intTypePromotion=1

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học công nghiệp part 4

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
160
lượt xem
38
download

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học công nghiệp part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiệt trùng bằng điện cao tần có một số ưu điểm so với tiệt trùng dùng hơi: quá trình liên tục, tốc độ đun nóng khối vật liệu lớn hơn khoảng 18 ÷ 20 lần, việc tự động hoá điều chỉnh và kiểm tra quá trình tương đối đơn giản, nâng cao các tính chất công nghệ của sản phẩm (trong đó có hoạt tính enzim). Đặc tính kỹ thuật của thiết bị tiệt trùng cao tần tác dụng liên tục: Năng suất, kg/h: Máy phát điện dạng cao tần: dạng: công suất, kW: Dẫn động băng tải đối với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học công nghiệp part 4

 1. 20 láön so våïi tiãût truìng duìng håi. Tiãût truìng bàòng âiãûn cao táön coï mäüt säú æu âiãøm so våïi tiãût truìng duìng håi: quaï trçnh liãn tuûc, täúc âäü âun noïng khäúi váût liãûu låïn hån khoaíng 18 ÷ 20 láön, viãûc tæû âäüng hoaï âiãöu chènh vaì kiãøm tra quaï trçnh tæång âäúi âån giaín, náng cao caïc tênh cháút cäng nghãû cuía saín pháøm (trong âoï coï hoaût tênh enzim). Âàûc tênh kyî thuáût cuía thiãút bë tiãût truìng cao táön taïc duûng liãn tuûc: Nàng suáút, kg/h: 300 Maïy phaït âiãûn daûng cao táön: LД1 - 40M daûng: cäng suáút, kW: 40 PЧΠ - 120 Dáùn âäüng bàng taíi âäúi våïi bäü giaím täúc, daûng: cäng suáút cuía âäüng cå, kW: 1,1 1870 × 1780 × 2250 kêch thæåïc cå baín, mm: säú voìng quay vêt taíi cuía maïy träün, voìng/s: 0,15 cäng suáút cuía âäüng cå, kW: 1,1 Kêch thæåïc cuía vêt taíi, mm : âæåìng kênh: 325 chiãöu daìi: 6000 6.2.6. Tiãût truìng bàòng bæïc xaû ion hoaï Tiãût truìng coï sæí duûng bæïc xaû ion hoaï laì quaï trçnh hiãûn âaûi âãø tiãût truìng caïc cáúu tæí cuía mäi træåìng dinh dæåîng trong cäng nghiãûp. Gia cäng caïc cáúu tæí cuía mäi træåìng dinh dæåîng bàòng bæïc xaû ion hoaï våïi liãöu læåüng tæì 0,5 âãún 2,5 triãûu raâi cho pheïp tiãût truìng hoaìn toaìn mäi træåìng. Khi âoï nhiãût âäü cuía mäi træåìng âæåüc tàng lãn vaìi âäü, coìn thåìi gian gia cäng khoaíng vaìi giáy. Trong quaï trçnh gia cäng cáúu truïc cuía mäi træåìng bë phaï huyí, khaí nàng háúp thuû âæåüc tàng lãn 12 ÷13%, haìm læåüng tinh bäüt giaím 14 ÷27%, coìn haìm læåüng âæåìng hoaì tan tàng 20 ÷ 32%. Hiãûn taûi âaî saín xuáút haìng loaût maïy tàng täúc âiãûn tæí coï 4 loaûi kêch thæåïc âãø tiãût truìng caïc cáúu tæí cuía mäi træåìng vaì giaím thåìi gian chu kç âãún 30 ÷ 60 s (baíng 6.1) Baíng 6.1. Âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc maïy tàng täúc Caïc chè säú ELT-1 ELT-2,5 ELIT-1A ELIT 0,3÷1,5 0,6÷2,5 0,3÷1,0 0,6÷3.0 Nàng læåüng, MV 10÷30 Cäng suáút trung bçnh khi nàng 25 40 10 læåüng cæûc âaûi, kW Kêch thæåïc maïy tàng täúc, mm chiãöu cao 2460 4300 760 2400 âæåìng kênh 1300 1820 1000 1300 110
 2. 6.3. THIÃÚT BË TIÃÛT TRUÌNG MÄI TRÆÅÌNG DINH DÆÅÎNG DAÛNG LOÍNG Tiãût truìng mäi træåìng dinh dæåîng coï thãø tiãún haình trong caïc thiãút bë tiãût truìng taïc âäüng tuáön hoaìn vaì liãn tuûc. Nãúu tiãût truìng mäüt khäúi læåüng khäng låïn coï thãø tiãún haình træûc tiãúp trong caïc thiãút bë lãn men. Khi tiãût truìng caïc mäi træåìng phæïc taûp, træåïc hãút mäüt säú cáúu tæí cuía mäi træåìng dinh dæåîng chæïa nitå phaíi âæåüc tiãût truìng theo chãú âäü mãöm hån, cho nãn phaíi tiãût truìng riãng biãût trong nhæîng thiãút bë âàûc biãût âæåüc goüi laì baïnh ràng vãû tinh. 6.3.1. Baïnh ràng vãû tinh Baïnh ràng vãû tinh laì thiãút bë hçnh truû âæïng âæåüc chãú taûo bàòng theïp khäng gè. Noï coï thãø têch tæì 30 ÷ 50 m3 vaì âæåüc tênh toaïn âãø laìm viãûc åí aïp suáút 280 ÷ 480 kPa. Baïnh ràng vãû tinh coï caïc cæía âãø naûp vaì thaïo caïc cáúu tæí cuía mäi træåìng, caïc äúng näúi âãø naûp vaì thaíi håi, thaíi khäng khê, næåïc, cå cáúu khuáúy träün daûng chán vët coï säú voìng quay 2,5 voìng/s. Trong thiãút bë coï caïc duûng cuû âãø âo vaì âiãöu chènh aïp suáút vaì nhiãût âäü, cæía âãø ræía thiãút bë vaì van baío hiãøm. Trong âæåìng äúng dáùn håi coï læåïi loüc âãø loüc håi. Quaï trçnh tiãût truìng mäi træåìng âæåüc kiãøm tra, âiãöu chènh nhiãût âäü vaì aïp suáút mäüt caïch tæû âäüng. Nãúu tiãún haình laìm nguäüi nhanh sau khi tiãût truìng thç coï thãø taûo ra âäü chán khäng, cho nãn phaíi tiãún haình naûp så bäü khäng khê våïi aïp suáút nháút âënh âaî âæåüc tiãût truìng vaìo thiãút bë. Thaïo mäi træåìng ra khoíi thiãút bë cuîng âæåüc thæûc hiãûn våïi chãú âäü naûp liãn tuûc khäng khê tiãût truìng. Nãúu khäng læu yï caïc biãûn phaïp naìy coï thãø dáùn âãún sæû phoïng âiãûn maûnh vaìo thiãút bë laìm aính hæåíng âãún toaìn hãû thäúng.. Baïnh ràng vãû tinh âæåüc chãú taûo trong nhæîng nàm gáön âáy, âæåüc trang bë hãû thäúng khoaï liãn âäüng âãø ngàn ngæìa khaí nàng taûo chán khäng trong thiãút bë vaì âãø giæî aïp suáút khäng âäøi åí mæïc 280 ÷ 480 kPa. Chãú âäü tiãût truìng tuáön hoaìn coï nhæåüc âiãøm: nàng suáút tháúp, tiãu hao håi, næåïc vaì nàng læåüng âiãûn cao, tiãût truìng træûc tiãúp trong thiãút bë laìm cho viãûc sæí duûng caïc thiãút bë lãn men êt hiãûu quaí vaì laìm giaím giaï trë dinh dæåîng cuía caïc cáúu tæí mäi træåìng. Caïc thiãút bë hiãûn âaûi hån âæåüc sæí duûng âãø tiãût truìng caïc mäi træåìng dinh dæåîng loíng laì nhæîng thiãút bë coï chãú âäü laìm viãûc liãn tuûc. 6.3.2.Thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc caïc mäi træåìng dinh dæåîng loíng Tiãût truìng liãn tuûc coï nhiãöu æu âiãøm so våïi tiãût truìng giaïn âoaûn: âaût sæû vä truìng nhanh (gáön 1 phuït), âiãöu âoï cho pheïp tàng nàng suáút cuía thiãút bë, coï khaí nàng tàng hiãûu suáút saín pháøm coï muûc âêch vç khi tiãût truìng liãn tuûc sæû phaï huyí cáúu truïc caïc cháút dinh dæåîng cuía mäi træåìng laì täúi thiãøu, do sæû läü saïng ngàõn, giaím tiãu hao håi do sæí duûng phun håi træûc tiãúp. 111
 3. Thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc coï nàng suáút 5 m3/h. Thiãút bë gäöm thuìng chæïa, bäü âun noïng, bäü giæî nhiãût, laìm nguäüi, caïc båm, loüc mäi træåìng, loüc håi, hãû thäúng kiãøm tra tæû âäüng vaì âiãöu chènh caïc thäng säú cuía quaï trçnh. Bäü thu nháûn vaì baío quaín mäi træåìng dinh dæåîng chæa tiãût truìng laì thiãút bë hçnh truû coï nàõp våïi sæïc chæïa 10 m3. Trãn nàõp coï bäü dáùn âäüng cho cå cáúu khuáúy träün vaì caïc khåïp näúi cáön thiãút. Thiãút bë coï aïo ngoaìi âãø laìm nguäüi mäi træåìng cho nãn ráút tiãûn låüi cho baío quaín daìi haûn trong træåìng håüp cáön thiãút cho saín xuáút. Âãø loaûi nhæîng váût låïn hån 0,8 mm ra khoíi mäi træåìng thæåìng æïng duûng laìm saûch hai mæïc. Trãn âæåìng naûp mäi træåìng vaìo bäü âun noïng âæåüc gàõn læåïi loüc bàòng theïp khäng gè coï läù læåïi 0,8 × 0,8 mm. Viãûc laìm saûch bäø sung âæåüc tiãún haình trong cäúc loüc cuîng âæåüc laìm tæì loaûi læåïi trãn vaì âàût åí vë trê khåïp näúi vaìo cuía læu læåüng kãú. Duìng båm xoaïy âãø âáøy mäi træåìng vaìo bäü âun noïng. Bäü âun noïng gäöm voí truû âæïng, nàõp vaì hai voìi phun. Caïc khåïp näúi âãø naûp mäi træåìng dinh dæåîng vaì håi næåïc âæåüc làõp trãn voí thiãút bë. Giæîa caïc pháön trãn vaì dæåïi thiãút bë coï cän âãø naûp låïp moíng âãöu cuía mäi træåìng âaî âæåüc âun noïng vaìo bäü giæî nhiãût. Bäü giæî nhiãût laì äúng xoàõn gäöm 11 voìng äúng våïi âæåìng kênh 89 mm, chiãöu daìi täøng laì 3,4 m. Thãø têch cuía bäü giæî nhiãût 170 l vaì baío âaím thåìi gian giæî åí nhiãût âäü 1400C gáön hai phuït. Âãø laìm laûnh mäi træåìng dinh dæåîng tiãût truìng âãún 400C thæåìng sæí duûng bäü trao âäøi nhiãût kiãøu “äúng läöng äúng” coï âæåìng kênh 76 vaì 133 mm, täøng bãö màût laìm laûnh 20 m2. Nguyãn tàõc laìm viãûc cuía thiãút bë laì âun noïng nhanh mäi træåìng âãún nhiãût âäü tiãût truìng 120 ÷1400C khi tiãúp xuïc træûc tiãúp våïi håi næåïc, giæî mäi træåìng trong doìng liãn tuûc khoaíng 2 ÷ 15 phuït vaì sau âoï laìm laûnh nhanh âãún 35 ÷ 450C. Træåïc khi bàõt âáöu tiãût truìng mäi træåìng dinh dæåîng táút caí caïc bäü pháûn cuía thiãút bë YHC-5 (bäü âun noïng, bäü giæî nhiãût, bäü trao âäøi nhiãût, bäü láúy máùu vaì hãû thäúng âæåìng äúng) phaíi âæåüc tiãût truìng bàòng håi trong 4 giåì. Sau khi triãût truìng thiãút bë måí caïc duûng cuû kiãøm tra tæû âäüng vaì duûng cuû âiãöu chènh caïc thäng säú cuía quaï trçnh, âàût chãú âäü tiãût truìng mäi træåìng. Näúi YHC - 5 våïi näöi lãn men âaî naûp så bäü khäng khê tiãût truìng våïi aïp suáút 76 ÷ 96 kPa. Yãúu täú vä cuìng quan troüng âãø hoaût âäüng bçnh thæåìng cuía thiãút bë tiãût truìng taïc âäüng liãn tuûc âoï laì sæû laìm viãûc an toaìn cuía näöi phaín æïng - maïy träün âãø chuáøn bë mäi træåìng. Viãûc taûo sæû æï âoüng trong doìng mäi træåìng vaì taûo xoaïy trong näöi phaín æïng laìm caín tråí sæû naûp mäi træåìng vaì phaï våí tênh naûp liãûu âãöu âàûn cuía thiãút bë. Âãø traïnh sæû xuáút hiãûn khäng khê trong âæåìng äúng näúi näöi phaín æïng våïi YHC thæåìng coï van ngæåüc chiãöu âãø âiãöu chènh aïp suáút. Quaï trçnh tiãût truìng mäi træåìng dinh dæåîng âæåüc thæûc hiãûn mäüt caïch tæû âäüng theo chãú âäü âaî cho nhåì caïc duûng cuû âiãöu chènh (duûng cuû kiãøm tra mæïc mäi træåìng trong 112
 4. thuìng chæïa, kiãøm tra täúc âäü naûp mäi træåìng vaìo bäü giæî nhiãût, kiãøm tra aïp suáút mäi træåìng do båm âáøy vaì aïp suáút mäi træåìng khi ra khoíi bäü giæî nhiãût, kiãøm tra aïp suáút håi cho van âiãöu chènh cuía thiãút bë). Nhiãût âäü mäi træåìng trong bäü âun noïng vaì aïp suáút cuía mäi træåìng khi ra khoíi bäü giæî nhiãût laì nhæîng thäng säú phaíi âiãöu chènh. Âàûc tênh kyî thuáût cuía thiãút bë tiãût truìng YHC- 5: Nàng suáút, m3/h: 5 Sæïc chæïa cuía bäü âun noïng, l : 25 Thåìi gian coï màût cuía mäi træåìng trong bäü âun noïng, s: 19 Daûng bäü giæî nhiãût: ÄÚng xoàõn Sæïc chæïa cuía bäü giæî nhiãût, l : 170 Âæåìng kênh äúng, mm: 89 Täúc âäü trung bçnh cuía mäi træåìng trong bäü giæî nhiãût, m/s: 0,28 Daûng thiãút bë trao âäøi nhiãût âãø laìm laûnh mäi træåìng: ÄÚng läöng äúng Diãûn têch bãö màût laìm laûnh, m2: 20 Tiãu hao håi, kg/h: 1000 Sæû laìm loaîng mäi træåìng do næåïc ngæng, %: 20 Nhæåüc âiãøm cuía hãû YHC - 5: nàng suáút tháúp, kêch thæåïc cå baín cuía thiãút bë låïn, tiãu hao håi næåïc låïn, hãû säú sæí duûng nhiãût tháúp, æïng duûng daûng thiãút bë trao âäøi nhiãût khäng hoaìn haío, læåüng kim loaûi cuía bäü giæî nhiãût låïn, diãûn têch chiãúm chäø låïn, khoï khàn cho viãûc laìm saûch bãö màût bãn trong vaì mæïc âäü chaíy räúi cuía mäi træåìng tháúp. Thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc coï nàng suáút 20 m3/h. Hiãûn taûi âaî coï nhæîng loaûi thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc våïi nàng suáút 20, 50, 100, 200 vaì 300 m3/h. Khaïc våïi YHC - 5, thiãút bë YHC - 20 coï âãö cáûp âãún khaí nàng thu häöi nhiãût âãún 77%, æïng duûng thiãút bë trao âäøi nhiãût daûng táúm coï hiãûu quaí hån vaì bäü giæî nhiãût coï kãút cáúu âàûc biãût nhàòm keïo daìi quaíng âæåìng cuía doìng mäi træåìng vaì tàng cæåìng quaï trçnh khuáúy träün. YHC - 20 (hçnh 6.7) bao gäöm thuìng chæïa mäi træåìng dinh dæåîng, caïc båm ly tám, bäü âun noïng, bäü giæî nhiãût, bäü thu häöi nhiãût, bäü trao âäøi nhiãût vaì hãû thäúng âiãöu chènh tæû âäüng caïc thäng säú cuía quaï trçnh. Træåïc khi bàõt âáöu hoaût âäüng táút caí caïc thiãút bë, âæåìng äúng dáùn vaì phuû tuìng YHC âæåüc thanh truìng bàòng håi quaï nhiãût. Håi næåïc âæåüc âæa vaìo bäü âun noïng theo âæåìng viãön cuía van âiãöu chènh tiãu hao håi, sau âoï vaìo bäü giæî nhiãût, thu häöi nhiãût vaì theo âæåìng viãön cuía van giaím aïp suáút vaìo thiãút bë laìm maït. Cuìng luïc måí caïc van giaím xaí næåïc ngæng vaì khi âaût âæåüc nhiãût âäü låïn hån 1400C thç bàõt âáöu äøn âënh thåìi gian tiãût truìng. Trong quaï trçnh tiãût truìng phaíi âoïng ngay van xaí næåïc ngæng, måí caïc duûng cuû âiãöu chènh tæû âäüng vaì thiãút láûp chãú âäü laìm viãûc cuía YHC. Chuyãøn táút caí caïc van âæåìng 113
 5. viãön vaì näúi våïi caïc raînh cuía mäi træåìng dinh dæåîng trong maïy laûnh våïi näöi lãn men tiãût truìng. Cuìng luïc âoï naûp ngay næåïc häöi læu âaî âæåüc laìm saûch vaìo thiãút bë laûnh. Khi nhiãût âäü vaì aïp suáút trong näöi phaín æïng âaût trë säú äøn âënh thç khuáúy âaío caïc cáúu tæí cuía mäi træåìng dinh dæåîng, mäi træåìng måïi laûi cho vaìo thuìng chæïa âãø båm âáøy qua khe âæïng nhoí vaìo bäü âun noïng våïi täúc âäü 3,5 m/s. Miãûng loe seî âæåüc hçnh thaình khi mæïc mäi træåìng trãn läù huït cuía thuìng chæïa bë nhoí laûi trong thåìi gian thaïo càûn, khi âoï seî xaíy ra hiãûn tæåüng huït khäng khê ngoaìi mäi træåìng chæa âæåüc tiãût truìng laìm nhiãùm báøn mäi træåìng. Âãø ngàn ngæìa hiãûn tæåüng naìy trãn bãö màût song song våïi tiãút diãûn ngang cuía läù roït coï chiãöu cao 40 mm ta làõp voìng âãûm chàõn phàóng. dinh dæåîng Mäi træåìng Næåïc Håi Hçnh 6.7. Thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc YHC - 20: 1- Thuìng chæïa; 2- Båm; 3- Bäü âun noïng; 4- Bäü giæî; 5- Bäü láúy máùu; 6- Thiãút bë trao âäøi nhiãût- thu häöi; 7- Thiãút bë trao âäøi nhiãût- thiãút bë laìm maït; 8- Thiãút bë lãn men. Håi coï aïp suáút 0,6 MPa âæåüc naûp vaìo bäü âun noïng (hçnh 6.8) qua voìi phun coï âæåìng kênh 2,5 mm làõp trãn vè cæïng cuía äúng näúi tiãúp tuyãún 4, coìn qua äúng näúi 3- mäi træåìng våïi læåüng 1,5 m3/h. Bäü âun noïng laì hçnh truû 1 coï nàõp hçnh elip 2 våïi sæïc chæïa 100 l. Mäi træåìng âæåüc âun noïng nhanh âãún 1300C vaì khi âoï taûo ra næåïc ngæng våïi mäüt læåüng 0,5 m3/h. Tæì bäü âun noïng mäi træåìng âæåüc âæa vaìo äúng dæåïi cuía bäü giæî nhiãût. Bãn trong bäü giæî nhiãût coï mäüt säú bäü pháûn âãø taûo ra nhæîng phoìng hçnh truû thäng nhau, sau âoï mäi træåìng vaìo bäü trao âäøi nhiãût kiãøu táúm - bäü thu häöi nhiãût. Trong bäü thu häöi noï seî âun noïng mäi træåìng ban âáöu chæa âæåüc tiãût truìng âãø cho vaìo bäü âun noïng, coìn chênh noï âæåüc laìm laûnh âãún 900C. Tæì bäü thu häöi nhiãût mäi træåìng âæåüc âáøy vaìo phoìng lãn men khi âaî âæåüc laìm laûnh så bäü trong thiãút bë trao âäøi nhiãût daûng táúm, coìn mäi træåìng dinh dæåîng chæa âæåüc tiãût truìng âæåüc âáøy vaìo bäü âun noïng tæì bäü thu nhiãût. Bäü giæî nhiãût (hçnh 6.9) laì bçnh hçnh truû hai âaïy daûng elip, bãn trong theo chiãöu cao âæåüc bäú trê 10 lä. Mäùi lä coï âoaûn äúng trung tám 1 våïi âéa 2, âéa 3 âæåüc gàõn trãn âoaûn 114
 6. äúng, âoaûn äúng haìn åí cuäúi vaì caïc âoaûn äúng dáùn hæåïng 4. Caïc lä naìy taûo ra hai daîy hçnh truû: mäi træåìng tæì caïc phoìng dæåïi säú 5 qua caïc raînh säú 6 vaìo âoaûn äúng trung tám 1 vaì mäi træåìng coï täúc âäü låïn ra khoíi âoaûn äúng trung tám qua khe håí nhoí 8 vaìo caïc phoìng trãn säú 7. Nhåì caïc âoaûn äúng hæåïng maì mäi træåìng chuyãøn âäüng xoaïy laìm cho quaï trçnh khuáúy - träün täút hån. Sau âoï vaìo bäü pháûn khaïc qua khe voìng giæîa âéa säú 3 vaì âoaûn äúng cuía thiãút bë säú 4. Khi qua liãn tuûc tæì dæåïi lãn trãn mäi træåìng âæåüc giæî laûi åí nhiãût âäü âaî cho trong thåìi gian âënh træåïc, mäi træåìng thoaït ra tæì âoaûn äúng trãn nàõp bäü giæî nhiãût vaì qua âoaûn äúng dæåïi vaìo bäü giæî nhiãût thæï 2 vaì sau âoï tiãúp tuûc vaìo bäü giæî nhiãût thæï 3. Âæåìng kênh cuía bäü giæî nhiãût 600 mm, chiãöu cao 6000 mm, sæïc chæïa cuía bäü giæî nhiãût 1,7 m3. Äúng näúi Hçnh 6.8. Bäü giæî nhiãût cuía Hçnh 6.7. Bäü âun noïng thiãút bë YHC- 20 cuía thiãút bë YHC- 20 Âãø giæî nhiãût âäü mäi træåìng, bäü giæî nhiãût cáön phaíi âæåüc phuí mäüt låïp caïch nhiãût coï chiãöu daìy 35 mm, coìn caïc äúng näúi liãn kãút bàòng låïp 50 mm. Bäü thu nhiãût laì thiãút bë trao âäøi nhiãût daûng táúm coï bãö màût trao âäøi nhiãût 100 m2. 115
 7. Trong quaï trçnh thu häöi nhiãût caïc mäi træåìng âaî âæåüc tiãût truìng vaì chæa tiãût truìng âæåüc chuyãøn âäüng thaình låïp moíng trong caïc raînh hçnh thaình tæì mäùi càûp táúm. Mäùi táúm âæåüc bao boüc mäüt hæåïng tæì mäi træåìng noïng vaì hæåïng khaïc tæì mäi træåìng laìm laûnh, nhåì bãö màût uäún soïng cuía caïc táúm maì thiãút láûp âæåüc chãú âäü chaíy räúi cuía dung dëch nhàòm baío âaím trao âäøi nhiãût maûnh. Hiãûu suáút laìm viãûc cuía bäü thu häöi nhiãût âæåüc âàûc træng båíi hãû säú thu häöi nhiãût. Hãû säú naìy âäúi våïi YHC - 20 âaût 77%. Hãû thäúng thiãút bë âæåüc làõp âàût caïc duûng cuû âo - kiãøm tra nhàòm âaím baío viãûc tæû âäüng quaï trçnh. Thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc coï nàng suáút 50 m3/h. Thiãút bë gäöm bäü âun noïng coï sæïc chæïa 0,25 m3, bäü thu häöi nhiãût daûng táúm coï diãûn têch bãö màût trao âäøi nhiãût 125 m2, bäü trao âäøi nhiãût daûng táúm coï diãûn têch bãö màût trao âäøi nhiãût 80 m2, ba bäü giæî nhiãût sæïc chæïa 5,1 m3, loüc mäi træåìng dinh dæåîng coï bãö màût loüc 0,6 m2 vaì båm ly tám nàng suáút 65 m3 mäi træåìng /h, thåìi gian giæî åí nhiãût âäü tiãût truìng laì 6 phuït, nhiãût âäü cuía mäi træåìng âæåüc laìm laûnh 300C. Trong cäng nghiãûp vi sinh thæåìng æïng duûng bäü giæî nhiãût daûng thuìng chæïa vaì daûng äúng. Daûng thuìng chæïa coï kãút cáúu phæïc taûp hån, khoï âaût âæåüc âäü âäöng âãöu cuía doìng mäi træåìng so våïi loaûi äúng. Bäü giæî nhiãût daûng äúng laìm viãûc åí chãú âäü cuía doìng piston, âiãöu âoï âaím baío hiãûu quaí äøn âënh âäúi våïi táút caí caïc pháön tæí vi sinh xaíy ra trong äúng. Bäü giæî nhiãût daûng äúng gäöm caïc äúng âæïng våïi âæåìng kênh 400 ÷ 600 mm, näúi liãn tuûc vaì âæåüc phuí båíi låïp caïch nhiãût. Chiãöu daìi cuía caïc äúng phuû thuäüc vaìo thåìi gian giæî nhiãût mäi træåìng. Thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc cuía Haîng DE - laval (Phaïp). Thiãút bë (hçnh 6.10) gäöm coï thuìng cán bàòng næåïc 3, båm naûp liãûu 5, bäü thu häöi nhiãût 6, bäü âun noïng âãø sáúy noïng saín pháøm cuäúi cuìng, bäü giæî nhiãût, trao âäøi nhiãût âãø laìm laûnh cuäúi cuìng cho saín pháøm, bäü trao âäøi nhiãût âãø laìm laûnh næåïc trung gian, caïc duûng cuû âo kiãøm tra vaì bàng taíi âiãöu chènh thiãút bë. Coï thãø phán chia hoaût âäüng cuía thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc ra laìm 3 chu kyì: tiãût truìng thiãút bë, tiãût truìng mäi træåìng dinh dæåîng, ræía vaì laìm saûch. Mäi træåìng âæåüc båm vaìo thiãút bë tæì maïy khuáúy träün. Læåüng tiãu hao âæåüc âiãöu chènh nhåì båm naûp liãûu. Mäi træåìng qua bäü trao âäøi nhiãût, bäü giæî nhiãût quay vãö âæåüc âun noïng så bäü âãún 90 ÷ 1200C âun âãún 1400C, sau âoï âæåüc âun noïng åí nhiãût âäü tiãût truìng (vê duû 1400C) trong bäü trao âäøi nhiãût. Mäi træåìng âæåüc giæî trong voìng1 ÷ 2 phuït trong bäü giæî nhiãût. Træåïc khi cho vaìo näöi lãn men mäi træåìng âæåüc laìm laûnh bäø sung âãún 400C trong bäü trao âäøi nhiãût daûng táúm. 116
 8. Hãû säú thu häöi nhiãût 60 ÷ 70% Thiãút bë tiãût truìng taïc âäüng liãn tuûc coï thãø âiãöu khiãøn bàòng thuí cäng vaì coï thãø bàòng tæû âäüng cho táút caí caïc quaï trçnh cäng nghãû. Mäi træåìng dinh dæåîng âaî træåìng dinh dæåîng âæåüc tiãût truìng vaìo näöi lãn men Caïc cáúu tæí mäi Håi âãø âun noïng Næåïc Håi Roït Roït Hçnh 6.10. Thiãút bë tiãût truìng liãn tuûc cuía Haîng DE - laval: 1- Læu læåüng kãú kiãøu con quay; 2- Van âiãöu chènh; 3- Thuìng cán bàòng; 4- Læåüc; 5- Båm; 6 - Bäü trao âäøi nhiãût vaì thu häöi nhiãût læåüng; 7- Maïy khuáúy träün cuía bäü âun noïng; 8- Bäü giæî nhiãût 117
 9. Chæång 7 THIÃÚT BË TIÃÛT TRUÌNG KHÄNG KHÊ Khäng khê âæåüc sæí duûng âãø duy trç sæû hoaût âäüng säúng cuía vi sinh váût trong quaï trçnh täøng håüp sinh hoüc sinh khäúi, axit amin, enzim, caïc cháút khaïng sinh, caïc cháút baío vãû thæûc váût vaì caïc saín pháøm khaïc cuía täøng håüp vi sinh trong caïc âiãöu kiãûn hiãúu khê. Khi saín xuáút caïc náúm men gia suïc vaì laìm saûch næåïc thaíi bàòng phæång phaïp sinh hoüc ngæåìi ta thæåìng æïng duûng khäng khê maì khäng cáön laìm saûch så bäü vaì tiãût truìng, trong saín xuáút caïc saín pháøm khaïc khäng khê phaíi âæåüc laìm saûch buûi vaì caïc vi sinh váût laû. Khäng khê laì mäüt häùn håüp khê, åí âiãöu kiãûn bçnh thæåìng chiãúm 78,08% nitå; 20,9% oxy; 0,94% khê trå vaì 0,03% cacbonic. Ngoaìi ra trong khäng khê coìn chæïa håi næåïc vaì caïc pháön tæí phán taïn nhoí. Læåüng caïc pháön tæí naìy åí näng thän vaì caïc thaình phäú phi cäng nghiãûp thæåìng khäng væåüt quaï 0,15 mg/m3. Trãn khu væûc cuía caïc nhaì maïy coï thaíi buûi nhiãöu thç læåüng phán taïn caïc pháön tæí nhoí coï thãø væåüt quaï 3 mg/m3. Hån 30% khäúi læåüng cuía caïc pháön tæí naìy coï kêch thæåïc 1 ÷ 2 µm vaì gáön 50% - nhoí hån 0,5 µm. Âa säú caïc pháön tæí coï kêch thæåïc dao âäüng trong giåïi haûn 0,5 ÷ 1,0 µm. Trong khäng khê coï chæïa âãún 109 caïc pháön tæí lå læíng, trong âoï vi sinh váût coï säú læåüng 0,8⋅103 ÷ 104/1m3. Trong sinh váût noïi chung coï vi khuáøn vaì caïc baìo tæí cuía chuïng, actinomixet vaì náúm men khäng sinh baìo tæí, virut... Vi khuáøn coï âæåìng kênh 0,5 ÷ 2,1 µm vaì chiãöu daìi âãún 26 µm laì loaûi coï kêch thæåïc låïn nháút, loaûi træì virut. Trung bçnh læåüng vi khuáøn vaì buûi cuía chuïng khoaíng 1000 ÷ 1500/1m3 khäng khê. Nhiãût âäü vaì âäü áøm cuía khäng khê, læåüng buûi vaì vi sinh váût trong âoï biãún âäüng vaì phuû thuäüc vaìo thåìi gian trong nàm, âiãöu kiãûn khê háûu, vë trê âëa lyï cuía xê nghiãûp, chiãöu cao láúy máùu khäng khê vaì caïc yãúu täú khaïc. Tiãût truìng khäng khê coï thãø tiãún haình bàòng âun noïng, chiãúu tia tæí ngoaûi, siãu ám, phoïng âiãûn quáön saïng, gia cäng bàòng caïc cháút âäüc, loüc qua caïc váût liãûu daûng såüi, daûng haût vaì xäúp. Trong cäng nghiãûp, khi nuäi cáúy vi sinh váût bàòng phæång phaïp cáúy chçm thæåìng ngæåìi ta sæí duûng mäüt säú så âäö caïc quaï trçnh tiãût truìng khäng khê. Trãn hçnh 7.1 giåïi thiãûu mäüt trong säú nhæîng så âäö coï thãø cho pheïp caïc nhaì maïy sæí 118
 10. duûng. Maïy neïn hay maïy neïn kiãøu tuabin huït khäng khê qua äúng gom coï chiãöu cao 6 ÷ 20 m. Âãø maïy neïn hoaût âäüng täút hån coï thãø duìng quaût âáøy vaìo äúng gom. Âãø tàng thåìi gian laìm viãûc cuía maïy neïn vaì bäü loüc âáöu, khäng khê âæåüc laìm saûch pháön låïn caïc haût daûng buûi bàòng bäü loüc dáöu måî hay bäü loüc khä. Pháön khäng khê âæåüc laìm noïng khi neïn sau khi laìm nguäüi âãún nhiãût âäü 35 ÷ 400C trong thiãút bë trao âäøi nhiãût 3 cho vaìo bäü taïch áøm 4. Caïc nhaì maïy åí nhæîng vuìng coï nhiãût âäü khäng khê cao cuìng våïi bäü trao âäøi nhiãût khäng khê coìn cho pheïp sæí duûng thãm bäü trao âäøi nhiãût næåïc. Khäng khê âaî âæåüc laìm laûnh hoaì láùn våïi khäng khê tæû nhiãn vaì häùn håüp coï nhiãût âäü 70 ÷ 900C cho qua bçnh chæïa 5 vaì bäü loüc âáöu 7. ÅÍ nhiãût âäü naìy khäng xaíy ra hiãûn tæåüng ngæng tuû håi næåïc trong bäü loüc. Bäü loüc æåït seî haûn chãú quaï trçnh giæî vi sinh váût laûi, coìn áøm coï khaí nàng laìm phaït triãøn hãû vi sinh váût trong bäü loüc. Khi cáön thiãút khäng khê âæåüc âun noïng âãún nhiãût âäü 65 ÷ 700C trong bäü trao âäøi nhiãût 6. Caïc haût coï âæåìng kênh 1 ÷ 1,5 µm seî âæåüc giæî laûi hån 98% trong bäü loüc âáöu. Sau loüc âáöu læåüng caïc haût coï kêch thæåïc 0,5 µm coìn laûi nhoí hån 2⋅106 vaì læåüng caïc tãú baìo vi sinh - dæåïi 10 trong 1 m3 khäng khê. Sau khi laìm saûch hoaìn toaìn vi sinh váût trong bäü pháûn loüc riãng biãût 8, khäng khê coï nhiãût âäü 45 ÷ 700C âæåüc âæa vaìo thiãút bë lãn men saín xuáút. Vaìo näöi lãn men Khäng khê Næåïc ngæng Håi Khäng khê Håi Vaìo thiãút bë lãn men håi Næåïc ngæng Næåïc ngæng Næåïc ngæng Hçnh 7.1. Så âäö cäng nghãû tiãût truìng khäng khê: 1- Bäü loüc; 2- Maïy neïn; 3- Bäü trao âäøi nhiãût âãø laìm laûnh khäng khê; 4- Bäü taïch áøm; 5-Bçnh chæïa; 6- Bäü trao âäøi nhiãût; 7- Bäü loüc âáöu; 8- Bäü loüc riãng biãût; 9- Bäü loüc âãø laìm saûch håi næåïc khoíi caïc taûp cháút ràõn 119
 11. Duìng håi âãø tiãût truìng bäü loüc riãng biãût. Duìng bäü loüc 9 âãø laìm saûch håi khoíi caïc taûp cháút ràõn. Khi nuäi cáúy vi sinh váût bàòng phæång phaïp bãö màût, cäng nghãû chuáøn bë khäng khê coï khaïc mäüt êt so våïi cäng nghãû âaî khaío saït. Vê duû nhæ sau khi loüc tinh måïi naûp khäng khê tiãût truìng vaìo hãû. Trong caïc så âäö hiãûn taûi vaì tæång lai âãø thu nháûn khäng khê tiãût truìng åí caïc nhaì maïy thuäüc cäng nghiãûp vi sinh coï thãø chia ra caïc loaûi maïy moïc vaì thiãút bë cå baín sau: caïc bäü loüc så bäü, loüc thä vaì loüc tinh khäng khê vaì håi, caïc maïy âãø neïn khäng khê, caïc bäü trao âäøi nhiãût, bçnh chæïa, bäü gom næåïc vaì dáöu. Ngoaìi ra coìn âæåüc trang bë thãm caïc phuû tuìng tæång æïng, nhæîng duûng cuû âo - kiãøm tra, cå cáúu tæû âäüng. Nãúu trong quaï trçnh saín xuáút khäng cáön mäüt læåüng låïn khäng khê thç coï thãø cho pheïp sæí duûng bäü loüc khä hay hay bäü loüc dáöu måî âäüc láûp coï daûng ä maûng, âàûc tênh kyî thuáût cuía chuïng âæåüc trçnh baìy åí baíng 7.1. Baíng 7.1. Âàûc tênh kyî thuáût cuía bäü loüc daûng ä maûng Bäü loüc Caïc chè säú фяП фяP фяB фяY Váût liãûu loüc Læåïi theïp Nhæûa vini Polyuretan boüt Såüi thuyí tinh Diãûn têch tiãút diãûn laìm viãûc, m2 0,22 0,22 0,22 0,22 Khaí nàng cho qua (khi taíi troüng riãng khäng khê 700 1540 1540 1540 1540 m3/(h.m2), m3/h Sæïc caín ban âáöu cuía bäü loüc, Pa 49 58,8 58,8 39,2 Dung læåüng buûi âäúi våïi caïc daûng фяP, фяП vaì фяB (khi tàng sæïc caín tæì 2340 2000 350 570 39 âãún 147 Pa), g/m3 Hiãûu suáút laìm saûch,% 80 80 80 80 Khäúi læåüng, kg 8,39 5,8 4,8 4,4 7.1. CAÏC LOAÛI VÁÛT LIÃÛU LOÜC Nhæ âaî trçnh baìy, tiãût truìng khäng khê laì loaûi laìm saûch coï nhiãöu mæïc âäü bàòng phæång phaïp thäøi qua caïc låïp váût liãûu loüc. Váût liãûu loüc coï thãø laì âaûng såüi, daûng xäúp vaì dæåüc xãúp nhiãöu låïp. Caïc váût liãûu räùng âæåüc duìng âãø loüc thä vaì loüc tinh. Coï thãø chia ra laìm bäún nhoïm: váût liãûu såüi vaì phi vaíi, cáúu truïc vi mä giäúng nhæ loaûi coï nhiãöu låïp xen 120
 12. nhau thaình maûng læåïi; giáúy vaì cactäng coï cáúu truïc chàût hån; váût liãûu gäúm nung vaì haût mën coï nhæîng raînh cong co thàõt vaì giaîn nåí tuáön hoaìn theo chiãöu daìy cuía váût liãûu vaì caïc maìng xäúp coï cå cáúu loüc theo nguyãn tàõc saìng våïi kêch thæåïc läù saìng phuì håüp våïi kêch thæåïc caïc pháön tæí cáön phaíi loüc. Ba nhoïm âáöu âàûc træng cho loaûi loüc khäng saìng, nhoïm thæï tæ coï cå cáúu saìng. Âäúi våïi nhoïm 1 vaì 2 ngæåìi ta âaî thaío ra âæåüc caïc phæång phaïp tênh toaïn bãö daìy cuía låïp loüc nhàòm baío âaím hãû säú cäng nghãû cáön thiãút, coìn âäúi våïi hai nhoïm coìn laûi trë säú naìy âæåüc xaïc âënh bàòng thæûc nghiãûm. Tênh hiãûu quaí cuía âa säú váût liãûu loüc âæåüc æïng duûng trong cäng nghãû vi sinh âæåüc trçnh baìy åí baíng 7.2. Nhoïm váût liãûu thæï nháút âæåüc sæí duûng âãø laìm saûch så bäü vi khuáøn trong caïc bäü loüc. Loaûi naìy thæåìng hay gàûp nhæ caïc váût liãûu bãön hoaï vaì caïc váût liãûu såüi thuyí tinh coï âæåìng kênh såüi 7 ÷ 21 µm. Nhæåüc âiãøm cå baín cuía chuïng laì tênh bãön keïm khi tiãût truìng bàòng håi quaï nhiãût. Caïc váût liãûu tæì såüi bazan thä våïi âæåìng kênh trung bçnh cuía läù 26 µm coï tênh bãön hån nhæng chuïng êt âæåüc phäø biãún trong saín xuáút. Caïc váût liãûu phi vaíi tæì nhæîng såüi xenluloza chäúng vi khuáøn khäng âoìi hoíi phaíi tiãût truìng bàòng håi quaï nhiãût, coï thãø æïng duûng âãø loüc tiãût truìng. Nhæåüc âiãøm chung cuía váût liãûu såüi vaì phi vaíi laì sæû thay âäøi kêch thæåïc vaì hçnh daûng cuía caïc raînh loüc trong quaï trçnh hoaût âäüng âàûc biãût khi coï næåïc. Caïc váût liãûu haût âaî thiãu kãút (sæï, thuyí tinh, cháút deío, sæï kim loaûi) coï cáúu truïc xaïc âënh, bãön hoaï , dãù daìng aïp duûng cho báút kyì phæång phaïp tiãût truìng naìo. 7.2. CAÏC BÄÜ LOÜC ÂÃØ LAÌM SAÛCH SÅ BÄÜ KHÄNG KHÊ Âãø laìm saûch buûi (haût låïn) trong khäng khê, ngæåìi ta æïng duûng caïc bäü loüc daûng täø ong chæïa âáöy caïc váût liãûu loüc khaïc nhau vaì coï caïc daûng sau: daûng tæû laìm saûch coï maûng læåïi kim loaûi uäún soïng, daûng cuäün coï såüi thuyí tinh siãu mën; daûng táúm taïi sinh; daûng maûng coï xå såüi thuyí tinh âaìn häöi. Caïc bäü loüc daûng ä coï maûng læåïi kim loaûi táøm dáöu uäún soïng âæåüc sæí duûng räüng raîi âãø laìm saûch så bäü khäng khê coï âäü buûi khäng låïn hån 5 mg/m3, hiãûu suáút âaût khoaíng 45 ÷ 80%. Caïc ä maûng cuía bäü loüc chæïa âáöy 12 læåïi uäún soïng âan nhau. Läù læåïi giaím dáön theo chiãöu chuyãøn âäüng cuía khäng khê. Sæû taïi sinh cuía bäü loüc âæåüc thæûc hiãûn bàòng phæång phaïp khê âäüng hoüc maì khäng cáön phaíi bäi trån. Tiãu hao khäng khê hån 100 m3/ph cho loaûi naìy, coìn khi nàng suáút dæåïi 50 m3/ph thç æïng duûng bäü loüc ä chæïa âáöy polyuretan. Nhæåüc âiãøm cuía bäü loüc coï ä maûng chæïa âáöy 12 læåïi uäún soïng âan nhau (cáúu truïc Reka) laì cáön phaíi thæåìng xuyãn laìm taïi sinh. 121
 13. Baíng 7.2. Âàûc tênh caïc váût liãûu loüc âãø laìm saûch khäng khê bàòng phæång phaïp sinh hoüc Caïc váût liãûu Âæåìng Tyí Âäü Âäü bãön Täúc âäü Sæïc caín Hiãûu kênh troüng, räùng, nhiãût, loüc, thuyí læûc, suáút, läù, µm kg/m3 0 % C m/s Pa % Loüc thä I. Daûng såüi 1. Xå thuyí tinh a) Bäng thuyí tinh (chiãöu 21 1 90 450 0,01 7 76,5 cao cuía låïp 1 cm) b) Caïc màût càõt thuyí tinh (chiãöu cao cuía låïp 10cm) 6 0,5 90 450 0,01 7 88,0 2. Såüi bazan daûng thä (chiãöu cao cuía låïp 10 cm) 26 1 90 650 0,01 40 60,0 II. Phi vaíi 1. Såüi täøng håüp a) Lavcan 14 0,805 - 130 0,01 56,0 100 6÷ 8 b) Polypropilen 0,195 - 120 0,01 71,8 100 14÷17 c) Polyvinylclorua 0,375 - 80 0,01 42,0 80 2. Såüi visco chäúng vi khuáøn a) Váût liãûu loüc phi vaíi loaûi mãöm 1,025 94 120 0,01 35,8 130 16,9 b) Váût liãûu loüc phi vaíi coï thãø têch låïn 0,515 97 120 0,01 42,8 100 16,9 III. Váût liãûu û- sæï kim loaûi daûng räùng 30÷45 9÷10 a) Theïp chäúng gè - 700 0,01 90,0 30000 9÷95 40÷50 12÷16 b) Titan - 500 0,01 30000 Loüc tinh I. Daûng såüi 1. Såüi thuyí tinh 2,5÷3 a) Såüi thuyí tinh siãu moíng 0,4 95 400 0,01 100 98,56 b) Såüi thuyí tinh siãu moíng táøm formaldehyt 0,5 95 400 0,01 26 43,00 5 2. Såüi bazan a) Såüi bazan daûng siãu moíng (chiãöu cao låïp 2,1 0,560 95 600 0,01 1400 99,92 1 cm) b) Såüi bazan siãu mën 0.350 95 600 0.01 2400 99,99 0,7 122
 14. Tiãúp theo baíng 7.2 Caïc váût liãûu Âæåìng Tyí Âäü Âäü bãön Täúc âäü Sæïc caín Hiãûu kênh troüng, räùng, nhiãût, loüc, thuyí læûc, suáút, läù, µm kg/m3 0 % C m/s Pa % 3. Såüi täøng håüp 0,350 95 600 0,01 2400 99,99 a) Bäü loüc bàòng cháút truìng håüp 1,4 0,025 97 60 0,035 700 99,44 b) Bäü loüc bàòng cháút truìng håüp coï bäø sung cháút saït truìng 1,4 0,028 97 60 0,035 780 98,10 II. Cactäng 1. Cactäng bazan (700g/m2) - - - - 0,1 99,996 1500 2. Häùn håüp såüi trãn cå såí såüi thuyí tinh siãu moíng táøm formaldehyt bäø sung 10% xenluloza 25 0,3 87 150 0,01 99,93 800 III. Giáúy khoaïng váût 1. Giáúy bazan (2 låïp) - - - - 0,1 99,999 1400 2. Häùn håüp såüi trãn cå såí såüi thuyí tinh siãu moíng táøm formaldehyt bäø sung 25% xenluloza 30 0,025 80 150 0,01 87,24 500 3. Giáúy saït truìng laìm tæì såüi xenlulozå 20 0,130 78,5 120 0,01 78,90 1000 4. Såüi täøng håüp, såüi laìm tæì ræåüu polyvinyl - 0,1 50 51 0,01 25,00 50 IV. Caïc váût liãûu xäúp bàòng cháút deío chæïa flo (teflon) 25 4,37 50 260 0,01 99,999 3300 V. Maìng xäúp Caïc maìng xenluloza axetat 0,5 - - - 0,01 99,85 264000 Tuy nhiãn khi nàng suáút riãng 4000 m3/(m2/h) thç caïc bäü loüc seî hoaût âäüng coï hiãûu quaí cao. Våïi taíi troüng trãn, sæïc caín cuía quaï trçnh loüc âaût 49 Pa. Khi bäü loüc hoaût âäüng láu daìi, buûi seî têch luyî trãn bãö màût loüc laìm tàng sæïc caín âãún 78,5 Pa. Thåìi gian laìm viãûc cuía caïc bäü loüc táøm dáöu phuû thuäüc vaìo mæïc âäü nhiãùm báøn cuía khäng khê vaì nàng suáút riãng cuía bäü loüc. Khi nàng suáút riãng 4000 m3/(m2.h) vaì haìm læåüng buûi ban âáöu trong khäng khê 5,0 mg/m3 thç thåìi gian laìm viãûc cuía bäü loüc laì 70 h, khi 0,5 mg/m3 - 80 h. 123
 15. Âãø taïch buûi vaì khäi phuûc caïc tênh cháút loüc, caïc bäü loüc bë báøn phaíi ræía bàòng natri cacbonat noïng hay trong dung dëch 10% natri hydroxyt vaì sau khi sáúy cáön nhuïng caïc bäü loüc vaìo dáöu. Trong nhæîng nàm gáön âáy, caïc bäü loüc táøm dáöu vaì caïc bäü loüc cuäün tæû âäüng thæåìng âæåüc sæí duûng räüng raîi. 7.2.1. Caïc bäü loüc daûng ä maûng âæåüc thäúng nháút hoaï Bäü loüc daûng ä maûng thäúng nháút hoaï taïc âäüng tuáön hoaìn coï caïc daûng ä maûng chæïa xå thuyí tinh âaìn häöi vaì ä maûng coï polyuretan boüt xäúp. Chuïng âæåüc duìng âãø laìm saûch buûi khoíi khäng khê bàòng phæång phaïp khä khi âäü buûi cuía khäng khê nhoí hån 5 ÷10 mg/m3. Bäü loüc daûng coï xå thuyí tinh khäng taïi sinh âæåüc vaì khi âaût âæåüc mäüt khäúi læåüng buûi tåïi haûn thç thay låïp loüc måïi. Sæû taïi sinh cuía caïc ä maûng loüc coï polyuretan âæåüc thæûc hiãûn bàòng phæång phaïp ræía trong næåïc laûnh khi buûi daûng khä hay trong næåïc áúm khi buûi åí daûng nhåït. Caïc bäü loüc cuäün tæû âäüng hoaìn haío hån âãø laìm saûch så bäü khäng khê træåïc khi cho vaìo caïc maïy neïn. 7.2.2. Bäü loüc táøm dáöu âãø laìm saûch Bäü loüc âãø laìm saûch khäng khê coï âäü buûi dæåïi 10 mg/m3. Laìm saûch buûi trong khäng khê âæåüc thæûc hiãûn trong quaï trçnh khäng khê qua hai maûng læåïi chuyãøn âäüng liãn tuûc coï táøm dáöu. Täúc âäü cuía maûng læåïi âáöu laì 16, maûng thæï hai -7 cm/phuït. Âãø cho bäü loüc hoaût âäüng bçnh thæåìng, khäng khê cáön qua tiãút diãûn cuía caïc táúm loüc våïi täúc âäü nhoí hån 3 m/s. Caïc læåïi âæåüc càng ra giæîa caïc truûc truyãön âäüng vaì truûc keïo. Thäng qua bäü truyãön truûc vêt 2 cáúp vaì bäü truyãön baïnh ràng laìm cho caïc truûc cuía maïy chuyãøn âäüng quay. Buûi baïm trãn læåïi âæåüc taïch ra khi caïc maûng læåïi chuyãøn âäüng qua bãø chæïa dáöu. Bäü loüc dáöu tæû laìm saûch âæåüc saín xuáút theo nàng suáút tæì 20, 40, 60, 80 vaì 120 ngaìn m3/h. Caïc pháön tæí loüc cuía caïc bäü loüc naìy bao gäöm caïc baín âënh hçnh coï nhiãöu raînh våïi kêch thæåïc 3,5 mm. Thåìi gian hoaût âäüng cuía bäü loüc táøm dáöu coï nàng suáút 4000 m3/(m2.h) phuû thuäüc vaìo haìm læåüng buûi ban âáöu trong khäng khê khoaíng tæì 800 h âãún 70 h khi haìm læåüng buûi ban âáöu tæång æïng tæì 0,5 ÷ 5 mg/m3. Hãû säú laìm saûch khäng khê 80 ÷ 90%. 7.3. BÄÜ LOÜC SAÛCH KHÄNG KHÊ BÀÒNG PHÆÅNG PHAÏP SINH HOÜC Caïc bäü loüc tinh âæåüc phán loaûi theo så âäö trong hçnh 7.2. 124
 16. Bäü loüc saûch khäng khê bàòng phæång phaïp tiãût truìng. Taïc âäüng liãn tuûc Taïc âäüng tuáön hoaìn Loüc Thiãút Thiãút Thiãút bë Âäúi våïi Âäúi våïi tinh bë loüc bë loüc loüc coï loîi khäng khäng khê naûp khê thaíi kiãøu phäúi äúng bàòng âéa håüp cháút deío chæïa flo Täø håüp loüc Täø håüp loüc Täø håüp loüc tæì caïc pháön tæì caïc pháön tæì caïc pháön tæí kim loaûi tæí kim loaûi tæí kim loaûi âãø loüc tinh âãø loüc thä Hçnh 7.2 7.3.1. Thiãút bë loüc sáu Thiãút bë loüc sáu âæåüc æïng duûng räüng raîi âãø laìm saûch khäng khê bàòng phæång phaïp sinh hoüc. Noï coï aïo håi bao phuí bãn ngoaìi bäü chæïa (hçnh 7.3), caïc maûng âäüt läù bãn trong. Váût liãûu såüi âæåüc âàût giæîa caïc maûng. Phuû thuäüc vaìo aïp suáút khê neïn vaì täúc âäü cuía noï (0,1 ÷ 0,3 m/s) máût âäü sàõp xãúp xå thuyí tinh khoaíng 100 ÷ 500 kg/m3. Ngoaìi váût liãûu bàòng xå thuyí tinh coìn æïng duûng váût liãûu tæì bazan siãu mën, våïi låïp coï chiãöu cao 6 cm khi máût âäü goïi 100 kg/m3, sau âoï âoïng kên bäü loüc vaì tiãût truìng bàòng håi. Hiãûu suáút laìm saûch khäng khê 99,999%. Ngoaìi ra coìn æïng duûng nhæîng bäü loüc coï kãút cáúu khaïc nhau: häüp (hçmh 7.4), màût bêch (hçnh 7.5) vaì bäü pháûn bãn trong hçnh chæî nháût (hçnh 7.6). 125
 17. Æu âiãøm cuía bäü loüc coï såüi bazan siãu mën laì coï âäü bãön nhiãût cao vaì coï caïc tênh cháút loüc täút. Nhæåüc âiãøm laì máût âäü xãúp cuía váût liãûu loüc khäng thãø khäi phuûc laûi âæåüc, taûo raînh, phaíi thay âäøi váût liãûu trong quaï trçnh loüc. Hçnh 7.3. Bäü loüc coï maûng âäüt läù Hçnh 7.4. Bäü loüc daûng häüp bãn trong: âãø tiãût truìng khäng khê: 1- Nàõp aïo håi; 2- Nàõp thiãút bë; 1- Vêt cáúy; 2- Voí thiãút bë; 3- Khåïp näúi âãø thaíi khäng khê; 3- Màût bêch; 4- Táúm loüc; 4- Khåïp näúi âãø naûp håi thæï; 5- Voí 5- Gäúi tæûa aïo håi; 6- Voí thiãút bë; 7- Maûng læåïi; 8- Låïp bäng hay xå thuyí tinh; 9- Khåïp näúi âãø naûp khäng khê 126
 18. Hçnh 7.5. Bäü loüc kiãøu màût bêch âãø tiãût truìng khäng khê: 1- Váût liãûu loüc; 2- Màût bêch; 3- Chãm; 4- Voí; 5,7- Caïc âéa âäüt läù; 6- Låïp âãûm Hçnh 7.6. Bäü loüc âãø tiãût truìng khäng khê coï pháön tæí loüc daûng hçnh chæî nháût: 1- Læåïi theïp khäng gè; 2- Khung keûp; 3,8- Khåïp näúi âãø naûp vaì thaíi khäng khê; 4- Voí bäü loüc; 5- Khung âäüt läù; 6- Vêt; 7- Váût liãûu loüc 127
 19. 7.3.2. Bäü loüc phäúi håüp Bäü loüc phäúi håüp gäöm thán truû bàòng theïp coï âaïy hçnh baïn cáöu hay phàóng vaì nàõp thaïo âæåüc. Giæîa caïc maûng læåïi åí bãn trong coï váût liãûu loüc. Bäü loüc coï aïo håi bãn ngoaìi. Trong bäü loüc phäúi håüp âáöu tiãn coï caïc låïp xå thuyí tinh coìn bãn trong coï låïp xå bäng. Sæïc caín cuía xå thuyí tinh khi máût âäü xãúp 10 kg/m2, chiãöu cao cuía låïp 50 mm vaì taíi troüng riãng cuía khäng khê 1500 m3/(h.m2) bàòng 0,24 kPa, coìn khi bãö daìy cuía låïp loüc 500 mm - 2,4 kPa. Bäng thuyí tinh âæåüc sæí duûng nhæ laì cháút loüc så bäü. Khi âæåìng kênh cuía bäü loüc laì 500 mm thç bäng thuyí tinh chæïa trong âoï laì 500 g vaì 10.000 g bäng; nàng suáút cuía bäü loüc 500 m3 khäng khê /h. Nãúu âæåìng kênh bäü loüc 220 mm thç cáön mäüt læåüng bäng thuyí tinh laì 100 g vaì 2000 g bäng, nàng suáút 100 m3 khäng khê/h. Cho nãn trong mäüt thiãút bë coï thãø täön taûi hai mæïc laìm saûch khaïc nhau. Bäü loüc âæåüc tiãût truìng bàòng håi åí aïp suáút dæ 0,4 MPa trong 2h. Sau khi tiãût truìng tiãún haình sáúy khä bäü loüc bàòng khäng khê tiãût truìng. 7.3.3. Bäü loüc bàòng vaíi Petrianova Âãø loaûi træì vi khuáøn trong khäng khê, ngæåìi ta sæí duûng bäü loüc bàòng vaíi Petrianova. Vaíi Petrianova laì loaûi vaíi mën âæåüc bãûn mäüt caïch tæû do åí daûng bàng trãn nãön xäúp tæì caïc såüi peclovinyl (ΦПП-15 vaì ΦПП-25) xenluloza axetat (ΦПА-15), polystirol (ΦЯС-15), polyftostirol (ΦПФС) coï chiãöu daìy 1,5 vaì 2,5 µm. Loaûi træì caïc såüi ΦПА, caïc váût liãûu täøng håüp naìy coï âäü bãön nhiãût giåïi haûn vaì âoìi hoíi tiãût truìng bàòng håi giaïn tiãúp hay bàòng khê formaldehyt. Vç âäü bãön cå hoüc cuía váût liãûu khäng cao cho nãn bäü loüc duìng vaíi Petrianova seî coï hiãûu quaí hån trong hãû loüc coï khäng khê thäøi qua våïi täúc âäü chuyãøn âäüng khäng låïn. Âãø laìm saûch vi khuáøn trong doìng khäng khê coï täúc âäü cao ngæåìi ta âaî thiãút kãú ra nhæîng kãút cáúu loüc coï nhiãöu låïp. Bäü loüc duìng vaíi Petrianova ΦПП-15 (hçnh 7.7) gäöm xilanh bàòng theïp coï nàõp thaïo âæåüc vaì âaïy hçnh noïn. Coï 73 xilanh âäüt läù åí bãn trong bäü loüc âãø hçnh thaình nãn maûng äúng. Mäüt säú låïp vaíi boüc quanh caïc äúng xilanh. Khi qua låïp vaíi ΦПП-15, vi sinh váût âæåüc loaûi khoíi khäng khê. Tiãût truìng bäü loüc bàòng håi våïi håüp cháút formalin. 128
 20. Hçnh 7.7. Bäü loüc bàòng vaíi Petrianova: 1- Nàõp; 2- Voí thiãút bë; 3- ÄÚng loït; 4-Van âãø naûp håi formalin; 5- Khåïp näúi âãø thaíi khäng khê; 6- ÄÚng näúi âãø naûp khäng khê Âàûc tênh kyî thuáût cuía bäü loüc bàòng vaíi petriarova: Nàng suáút tênh theo khäng khê, m3/h: 1000 Täúc âäü khäng khê, m/s: bãn trong bäü loüc: 0,016 khi vaìo vaì khi ra: 35,4 Bãö màût loüc, m2: täøng: 17,5 cuía mäüt xilanh: 0,24 Säú xilanh loüc: 73 Trong cäng nghiãûp vi sinh âãø phuûc vuû cho kháu lãn men, ngæåìi ta thæåìng duìng nhæîng bäü loüc tinh (baíng 7.3). Baíng 7.3. Âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc bäü loüc tinh Loaûi bäü loüc Nàng suáút tênh theo Diãûn têch bãö màût loüc, Sæïc caín doìng khäng khê, khäng khê, m3/h m2 Pa ΦT0-60 470 ÷ 600 60 1 ΦT0-500 500 5 800 ΦT0-750 750 10 400 ΦT0-1000 1000 10 800 Thuäüc loaûi naìy gäöm caïc bäü loüc coï bäü pháûn uäún soïng, giæîa caïc nãúp uäún cuía váût liãûu loüc coï caïc baín gåün soïng. Cäú âënh váût liãûu åí pháön trãn vaì dæåïi xilanh. Loüc khäng khê xaíy ra tæì bãn ngoaìi bäü pháûn loüc vaìo khoang bãn trong cuía noï, tæì âáy khäng khê tiãût truìng theo âæåìng äúng dáùn vaìo näöi lãn men. Nhæåüc âiãøm cuía loaûi naìy laì khäng coï khaí nàng tiãût truìng bäü loüc bàòng håi træûc tiãúp trong dáy chuyãön cäng nghãû, phæïc taûp hoaï viãûc kiãøm tra vaì taûo âäü kên, âäü bãön cå hoüc cuía bàng loüc quaï keïm. Æu âiãøm: hiãûu suáút cuía váût liãûu loüc cao (låïn hån 99,999%), âäúi våïi caïc pháön tæí haût 0,3 µm coï sæïc caín cuía doìng khäng khê nhoí (0,1 MPa), täúc âäü loüc 0,05 m/s. 129
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2