intTypePromotion=4

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU và DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
212
lượt xem
86
download

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU và DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU và DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ Câu 1. Đối với dòng điện xoay chiều, ta có thể áp dụng tất cả các công thức của dòng điện không đổi cho các giá trị A. Hiệu dụng C. Tức thời B. Cực đại D. Trung bình Câu 2. Cho mạch RLC có R thay đổi được. Hiệu điện thế 2 đầu mạch U ổn định tần số f. Giá trị R để công suất mạch cực đại là: A. R = ZL C. R = ZL + ZC B. R = ZC D....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU và DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

 1. CHUYEÂN ÑEÀ 3: DOØNG ÑIEÄN XOAY CHIEÀU vaø DAO ÑOÄNG ÑIEÄN TÖØ CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM Caâu 1. Ñoái vôùi doøng ñieän xoay chieàu, ta coù theå aùp duïng taát caû caùc coâng thöùc cuûa doøng ñieän khoâng ñoåi cho caùc giaù trò A. Hieäu duïng B. Cöïc ñaïi C. Töùc thôøi D. Trung bình Caâu 2. Cho maïch RLC coù R thay ñoåi ñöôïc. Hieäu ñieän theá 2 ñaàu maïch U oån ñònh taàn soá f. Giaù trò R ñeå coâng suaát maïch cöïc ñaïi laø: A. R = ZL B. R = ZC C. R = ZL + ZC D. R = |ZL – ZC| Caâu 3. Maïch RLC hai ñaàu laø UAB oån ñònh taàn soá f, ñieän trôû thuaàn thay ñoåi ñöôïc. Soá giaù trò ñieän trôû R laøm cho P < Pmax laø: A. Ba giaù trò B. Coù 2 giaù trò R1 vaø R2 C. Moät giaù trò D. Khoâng coù giaù trò naøo cuûa R Caâu 4. Maïch ñieän noái tieáp goàm R, cuoän daây thuaàn caûm, ñoä töï caûm L thay ñoåi vaø tuï ñieän C. Hieäu ñieän theá hai ñaàu laø U oån ñònh, taàn soá f. Khi UL cöïc ñaïi, caûm khaùng ZL coù giaù trò: A. Baèng ZC B. ZL = R + ZC R 2 + ZC 2 R 2 + ZC 2 C. ZL = D. ZL = ZC R Caâu 5. Maïch RLC noái tieáp coù L thay ñoåi ñöôïc u = U0sin( ωt + ϕ ) oån ñònh. Khi P cöïc ñaïi khi L coù giaù trò : 1 2 A. L = B. L = Cω2 Cω2 1 C. L = 0 D. L = 2Cω2 Caâu 6. Maïch RLC noái tieáp coù L thay ñoåi ñöôïc U hai ñaàu maïch oån ñònh, taàn soá f. Khi coâng suaát tieâu thuï cuûa maïch laø cöïc ñaïi thì keát quaû naøo sau ñaây laø ñuùng: ZL U A. UL= UR B. UL = R ZC U C. UC = D. B vaø C R Caâu 7. Maïch RCL noái tieáp coù hieäu ñieän theá hai ñaàu laø U oån ñònh, taàn soá f. Khi soá chæ cuûa A maéc noái tieáp vôùi maïch laø cöïc ñaïi thì heä thöùc naøo sau ñaây laø sai ?
 2. ZL U 2 A. L = B. UL = ω2C R ZC U C. UR = U D. UC = R Caâu 8. Caâu maïch RCL noái tieáp coù L thay ñoåi, hieäu ñieän theá U hai ñaàu maïch oån ñònh, taàn soá f. Khi coâng suaát tieâu thuï maïch laø cöïc ñaïi thì heä thöùc naøo sau ñaây laø sai? A. Pmax = RI max B. Pmax = UImax 2 π U2 C. Pmax = D. Pmax = UIcos ϕ Vôùi 0 < ϕ< 2 R Caâu 9. Khaúng ñònh naøo sau ñaây veà hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän xoay chieàu laø ñuùng ? A. Moät hieäu ñieän theá u giöõa hai ñieåm M, N ñöôïc goïi laø dao ñoäng ñieàu hoøa neáu giaù trò cuûa noù bieán thieân lieân tuïc theo thôøi gian. B. Moät hieäu ñieän theá u giöõa hai ñieåm M, N ñöôïc goïi laø dao ñoäng ñieàu hoùa neáu giaù trò cuûa noù bieán thieân theo moät haøm sin cuûa thôøi gian C. Moät hieäu ñieän theá u, giöõa hai ñieåm M, N ñöôïc goïi laø dao ñoäng ñieàu hoøa neáu giaù trò cuûa noù bieán thieân theo moät haøm sin hoaëc cosin cuûa thôøi gian t. D. Taát caû ñeàu sai. Caâu 10. Taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän xoay chieàu hoaøn toaøn gioáng nhö taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän khoâng ñoåi. Vì taùc duïng nhieät khoâng phuï thuoäc chieàu doøng ñieän A. Phaùt bieåu ñuùng; giaûi thích ñuùng B. Phaùt bieåu ñuùng; giaûi thích sai C. Phaùt bieåu sai; giaûi thích ñuùng D. Phaùt bieåu sai, giaûi thích sai Caâu 11. Cho moät khung daây quay ñeàu quanh moät truïc naèm trong maët phaúng cuûa khung, vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc cuûa moät töø tröôøng ñeàu. Khi ta maéc vaøo hai ñaàu khung daây vaøo moät maïch ngoaøi coù toång trôû Z thì cöôøng ñoä doøng ñieän ôû maïch ngoaøi seõ coù daïng: i = I0 (ωt + ϕ) vôùi ϕ laø hieäu soá pha giöõa cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá. A. ϕ phuï thuoäc vaøo tính chaát cuûa maïch ñieän B. ϕ > 0 thì doøng ñieän nhanh hôn hieäu ñieän theá C. ϕ < 0 thì doøng ñieän treã pha so vôùi hieäu ñieän theá. D. Caû ba ñeàu ñuùng. Caâu 12. Cho khung daây kim loaïi dieän tích S quay ñeàu quanh truïc ñoái xöùng xx’ cuûa noù trong moät töø tröôøng ñeàu B coù phöông vuoâng goùc vôùi xx’. Vaän toác goùc khung quay laø ω. Choïn goác thôøi gian laø luùc maët khung vuoâng goùc vôùi vectô B. Taïi thôøi ñieåm t baát kyø, töø thoâng qua moãi voøng daây laø: π A. BS sin ωt (wb) B. BS cos (ωt + ) (wb) 3 π C. BS cos ωt. (wb) D. BS sin (ωt + ) (wb) 3
 3. CAÂU 13. Maùy phaùt ñieän xoay chieàu kieåu caûm öùng hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø baèng caùch: A. Laøm cho töø thoâng bieán thieân tuaàn hoaøn B. Cho khung daây quay ñeàu quanh moät truïc ñoái xöùng trong töø tröôøng khoâng ñoåi vôùi vaän toác ω C. Thay ñoåi dieän tích khung daây trong töø tröôøng ñeàu coù caûm öùng töø B D. A vaø B ñeàu ñuùng. CAÂU 14 . Nhaän xeùt naøo sau ñaây veà maùy phaùt ñieän laø khoâng ñuùng? A. Doøng ñieän xoay chieàu taïo ra bôûi maùy phaùt ñieän trong phoøng thí nghieäm luoân luoân coù taàn soá baèng vaän toác quay cuûa khung daây khi tính baèng voøng / s. 60.f B. Do trong maùy phaùt ñieän xoay chieàu 1 pha ta coù p = neân soá caëp cöïc tæ leä thuaän vôùi n taàn soá doøng ñieän sinh ra vaø tæ leä nghòch vôùi vaän toác quay cuûa roâto tính baèng voøng/phuùt. C. ÔÛ hai ñaàu baùn khuyeân cuûa maùy phaùt ñieän 1 chieàu coù suaát ñieän ñoäng xoay chieàu D. Ñeå taêng töø thoâng vaø giaûm doøng ñieän Foucault thì maùy phaùt ñieän trong coâng nghieäp phaûi coù phaàn caûm vaø phaàn öùng ñeàu laø caùc cuoän daây quaán nhieàu voøng coù loõi saét ñaëc bieät. CAÂU 15 . Ñieàn vaøo choã troáng cho thích hôïp Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän xoay chieàu baèng cöôøng ñoä cuûa doøng ñieän khoâng ñoåi maø neáu chuùng laàn löôït ñi qua moät . . . trong nhöõng thôøi gian nhö nhau thì chuùng toûa ra nhöõng nhieät löôïng baèng nhau. A. Ñoaïn maïch B. Ñoaïn maïch noái tieáp C. Ñieän trôû D. A, B, C ñeàu khoâng thích hôïp. CAÂU 16. Nhaän xeùt naøo sau ñaây veà heä soá coâng suaát hoaëc coâng suaát tieâu thuï cuûa doøng ñieän xoay chieàu laø khoâng ñuùng ? A. Heä soá coâng suaát cöïc ñaïi khi ñoaïn maïch chæ coù R hoaëc ñoaïn maïch RLC coù coäng höôûng ñieän. B. Trong caùc nhaø maùy coâng nghieäp duøng ñieän naêng ñeå saûn xuaát, ñeå taêng lôïi theá caïnh tranh cuûa caùc saûn phaåm trong nöôùc caàn phaûi giöõ heä soá coâng suaát toái thieåu ñaït 0,85 ñeå giaûm chi phí do hao phí treân daây taûi ñieän C. Bieát heä soá coâng suaát cuûa moät ñoaïn maïch ta coù theå xaùc ñònh tính caûm khaùng hay dung khaùng cuûa maïch ñoù . D. Coâng suaát tieâu thuï cuûa maïch RLC thöôøng nhoû hôn coâng suaát cung caáp (P < UI). CAÂU 17. Cuoän caûm khoâng coù ñieän trôû thuaàn laø moät khaùi nieäm A. Thöïc teá B. Tröøu töôïng C. Lyù töôûng D. Ñôn giaûn Caâu 18. Trong maïch ñieän xoay chieàu goàm R,L,C maéc noái tieáp, khi cos ϕ =1 thì ñaúng thöùc naøo laø khoâng ñuùng?
 4. 1 Z A. B. = Cω =1 Lω R C. P = UI D. U ≠ UR CAÂU 19. Trong maïch ñieän xoay chieàu L C (khộng điện trở thuần) maéc noái tieáp. Goùc leäch pha ϕ giöõa hieäu ñieän theá hai ñaàu maïch ñieän so vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän qua noù laø π π A. B. – 2 2 C. A , B đều đúng D. tg ϕ = ZL - ZC CAÂU 20. Ñaët hieäu ñieän theá u = U0sin ω t (V) vaøo hai ñaàu tuï ñieän C thì cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua C laø: π⎞ ⎛ U0 A. i = I0sin ⎜ ωt − ⎟ (A) vôùi I 0 = Cω 2⎠ ⎝ π⎞ ⎛ B. i=I0sin ⎜ ωt + ⎟ (A) vôùi I0 = U0.C ω 2⎠ ⎝ C. i = I0sin ω T (A) vôùi I0 = U0.C ω π⎞ ⎛ U0 D. i = I0sin ⎜ ωt + ⎟ (A) vôùi I 0 = Cω 2⎠ ⎝ CAÂU 21. Trong maïch ñieän xoay chieàu RLC noái tieáp, goùc leäch pha ϕAB giöõa hieäu ñieän theá hai ñaàu maïch ñieän laø uAB so vôùi cöôøng ñoä qua noù ñöôïc xaùc ñònh bôûi: ZL − ZC ZL − Zc B. sin ϕ = A. tg ϕ = AB R AB Z AB ZC − ZL C. tg ϕ = D. A vaø B ñeàu ñuùng AB R CAÂU 22. Ñaët hieäu ñieän theá xoay chieàu u = U0sin ω t (V) vaøo hai ñaàu cuoän daây thuaàn caûm L thì cöôøng ñoä doøng ñieän i trong maïch laø: π⎞ ⎛ U0 A. i = U0L ω sin ⎜ ωt + ⎟ (A) B. i = sin ω t (A) Lω 2⎠ ⎝ π⎞ ⎛ U0 U0 C. i = sin ⎜ ωt − ⎟ (A) D. i = cos ω t (A) Lω Lω 2⎠ ⎝ ZL − ZC CAÂU 23. Coâng thöùc tg ϕ = cuûa ñoaïn maïch AB goàm R, L, C noái tieáp duøng ñeå tính tröïc AB R tieáp: A. Goùc leäch pha giöõa uAB vôùi i B. Goùc leäch pha giöõa hai hieäu ñieän theá töùc thôøi bất kỳ treân ñoaïn maïch C. A vaø B ñeàu ñuùng D. A vaø B ñeàu sai.
 5. CAÂU 24. Ñoaïn maïch xoay chieàu AB chæ goàm cuoän thuaàn caûm L, noái tieáp vôùi bieán trôû R. Hieäu ñieän theá hai ñaàu maïch laø UAB oån ñònh, taàn soá f. Ta thaáy coù 2 giaù trò cuûa bieán trôû laø R1 vaø R2 laøm ñoä leäch pha töông öùng cuûa uAB vôùi doøng ñieän qua maïch laàn löôït laø ϕ1 vaø ϕ2 . Cho bieát π ϕ1 + ϕ1 = (rad). Ñoä töï caûm L coù giaù trò: 2 R 1.R 2 R .R A. L = 1 2 B. L = 2πf 2πf R 1.R 2 1 R1 C. L = D. L = 2πf 2πf R 2 Caâu 25. Cöôøng ñoä doøng ñieän luoân luoân sôùm pha hôn hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu ñoaïn maïch khi: A. Ñoaïn maïch chæ coù cuoän caûm L B. Ñoaïn maïch coù R vaø L maéc noái tieáp C. Ñoaïn maïch coù L vaø C maéc noái tieáp D. Ñoaïn maïch coù R vaø C maéc noái tieáp Caâu 26. Trong maïch ñieän xoay chieàu goàm R, L, C maéc noái tieáp khi hieän töôïng coäng höôûng xaûy ra thì keát quaû naøo laø khoâng ñuùng ? L A. cos ϕ = 1 B. C = ω2 uu r uu r C. U L = - U C D. Coâng suaát tieâu thuï trong maïch ñaït giaù trò cöïc ñaïi CAÂU 27. Hieäu ñieän theá sinh ra bôûi moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu uAB = U0cosω t (v). Doøng ñieän mach ngoaøi coù daïng: i = - I0 sin (ωt - π/6) (A) Goùc leäch pha cuûa doøng ñieän so vôùi hieäu ñieän theá laø: A. + π/6 (rad) B. – π/6 (rad) 5π D. + C. –π/3 (rad) (rad) 6 Caâu 28. Trong maïch ñieän xoay chieàu, goàm R, L, C maéc noái tieáp. Khi hieän töôïng coäng höôûng xaûy ra thì keát quaû naøo laø khoâng ñuùng ? A. U = UR B. ZL = ZC ur ur C. U L = U C = 0 D. Coâng suaát tieâu thuï trong maïch ñaït giaù trò cöïc ñaïi CAÂU 29. Nhaän xeùt naøo veà ñoaïn maïch chæ coù tuï laø sai ? A. Tuï ñieän khoâng cho doøng ñieän moät chieàu ñi qua, nhöng cho doøng ñieän xoay chieàu “ñi qua” noù B. Hieäu ñieän theá hai ñaàu tuï ñieän luoân luoân chaäm pha hôn doøng ñieän qua tuï ñieän goùc π/2. C. Doøng ñieän qua tuï ñieän luoân luoân sôùm pha hôn hieäu ñieän theá 1 goùc π/2 D. Giöõ cho caùc yeáu toá khac khoâng ñoåi, neáu ñieän dung taêng leân 2 laàn thì dung khaùng taêng leân 2 laàn.
 6. Caâu 30. Khi coâng suaát tieâu thuï doøng ñieän xoay chieàu baèng 0 thì nhaän xeùt naøo sau ñaây laø sai ? A. Trong maïch chæ coù L vaø C B. Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch baèng 0 π C. Ñoä leäch pha cuûa u so vôùi i laø ϕ = ± 2 D. Ñoaïn maïch khoâng coù ñieän trôû thuaàn. Caâu 31. Khi hieäu ñieän theá thöù caáp maùy taêng theá cuûa ñöôøng daây taûi ñieän Baø Ròa – Caàn thô laø 200 KV, thì tæ leä hao phí do taûi ñieän naêng laø 10%. Muoán tæ leä hao phí chæ coøn 2,5% thì hieäu ñieän theá cuoän thöù caáp taïi Baø Ròa. A. Taêng theâm 400KV B. Taêng theâm 200KV C. Giaûm bôùt 400KV D. Giaûm bôùt 200KV CAÂU 32. Phần öùng cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha laø phaàn A. Ñöa ñieän ra maïch ngoaøi. B. Taïo ra töø tröôøng C. Taïo ra doøng ñieän D. Goàm 2 vaønh khuyeân vaø 2 choåi queùt CAÂU 33. Ñoái vôùi maïch RL C khoâng phaân nhaùnh AB A. Pha cuûa uL treã hôn pha cuûa i moät goùc π/2 π B. Pha cuûa uRL treã hôn pha cuûa i moät goùc O < ϕRL < 2 ZL − ZC C. Ñoä leäch pha cuûa uR vaø uAB ñöôïc tính baèng tg ϕ = AB R D. A vaø B ñeàu ñuùng CAÂU 34. Maïch RLC noái tieáp, doøng ñieän qua maïch coù daïng: i = Io sin (ωt + ϕ) (A) 1 Ñieän löôïng qua tieát dieän, thaúng cuûa daây daãn trong chu kyø, keå töø luùc doøng ñieän trieät tieâu laø 2 A. Io/ω (C) B. 4Io/ω (C) C. 2Io/ω (C) D. Io/2ω (C) CAÂU 35. Khi taêng taàn soá goùc töø giaù trò raát nhoû, nhöng giöû caùc yeáu toá khaùc khoâng thay ñoåi, thì keát quaû naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng? A. Khi LC ω2 = 1 thì toång trôû nhoû nhaát B. U = RI khi ϕ = 0 1 C. UR(max) ⇔ Lω = Cω D. ω taêng daàn thì goùc leäch pha ϕ giöõa u, i cuøng taêng daàn. CAÂU 36.
 7. Doøng ñieän xoay chieàu 3 pha laø moät heä thoáng goàm ba doøng ñieän xoay chieàu moät pha, 2π leäch pha nhau rad vaø cuøng 3 A. taàn soá B. taàn soá vaø bieân ñoä C. bieân ñoä D. daïng haøm sin theo thôøi gian Caâu 37. Khaúng ñònh naøo lieân quan ñeán caùch maéc ñieän 3 pha laø ñuùng ? A. Caùch maéc hình sao cuûa ñieän 3 pha: hay maéc 4 daây goàm 3 daây pha vaø moät daây trung hoøa. Taûi tieâu thuï caàn ñoái xöùng. B. Caùch maéc hình sao cuûa ñieän 3 pha: hay maéc 4 daây goàm 3 daây pha vaø moät daây trung hoøa. Taûi tieâu thuï khoâng caàn ñoái xöùng. C. Maéc hình tam giaùc: hay maéc 3 daây. Taûi tieâu thuï khoâng caàn ñoái xöùng. D. Daây trung hoøa trong caùch maéc hình sao cuûa ñieän 3 pha goïi laø daây noùng. Caâu 38. Trong caùch maéc hình sao cuûa doøng ñieän ba pha A. Hieäu ñieän theá giöõa 2 daây pha coù giaù trò bieán thieân töø 0 ñeán 380(V) B. Caùc taûi tieâu thuï ñoøi hoûi söï ñoái xöùng toát hôn caùch maéc hình tam giaùc C. Hieäu ñieän theá giöõa 1 daây pha vaø 1 daây trung hoøa bieán thieân töø 0 ñeán 220(V) D. Daây pha coù tieát dieän lôùn hôn daây trung hoaø CAÂU 39 : Goïi Up vaø Ud laàn löôït laø hieäu ñieän theá pha vaø hieäu ñieän theá daây trong caùch maéc hình sao cuûa ñieän 3 pha; IP vaø Id laø cöôøng ñoä hieäu duïng trong caùch maéc hình tam giaùc. Heä thöùc naøo sau ñaây laø sai? A. U d = 3 U P B. U P = 3 U d 3 C. I d = 3 I p D. I P = Id 3 CAÂU 40. Khaúng ñònh naøo veà ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha laø ñuùng ? A. Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha laø thieát bò ñieän bieán ñieän naêng cuûa doøng ñieän thaønh cô naêng. B. Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha laø thieát bò bieán cô naêng thaønh ñieän naêng. C. Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha laø thieát bò bieán ñieän naêng cuûa doøng ñieän xoay chieàu thaønh cô naêng. D. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. CAÂU 41. Töø tröôøng quay ñöôïc taïo baèng A. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø B. Doøng ñieän xoay chieàu 1 pha. C. Doøng ñieän xoay chieàu 3 pha D. B vaø C ñeàu ñuùng CAÂU 42. Caáu taïo cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha goàm 2 phaàn
 8. A. Stato gioáng stato cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu 3 pha, roto hình truï coù taùc duïng nhö moät cuoän daây quaán treân loõi theùp. B. Roto gioáng roto cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu 3 pha, stato hình truï coù taùc duïng nhö moät cuoän daây quaán treân loõi theùp. C. Stato gioáng stato cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu 3 pha. Roto laø moät nam chaâm ñieän. D. Roto laø phaàn öùng thöôøng laø nam chaâm ñieän. Stato laø phaàn caûm. CAÂU 43. Ñònh nghóa naøo sau ñaây laø chính xaùc? A. Maùy bieán theá laø thieát bò bieán ñoåi moät hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän naøy thaønh moät hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän khaùc. B. Maùy bieán theá laø thieát bò thay ñoåi hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän xoay chieàu. C. Maùy bieán theá laø thieát bò thay ñoåi hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän nhöng khoâng laøm thay ñoåi taàn soá. D. Maùy bieán theá laø moät thieát bò thay ñoåi hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän xoay chieàu nhöng khoâng laøm thay ñoåi taàn soá. CAÂU 44. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy bieán theá döïa treân: A. Hieän töôïng töï caûm. B. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. C. Hieän töôïng quang ñieän. D. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø vaø töø tröôøng quay. CAÂU 45: Moät bieán theá coù hao phí beân trong xem nhö khoâng ñaùng keå, khi cuoän 1 noái vôùi nguoàn xoay chieàu U1 = 110V thì hieäu ñieän theá ño ñöôïc ôû cuoän 2 laø U2 = 220V. Neáu noái cuoän 2 vôùi nguoàn U1 thì hieäu ñieän theá ño ñöôïc ôû cuoän 1 laø A. 330 V B. 55 V C. 440 V D. 380 V Caâu 46. Goïi U1, U2; I1, I2 vaø N1, N2 laàn löôït laø hieäu ñieän theá hieäu duïng, cöôøng ñoä hieäu duïng vaø soá voøng daây cuûa cuoän, sô caáp vaø thöù caáp cuûa maùy bieán theá. Ñieàu kieän naøo sau ñaây laø chính xaùc ? U2 N2 = A. ÑK: khi ñieän trôû cuoän sô caáp laø raát nhoû U1 N1 U2 N2 = B. . ÑK: khi maïch thöù caáp hôû U1 N1 U1 I 2 = . ÑK: khi hao phí do caùc doøng Foucault trong loûi saét laø khoâng ñaùng keå. C. U 2 I1 U 2 I1 = . ÑK: hieäu suaát bieán theá laø 100% D. U1 I 2 Caâu 47. Veà maët lyù thuyeát, muoán giaûm coâng suaát hao phí do toûa nhieät khi chuyeån taûi ñieän naêng 400 laàn thì phaûi:
 9. A. Taêng söùc choáng ñôõ cuûa caùc coät ñieän leân 400 laàn. B. Taêng hieäu ñieän theá U cuûa caùc daây daãn leân 20 laàn. C. A vaø B ñeàu sai. D. A vaø B ñeàu ñuùng. Caâu 48. Vôùi khoaûng caùch nhaø maùy ñieän vaø nôi tieâu thuï ñieän xaùc ñònh; vieäc giaûm coâng suaát hao phí do toûa nhieät khi chuyeån taûi ñieän naêng, veà lyù thuyeát coù theå thöïc hieän nhôø: A. Giaûm ñieän trôû suaát daây daãn ñieän. B. Taêng khoái löôïng caùc ñöôøng daây taûi. C. Taêng hieäu ñieän theá cuûa caùc daây daãn nhôø duøng maùy bieán theá. D. A, B vaø C ñeàu ñuùng. Caâu 49. Bieän phaùp ñang söû duïng raát roäng raõi hieän nay ñeå giaûm hao phí do chuyeån taûi ñieän naêng laø: A. Duøng maùy bieán theá. B. Giaûm khoaûng caùch taûi ñieän giöõa nôi saûn xuaát vaø nôi tieâu duøng. C. Giaûm ñieän trôû suaát. D. Taêng tieát dieän caùc daây taûi ñieän. Caâu 50. Cuoän sô caáp moät maùy bieán theá coù 900 voøng daây vaø maéc vaøo maïng ñieän 127V. Cuoän thöù caáp coù hieäu ñieän theá 6,3V vaø maéc vaøo moät heä thoáng boùng ñeøn vôùi doøng ñieän 3A. Soá voøng daây trong cuoän thöù caáp vaø cöôøng ñoä doøng ñieän troïng cuoän sô caáp laø: A. 30 voøng vaø 0,3 A B. 45 voøng vaø 0,3A C. 45 voøng vaø 0,15A D. 30 voøng vaø 0,15A Caâu 51. Doøng ñieän moät chieàu taïo ra nhôø A. Maùy phaùt ñieän 1 chieàu. B. Maùy bieán theá. C. Chænh löu doøng ñieän xoay chieàu. D. A vaø C ñeàu ñuùng. Caâu 52. Phöông phaùp kinh teá nhaát ñeå coù doøng ñieän moät chieàu laø A. Cheá taïo maùy phaùt ñieän 1 chieàu. B. Chænh löu doøng ñieän xoay chieàu. C. Bieán doøng xoay chieàu thaønh doøng moät chieàu D. B vaø C ñeàu ñuùng Caâu 53. Phöông phaùp phoå bieán nhaát ñeå coù doøng ñieän moät chieàu laø. A. Chænh löu doøng ñieän xoay chieàu. B. Cheá taïo maùy phaùt ñieän xoay chieàu. C. A vaø B ñeàu ñuùng. D. A vaø B ñeàu sai.
 10. Caâu 54. Ñoäng cô ñieän moät chieàu ñöôïc duøng ñeå chaïy xe ñieän, vì chuùng coù öu ñieåm hôn ñoäng cô ñieän xoay chieàu ôû choã coù moâmen khôûi ñoäng lôùn vaø thay ñoåi ñöôïc vaän toác moät caùch deã daøng. A. Phaùt bieåu ñuùng, giaûi thích ñuùng. B. Phaùt bieåu ñuùng, giaûi thích sai. C. Phaùt bieåu sai, giaûi thích ñuùng. D. Phaùt bieåu sai, giaûi thích sai. Caâu 55. Ñoäng cô ñieän moät chieàu duøng chạy xe löûa ñieän vì A. Xe löûa ñieän khi chuyeån ñoäng chæ chaïy theo moät chieàu xaùc ñònh. B. Moâment khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu lôùn hôn ñoäng cô ñieän xoay chieàu. C. Ñoäng cô ñieän moät chieàu coù theå thay ñoåi vaän toác xe löûa ñieän deã daøng. D. B vaø C ñeàu ñuùng. CAÂU 56. Trong maïch ñieän noái tieáp coù taàn soá f thay ñoåi ñöôïc coøn RLC xaùc ñònh. Luùc ñaàu khi f0 = 1 60 Hz thì C = . Giaûm taàn soá thaønh 50Hz thì bieán ñoäng naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng? Lω02 A. Hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu ñieän trôû thuaàn giaûm . B. Heä soá coâng suaát tieâu thuï cuûa maïch giaûm C. Hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu cuoän thuaàn caûm taêng D. Coâng suaát tieâu thuï toaøn maïch giaûm Caâu 57. Moät soá tröôøng hôïp cuï theå trong kyõ thuaät, doøng ñieän 1 chieàu laø khoâng theå thay theá ñöôïc baèng doøng ñieän xoay chieàu. Thí duï, caùc thieát bò voâ tuyeán ñieän töû ñöôïc cung caáp naêng löôïng baèng doøng ñieän moät chieàu. A. Phaùt bieåu ñuùng, thí duï ñuùng. B. Phaùt bieåu ñuùng, thí duï sai. C. Phaùt bieåu sai, thí duï ñuùng. D. Phaùt bieåu sai, thí duï sai. Caâu 58. Thieát bò chæ cho doøng ñieän xoay chieàu ñi qua noù theo 1 chieàu nhaát ñònh goïi laø A. Caùi ñioát. B. Dioát baùn daãn. C. Caùi chænh löu. D. Boä loïc. Caâu 59. Boä loïc laø moät thieát bò coù theå laøm A. Taêng söï nhaáp nhaùy cuûa doøng ñieän chænh löu. B. Trieät tieâu hoaøn toaøn söï nhaáp nhaùy cuûa doøng ñieän chænh löu. C. Giaûm söï nhaáp nhaùy cuûa doøng ñieän chænh löu moät caùch ñaùng keå. D. Loïc saïch söï nhaáp nhaùy cuûa doøng ñieän sau chænh löu. CAÂU 60. Sô ñoà theå hieän phöông phaùp chænh löu hai nöûa chu kyø laø D1 D1 D2 D2 R R D3 D3 D4 D4 ∼ ∼ B A D1 D2 D1 D2
 11. A. Sô ñoà A B. Sô ñoà B C. Sô ñoà C D. Sô ñoà D Caâu 61. Söùc ñieän ñoäng hieäu duïng trong moãi cuoän daây cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu 3 pha coù giaù trò laø 220V. Moät ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha hoaït ñoäng bình thöôøng khi hieäu ñieän theá ñònh möùc moãi pha laø 380V. Ñeå ñoäng cô hoaït ñoäng bình thöôøng thì caàn maéc A. Maùy phaùt hình sao, ñoäng cô hình tam giaùc B. Maùy phaùt hình sao, ñoäng cô hình sao C. Maùy phaùt hình tam giaùc, ñoäng cô hình sao D. Maùy phaùt hình tam giaùc, ñoäng cô hình tam giaùc Caâu 62. Nhaèm taêng cöôøng hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng ñieän naêng, ngöôøi ta khoâng duøng nhöõng thieát bò söû duïng doøng ñieän xoay chieàu coù cos ϕ A. Nhoû hôn 0,5 B. Nhoû hôn 0,65 C. Nhoû hôn 0,75 D. Nhoû hôn 0,85 Caâu 63 . Maïch RLC noái tieáp coù 2πf LC = 1. Neáu cho R taêng 2 laàn thì heä soá coâng suaát cuûa maïch: A. Taêng 2 laàn B. Giaûm 2 laàn C. Khoâng ñoåi D. Taêng baát kyø Caâu 64. Goïi U vaø H laàn löôït laø hieäu ñieän theá 2 ñaàu cuoän thöù caáp maùy taêng theá vaø hieäu suaát chuyeån taûi ñieän naêng. Khi giaûm hieäu ñieän theá thöù caáp xuoáng 2 laàn thì hieäu suaát taûi ñieän töông öùng laø H’ A. Giaûm 2 laàn B. Taêng 2 laàn (1 − H) D. Baèng 1 − C. Baèng 1 – 4(1 – H) 4 Caâu 65. Trong maùy bieán theá coù hieäu suaát 100%, khi taêng soá voøng daây cuûa cuoän thöù caáp leân 2 laàn thì:
 12. A. Hieäu ñieän theá thöù caáp giaûm 2 laàn B. Hieäu ñieän theá thöù caáp taêng 2 laàn C. Cöôøng ñoä thöù caáp taêng 2 laàn D. Caû ba ñeàu sai Caâu 66. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy dao ñieän ba pha khaùc vôùi maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha ôû A. Phaàn caûm B. Boä goùp C. Caùch boá trí caùc cuoän daây cuûa phaàn öùng D. Soá voøng daây cuûa moãi cuoän daây cuûa phaàn öùng Caâu 67. Doøng ñieän 3 pha coù öu ñieåm lôùn laø A. Coù theå taïo ra töø tröôøng quay raát maïnh B. Coù theå vaän haønh caùc maùy coâng cuï coù coâng suaát lôùn C. Coù theå vaän haønh caùc duïng cuï trong gia ñình nhö maùy bôm nöôùc, maùy huùt buïi… D. A vaø B ñeàu ñuùng Caâu 68. Hai cuoän daây cuûa stato cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä 1 pha ñaët leäch nhau A. 1800 B. 1200 C. 900 D. 600 Caâu 69. Ñeå khaûo saùt nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä, ta quay 1 nam chaâm vónh cöõu hình chöõ U vôùi vaän toác goùc ω0 khoâng ñoåi. Khung daây ñaët giöõa 2 nhaùnh cuûa nam chaâm seõ quay vôùi vaän toác goùc ω. Ta coù keát quaû A. ω0 < ω B. ω0 > ω C. ω0 = ω D. ω = 2ω0 Caâu 70. Maùy bieán theá coù hieäu suaát luoân luoân nhoû hôn 100% vì A. Maïch töø hôû. B. Cuoän sô caáp vaø cuoän thöù caáp coù ñieän trôû thuaàn C. Söï toûa nhieät do doøng ñieän Foucault treân loûi D. Caû ba ñeàu ñuùng Caâu 71. Trong vieäc truyeàn taûi ñieän naêng ñi xa, bieän phaùp ñeå giaûm coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi ñieän laø:
 13. A. Choïn daây coù ñieän trôû suaát lôùn B. Taêng chieàu daøi cuûa daây C. Taêng hieäu ñieän theá ôû nôi truyeàn ñi D. Giaûm tieát dieän cuûa daây Caâu 72. Muoán giaûm coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi ñieän 100 laàn thì bieán theá ôû traïm phaùt ñieän phaûi coù tỷ soá voøng daây cuoän sô caáp vaø thöù caáp laø: 1 1 A. 100 B. 10 C. D. 10 100 Caâu 73. Nhaän xeùt naøo lieân quan ñeán vieäc söû duïng soùng voâ tuyeán laø khoâng ñuùng? A. Thoâng tin döôùi nöôùc thì duøng soùng daøi B. Thoâng tin trong vuõ truï thì duøng soùng ngaén C. Thoâng tin treân maët ñaát thì duøng soùng daøi D. Ban ñeâm nghe radio baèng soùng trung roõ hôn ban ngaøy Caâu 74. Nhaän xeùt naøo veà soùng ñieän töø laø sai ? A. Soùng daøi vaø cöïc daøi coù böôùc soùng 100 – 1km B. Soùng trung coù böôùc soùng 1000 – 100 m C. Soùng ngaén coù böôùc soùng 100 – 10m D. Soùng cöïc ngaén coù böôùc soùng 10 – 0,001m Caâu 75. Khaúng ñònh naøo sau ñaây veà soùng ñieän töø laø ñuùng ? A. Soùng ngaén coù taàn soá nhoû hôn soùng trung B. Soùng trung coù naêng löôïng nhoû hôn soùng ngaén C. Soùng voâ tuyeán coù naêng löôïng maïnh hôn soùng viba D. Soùng trung coù naêng löôïng lôùn hôn soùng cöïc ngaén Caâu 76. Nhaø baùc hoïc phaùt hieän raèng khi töø khoâng qua moät khung daây kheùp kín bieán ñoåi theo thôøi gian thì gaây ra doøng ñieän caûm öùng trong khung laø A. Herzt (Heùc-xô) B. Faraday C. Maxwell (Maùc-xoen) D. Planck (Plaên) Caâu 77. Nhaän xeùt naøo sau ñaây lieân quan ñeán soùng ñieän töø laø sai ? A. Naêng löôïng cuûa maïch dao ñoäng goàm naêng löôïng ñieän tröôøng taäp trung ôû tuï ñieän vaø naêng löôïng töø tröôøng taäp trung ôû cuoän caûm B. Taïi moïi thôøi ñieåm, toång naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng laø khoâng ñoåi.
 14. C. Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán ñoåi tuaàn hoaøn khong theo moät taàn soá chung. D. Naêng löôïng soùng ñieän töø tæ leä vôùi bình phöông ω0. Caâu 78. Coâng thöùc tính naêng löôïng ñieän töø cuûa maïch dao ñoäng LC laø 2 2 Q0 Q0 A. W = B. W = 2L 2C 2 2 Q0 Q0 C. W = D. W = L C Caâu 79 Ñaøi phaùt thanh Bình Döông phaùt soùng 92,5 KHz thuoäc loaïi soùng A. Daøi B. Trung C. Ngaén D. Cöïc ngaén Caâu 80. Bieåu thöùc naøo lieân quan ñeán soùng ñieän töø sau ñaây laø khoâng ñuùng ? 1 A. Taàn soá cuûa dao ñoäng ñieän töø töï do laø f = 2π LC B. Taàn soá goùc cuûa dao ñoäng ñieän töø töï do laø ω = LC 12 C. Naêng löôïng ñieän tröôøng töùc thôøi: Wñ = Cu 2 12 D. Naêng löôïng töø tröôøng töùc thôøi: Wt = Li 2 Caâu 81. Trong maïch dao ñoäng ñieän töø , neáu ñieän tích cöïc ñaïi treân tuï ñieän laø Q0 vaø cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi trong maïch laø I0 thì chu kyø dao ñoäng ñieän töø trong maïch laø: Q0 A. T = 2π B. T = 2πI0 Q0 22 I0 I0 C. T = 2π D. T = 2πQ 0 I0 Q0 Caâu 82. Naêng löôïng tieâu thuï treân ñoaïn maïch RLC laø naêng löôïng töø nguoàn ñieän ñöa ñeán, vaø lôùn gaáp boäi so vôùi naêng löôïng ñieän töø cuûa bản thaân RLC. Vì vaäy, dao ñoäng trong maïch RLC coù doøng ñieän xoay chieàu thöôøng ñöôïc goïi laø A. Dao ñoäng ñieän B. Dao ñoäng töø C. Dao ñoäng ñieän töø D. Dao ñoäng ñieän töø cao taàn Caâu 83. Soùng ñieän töø vaø soùng cô hoïc khoâng coù cuøng tính chaát A. Nhieãu xaï B. Phaûn xaï
 15. C. Truyeàn ñöôïc trong chaân khoâng D. Mang naêng löôïng Caâu 84. Nhaän xeùt naøo veà soùng ñieän töø laø sai ? A. Ñieän tích dao ñoäng thì böùc xaï soùng ñieän töø B. Soùng ñieän töø laø soùng doïc C. Taàn soá soùng ñieän töø baèng taàn soá f cuûa ñieän tích dao ñoäng D. Naêng löôïng soùng ñieän töø tæ leä vôùi luõy thöøa 4 cuûa f. Caâu 85. Taïi moät ñieåm baát kyø treân phöông truyeàn cuûa soùng ñieän töø, neáu cho moät ñinh oác r r r A. Tieán theo chieàu C thì chieàu quay cuûa noù laø töø B ñeán E r r r B. Tieán theo chieàu C thì chieàu quay cuûa noù laø töø E ñeán B r r r C. Tieán theo chieàu E thì chieàu quay cuûa noù laø töø C ñeán B r r r D. Tieán theo chieàu B thì chieàu quay cuûa noù laø töø E ñeán C Caâu 86. Heä thöùc ñuùng ñoái vôùi Tranzito laø IB A. IE = IB + IC B. β = IC C. IC = IE + IB D. IB = IE + IC Caâu 87. Phöông phaùp bieán ñieäu ñôn giaûn nhaát laø phöông phaùp bieán ñieäu A. Taàn soá B. Bieân ñoä C. Pha D. Taàn soá vaø pha Caâu 88 : Sô ñoà theå hieän nguyeân taéc cuûa maùy phaùt voâ tuyeán ñieän laø Khueách ñaïi A. aâm taàn Maùy phaùt Bieán Khueách ñaïi AÊng Micro cao taàn ñieäu cao taàn ten Maùy phaùt cao taàn B. Khueách ñaïi Bieán Khueách ñaïi AÊng Micro aâm taàn ñieäu cao taàn ten Maùy phaùt
 16. C. D. Caâu 89. Moät maïch dao ñoäng coù ñoä töï caûm L. Khi tuï ñieän coù ñieän dung C1 thì taàn soá rieâng cuûa maïch laø f1= 60KHz, thay C1 baèng tuï C2 thì taàn soá rieâng cuûa maïch laø f2 = 80 KHz. Gheùp caùc tuï C1, C2 song song roài maéc vaøo cuoän caûm thì taàn soá rieâng cuûa maïch laø: A. 100 KHz B. 140 KHz C. 48 MHz D. 48 kHz Caâu 90. Chöông trình ca nhaïc “Laøn soùng xanh” phaùt thanh treân soùng FM laø loaïi soùng ñieän töø ñaõ bieán ñieäu A. bieân ñoä B. pha C. taàn soá D. bieân ñoä vaø pha Caâu 91. Khueách ñaïi aâm taàn naèm trong A. Maùy thu B. Maùy phaùt C. Maùy thu vaø maùy phaùt D. Caû A, B, C ñeàu sai Caâu 92. Trong maùy thu thanh voâ tuyeán ñieän (Radio) neáu kyù hieäu a quaù trình choïn soùng, b laø quaù trình khueách ñaïi vaø c laø quaù trình taùch soùng thì nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa noù theo trình töï . A. a → b → b → c B. a → b → c → b C. b → a → c → b D. b → a → b → c Caâu 93. Nhaän xeùt naøo veà soùng ñieän töø laø khoâng ñuùng ? A. Soùng ñieän töø coù theå taïo ra soùng döøng B. Soùng ñieän töø khoâng caàn phaûi döïa vaøo söï bieán daïng cuûa moâi tröôøng ñaøn hoài naøo caû C. Bieân ñoä soùng caøng lôùn thì naêng löôïng soùng caøng lôùn D. A vaø C ñeàu sai
 17. Caâu 94. Nhaän xeùt naøo laø sai veà soùng ñieän töø ? A. Ñieän tích ñöùng yeân taïo ra ñieän tröôøng B. Ñieän tích dao ñoäng taïo ra tröôøng ñieän û từ C. Söï bieán thieân cuûa ñieän tröôøng taïo ra doøng ñieän dòch D. Phöông trình dao ñoäng ñieän töø coù daïng khoâng gioáng nhö phöông trình cuûa dao ñoäng cô hoïc. Caâu 95. Khi moät ñieän tröôøng bieán thieân theo thôøi gian thì sinh ra A. Moät ñieän tröôøng B. Moät töø tröôøng xoaùy C. Moät doøng ñieän D. Caû ba ñeàu ñuùng Caâu 96. Moät baøn uûi coù ghi treân nhaõn: 220V – 2 Kw khi ñoä töï caûm cuûa noù khoâng ñaùng keå, ñieän trôû vaø cöôøng ñoä qua baøn uûi ø khi söû duïng ñuùng qui caùch laàn löôït laø A. 10A vaø 30 Ω B. 9,1A vaø 24,2 Ω C. 8,1A vaø 12,1 Ω D. Taát caû ñeàu sai CAÂU 97. Moät ñeøn neon maéc vaøo hieäu ñieän theá xoay chieàu U = 119v. Noù saùng leân hoaëc taét ñi moãi khi hieäu ñieän theá töùc thôøi coù giaù trò 84v. Thôøi gian noù saùng leân trong moãi nöûa chu kyø cuûa doøng ñieän xoay chieàu laø: T T A. B. 3 4 T T C. D. 5 6 CAÂU 98. Maïch RLC goàm: C L R B A M N 1 10 −4 R = 50 Ω, L = (H), C = (F), f = 50 Hz, UAB = 100v 2π π Coâng suaát tieâu thuï cuûa maïch AB vaø ñoä leäch pha giöõa uAN vaø uMB laø π π A. 200 W vaø rad B. 200 W vaø rad 4 4 3π C. 100 W vaø rad D. Taát caû ñeàu sai 4 C R L CAÂU 99. Maïch RLC B A M
 18. 1 10 −4 R = 50 Ω, L = (H), f = 50 Hz. Luùc ñaàu C = (F), sau ñoù ta giaûm ñieän dung C. Goùc 2π π leäch pha giöõa uAM vaø uAB luùc ñaàu vaø luùc sau coù keát quaû: π π A. rad vaø khoâng ñoåi B. rad vaø taêng daàn 2 4 π π C. rad vaø giaûm daàn D. rad vaø daàn taêng 2 2 CAÂU 100. Maïch RLC noái tieáp goàm 2 10 −4 R = 100 Ω, L = (H) vaø C = (F) π π Doøng ñieän qua maïch coù daïng i = 2 sin100 πt (A). Bieåu thöùc hieäu ñieän theá 2 ñaàu maïch laø: π π B. 200 2 sin (100 πt + A. 200 sin (100 πt + ) (v) ) (v) 4 4 π π C. 200 2 sin (100 πt - D. 200 2 sin (100 πt + ) (v) ) (v) 4 2 CAÂU 101. Maïch RLC goàm: 1,5 10 −4 (F), uAB = 100 2 sin 100 πt (v) R = 50 Ω, L = (H) vaø C = π π Nhieät löôïng toûa ra treân ñieän trôû trong 2 phuùt vaø bieåu thöùc hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu tuï ñieän laø: 3π A. 12J vaø 200sin (100πt − ) (V) 4 π B. 12KJ vaø 200 2 sin(100πt + ) (V) 4 3π C. 12 KJ 200sin(100πt − ) (V) 4 π D. 12J vaø 200 2 sin(100πt − ) (V) 4 CAÂU 102. Maïch RLC nhö hình veõ : L C Ñ B A D 1 10 −4 Đ: 100v – 100w ; L = (H), C = (F) 2π π
 19. π uAD = 200 2 sin (100 πt + ) (v) 6 Bieåu thöùc uAB coù daïng π π A. 200 2 sin (100 πt + ) (v) B. 200 sin (100 πt – ) (v) 4 4 π π C. 200 2 sin (100 πt – ) (v) D. 200 sin (100 πt + ) (v) 3 3 CAÂU 103. Maïch RLC nhö hình veõ L C R A B D 3 10 −4 R = 40 Ω; L = (H) vaø C = (F) 5π π π uBD = 80 sin (100 πt – ) (v) 3 Bieåu thöùc uAB coù daïng π π A. 80 2 sin (100 πt + ) (v) B. 80 sin (100 πt – ) (v) 4 4 π π C. 80 2 sin (100 πt – ) (v) D. 80 sin (100 πt + ) (v) 12 12 CAÂU 104. Maïch nhö hình veõ C L A B M uAB = 120 2 sin 100 πt (v) Duøng voân keá coù ñieän trôû raát lôùn ño giöõa A vaø M thì thaáy noù chæ 120 (v), vaø uAM nhanh pha π hôn uAB 2 Bieåu thöùc uMB coù daïng π π A. 120 2 sin (100 πt + ) (v) B. 240 sin (100 πt – ) (v) 2 4 π π C. 120 2 sin (100 πt + ) (v) D. 240 sin (100 πt – ) (v) 4 2 CAÂU 105. Maïch ñieän xoay chieàu nhö hình veõ R0L C R B M A
 20. 2 -4 R = 50 Ω, R0 = 125 Ω, L = 0,689 (H), C = .10 (F), I = 0,8 (A) π uAM = Uo sin 100 πt (v) 7π uMB = 200 2 sin (100 πt + ) (v) 12 Hieäu ñieän theá cöïc ñaïi U0 vaø hieäu ñieän theá töùc thôøi uAB coù giaù trò A. U0 = 80 (v) vaø uAB = 195 2 sin (100 πt + 1,54) (v) B. U0 = 80 2 vaø uAB = 195 sin (100 πt + 1,54) (v) C. U0 = 80 (v) vaø uAB = 195 2 sin (100 πt – 1,54) (v) D. U0 = 80 2 vaø uAB = 195 2 sin (100 πt – 1,54) (v) CAÂU 106. Maïch RLC noái tieáp, doøng ñieän qua maïch coù daïng: π i = 2 sin (100 πt + ) (A) 6 1 Ñieän löôïng qua tieát dieän, thaúng cuûa daây daãn trong chu kyø, keå töø luùc doøng ñieän trieät tieâu 4 laø 1 1 A. (C) B. (C) 50 π 50 2 1 C. (C) D. (C) 25π 25π CAÂU 107. Moät doøng ñieän xoay chieàu i = 4 2 sin ωt (A) qua 1 ñoaïn maïch AB goàm R = 20 Ω , L, C noái tieáp. Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch AB baèng: A. Khoâng tính ñöôïc vì khoâng bieát ω B. Khoâng tính ñöôïc vì khoâng bieát L, C C. A, B ñuùng D. Baèng 320 W 1 CAÂU 108. Maïch RL noái tieáp coù R = 50Ω, cuoän daây thuaàn caûm, L = (H) 2π Doøng ñieän qua maïch coù daïng i= 2 sin 100 πt (A). Neáu thay R baèng tuï C thì cöôøng ñoä hieäu duïng qua maïch taêng leân 2 laàn. Ñieän duïng C vaø bieåu thöùc i cuûadoøng ñieän sau khi thay R bôûi C coù giaù trò 3π 10 −4 (F) vaø i= 2 2 sin (100 πt + A. C = ) (A) 4 2π
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2