Chiến lược quản lý thời gian

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
156
lượt xem
44
download

Chiến lược quản lý thời gian

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời gian một ngày 24h là bất biến đối với tất cả mọi người. Nhưng không phải khối lượng công việc của ai cũng như nhau. Vì thế, bạn cần phải có chiến lược quản lý thời gian của riêng mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược quản lý thời gian

  1. Chi n lư c qu n lý th i gian Th i gian m t ngày 24h là b t bi n i v i t t c m i ngư i. Nhưng không ph i kh i lư ng công vi c c a ai cũng như nhau. Vì th , b n c n ph i có chi n lư c qu n lý th i gian c a riêng mình Khi nói v cu c s ng c a các nhà qu n lý, tôi nh n th y r ng lúc nào h cũng vô cùng b n r n: Lúc nào cũng ph i ch y v i vã t cu c h p này n cu c h p khác, ho c dán m t vào màn hình BlackBerry[1] như nh ng k ang c u nguy n và làm vi c thâu êm su t sáng tr l i c núi thư i n t . Tình tr ng này d n n m t v n mà t lâu trong lĩnh v c h c thu t ư c g i là “th i gian không t o thêm giá tr ” (non value-added time). Nhi u năm trư c, các Giáo sư Steven Wheelwright[2] và Kim Clark[3] (nguyên Hi u trư ng) c a trư ng Kinh t Havard ã nh n th y kho ng th i gian làm vi c hi u qu c a con ngư i gi m m nh khi cùng m t lúc h ư c giao cho nhi u hơn hai nhi m v . Các nhà qu n lý luôn vô cùng b n r n nh ngu n: www.fuddwhacker.com Vào th i i m mà nh ng ngư i ư c kh o sát trong nghiên c u này ph i ph trách cùng m t lúc b y d án, th i gian làm vi c hi u qu c a h gi m xu ng ch còn kho ng 15%. Có m t i u ngh ch lý là m t ngư i càng ph i th c hi n nhi u công vi c m t lúc thì s vi c mà h hoàn thành l i càng ít i. V y, làm th nào b n có thêm nhi u th i gian làm vi c hi u qu trong cu c s ng hàng ngày? Dư i ây là m t vài g i ý: • Xây d ng m t danh sách ho c um c giúp b n có th ch n l c có h th ng nh ng cơ h i h p d n t vô s nh ng cơ h i khác kém h p d n hơn. Tôi cũng có
  2. m t danh sách như v y s d ng khi ánh giá các khách hàng m i và nó giúp tôi v ch ra nh ng ưu tiên trong công vi c. • C g ng hoàn thành nh ng d án cũ, trư c khi thêm nh ng d án m i vào danh sách này. • C g ng dành th i gian suy nghĩ v chi n lư c th c hi n các d án ó, nhưng nh ng công vi c không quá g p (như suy nghĩ hay vi t lách) c n ư c thay th b ng nh ng yêu c u công vi c c p bách hơn. Ví d : Tôi có m t khách hàng có tính cách r t c bi t tên là Joe. Nh ng l n g p g v i Joe là dành cho vi c suy nghĩ, và chúng tôi u th a thu n r ng nh ng l ng pg ó u s không b c t ngang. Có chi n lư c qu n lý th i gian phù h p, b n s t tin hơn v i b t c công vi c nào nh ngu n: www.sbtechnologymagazine.org • Ki m tra email hai l n m t ngày ( m b o r ng s không quá m t th i gian c a b n). • C g ng làm cho nh ng ngư i như s p hay ng nghi p - nh ng ngư i có th mang l i kh i lư ng công vi c vư t tr i cho b n - hi u rõ h u qu c a vi c b n ph i ánh i th i gian làm thêm vi c khác ngoài các công vi c chính c a mình.
  3. • Liên k t nh ng ưu tiên chi n lư c v i cách mà b n s d ng th i gian, hãy bi t nghi ng nh ng công vi c không vì nh ng m c ích ưu tiên ó. • Cu i cùng, hãy t câu h i v giá tr c a m i công vi c b n c n làm. Ví d : ơn gi n là, n u b n không th c hi n nó ngay, thì i u gì có th x y ra? - Bài vi t c a Rita McGrath trong chuyên m c Lãnh o bàn lu n trên trang Harvard Business Online - • Harvard’S [1] The BlackBerry là m t m u s n ph m máy c m tay a ch c năng do công ty Research In Motion c a Canada ch t o, s d ng sóng wireless, s n xu t năm 1999, có th s d ng ki m tra email, i n tho i di ng, g i tin nh n, g i fax, lư t web… [2] Dr. Wheelwright là Giáo sư c a trư ng Qu n tr Kinh doanh Harvard và n i ti ng v i nh ng nghiên c u v phát tri n s n ph m hay quy trình phát tri n nhà máy. Wheelwright, 56 tu i, có 20 năm là thành viên c a trư ng Harvard. Ông gi ng d y v xu th phát tri n c a khoa h c công ngh , phát tri n công ngh m i và ho t ng qu n lý t i trư ng Kinh doanh Harvard, thu c chương trình MBA và Qu n lý giáo d c. Ngoài ra, ông còn là Giáo sư Qu n lý khoa Kinh doanh, trư ng i h c Giáo d c Stanford. [3] Kim B. Clark (20/3/1949 t i Salt Lake City, bang Utah) là Ch t ch c a Trư ng i h c Bringham Young. Trư c khi ư c b nhi m vào ch c v này năm 2005, Clark gi ch c v Hi u trư ng c a trư ng Kinh doanh Harvard t năm 1995 và là Giáo sư v Qu n tr Kinh doanh. Clark t ng là sinh viên c a trư ng Harvard, l y b ng BA năm 1974, MA năm 1977 và PhD năm 1978.
Đồng bộ tài khoản