo dục cho<br /> sinh viên gìn giữ, phát huy những nét đẹp của dân tộc mình là bồi đắp cho họ tình yêu gia đình,<br /> quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, kết hợp giáo dục tinh thần đoàn kết toàn dân và những giá trị<br /> văn hóa tốt đẹp của đất nước cho sinh viên là hướng họ đến những giá trị văn hóa chung của<br /> đất nước.<br /> Có thể sử dụng phối hợp nhiều hình thức:<br /> - Tổ chức sinh hoạt chào cờ, hát quốc ca 2 tháng một lần.<br /> - Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong sinh viên gắn với các dịp kỷ niệm các ngày lễ<br /> lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước với nhiều hình thức: Diễn đàn, tọa đàm, triển lãm hình<br /> 76<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2