intTypePromotion=1

Các nghiên cứu định lương về kinh tế kỹ thuật trong dự án

Chia sẻ: Pham Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
60
lượt xem
5
download

Các nghiên cứu định lương về kinh tế kỹ thuật trong dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

giới thiệu các hướng dẫn và các phương pháp lượng hoá những thông số cơ bản về thị trường,kỹ thuật, nhân lực, địa điểm, vốn đầu tư và lợi nhuận của dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các nghiên cứu định lương về kinh tế kỹ thuật trong dự án

 1. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Qu¶n trÞ Dù ¸n ®Çu t− kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n Ch−¬ng 2 C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng vÒ kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n Giíi thiÖu c¸c h−íng dÉn vµ c¸c ph−¬ng ph¸p l−îng ho¸ nh÷ng th«ng sè c¬ b¶n vÒ thÞ tr−êng, kü thuËt, nh©n lùc, ®Þa ®iÓm, vèn ®Çu t− vµ lîi nhuËn cña dù ¸n. 2.1. Nghiªn cøu thÞ tr−êng cho ®Çu ra cña dù ¸n. .................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.1. X¸c ®Þnh, t×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ l−îng hãa thÞ tr−êng môc tiªu...... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. ¦ng xö c¹nh tranh. ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.3. C¸c kªnh cung cÊp vµ tiªu thô ..................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2. Ph©n tÝch kü thuËt. ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. LËp c¸c tiªu chuÈn vÒ s¶n phÈm.................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Ho¹ch ®Þnh c«ng suÊt cña dù ¸n.................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Lùa chän c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ. .................................................................................68 2.2.4. Nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo .............................................................................................................71 2.2.5. C¬ së h¹ tÇng. ............................................................................................................................73 2.2.6. Kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh cña dù ¸n. ....................................................................................74 2.2.7. Xö lý chÊt th¶i g©y « nhiÔm m«i tr−êng. .....................................................................................75 2.3. Lao ®éng vμ trî gióp kü thuËt cña n−íc ngoμi............................................................................76 2.3.1. Lao ®éng ....................................................................................................................................76 2.3.2. Trî gióp cña chuyªn gia n−íc ngoµi...........................................................................................76 2.4. §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n..............................................................................................................77 2.4.1. Nh÷ng c©n nh¾c khi lùa chän ®Þa ®iÓm cho dù ¸n......................................................................77 2.4.2. Thao t¸c ho¹ch ®Þnh lùa chän ®Þa ®iÓm dù ¸n. ...........................................................................78 2.5. Vèn ®Çu t− ......................................................................................................................................81 2.5.1. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn ®Çu t− ................................................................................81 2.5.2. C¬ cÊu vèn ®Çu t− vµ nguån huy ®éng ......................................... Error! Bookmark not defined. 2.6. LÞch tr×nh thùc hiÖn ®Çu t−. ................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.6.1. Y nghÜa vµ néi dung cña qu¶n trÞ tiÕn tr×nh dù ¸n.......................... Error! Bookmark not defined. 2.6.2. LËp biÓu ®å tiÕn tr×nh b»ng biÓu ®å GANTT. ................................ Error! Bookmark not defined. 2.6.3. Tèi −u hãa thêi gian vµ chi phÝ b»ng s¬ ®å m¹ng PERT............... Error! Bookmark not defined. 2.7. Lêi lç hμng n¨m cña dù ¸n (kÕ ho¹ch lîi nhuËn) .............................. Error! Bookmark not defined. 2.7.1. KÕ ho¹ch doanh thu hµng n¨m..................................................... Error! Bookmark not defined. 2.7.2. KÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ....................... Error! Bookmark not defined. 2.7.3. H¹ch to¸n lêi lç dù kiÕn hµng n¨m ............................................... Error! Bookmark not defined. 2.7.3. Gi¶i tr×nh kh¶ n¨ng thanh to¸n...................................................... Error! Bookmark not defined. C©u hái «n tËp ch−¬ng 2 ......................................................................................................................82 (C¸c c©u hái cßn ®−îc bæ sung thªm)Bμi tËp t×nh huèng ............................................................82 Bμi tËp t×nh huèng ................................................................................................................................83 67 §oμn NghiÖp Bé m«n Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc Khoa Qu¶n trÞ Kinh doanh
 2. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Project Management kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n 2.2.2.2. X¸c ®Þnh c«ng suÊt kh¶ thi cña dù ¸n vμ møc s¶n xuÊt dù kiÕn. CÇn c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau ®©y: Nhu cÇu thÞ tr−êng, tr×nh ®é kü thuËt cña m¸y mãc thiÕt bÞ, kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn vËt liÖu, chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ vÒ vèn ®Çu t−. Th«ng th−êng, nh÷ng n¨m ®Çu do nh÷ng khã kh¨n kh¸c nhau vÒ kü thuËt s¶n xuÊt vµ tiªu thô, chØ dù kiÕn sö dông 30-50% c«ng suÊt. ChØ tõ n¨m thø ba vµ thø t− trë ®i míi cã thÓ ®¹t ®−îc møc c«ng suÊt thùc tÕ kh¶ thi. Tuy nhiªn, møc s¶n xuÊt dù kiÕn trong c¸c n¨m ®Çu cña c¸c dù ¸n kh¸c nhau cã thÓ kh¸c nhau ®¸ng kÓ, tuy thuéc vµ nhu cÇu cña thÞ tr−êng vµ quy tr×nh c«ng nghÖ (s¶n xuÊt ®¬n s¶n phÈm hay ®a s¶n phÈm, s¶n xuÊt hµng lo¹t hay ®¬n chiÕc, s¶n phÈm hoµn chØnh hay chi tiÕt b¸n thµnh phÈm). X¸c ®Þnh c«ng suÊt thùc tÕ kh¶ thi cña dù ¸n sÏ cho phÐp lùa chän m¸y mãc thiÕt bÞ cã c«ng suÊt tèi −u. C«ng suÊt nay cã thÓ thÊp h¬n c«ng suÊt kinh tÕ tèi thiÓu vµ ®−îc lËp cho c¶ ®êi dù ¸n nh− mÉu B¶ng 2.1 d−íi ®©y. B¶ng 2.1. Dù kiÕn møc s¶n xuÊt tõng n¨m cña dù ¸n. N¨m Tªn s¶n phÈm s¶n xuÊt Thø 1 Thø 2 Thø 3 Thø... % c«ng S¶n % c«ng S¶n % c«ng S¶n suÊt l−îng suÊt l−îng suÊt l−îng A. S¶n phÈm chÝnh 1. 2. B. S¶n phÈm phô. 1. 2. C. ... . §©y lµ b¶ng sè liÖu cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng, ®ãng vai trß c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n toµn bé hÖ thèng sè liÖu cña dù ¸n. 2.2.3. Lùa chän c«ng nghÖ vμ m¸y mãc thiÕt bÞ. 2.2.3.1. Tiªu chÝ lùa chän c«ng nghÖ. §Ó s¶n xuÊt ra cïng mét lo¹i s¶n phÈm cã thÓ sö dông nhiÒu lo¹i c«ng nghÖ vµ ¸p dông nhiÒu ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt kh¸c nhau. Tuy nhiªn, mçi lo¹i c«ng nghÖ vµ ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt cho phÐp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cïng lo¹i, nh−ng cã c¸c ®Æc tÝnh, chÊt l−îng vµ chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c nhau. Do ®ã cÇn ph¶i xem xÐt vµ lùa chän trong c«ng nghiÖp vµ ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt hiÖn cã, lo¹i nµo thÝch hîp nhÊt ®èi víi lo¹i s¶n phÈm mµ dù ¸n dù ®Þnh s¶n xuÊt, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn mua s¾m, víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ c¸c yÕu tè cã liªn quan kh¸c nh− tay nghÒ, thÓ lùc, tr×nh ®é qu¶n lý. Lùa chän c«ng nghÖ vµ ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt cÇn xem xÐt trªn c¸c khÝa c¹nh sau; 68 College of Economics Vietnam National University, Hanoi
 3. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Qu¶n trÞ Dù ¸n ®Çu t− kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n §¸p øng ®−îc yªu cÇu kü thuËt vµ chÊt l−îng s¶n phÈm, vÒ xö lý chÊt phÕ th¶i chèng « nhiÔm. Kh¶ n¨ng cã ®−îc c«ng nghÖ vµ ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt cña nhµ ®Çu t−: Kh¶ n¨ng cã s½n trªn thÞ tr−êng ®Ó cung cÊp cho dù ¸n. Ph¶i x¸c ®Þnh cho ®−îc nguån cung cÊp c«ng nghÖ (qua c¸c chuyªn gia kü thuËt, c¸c c¬ së s¶n xuÊt hiÖn cã ë trong vµ ngoµi n−íc, c¸c tæ chøc t− vÊn trong n−íc vµ quèc tÕ) vµ c¸c ph−¬ng thøc cung cÊp (mua b»ng s¸ng chÕ ph¸t minh, giÊy phÐp cho quyÒn sö dông, liªn doanh liªn kÕt víi nhµ cung cÊp c«ng nghÖ); Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña nhµ ®Çu t− ®Ó cã ®−îc c«ng nghÖ ®ã TÝnh kh¶ thi cña viÖc sö dông c«ng nghÖ: Kh«ng vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ n−íc, cña chÝnh quyÒn khu vùc n¬i thùc hiÖn dù ¸n (vÝ dô nh÷ng quy ®Þnh vÒ m«i tr−êng, x· héi). Phï hîp víi kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ tr×nh ®é sö dông/ tiÕp thu c«ng nghÖ cña lùc l−îng lao ®éng cña dù ¸n. Phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c: Phï hîp víi nguyªn vËt liÖu, n¨ng l−îng ®−îc sö dông trong dù ¸n hay c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng cña n¬i thùc hiÖn dù ¸n, kh¶ n¨ng chuyÓn sang s¶n xuÊt mÆt hµng kh¸c khi mÆt hµng cò kh«ng cßn thÝch hîp. VÝ dô, chÊt l−îng ®¸ v«i sÏ quyÕt ®Þnh c«ng nghÖ s¶n xuÊt −ít hay kh« trong nhµ m¸y Xim¨ng, kh¶ n¨ng cung cÊp b· mÝa, tre, nøa hay gç sÏ quyÕt ®Þnh c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÊy. C«ng nghÖ vµ tÝnh hiÖu qu¶: N¨ng suÊt kh«ng ph¶i lu«n ®i kÌm víi hiÖu qu¶. C¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn th−êng ®−a l¹i n¨ng suÊt cao vµ do vËy cã thÓ lµm gi¶m môc tiªu gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm hoÆc cã thÓ lµm cho gi¸ thµnh cña s¶n phÈm cao h¬n viÖc sö dông c«ng nghÖ thay thÕ kh¸c. Phï hîp víi chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña nhµ ®Çu t−. VÝ dô cã c¸c c«ng ty th−êng lµ c¸c c«ng ty hµng ®Çu t×m kiÕm c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt ®Ó gi÷ vµ giµnh −u thÕ vÒ c«ng nghÖ vµ chÊt l−îng cao cña s¶n phÈm trong khi c¸c c«ng ty kh¸c cã thÓ cã chiÕn l−îc sö dông c«ng nghÖ gi¸ thÊp ®Ò h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi÷ −u thÕ vÒ gi¸ c¶ trong c¹nh tranh. Phï hîp víi chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc vÒ khuyÕn khÝch sö dông mét sè lo¹i c«ng nghÖ Phï hîp víi xu h−íng l©u dµi cña c«ng nghÖ ®Ó ®¶m b¶o tr¸nh sù l¹c hËu hoÆc nh÷ng khã kh¨n g©y trë ng¹i cho viÖc sö dông c«ng nghÖ (sù khan hiÕm vÒ lo¹i nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu mµ c«ng nghÖ sö dông) trong khi cßn ch−a thu håi ®ñ vèn. Kh«ng cã c«ng nghÖ nµo l¹i ®¸p øng ®−îc ®Çy ®ñ tÊt c¸c c¸c mÆt tèi −u cña c¸c khÝa c¹nh chóng ta xÐt ®Õn ë trªn. Tuy nhiªn nguyªn lý lùa chän lµ xem xÐt toµn diÖn c¸c khÝa c¹nh kinh tÕ kü thuËt, so s¸nh c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ kh¸c nhau vµ lùa chän gi¶i ph¸p tèi −u nhÊt. 2.2.3.2. Ph−¬ng ph¸p lùa chän c«ng nghÖ tèi −u. Cã nhiÒu quan ®iÓm lùa chän c«ng nghÖ kh¸c nhau. Mçi quan ®iÓm cã 69 §oμn NghiÖp Bé m«n Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc Khoa Qu¶n trÞ Kinh doanh
 4. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Project Management kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n mét ph−¬ng ph¸p lùa chän c«ng nghÖ tèi −u cho doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña m×nh. Mét quan ®iÓm kh¸ phæ biÕn lµ dùa trªn gi¸ thµnh cña tæng s¶n l−îng (tæng chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm). Theo quan ®iÓm nµy, ph−¬ng ¸n c«ng nghÖ tèi −u lµ ph−¬ng ¸n cã tæng chi phÝ s¶n xuÊt thÊp nhÊt khi ho¹t ®éng. C«ng thøc chung ®Ó chän ph−¬ng ¸n tèi −u lµ: Zi = Fi + vi × Qkh ⇒ min Trong ®ã: - Qkh lµ s¶n l−îng kú kÕ ho¹ch - vi lµ chi phÝ biÕn ®æi tÝnh cho mét ®¬n vÞ SP theo c«ng nghÖ i - Zi lµ tæng chi phÝ cho s¶n l−îng Qkh theo ph−¬ng ¸n c«ng nghÖ i - Fi lµ tæng chi phÝ cè ®Þnh cho Qkh Cã hai c¸ch chän: - C¸ch thø nhÊt: tÝnh trùc tiÕp, b»ng viÖc thay nh÷ng gi¸ trÞ vµo c«ng thøc ®Ó chän ph−¬ng ¸n nµo cã tæng chi phÝ Z thÊp h¬n. C¸ch tÝnh nµy tiÖn lîi trong tr−êng hîp cã nhiÒu ph−¬ng ¸n lùa chän. - C¸ch thø hai: so s¸nh theo h−íng dÉn, th−êng ®−îc dïng trong tr−êng hîp chän mét trong hai ph−¬ng ¸n. C¸ch tÝnh nµy cã quy tr×nh hai b−íc. B−íc 1. T×m ®iÓm c©n b»ng s¶n l−îng (Q*) §iÓm c©n b»ng s¶n l−îng lµ khèi l−îng s¶n phÈm mµ t¹i ®ã c¸c ph−¬ng ¸n cã møc ®Çu t− c«ng nghÖ kh¸c nhau ®Òu cã gi¸ trÞ tæng chi phÝ vËn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh b»ng nhau. Nã ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: F1 − F2 Q* = v 2 − v1 VÒ ý nghÜa kinh tÕ, ®iÓm c©n b»ng s¶n l−îng lµ møc s¶n l−îng cho phÐp nhµ ®Çu t− thu håi phÇn chªnh lÖch ®Çu t− gi÷a hai ph−¬ng ¸n ®Çu t− cao thÊp kh¸c nhau nhê viÖc tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ biÕn ®æi (nguyªn nhiªn vËt liÖu) trong qu¸ tr×nh vËn hµnh khai th¸c h¹ng môc ®Çu t−. §©y lµ mèi quan hÖ cã tÝnh quy luËt chi phèi xu thª ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt trong mäi thêi ®¹i. B−íc 2. Chän ph−¬ng ¸n tèi −u theo c¸c h−íng dÉn: *. NÕu Qkh > Q*, chän ph−¬ng ¸n nµo cã F lín h¬n *. NÕu Qkh < Q*, chän ph−¬ng ¸n nµo cã F nhá h¬n *. NÕu Qkh = Q*, chän bÊt kú trong hai ph−¬ng ¸n L−u ý: Chän ph−¬ng ¸n c«ng nghÖ tèi −u ph¶i phèi hîp víi c¸c ph©n tÝch hoµ vèn, ®Ó biÕt ®−îc kh¶ n¨ng hoµ vèn cã thÓ ®¹t ®−îc víi dung l−îng thÞ tr−êng do doanh nghiÖp hiÖn hoÆc sÏ cã kh¶ n¨ng chiÕm gi÷ còng nh− gi¸ trÞ lîi nhuËn sÏ thu ®−îc tõ mçi ph−¬ng ¸n ®Çu t− vµo c«ng nghÖ. Trong tr−êng hîp nµy, s¶n l−îng hßa vèn cña l−îng ®Çu t− mua s¾m c«ng nghÖ cã thÓ ®−îc coi nh− ®iÒu kiÖn cÇn tr−íc khi ®i ®Õn quyÕt ®Þnh mua ®¼ng cÊp c«ng nghÖ nµo cã lîi h¬n vÒ mÆt kinh tÕ. 70 College of Economics Vietnam National University, Hanoi
 5. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Qu¶n trÞ Dù ¸n ®Çu t− kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n Sk.h .F F = = b.e b.e Q , S Ps − v Skh − VC Π = (Q kh − Q b.e )(Ps − v) Trong ®ã : Qkh ; Qbe - S¶n l−îng kÕ ho¹ch vµ s¶n l−îng hßa vèn Skh ; Sb.e - Doanh thu kÕ ho¹ch vµ doanh thu hßa vèn F - Tæng ®Þnh phÝ ®Çu t− ®Ó bæ sung n¨ng lùc s¶n xuÊt Ps - Gi¸ b¸n ¸p dông cho s¶n phÈm v - BiÕn phÝ cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm VC- Tæng biÕn phÝ cña l« s¶n phÈm (= Qkh.v) 2.2.3.3. Chän m¸y mãc thiÕt bÞ ViÖc lùa chän mua m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i c¨n cø vµo c«ng nghÖ vµ ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt. Ngoµi ra cßn ph¶i c¨n cø vµo tr×nh ®é tiÕn bé kü thuËt, chÊt l−îng vµ gi¸ c¶ phï hîp víi kh¶ n¨ng vËn hµnh vµ chñ ®Çu t−, víi ®iÒu kiÖn b¶o d−ìng söa ch÷a, nhu cÇu c«ng suÊt vµ c¸c tÝnh n¨ng ®Æc biÖt, ®iÒu kiÖn vËn hµnh, n¨ng l−îng ... M¸y mãc thiÕt bÞ thuéc lÜnh vùc c«ng nghiÖp chÕ biÕn cÇn ®¶m b¶o sù phï hîp c«ng suÊt cña chóng ë mçi giai ®o¹n chÕ biÕn kh¸c nhau, kÕ tiÕp nhau. NÕu nhËp khÈu th× ph¶i dù trï nhËp c¶ phô tïng thay thÕ (kho¶ng 10-20% chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n), thËm chÝ ph¶i thuª chuyªn gia h−íng dÉn sö dông trong thêi gian ®Çu. Sau khi lùa chän, ph¶i lËp b¶ng liÖt kª, s¾p xÕp c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thµnh nhãm: - M¸y mãc thiÕt bÞ chÝnh, trùc tiÕp s¶n xuÊt. - ThiÕt bÞ phô trî - ThiÕt bÞ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¨ng chuyÒn. - ThiÕt bÞ vµ dông cô ®iÖn. - M¸y mãc vµ thiÕt bÞ ®o l−êng, kiÓm tra chÊt l−îng, phßng thÝ nghiÖm. - ThiÕt bÞ vµ dông cô b¶o d−ìng, söa ch÷a, thay thÕ phô tïng. - ThiÕt bÞ an toµn, b¶o hé lao ®éng, phßng ch÷a ch¸y, xö lý chÊt th¶i. - Ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ng−êi vµ vËt liÖu. - C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c. VÒ gi¸ c¶, cã thÓ tham kh¶o B¶ng hiÖn gi¸ (Pro Forma Invoice) hoÆc c¸c th«ng tin qua c¸c c¬ quan ®¹i diÖn, c¸c chuyªn gia kü thuËt. ThËm chÝ cã thÓ dïng ph−¬ng thøc ®Êu thÇu trän gãi. NÕu chi phÝ l¾p ®Æt t¸ch riªng, th× ph¶i dù trï thªm 10-15% tuú theo ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc l¾p ®Æt. NÕu thêi gian giao m¸y trªn 18 th¸ng, th× ph¶i dù kiÕn tèc ®é tr−ît gi¸. 2.2.4. Nguyªn vËt liÖu ®Çu vμo Nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo bao gåm tÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ phï 71 §oμn NghiÖp Bé m«n Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc Khoa Qu¶n trÞ Kinh doanh
 6. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Project Management kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n hîp, vËt liÖu bao b× ®ãng gãi. §©y lµ mét khÝa c¹nh kü thuËt quan träng cña dù ¸n, cÇn xem xÐt kü theo c¸c néi dung sau: 2.2.4.1. X¸c ®Þnh chñng lo¹i cña c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu sÏ sö dông cho dù ¸n. Xem xÐt chóng thuéc chñng lo¹i nµo trong sè c¸c chñng lo¹i sau ®©y: Nguyªn liÖu lµ n«ng-l©m s¶n: §©y lµ lo¹i nguyªn liÖu cung cÊp cã tÝnh thêi vô, tû lÖ hao hôt trong vËn chuyÓn b¶o qu¶n, chÊt l−îng chÞu ¶nh h−ëng t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Nguyªn liÖu lµ thuû-h¶i s¶n, gia cÇm, gia sóc: Kh¶ n¨ng cung cÊp phô thuéc vµo kh¶ n¨ng sinh tr−ëng vµ thu gom, c«ng nghÖ kü thuËt nu«i th¶, ®¸nh b¾t, s¬ chÕ vµ b¶o qu¶n. Nguyªn liÖu lµ kho¸ng s¶n: nh÷ng th«ng tin vÒ hµm l−îng, ®é tinh khiÕt, c¸c ®Æc tÝnh lý ho¸ häc vµ tr÷ l−îng cña c¸c vØa kho¸ng s¶n, c«ng nghÖ khai th¸c ... ®Òu cã ¶nh h−ëng ®Õn quy tr×nh chÕ biÕn, ®Õn viÖc lùa chän m¸y mãc thiÕt bÞ. Nguyªn liÖu lµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp: gåm kim lo¹i c¬ b¶n, s¶n phÈm c«ng nghiÖp trung gian, linh kiÖn. CÇn nghiªn cøu vÒ kh¶ n¨ng thay thÕ, tù chÕ t¹o hay mua ngoµi vÒ l¾p r¸p, kh¶ n¨ng cung cÊp vµ chi phÝ mua ®Æt tõ c¸c nguån cung cÊp vËt t−. Nguyªn vËt liÖu phô: c¸c ho¸ chÊt, phô gia, bao b×, vËt liÖu vÖ sinh b¶o d−ìng, b«i tr¬n. 2.2.4.2. §Æc tÝnh vμ chÊt l−îng nguyªn vËt liÖu sö dông cho dù ¸n. Th«ng th−êng ng−êi ta nguyªn vËt liÖu cã chÊt l−îng thÝch hîp víi chÊt l−îng s¶n phÈm sÏ ®−îc s¶n xuÊt. ChÊt l−îng cña nguyªn vËt liÖu ®−îc thÓ hiÖn ë c¸c ®Æc tÝnh sau ®©y: TÝnh chÊt lý häc nh− kÝch cì, thÓ d¹ng tr¹ng th¸i, tû träng, ®iÓm nãng ch¶y, ®iÓm s«i bay h¬i, ®é ®µn håi... TÝnh chÊt hãa häc: thµnh phÇn hãa häc, ®é tinh khiÕt, ®é cøng (n−íc), chØ sè «xy hãa, tÝnh nãng ch¶y, tÝnh dÉn nhiÖt, dÉn ®iÖn... TÝnh chÊt c¬ häc: ®é biÕn d¹ng, ®é dÎo, ®é cøng, søc nÐn, ®é ®µn håi C¸c ®Æc tÝnh vÒ ®iÖn vµ tõ: tÝnh dÉn ®iÖn, tõ tÝnh, ®iÖn trë, h»ng sè ®iÖn m«i... 2.2.4.3. Nguån vμ kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn vËt liÖu. §iÒu nµy cã ¶nh h−ëng ®Õn sù sèng cßn vµ quy m« cña dù ¸n sau khi ®· x¸c ®Þnh ®−îc quy tr×nh c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ. Nguån cung cÊp nguyªn liÖu c¬ b¶n ph¶i ®¶m b¶o sö dông cho dù ¸n ho¹t ®éng ®Õn hÕt ®êi (chu kú sèng). NÕu kh«ng ®ñ th× ph¶i chän ®Þa ®iÓm kh¸c hoÆc gi¶m quy m« cña dù ¸n, hoÆc thËm chÝ ph¶i c©n nh¾c ®Ó chuyÓn sang s¶n xuÊt s¶n phÈm kh¸c (lËp dù ¸n kh¸c). Khi nguyªn liÖu chÝnh ph¶i nhËp tõng phÇn hoÆc toµn bé, cÇn ph¶i xem xÐt ®Çy ®ñ c¸c ¶nh h−ëng cña viÖc nhËp khÈu nµy: kh¶ n¨ng ngo¹i tÖ, sù rµng buéc bëi thiÕt bÞ mua s¾m (®Æc biÖt lµ c¸c nguyªn liÖu lµ s¶n phÈm trung gian cña c¸c nhµ cung cÊp thiÕt bÞ), sù phô thuéc vµo c¸c n−íc cung cÊp nguyªn liÖu (linh kiÖn, s¶n phÈm trung gian, c¸c bé phËn cña m¸y mãc), sù ¶nh h−ëng tíi s¶n 72 College of Economics Vietnam National University, Hanoi
 7. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Qu¶n trÞ Dù ¸n ®Çu t− kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n xuÊt nguyªn liÖu trong n−íc buéc Nhµ n−íc ph¶i thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch b¶o hé hoÆc kiÓm so¸t nhËp khÈu. 2.2.4.4. Gi¸ thu mua, vËn chuyÓn, vμ kÕ ho¹ch cung øng. §èi víi nguyªn vËt liÖu mua trong n−íc, gi¸ mua hiÖn t¹i cÇn ®èi chiÕu víi gi¸ trong qu¸ khø vµ xu h−íng biÕn ®éng trong t−¬ng lai. NÕu lµ nguyªn liÖu nhËp nªn tÝnh theo gi¸ CIF (gi¸ hµng, b¶o hiÓm, chi phÝ vËn chuyÓn ®Õn tËn nhµ m¸y). C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ph¶i lËp ®−îc kÕ ho¹ch cung øng cho tÊt c¶ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, chi tiÕt ho¸ cho tõng n¨m ho¹t ®éng cña dù ¸n (tham kh¶o B¶ng 2.2), víi c¸c sè liÖu: ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho mét s¶n phÈm, khèi l−îng vËt liÖu vµ sè ngµy dù tr÷ tån kho, l−îng nguyªn vËt liÖu n»m trong s¶n phÈm dë dang, l−îng hao hôt khi thu mua, vËn chuyÓn vµ sö dông. B¶ng 2.2. Nhu cÇu vμ chi phÝ nguyªn vËt liÖu theo dù kiÕn. Sè Nhu cÇu cho c¸c n¨m thø Tªn Nguån §¬n thø 1 thø 2 thø ... S.l−îng TrÞ gi¸ S.l−îng TrÞ gi¸ S.l−îng TrÞ gi¸ tù nguyªn vËt liÖu gèc gi¸ 1. Nguyªn liÖu nhËp 1. 2. ... 2. Nguyªn liÖu néi ®Þa 1. 2. ... 3. Tæng céng 2.2.5. C¬ së h¹ tÇng. Nhu cÇu vÒ n¨ng l−îng, n−íc, giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c... cña dù ¸n ph¶i ®−îc xem xÐt, chóng ¶nh h−ëng ®Õn chi phÝ ®Çu t− vµ chi phÝ s¶n xuÊt do cã hay kh«ng cã c¸c c¬ së h¹ tÇng nµy. 2.2.5.1. N¨ng l−îng Cã nhiÒu lo¹i n¨ng l−îng cã thÓ sö dông: ®iÖn, c¸c s¶n phÈm dÇu khÝ (dÇu háa, x¨ng, diesel, khÝ ®èt...), c¸c nguån tõ thùc vËt (than, cñi...), n¨ng l−îng nguyªn tö, vµ c¸c nguån kh¸c (mÆt trêi, giã, thuû triÒu, n−íc, biogas...). Ph¶i xem xÐt nhu cÇu sö dông, nguån cung cÊp, ®Æc tÝnh, chÊt l−îng, tÝnh kinh tÕ khi sö dông, chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc ®èi víi n¨ng l−îng nhËp, vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr−êng... cña mçi lo¹i ®−îc sö dông ®Ó −íc tÝnh chi phÝ. §èi víi ®iÖn n¨ng, lµ lo¹i n¨ng l−îng th«ng dông, cÇn ph¶i xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau: Tæng nhu cÇu c«ng suÊt cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña dù ¸n. 73 §oμn NghiÖp Bé m«n Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc Khoa Qu¶n trÞ Kinh doanh
 8. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Project Management kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n Nguån cÊp (tæng c«ng suÊt cÊp, møc ®é æn ®Þnh c−êng ®é vµ ®iÖn ¸p), nguån ph¸t dù phßng, cã cÇn ph¶i x©y dùng ®−êng t¶i ®iÖn míi kh«ng? §èi víi c¸c dù ¸n tiªu thô ®iÖn n¨ng lín cÇn ph¶i ký kÕt hîp ®ång cung cÊp ®iÖn víi c¸c nhµ cung øng. Chi phÝ ®Çu t− vµ chi phÝ sö dông: Chi phÝ ®Çu t− bao gåm chi phÝ thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn ban ®Çu vµ chi phÝ mua, x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cÊp (ph¸t) ®iÖn. Chi phÝ sö dông tÝnh theo møc tiªu thô ®iÖn thùc tÕ vµ gi¸ ®iÖn ®· tháa thuËn trong hîp ®ång víi nhµ cung cÊp. NÕu sö dông m¸y ph¸t th× tÝnh theo chi phÝ vËn hµnh. Chi phÝ sö dông tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña dù ¸n. 2.2.5.2. N−íc CÇn xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau: Nhu cÇu sö dông theo tõng môc ®Ých (®Ó s¶n xuÊt, chÕ biÕn, ch¹y lß h¬i, lµm m¸t m¸y, vËn hµnh thiÕt bÞ v¨n phßng, sinh ho¹t...). Nguån cung cÊp: C¸c nguån n−íc cã thÓ sö dông (cÊp n−íc c«ng oéng, giÕng, s«ng hå). ChÊt l−îng vµ hÖ thèng thiÕt bÞ cÊp (nÕu cÇn thiÕt). Tho¸t n−íc: hÖ thèng ®−êng tho¸t n−íc, hÖ thèng xö lý n−íc th¶i, c¸c biÖn ph¸p chèng « nhiÔm m«i tr−êng n−íc. Chi phÝ bao gåm: chi phÝ ®Çu t− (x©y dùng vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ cÊp tho¸t n−íc. Chi phÝ sö dông (c¨n cø vµo l−¬ng tiªu thô, gi¸ n−íc, nÕu tù cung cÊp th× tÝnh theo chi phÝ vËn hµnh). 2.2.5.3. C¸c c¬ së h¹ tÇng kh¸c Gåm hÖ thèng giao th«ng cung cÊp ®Çu vµo vµ tiªu thô ®Çu ra, hÖ thèng xö lý c¸c chÊt th¶i, hÖ thèng an toµn lao ®éng, hÖ thèng phßng ch÷a ch¸y... ®Òu cÇn ®−îc xem xÐt tuú thuéc vµo laäi dù ¸n. Nh÷ng g× cã s½n, nh÷ng g× ph¶i x©y dùng míi. Chi phÝ ®Çu t− vµ chi phÝ vËn hµnh cña tõng hÖ thèng. 2.2.6. Kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh cña dù ¸n. C«ng tr×nh x©y dùng cña dù ¸n bao gåm c¸c h¹ng môc x©y dùng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn vµ ®¶m b¶o cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt ho¹t ®éng ®−îc thuËn lîi vµ an toµn. §Ò x¸c ®Þnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cÇn x©y dùng, ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu vÒ ®Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt, c¬ së h¹ tÇng, c¸ch tæ chøc ®iÒu hµnh, nhu cÇu dù tr÷ nguyªn vËt liÖu vµ s¶n phÈm, vÒ lao ®éng sÏ sö dông. Nh− vËy, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cã thÓ bao gåm: - C¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt chÝnh vµ phô. - HÖ thèng ®iÖn. - HÖ thèng n−íc. - HÖ thèng giao th«ng, bÕn ®ç, kho b·i bèc xÕp vµ l−u gi÷ hµng ho¸. - HÖ thèng th¾p s¸ng, ®iÒu hßa kh«ng khÝ. - HÖ thèng thang m¸y, b¨ng chuyÒn. - V¨n phßng, phßng häc. - Nhµ ¨n, khu gi¶i trÝ, khu vÖ sinh. 74 College of Economics Vietnam National University, Hanoi
 9. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Qu¶n trÞ Dù ¸n ®Çu t− kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n - HÖ thèng xö lý chÊt th¶i vµ b¶o vÖ m«i tr−êng. - HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c. - T−êng rµo... §èi víi mçi h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i xem xÐt: diÖn tÝch x©y dùng, ®Æc ®iÓm kiÕn tróc (bª t«ng cèt thÐp, g¹ch, khung s¾t, l¾p ghÐp...), kÝch th−íc... vµ chi phÝ dù kiÕn. ViÖc x¸c ®Þnh chi phÝ ë ®©y cã thÓ c¨n cø vµo ®¬n gi¸ x©y dùng cña ®¬n vÞ diÖn tÝch x©y dùng cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ lËp b¶ng dù trï chi phÝ s¬ bé nh− trong B¶ng 2.3 d−íi ®©y. B¶ng 2.3. Dù trï s¬ bé chi phÝ x©y dùng. STT Tªn h¹ng môc c«ng tr×nh DiÖn tÝch Chi phÝ /1 Tæng chi phÝ x©y dùng ®.v.d.t.x.d 1 Ph©n x−ëng A - - - Ph©n x−ëng B - - - ........... - - - 2 V¨n phßng - - - 3 Nhµ kho - - - 4 Nhµ ¨n - - - 5 Héi tr−êng - c©u l¹c bé - - - Tæng céng - - - ViÖc dù trï nµy tuy nhanh nh−ng chØ lµ t−¬ng ®èi, víi sai sè kh¸ cao. Tæ chøc x©y dùng. - Sau khi xem xÐt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cña dù ¸n ph¶i lËp hé s¬ bè trÝ mÆt b»ng cña toµn bé dù ¸n, hå s¬ thiÕt kÕ (b¶n vÏ chi tiÕt) cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, s¬ ®å bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ, s¬ ®å chØ ®¹o thi c«ng chØ râ tiÕn ®é thi c«ng... - ViÖc thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cã thÓ cã thÓ ®−îc tiÕn hµnh theo ph−¬ng thøc tù lµm hoÆc tæ chøc ®Êu thÇu, tuy theo tÝnh chÊt phøc t¹p vÌ mÆt kü thuËt vµ quy m« cña c«ng tr×nh. 2.2.7. Xö lý chÊt th¶i g©y « nhiÔm m«i tr−êng. ë nhiÒu n−íc vµ nhiÒu ®Þa ph−¬ng ®· ban hµnh c¸c luËt, quy chÕ buéc c¸c c¬ së s¶n xuÊt ph¶i t¨ng c−êng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý chÊt th¶i. Trong nghiªn cøu kh¶ thi ph¶i xem xÐt vÊn ®Ò nµy nh− mét néi dung b¾t buéc. C¸c chÊt th¶i cã kh¶ n¨ng g©y « nhiÔm m«i tr−êng tõ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp th¶i ra, cã thÓ chia lµm 3 lo¹i: - C¸c chÊt th¶i ë thÓ khÝ: khãi, h¬i, khÝ ®éc... - C¸c chÊt th¶i ë thÓ láng hoÆc r¾n nh−: cÆn b·, hãa chÊt... - C¸c chÊt th¶i phi vËt chÊt: tiÕng ån, chÊn ®éng... Mçi lo¹i chÊt th¶i ®ßi hái nh÷ng ph−¬ng ph¸p vµ ph−¬ng tiÖn xö lý riªng. V× vËy, viÖc xö lý chÊt th¶i ph¶i dùa trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ luËt ph¸p, thÓ lo¹i cña chÊt th¶i, møc ®é g©y « nhiÔm cña chÊt th¶i do dù ¸n th¶i ra, vµ nhÊt lµ 75 §oμn NghiÖp Bé m«n Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc Khoa Qu¶n trÞ Kinh doanh
 10. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Project Management kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n chi phÝ cho viÖc xö lý. 2.3. Lao ®éng vμ trî gióp kü thuËt cña n−íc ngoμi. 2.3.1. Lao ®éng X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ lao ®éng: c¨n cø vµo yªu cÇu cña kü thuËt s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng ®iÒu hµnh dù ¸n ®Ó −íc tÝnh sè l−îng lao ®éng trùc tiÕp víi bËc kü thuËt t−¬ng øng vµ sè l−îng lao ®éng gi¸n tiÕp víi tr×nh ®é ®µo t¹o thÝch hîp. B¶ng 2.4. Nhu cÇu vμ chi phÝ l−¬ng cho lao ®éng dù kiÕn. N¨m ho¹t ®éng Lo¹i ®èi t−îng thø 1 thø 2 thø 3... .... Sè l−îng L−¬ng/n¨m Sè l−îng L−¬ng/n¨m lao ®éng (ng−êi) (1000 ®) (ng−êi) (1000 ®) A. Lao ®éng trùc tiÕp 1. 2. ... B. Lao ®éng gi¸n tiÕp 1. 2. ... C. C¸c chi phÝ kh¸c vÒ lao ®éng (b¶o hiÓm, phóc lîi...) Nguån lao ®éng: CÇn −u tiªn xem xÐt sè lao ®éng s½n cã t¹i ®Þa ph−¬ng ®Ó tuyÓn dông ®µo t¹o. LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o (nÕu cÇn) vÒ: néi dung, ph−¬ng thøc vµ kinh phÝ ®µo t¹o. Chi phÝ lao ®éng: chi phÝ tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ chi phÝ sö dông lao ®éng trong qu¸ tr×nh vËn hµnh dù ¸n. 2.3.2. Trî gióp cña chuyªn gia n−íc ngoμi. §èi víi c¸c dù ¸n mµ tr×nh ®é cña chóng ta ch−a ®ñ kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm mét sè kh©u kü thuËt hoÆc c«ng viÖc th× khi chuyÓn giao c«ng nghÖ s¶n xuÊt ph¶i tháa thuËn víi bªn b¸n ®−a chuyªn gia sang trî gióp c¸c c«ng viÖc sau ®©y: - Nghiªn cøu so¹n th¶o c¸c dù ¸n kh¶ thi cã quy m« lín, kü thuËt phøc t¹p. - ThiÕt kÕ, thi c«ng vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ mµ trong n−íc kh«ng ®¶m nhiÖm ®−îc - HuÊn luyÖn c«ng nh©n kü thuËt cho dù ¸n khi vËn hµnh. - Ch¹y thö vµ h−íng dÉn vËn hµnh m¸y cho tíi khi ®¹t ®−îc c«ng suÊt ®· ®Þnh - B¶o hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ theo hîp ®ång mua b¸n c«ng nghÖ trong thêi gian quy ®Þnh. Chi phÝ ph¶i tr¶ cho chuyªn gia cã thÓ ®−îc tÝnh vµo gi¸ mua c«ng nghÖ vµ ph¶i ®−îc ghi râ trong hîp ®ång mua b¸n c«ng nghÖ. NÕu ch−a tÝnh trong gi¸ mua c«ng nghÖ (v× th−êng lµ ng−êi b¸n c«ng nghÖ cung cÊp chuyªn gia kü thuËt 76 College of Economics Vietnam National University, Hanoi
 11. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Qu¶n trÞ Dù ¸n ®Çu t− kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n lo¹i nµy) th× ng−êi mua ph¶i tr¶. Chi phÝ tr¶ cho chuyªn gia n−íc ngoµi gåm chi phÝ b»ng ngo¹i tÖ (tiÒn l−¬ng, vÐ ®i l¹i), vµ néi tÖ (¨n ë ®i l¹i ë n¬i lµm viÖc) trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Chi phÝ nay th−êng rÊt cao nªn ph¶i ®−îc xem xÐt kü l−ìng. 2.4. §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n 2.4.1. Nh÷ng c©n nh¾c khi lùa chän ®Þa ®iÓm cho dù ¸n Xem xÐt chän ®Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n, thùc chÊt lµ xem xÐt c¸c khÝa c¹nh vÒ ®Þa lý, tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi, kü thuËt... cã liªn quan ®Õn sù ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng sau nµy cña dù ¸n. C¸c vÊn ®Ò cô thÓ gåm: a. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi t¹i khu vùc ho¹t ®éng cña dù ¸n. §Æc biÖt lµ c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t− vµ c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh cã liªn quan. C¸c chñ tr−¬ng chÝnh vÒ ph©n bæ c¸c ngµnh, c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®Ó tr¸nh « nhiÔm m«i tr−êng, ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ë c¸c vïng d©n téc. b. ¶nh h−ëng cña ®Þa ®iÓm ®Õn sù thuËn tiÖn vμ chi phÝ trong cung cÊp nguyªn liÖu vμ tiªu thô s¶n phÈm. §èi víi c¸c dù ¸n kh¸c nhau th× yªu cÇu vÒ ®Þa ®iÓm còng kh¸c nhau. C¸c dù ¸n khai th¸c vµ chÕ biÕn tµi nguyªn ph¶i ®−îc thùc hiÖn ë n¬i cã tµi nguyªn ®ã, sÏ lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp v× cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ vËn chuyÓn ®−îc nhiÒu h¬n. Nh−ng nãi chung, viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm cho dù ¸n dùa trªn viÖc c©n nh¾c so s¸nh kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ vËn chuyÓn cho c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo lÉn s¶n phÈm ®Çu ra. c. C¬ së h¹ tÇng thÝch hîp ®Õn møc nμo? Cã cÇn ph¶i ®Çu t− thªm kh«ng? Møc ®é ®Çu t− cã chÊp nhËn ®−îc kh«ng? Ngoµi c¸c yÕu tè nh− ®· dÒ cËp trong môc e. cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn hÖ thèng giao th«ng. §©y lµ yÕu tè ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn chi phÝ vËn chuyÓn vËt t− vµ s¶n phÈm cña dù ¸n. Mçi ®Þa ph−¬ng th−êng chØ cã thÓ ph¸t triÓn nh÷ng hÖ thèng giao th«ng nhÊt ®Þnh do ®Þa h×nh vµ tiÒm lùc kinh tÕ quyÕt ®Þnh. HiÖn nay mét sè n−íc ®· x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp ®Æc biÖt (khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp tËp trung) víi c¸c c¬ së h¹ tÇng t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ ®Ó t¹o thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t−. d. M«i tr−êng kinh tÕ x· héi. M«i tr−êng kinh tÕ x· héi bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn sù ho¹t ®éng cña dù ¸n nh−: - VÒ lao ®éng, cÇn xem xÐt kh¶ n¨ng tuyÓn dông lao ®éng t¹i chç, nhÊt lµ lao ®éng cã chuyªn m«n vµ cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o cho sè lao ®éng míi. - VÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph−¬ng, luËt lÖ, phong tôc tËp qu¸n vµ vÊn ®Ò an ninh. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý hµnh chÝnh kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph−¬ng sÏ ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu ®Õn sù thuËn lîi hoÆc trë ng¹i cho sù ho¹t ®éng cña dù ¸n. - C¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa h×nh, khÝ hËu sÏ ¶nh h−ëng ®Õn tuæi thä vµ sù ho¹t 77 §oμn NghiÖp Bé m«n Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc Khoa Qu¶n trÞ Kinh doanh
 12. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Project Management kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n ®éng liªn tôc cña c«ng tr×nh. - Kh¶ n¨ng xö lý chÊt th¶i, chèng « nhiÔm m«i tr−êng vµ t×nh h×nh « nhiÔm hiÖn t¹i cña m«i tr−êng. C¶ hai vÊn ®Ò nµy ®Òu ®−îc xem xÐt khi lùa chän ®Þa ®iÓm cho dù ¸n. - VÒ ®Êt ®ai vµ mÆt b»ng cã ®ñ réng ®Ó dù ¸n cã thÓ ho¹t ®éng vµ më réng khi cÇn thiÕt sau ®ã tõ 5-15 n¨m. Song song víi viÖc kh¶o s¸t toµn diÖn mÆt b»ng, ph¶i c©n nh¾c chi phÝ t¹o dùng mÆt b»ng gi÷a c¸c ®Þa ®iÓm còng nh− gi÷a c¸c ph−¬ng ¸n xö lý kh¸c nhau. §èi víi c¸c dù ¸n n«ng nghiÖp th× vÊn ®Ò ®Êt ®ai l¹i cµng ph¶i nghiªn cøu c©n nh¾c kü l−ìng. 2.4.2. Thao t¸c ho¹ch ®Þnh lùa chän ®Þa ®iÓm dù ¸n. a. Nghiªn cøu s¬ bé (The Preliminary Study) TËp hîp th«ng tin vÒ ®Þa ®iÓm (Accumulation of location informations). Mét sè nguån lùc vµ nh©n tè (®iÒu kiÖn) ®Þa ph−¬ng chñ yÕu cÇn ph¶i c©n nh¾c nh− trong danh môc d−íi ®©y: B¶ng 5-4. C¸c cø liÖu c©n nh¾c lùa chän ®Þa ®iÓm cho dù ¸n. C¸c nguån lùc (Resources): C¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ph−¬ng (Local Conditions): - Kü n¨ng vµ n¨ng suÊt lao ®éng - Sù tiÕp nhËn cña c«ng chóng ®èi víi doanh (Labor Skills and Productivity) nghiÖp (Community Receptivity to Business) - Nguån s½n cã vµ gi¸ ®Êt ®ai (mÆt b»ng) - Chi phÝ ®Òn bï Land availability and Cost (Construction Costs) - C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu - C¸c tæ hîp h¹ tÇng kü thuËt (Raw Materials) (Organized Industral Complexes) - C¸c c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ - ChÊt l−îng sèng (Quality of Life: Climate, (Subcontractors) Housing, Recreation, Schools) - Sù tiÖn lîi giao th«ng vËn t¶i (Transportation - C¸c lo¹i thuÕ vµ phÝ Facilities (Highway, Rail, Air, Water) Taxes - Møc ®é s½n cã vµ c¸c chØ sè huy ®éng ®−îc Utility Availability and Rates Cã thÓ khai th¸c th«ng tin ®Þa ®iÓm tõ c¸c nguån sau: - C¸c ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ c¸c ng©n hµng nhµ ®Êt, bÊt ®éng s¶n. - Phßng th−¬ng m¹i (Chembers of Commerce). - C¸c nhµ bu«n sØ vµ nhµ chÕ t¹o (Wholesalers and manufactors) cã thÓ cung cÊp th«ng tin vÒ dung l−îng thÞ tr−êng. - HiÖp héi kinh doanh (Trade associations). - Khu kü nghÖ (Industrial Parks) cho biÕt c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®iÖn, n−íc, c¬ së h¹ tÇng, giao th«ng... - C¸c c¬ quan chÝnh quyÒn (Government Agencies),c¸c v¨n phßng ®Þa ph−¬ng cña Bé th−¬ng m¹i vµ c¬ quan SBA. - C¬ quan quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn: giíi thiÖu tiÕp xóc víi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ ®Þa ®iÓm. - C¸c c«ng ty ®iÖn lùc vµ ®−êng s¾t (Railroad and Power Companies): c¸c 78 College of Economics Vietnam National University, Hanoi
 13. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Qu¶n trÞ Dù ¸n ®Çu t− kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n th«ng tin vÒ gi¸ c¶ nguyªn liÖu, lao ®éng, n¨ng l−îng, ph−¬ng tiÖn chuyªn chë, kh¶ n¨ng thÞ tr−êng ... b. Ph©n tÝch chi tiÕt vμ lùa chän (Detailed Analysis and Choose). NhiÖm vô cña b−íc nµy lµ Ph©n tÝch vµ so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n ®Þa ®iÓm ®Ó quyÕt ®Þnh ®Æt h¹ng môc ®Çu t− ë ®©u sÏ cã lîi nhÊt. Trong ®ã mçi ph−¬ng ¸n ®−îc l−îng ho¸ theo tõng khÝa c¹nh vÒ kh¶ n¨ng nguån lùc vµ ®iÒu kiÖn (nh©n tè) ®Þa ph−¬ng. Cã mét sè ph−¬ng ph¸p ®−îc dïng phæ biÕn Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chi phÝ theo vïng B¶ng 5-5 Ph©n tÝch vμ so s¸nh chi phÝ gi÷a c¸c ®Þa ®iÓm. C¸c yÕu tè chi phÝ : (Cost Elements) §Þa ®iÓm (Locations) A B C A. VËt liÖu (Materials) - Nguyªn liÖu (Raw Materials) - Nhiªn liÖu (Fuels) B. Chi phÝ ®iÒu hµnh (Operating Costs) - Nh©n c«ng (Labor) - TiÒn thuª m−ín vµ khÊu hao (Rent & Depreciation) - TiÒn ®iÖn (Power) - C¸c sö dông kh¸c (Other Utilities) - TiÒn b¶o hiÓm (Insuance) C. ThuÕ (Taxes) - ThuÕ bÊt ®éng s¶n (Property Tax) - ThuÕ doanh thu - ThuÕ lîi tøc (Income Tax) - ThuÕ l−¬ng bæng (Payroll Tax) - C¸c thø thuÕ kh¸c (Other Taxes) D. Chi phÝ chuyªn chë (Transportation Costs) - Nguyªn liÖu (Raw Materials) - Thµnh phÈm (Finished Goods) Tæng chi phÝ ZA ZB ZC B KÕt qu¶ l−îng ho¸ d−íi d¹ng c¸c gi¸ trÞ chi phÝ hoÆc sè ®iÓm theo hÖ thèng thang ®iÓm quy −íc cho tõng nh©n tè. NÕu tÝnh b»ng gi¸ trÞ chi phÝ sÏ chän ph−¬ng ¸n nµo cã chi phÝ thÊp nhÊt. NÕu tÝnh b»ng ®iÓm, tuú theo quy −íc sÏ chän ph−¬ng ¸n cã tæng sè ®iÓm cao nhÊt hoÆc thÊp nhÊt. §©y lµ c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i cã chuyªn m«n, ®«i khi doanh nghiÖp nªn thuª chuyªn gia thùc hiÖn. ViÖc ph©n tÝch vµ so s¸nh chi phÝ cã thÓ lËp nh− B¶ng 5-5 trªn ®©y. §Ó ®i ®Õn sù lùa chän cuèi cïng ®«i khi ph¶i dïng phÐp Ph©n tÝch hoµ vèn (Break-even Analysis) ®Ó thÈm ®Þnh lîi nhuËn cña mçi ph−¬ng ¸n cho ch¾c ch¾n. VÝ dô tham kh¶o: 1 c«ng ty c¬ khÝ ®ang c©n nh¾c x©y dùng mét DN s¶n xuÊt mét lo¹i m¸y c«ng cô ë 3 ®Þa ®iÓm: Hµ Néi, H¶i Phßng, Th¸i Nguyªn. Sau khi tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu vÒ chi phÝ, c«ng ty cã ®−îc c¸c th«ng tin sau: CFC§ 79 §oμn NghiÖp Bé m«n Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc Khoa Qu¶n trÞ Kinh doanh
 14. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Project Management kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n hµng n¨m dù tÝnh ®èi víi 3 ®Þa ®iÓm t−¬ng øng lµ 1.300 triÖu, 1.500 triÖu vµ 1.700 tr, CFB§ lµ 1.100, 700 vµ 500 cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm. H·y x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm ®Æt DN øng víi mçi kho¶ng ®Çu ra nhÊt ®Þnh vµ chän ®Þa ®iÓm tèt nhÊt ®Ó s¶n xuÊt 800 s¶n phÈm mçi n¨m. TCHN = 1300 +1,1x800 = 2180 triÖu TCHP = 1500 +0,7x800 = 2060 triÖu TCTN = 1700 +0,5x800 = 2100 triÖu VËy, NÕu s¶n l−îng s¶n xuÊt d−íi 500 SP th× ®Æt DN t¹i Hµ Néi NÕu s¶n l−îng s¶n xuÊt tõ 500 – 1000 SP ®Æt DN t¹i H¶i Phßng NÕu s¶n l−îng trªn 1000 SP ®Æt DN t¹i Th¸i Nguyªn. Do ®ã, s¶n l−îng s¶n xuÊt 800 SP th× chän H¶i Phßng v× ®©y cã tæng chi phÝ lµ nhá nhÊt. Ph−¬ng ph¸p tÝnh ®iÓm cã träng sè KÕt hîp ph©n tÝch ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l−îng trªn c¬ së ®Þnh l−îng sù t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè. * C¸c b−íc ¸p dông: - X¸c ®Þnh, thèng kª hÖ thèng c¸c nh©n tè quan träng ¶nh h−ëng ®Õn ®Þa ®iÓm ®Æt dù ¸n. - Ph©n tÝch vµ g¾n träng sè cho tõng nh©n tè dùa vµo tÇm quan träng cña tõng nh©n tè. - §¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm ®èi víi tõng nh©n tè t−¬ng øng víi ®Þa ®iÓm dù kiÕn bè trÝ. - TÝnh ®iÓm cã ®iÒu kiÖn träng sè ( n h©n träng sè víi sè ®iÓm cña tõng yÕu tè) - Tæng hîp ®iÓm cã ®iÒu chØnh träng sè cña c¸c nh©n tè t−¬ng øng tõng ®Þa ®iÓm vµ lùa chän ®Þa ®iÓm cã tæng ®iÓm cao nhÊt. VD TK 2 : Mét c«ng ty n−íc ngoµi cã ý ®Þnh liªn doanh víi ViÖt nam ®Ó lËp mét nhµ m¸y míi. HiÖn c«ng ty ®ang c©n nh¾c gi÷a 2 ®Þa ®iÓm lµ HN vµ TPHCM. Sau qu¸ tr×nh ®iÒu tra nghiªn cøu c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè theo tÇm quan träng nh− sau: 80 College of Economics Vietnam National University, Hanoi
 15. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Qu¶n trÞ Dù ¸n ®Çu t− kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n §iÓm §iÓm ®· tÝnh träng sè Nh©n tè Träng sè HN TPHCM HN TPHCM Chi phÝ lao ®éng 0,3 70 65 21 19,5 Nguyªn vËt liÖu 0,25 75 60 18,75 15 ThÞ tr−êng 0,2 60 80 12 16 N¨ng suÊt lao ®éng 0,15 65 70 9,75 10,5 V¨n hãa-X· héi 0,1 70 70 7 7 Tæng 1 68,5 68 Chän ®Þa ®iÓm Hµ Néi H¹n chÕ cña ph−¬ng ph¸p: mang tÝnh chñ quan, do vËy nªn cïng ph−¬ng ph¸p sè lín ®Ó gi¶m chñ quan. 2.5. Vèn ®Çu t− 2.5.1. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn ®Çu t− 2.5.1.1. Kh¸i niÖm, néi dung, c¨n cø tÝnh to¸n Tæng vèn ®Çu t− lµ møc chi phÝ ®Çu t− tèi ®a mµ nhµ ®Çu t− quyÕt ®Þnh sö dông ®Ó thùc hiÖn ph−¬ng ¸n ®Çu t− ®−îc lùa chän. Tæng vèn ®Çu t− bao gåm: - Chi phÝ chuÈn bÞ ®Çu t−: chi phÝ ®iÒu tra, nghiªn cøu lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n... - Chi phÝ chuÈn bÞ thùc hiÖn ®Çu t− (®èi víi dù ¸n cã x©y dùng): kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, lËp vµ thÈm ®Þnh tæng dù to¸n, chi phÝ ®Êu thÇu, hoµn tÊt c¸c thñ tôc xin giÊy phÐp, gi¸m ®Þnh thiÕt bÞ, chi phÝ x©y dùng h¹ tÇng (®−êng, ®iÖn, n−íc, l¸n tr¹i...) - Chi phÝ thùc hiÖn ®Çu t− (®èi víi dù ¸n cã x©y dùng): chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phô trî vµ kÕt cÊu h¹ tÇng, chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng, chi phÝ huy ®éng vèn (l·i vay ®èi víi dù ¸n sö dông vèn vay vµ chi phÝ ph¶i tr¶ trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n...) - Chi phÝ ho¹t ®éng cña dù ¸n: chi phÝ nguyªn vËt liÖu, ®iÖn n−íc, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, bao b×, tiÒn l−¬ng, chi phÝ l−u th«ng... - Chi phÝ dù phßng vèn cè ®Þnh vµ vèn l−u ®éng. Tæng vèn ®Çu t− ®−îc ph©n biÖt thµnh vèn cè ®Þnh vµ vèn l−u ®éng. Vèn cè ®Þnh ®−îc sö dông ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh cña dù ¸n. Nã ®−îc dïng trong c¸c giai ®o¹n chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn dù ¸n, dù phßng vèn cè ®Þnh vµ ®Çu t− bæ sung nÕu cã. Vèn l−u ®éng ®Ó h×nh thµnh vµ duy tr× tµi s¶n l−u ®éng, ®−îc chi tiªu cÇn thiÕt trong giai ®o¹n ho¹t ®éng cña dù ¸n. Vèn l−u ®éng cña mét dù ¸n bao gåm vèn s¶n xuÊt, vèn l−u th«ng vµ dù phßng vèn l−u ®éng. 2.5.1.2. C«ng thøc tÝnh to¸n c¸c lo¹i vèn Tæng vèn ®Çu t− ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c c¨n cø sau: 81 §oμn NghiÖp Bé m«n Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc Khoa Qu¶n trÞ Kinh doanh
 16. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Project Management kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n C©u hái «n tËp ch−¬ng 2 1. “Nghiªn cøu thÞ tr−êng ®Çu ra cña dù ¸n” thùc chÊt lµ nghiªn cøu kh¸i niÖm khÝa c¹nh nµo cña thÞ tr−êng ? 2. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« (dung l−îng, kÝch th−íc) thÞ tr−êng cña mét dù ¸n kinh doanh ? 3. Tr¶ lêi cho c©u hái: “Dù ¸n cña b¹n sÏ cung cÊp hµng hãa cho ®èi t−îng kh¸ch hµng nµo?” Mét chñ dù ¸n trÎ ®· tr¶ lêi: “Dù ¸n cña t«i cung cÊp hµng hãa cho mäi ®èi t−îng kh¸ch hµng”. B¹n nghÜ g× vÒ c©u tr¶ lêi nµy? 4. B¹n biÕt vµ dïng ®−îc ph−¬ng ph¸p dù ®o¸n nhu cÇu thÞ tr−êng nµo trong sè c¸c ph−¬ng ph¸p liÖt kª trong ch−¬ng nµy? 5. ChÊt l−îng hµng hãa cao cã ph¶i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®èi víi sù thµnh c«ng cña dù ¸n kinh doanh kh«ng? 6. Hµng hãa ®Çu ra cña dù ¸n ®−îc kh¸ch hµng mua khi nã cã nh÷ng ®Æc tÝnh nh− thÕ nµo? 7. “C«ng nghÖ s¶n xuÊt” vµ “C«ng suÊt s¶n xuÊt” cã ph¶i lµ 2 kh¸i niÖm ®ång nhÊt kh«ng? Chóng cã quan hÖ víi nhau nh− thÕ nµo? 8. M« h×nh lùa chän c«ng nghÖ tèi −u dùa trªn thuéc tÝnh kinh tÕ-kü thuËt quan träng nµo cña xu thÕ tiÕn bé khoa häc kü thuËt? 9. Møc c«ng suÊt dù ¸n cÇn thiÕt kÕ vµ ®Çu t− thùc hiÖn ®−îc ho¹ch ®Þnh nh− thÕ nµo ? C¸c kh¸i niÖm c«ng suÊt cÇn thiÕt, danh nghÜa, kh¶ thi cã vai trß nh− thÕ nµo trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh c«ng suÊt cña dù ¸n ? 10. TÇm quan träng cña sè liÖu vÒ møc khai th¸c c«ng suÊt hµng n¨m ®èi víi dù ¸n ? 11. Khi lùa chän c«ng nghÖ ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè g×? 12. Khi lùa chän ®Þa ®iÓm dù ¸n cÇn ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c vÊn ®Ò g×? (C¸c c©u hái cßn ®−îc bæ sung thªm) 82 College of Economics Vietnam National University, Hanoi
 17. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Qu¶n trÞ Dù ¸n ®Çu t− kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n Bμi tËp t×nh huèng 1. Dù ¸n A cã Qkh = 500 §VSP víi hai ph−¬ng ¸n c«ng nghÖ víi c¸c chi phÝ dù tÝnh nh− sau: Ph−¬ng ¸n Chi phÝ I II - Nguyªn vËt liÖu chÝnh cho 1 SP 40.000 ® 42.000 ® - VËt liÖu phô cho 1 SP 11.000 ® 10.600 ® - Nhiªn liÖu cho 1 SP 16.500 ® 15.900 ® - §éng lùc cho 1 SP 22.000 ® 21.200 ® - TiÒn l−¬ng cho 1 SP 16.500 ® 15.900 ® - Gi¸ trÞ sö dông cña m¸y mãc thiÕt bÞ 3.400.000 ® 3.700.000 ® - Chi phÝ qu¶n lý ph©n x−ëng 600.000 ® 600.000 ® - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1.100.000 ® 1.100.000 ® a. Nªn chän ph−¬ng ¸n nµo (tÝnh theo hai c¸ch)? b. X¸c ®Þnh s¶n l−îng hoµ vèn, møc doanh thu hoµ vèn vµ gi¸ trÞ lîi nhuËn (tr−íc thuÕ) mµ doanh nghiÖp thu ®−îc theo mçi ph−¬ng ¸n, nÕu gi¸ b¸n cña s¶n phÈm dù tÝnh ë møc 150.000 ®. c. ThÓ hiÖn c¸c chØ tiªu trªn b»ng ®å thÞ. 2. Nhãm nghiªn cøu ®Çu t− cña mét dù ¸n ®ang c©n nh¾c lùa chän mét trong 3 ph−¬ng ¸n c«ng suÊt ®Ó ®¸p øng cho 3 kh¶ n¨ng diÔn biÕn cña thÞ tr−êng cho trong b¶ng: Nhu cÇu thÞ tr−êng Lîi nhuËn tr−íc thuÕ theo Møc biÕn Ph−¬ng ¸n Møc ®Çu t− (ngµn SP) diÔn biÕn thÞ tr−êng ($) phÝ/§VSP ®Çu t− c«ng cè ®Þnh ($) ($) suÊt (ngµn SP) 10 20 40 10 20 40 100.000 87 10 10 10 10 30000 30000 30000 200.000 82 20 10 20 20 -20000 160000 160000 400.000 80 40 10 20 40 -200000 0 400000 Gi¸ b¸n cña s¶n phÈm tiªu thô ®−îc ë møc 100 $. Yªu cÇu x¸c ®Þnh: a. Møc tiªu thô cña mçi PA theo c¸c kh¶ n¨ng diÔn biÕn thÞ tr−êng. b. Lîi nhuËn tr−íc thuÕ t−¬ng øng cña mçi ph−¬ng ¸n ®Çu t−. c. Tr−êng hîp diÔn biÕn thÞ tr−êng kh¶ quan, nªn chän PA c«ng suÊt nµo? d. Tr−êng hîp diÔn biÕn thÞ tr−êng bi quan, nªn chän PA c«ng suÊt nµo? e. Tr−êng hîp diÔn biÕn thÞ tr−êng may rñi ngang nhau, nªn chän PA c«ng suÊt nµo? e. Tr−êng hîp diÔn biÕn thÞ tr−êng kh«ng béc lé xu thª, nªn chän PA c«ng suÊt nµo? f. NÕu biÕt c¸c x¸c suÊt nhu cÇu thÞ tr−êng thÊp lµ 0,2; trung b×nh lµ 0,3; cao lµ 0,5. Nªn chän PA c«ng suÊt nµo? g. Dïng m« h×nh c©y quyÕt ®Þnh ®Ó lùa chän PA c«ng suÊt. NÕu biÕt c¸c x¸c suÊt nhu cÇu thÞ tr−êng thÊp lµ 0,5; trung b×nh lµ 0,3; cao lµ 0,2. 83 §oμn NghiÖp Bé m«n Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc Khoa Qu¶n trÞ Kinh doanh
 18. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Project Management kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n 3. Cã 2 ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt víi c¸c th«ng sè sau ®©y: §Þa ®iÓm A §Þa ®iÓm B Chi phÝ cè ®Þnh 300.000$ 800.000$ Chi phÝ biÕn ®æi/®vsp 53$ 32$ Gi¸ b¸n 68$ 68$ S¶n l−îng dù tÝnh sÏ s¶n xuÊt 25.000 ®vsp trong n¨m kÕ ho¹ch. a. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ lîi nhuËn sÏ thu ®−îc theo mçi ph−¬ng ¸n ®Ó lùa chän ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt. b. SÏ chän ®Þa ®iÓm nµo nÕu kh¶ n¨ng tiªu thô tèi ®a trong kú kÕ ho¹ch lµ 20.000 s¶n phÈm. 4. Sö dông m« h×nh cho ®iÓm cã träng sè ®Ó lùa chän 3 ®Þa ®iÓm A, B, C ®Ó x©y dùng nhµ m¸y. Träng sè cña mçi chØ tiªu ®−îc biÓu diÔn trong b¶ng sau. Thang ®o 1 : kh«ng tèt, 2: trung b×nh, 3: tèt Tiªu chÝ VÞ trÝ Träng sè A B C Chi phÝ lao ®éng 20 1 2 3 N¨ng suÊt lao ®«ng 20 2 3 1 Nguån cung lao ®éng 10 2 1 3 C«ng ®oµn 10 3 3 2 Cung nguyªn liÖu 10 2 1 1 Chi phÝ vËn t¶i 25 1 2 3 C¬ së h¹ tÇng 10 2 2 2 5. H·y x©y dùng mét b¶ng tÝnh ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sau a. NÕu träng sè cña chi phÝ vËn t¶i gi¶m cßn 10 vµ träng sè cña c«ng ®oµn t¨ng lªn ®Õn 25, lêi khuyªn cña b¹n lµ g×? b. Trªn ph−¬ng diÖn chi phÝ vËn t¶i, gi¶ sö vÞ trÝ A ®¹t ®iÓm 3, vÞ trÝ C ®¹t ®iÓm 2, lêi khuyªn cña b¹n cã thay ®æi hay kh«ng? c. Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh xem xÐt m« h×nh cho ®iÓm cña b¹n vµ nghÜ r»ng nªn thªm vµo tiªu chÝ chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng víi träng sè 15. Ngoµi ra, «ng còng cho ®iÓm 3 vÞ trÝ theo tiªu chÝ nµy nh− sau: A : 3; B: 2 vµ C:1. Thay ®æi nµy cã lµm cho lêi khuyªn cña b¹n thay ®æi hay kh«ng? 6. Thanh ®ang nghiªn cøu 4 khu chî, siªu thÞ kh¸c nhau ®Ó ®Æt quÇy b¸n quÇn ¸o. Mét sè cã kh¸ch hµng cao cÊp h¬n, mét sè cã quy m« nhá, sè kh¸c cã doanh thu lín vµ chi phÝ thuª mÆt b»ng còng rÊt kh¸c biÖt. Do tÝnh chÊt cña cöa hµng nªn c« quyÕt ®Þnh r»ng tÇng líp kh¸ch hµng lµ yÕu tè quan träng nhÊt cÇn xem xÐt. TiÕp theo lµ chi phÝ, do vËy tiÒn thuª mÆt b»ng còng lµ mét yÕu tè lín, víi møc ®é quan träng kho¶ng 90% so víi yÕu tè kh¸ch hµng. Do ®ã c¸c khu siªu thÞ khÐp kÝn, cã ®iÒu hßa nhiÖt ®é sÏ rÊt phï hîp víi nh÷ng cöa hµng nh− cña Thanh v× 70% doanh thu lµ tõ c¸c kh¸ch hµng v·ng lai, qua ®−êng. Do ®ã, c« cho r»ng yÕu tè nµy cã møc ®é quan träng lµ 95% so víi gi¸ thuª mÆt b»ng. Cuèi 84 College of Economics Vietnam National University, Hanoi
 19. Ch−¬ng 2. C¸c nghiªn cøu ®Þnh l−îng Qu¶n trÞ Dù ¸n ®Çu t− kinh tÕ - kü thuËt trong dù ¸n cïng, sè l−îng ng−êi ®i mua s¾m cµng lín th× doanh thu tiÒm n¨ng còng cµng lín, vµ yÕu tè nµy ®−îc xÕp tÇm quan träng b»ng 80% tiÒn thuª mÆt b»ng. Thanh còng x©y dùng mét b¶ng sè sau ®©y víi thang ®o 3: tèt; 2 trung b×nh vµ 1 kÐm. H·y sö dông m« h×nh cho ®iÓm cã träng sè ®Ó gióp Thanh ra quyÕt ®Þnh Tiªu chÝ VÞ trÝ 1 2 3 4 Kh¸ch hµng TB Tèt KÐm Tèt TiÒn thuª mÆt b»ng Tèt TB KÐm Tèt Siªu thÞ khÐp kÝn Tèt KÐm Tèt KÐm Doanh thu Tèt TB Tèt KÐm 7. Gi¶ sö Thanh cã thÓ th−¬ng l−îng ®Ó gi¶m tiÒn thuª mÆt b»ng t¹i vÞ trÝ 3 vµ do ®ã, vÞ trÝ 3 ®−îc xÕp h¹ng tèt trªn tiªu chÝ nµy. Nh− vËy, xÕp h¹ng cuèi cïng cña 4 vÞ trÝ sÏ thay ®æi nh− thÕ nµo? 8. Trong Dù ¸n kinh doanh s¶n phÈm A cã c¸c sè liÖu sau: Gi¸ b¸n Ps= 145.000 ®., biÕn phÝ mçi ®vsp v = 107.500 ®., víi thÞ phÇn dù tÝnh cña m×nh mçi n¨m doanh nghiÖp cã thÓ b¸n ®−îc 3000 ®vsp. NÕu søc mua cña thÞ tr−êng æn ®Þnh trong vµi n¨m tíi. a. Muèn cã lîi nhuËn lµ 22,5 tr. ®Ó trang tr¶i c¸c ho¹t ®éng trong n¨m ®Çu tiªn, doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t− tµi s¶n cè ®Þnh bao nhiªu ? NÕu chi phÝ qu¶n lý chiÕm 20% tæng ®Þnh phÝ. b. X¸c ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp sau 2 n¨m ho¹t ®éng. c. NÕu thÞ tr−êng biÕn ®éng theo chiÒu h−íng xÊu, n¨m ®Çu tiªu thô ®−îc 1280 ®vsp, mçi n¨m tiÕp theo sÏ gi¶m 50%. Víi møc ®Çu t− nh− trªn, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n n¨m 10%, gi¸ trÞ thuÕ ph©n bæ cho s¶n phÈm 12% gi¸ b¸n. H·y tÝnh lîi nhuËn ®¹t ®−îc sau 4 n¨m ho¹t ®éng. (Bµi tËp sÏ cßn ®−îc bæ sung tiÕp) 85 §oμn NghiÖp Bé m«n Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc Khoa Qu¶n trÞ Kinh doanh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2