intTypePromotion=1

Cán cân thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

3
2.420
lượt xem
922
download

Cán cân thanh toán quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cán cân thanh toán, hay cán cân thanh toán quốc tế, ghi chép những giao dịch kinh tế của một quốc gia với phần còn lại của thế giới trong một thời kỳ nhất định. Những giao dịch này có thể được tiến hành bởi các cá nhân, các doanh nghiệp cư trú trong nước hay chính phủ của quốc gia đó. Đối tượng giao dịch bao gồm các loại hàng hóa, dịch vụ, tài sản thực, tài sản tài chính, và một số chuyển khoản. Thời kỳ xem xét có thể là một tháng, một quý, song thường là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cán cân thanh toán quốc tế

 1. CHÖÔNG 3 CAÙN CAÂN THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ 1
 2. CH 3: CAÙN CAÂN THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ MUÏC TIEÂU: Tìm hieåu caùc khaùi nieäm lieân quan ñeán caùn caân thanh toaùn Tìm hieåu caáu truùc caùn caân thanh toaùn Tieáp caän caùch phaân tích vaø ñaùnh giaù tình traïng caùn caân thanh toaùn Phaân tích aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá ñeán caùn caân thanh toaùn 2
 3. CH3: CAÙN CAÂN THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ 3.1 Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm vaø nguyeân taéc haïch toaùn caùn caân thanh toaùn 3.2 Caáu truùc caùn caân thanh toaùn 3.3 Thaëng dö vaø thaâm huït caùn caân thanh toaùn 3.4 Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán caùn caân thanh toaùn 3
 4. 3.1 Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm vaø nguyeân taéc haïch toaùn caùn caân thanh toaùn Khaùi nieäm caùn caân thanh toaùn: Caùn caân thanh toaùn (Balance of Payment) cuûa moät quoác gia laø moät baûn baùo caùo thoáng keâ toång hôïp coù heä thoáng, ghi cheùp taát caû caùc giao dòch kinh teá giöõa ngöôøi cö truù vaø ngöôøi khoâng cö truù trong moät kyø nhaát ñònh, thöôøng laø moät naêm. 4
 5. Khaùi nieäm caùn caân thanh toaùn Caùc giao dòch kinh teá laø caùc giao dòch veà: – Xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa vaø dòch vuï; – Thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng, thu nhaäp töø hoaït ñoäng ñaàu tö tröïc tieáp vaø ñaàu tö giaùn tieáp; – Chuyeån giao vaõng lai moät chieàu; – Chuyeån giao voán moät chieàu; – Chuyeån voán vaøo trong nöôùc vaø chuyeån voán ra nöôùc ngoaøi trong lónh vöïc ñaàu tö tröïc tieáp, ñaàu tö vaøo caùc giaáy tôø coù giaù; 5
 6. Khaùi nieäm caùn caân thanh toaùn Ngöôøi cö truù bao goàm caùc toå chöùc hoaëc caù nhaân trong nöôùc Ngoaøi ra, Ngöôøi cö truù coøn bao goàm: – Vaên phoøng ñaïi dieän ôû nöôùc ngoaøi cuûa caùc toå chöùc trong nöôùc; – Coâng daân trong nöôùc cö truù ôû nöôùc ngoaøi döôùi 12 thaùng; – Coâng daân trong nöôùc ñi du lòch, hoïc taäp, chöõa beänh vaø thaêm vieáng nöôùc ngoaøi khoâng keå thôøi haïn; – Ngöôøi nöôùc ngoaøi cö truù ôû Vieät Nam töø 12 thaùng trôû leân. 6
 7. Khaùi nieäm caùn caân thanh toaùn Ngöôøi khoâng cö truù bao goàm caùc toå chöùc hoaëc caù nhaân ôû nöôùc ngoaøi Ngoaøi ra, Ngöôøi khoâng cö truù coøn bao goàm: – Vaên phoøng ñaïi dieän cuûa caùc toå chöùc nöôùc ngoaøi ôû trong nöôùc; – Coâng daân trong nöôùc cö truù ôû nöôùc ngoaøi treân 12 thaùng; – Coâng daân nöôùc ngoaøi ñi du lòch, hoïc taäp, chöõa beänh vaø thaêm vieáng trong nöôùc khoâng keå thôøi haïn; – Ngöôøi nöôùc ngoaøi cö truù ôû trong nöôùc döôùi 12 thaùng. 7
 8. Khaùi nieäm caùn caân thanh toaùn ÔÛ Vieät Nam: – Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam laø cô quan chòu traùch nhieäm chuû trì laäp, theo doõi vaø phaân tích caùn caân thanh toaùn. – Ñoøng tieàn haïch toaùn: USD 8
 9. Ñaëc ñieåm caùn caân thanh toaùn Ghi cheùp caùc luoàng löu chuyeån haøng hoùa, dòch vuï vaø taøi saûn Ghi cheùp caùc thay ñoåi veà TS Nôï vaø TS Coùù giöõa Ngöôøi cö truù vaø Ngöôøi khoâng cö truù Gioáng b/c veà nguoàn voán vaø söû duïng voán cuûa doanh nghieäp, caùc caân thanh toaùn cho bieát, trong moät kyø nhaát ñònh, moät quoác gia coù caùc nguoàn tieàn töø ñaâu vaø söû duïng caùc nguoàn tieàn ñoù nhö theá naøo 9
 10. Nguyeân taéc haïch toaùn caùn caân thanh toaùn Nguyeân taéc buùt toaùn keùp: moät buùt toaùn ghi nôï bao giôø cuõng coù moät buùt toaùn ghi coù töông öùng vaø ngöôïc laïi; Caùc Buùt toaùn ghi nôï ghi cheùp caùc giao dòch: (i) mua haøng hoùa vaø dòch vuï nöôùc ngoaøi (ii) ñaàu tö tröïc tieáp ra nöôùc ngoaøi (iii) mua caùc TSTC ôû nöôùc ngoaøi (iv) giaûm caùc taøi saûn nôï nöôùc ngoaøi Caùc giao dòch ñöôïc ghi nôï laø caùc giao dòch laøm phaùt sinh caàu ngoaïi teä 10
 11. Nguyeân taéc haïch toaùn caùn caân thanh toaùn Caùc Buùt toaùn ghi coù ghi cheùp caùc giao dòch: (i) baùn haøng hoùa vaø dòch vuï (ii) giaûm quyeàn sôû höõu caùc TSTC ôû nöôùc ngoaøi (iii) ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi (iv) phaùt haønh caùc chöùng khoaùn cho ngöôøi nöôùc ngoaøi Caùc giao dòch ñöôïc ghi coù laø caùc giao dòch laøm phaùt sinh cung ngoaïi teä 11
 12. 3.2 Caáu truùc caùn caân thanh toaùn Caùn caân thanh toaùn goàm 4 caùn caân boä phaän chính: – Caùn caân vaõng lai – Caùn caân voán – Caùn caân toång theå – Caùn caân buø ñaép chính thöùc 12
 13. Caùn caân vaõng lai CCVL toång hôïp caùc chæ tieâu veà giao dòch kinh teá giöõa Ngöôøi cö truù vaø Ngöôøi khoâng cö truù veà haøng hoùa, dòch vuï, thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng, thu nhaäp töø ñaàu tö tröïc tieáp, thu nhaäp töø ñaàu tö vaøo giaáy tôø coù giaù, laõi vay, laõi tieàn göûi nöôùc ngoaøi vaø chuyeån giao vaõng lai moät chieàu. CCVL ñöôïc chia nhoû thaønh 4 caùn caân tieåu boä phaän: – Caùn caân thöông maïi – Caùn caân dòch vuï – Caùn caân thu nhaäp – Caùn caân chuyeån giao vaõng lai moät chieàu 13
 14. Caùn caân vaõng lai Caùc giao dòch kinh teá ñöôïc haïch toaùn trong CCVL laø caùc khoaûn thu vaø chi mang tính chaát thu nhaäp, phaûn aùnh vieäc chuyeån giao quyeàn sôû höõu veà taøi saûn giöõa Ngöôøi cö truù vaø Ngöôøi khoâng cö truù; Caùc khoaûn thu phaûn aùnh taêng taøi saûn thuoäc quyeàn sôû höõu; Caùc khoaûn chi phaûn aùnh giaûm taøi saûn thuoäc quyeàn sôû höõu. 14
 15. Caùn caân voán Toång hôïp toaøn boä caùc chæ tieâu veà giao dòch kinh teá giöõa Ngöôøi cö truù vaø Ngöôøi khoâng cö truù veà chuyeån voán töø nöôùc ngoaøi vaøo trong nöôùc vaø chuyeån voán töø trong nöôùc ra nöôùc ngoaøi trong lónh vöïc: – ñaàu tö tröïc tieáp – ñaàu tö vaøo giaáy tôø coù giaù – vay vaø traû nôï vay nöôùc ngoaøi – cho vay vaø thu hoài nôï nöôùc ngoaøi – chuyeån giao voán moät chieàu 15
 16. Caùn caân voán Caùn caân voán coù theå chia thaønh 3 caùn caân tieåu boä phaän: – Caùn caân voán daøi haïn – Caùc caân voán ngaén haïn – Caùn caân chuyeån giao voán moät chieàu 16
 17. Caùn caân voán daøi haïn Haïch toaùn chuû yeáu caùc luoàng löu chuyeån voán phaùt sinh töø hoaït ñoäng ñaàu tö tröïc tieáp (Foreign Direct Investment –FDI) vaø töø hoaït ñoäng ñaàu tö giaùn tieáp (Portfolio Investment). FDI laø hoaït ñoäng ñaàu tö mang laïi quyeàn kieåm soaùt caùc döï aùn hoaëc coâng ty ôû nöôùc ngoaøi. Ñaàu tö giaùn tieáp (Portfolio Investment) bao goàm caùc caùc hoaït ñoäng ñaàu tö vaøo caùc giaáy tôø coù giaù nhö traùi phieáu vaø coå phieáu. 17
 18. Caùn caân voán daøi haïn Ngoaøi ra, caùn caân voán daøi haïn coøn haïch toaùn caùc löu chuyeån voán phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng cho vay vaø ñi vay thuoäc khu vöïc coâng cuõng nhö khu vöïc tö. 18
 19. Caùn caân voán ngaén haïn Ghi cheùp caùc löu chuyeån voán phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng ñaàu tö ngaén haïn nhö: – Tín duïng thöông maïi ngaén haïn; – Göûi tieàn ngaén haïn; – Mua baùn caùc coâng cuï treân thò töôøng tieàn teä nhö tín phieáu kho baïc, tín phieáu thöông maïi vaø giaáy chöùng nhaän tieàn göûi khaû nhöôïng. 19
 20. Caùn caân chuyeån giao voán moät chieàu Ghi cheùp caùc khoaûn löu chuyeån voán cho muïc ñích ñaàu tö döôùi caùc hình thöùc nhö: – Vieän trôï chính phuû khoâng hoaøn laïi – Caùc khoaûn nôï ñöôïc xoùa – Taøi saûn baèng tieàn hoaëc hieän vaät cuûa ngöôøi cö truù di cö mang ra nöôùc ngoaøi vaø cuûa ngöôøi khoâng cö truù di cö mang vaøo trong nöôùc. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2