intTypePromotion=4

Chuyên đề ôn hóa học - công thức viết phản ứng các chất vô cơ I

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
376
lượt xem
99
download

Chuyên đề ôn hóa học - công thức viết phản ứng các chất vô cơ I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - công thức viết phản ứng các chất vô cơ i', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề ôn hóa học - công thức viết phản ứng các chất vô cơ I

 1. CUÛNG COÁ KIEÁN THÖÙC HOAÙ HOÏC
 2. CAÙC COÂNG THÖÙC VIEÁT PHAÛN ÖÙNG TRONG HOAÙ HOÏC VOÂ CÔ Baøi 3: OXIT KIM LOAÏI phaûn öùng vôùi AXIT
 3. Oxit phaûn uùng vôùi Axit CAÙC LOAÏI AXIT: Coù 3 loaïi axit Axit loaïi 1: Caùc axit chæ coù tính axit -Thöôøng gaëp: HCl, H2SO4 loaõng,… Axit loaïi 2: Coù tính oxi hoaù maïnh - Giaûi ñeà thi chæ gaëp HNO3, H2SO4 ñaëc Axit loaïi 3: Coù tính Khöû -Thöôøng gaëp : HCl, HI,…
 4. Oxit phaûn uùng vôùi Axit CAÙC COÂNG THÖÙC VIEÁT PHAÛN ÖÙNG: Coù 3 coâng thöùc pöù caàn nhôù: Coâng thöùc 1: Oxit pöù vôùi Axit loaïi 1 Coâng thöùc 2: Oxit pöù vôùi Axit loaïi 2 Coâng thöùc 3: Oxit pöù vôùi Axit loaïi 3
 5. Oxit pöù vôùi Axit loaïi 1 Coâng thöùc 1: Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Pöù Trao ñoåi) Caàn nhôù: Hoùa trò KL Trong coâng thöùc treân phaûi khoâng ñoåi Ví duï 1 : a. FeO + HCl → ? FeCl FeCl x 2 b. Fe2O3 + HCl → FeCly c. Fe3O4+ HCl → FeCl2y/x FeCl3 H2O FeCl? d. FexOy + HCl →
 6. Coâng thöùc 1: Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi) Giaûi Ví duï 1 : Vieát caùc phaûn öùng c. Fe3O4+ HCl →… a.FeO a.FeO + HCl →...; b.Fe2O3 + HCl →…; d. FexOy + HCl →… Gôò yù: I II II FeO + 2 HCl → Fe Cl ? + H2O ?2 Hoaù trò: a b Vaäy: A? B? + H O FeO+ 2HCl→b a 2 FeCl 2
 7. Coâng thöùc 1: Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi) Giaûi Ví duï 1 : Vieát caùc phaûn öùng a.FeO+2HCl →FeCl2+ H2O; c. Fe3O4+ HCl →… b.Fe2O3 ++ HCl →...; d. FexOy + HCl →… HCl →…; Gôò yù: I III III Fe2O3+ 6 HCl → 2Fe Cl ? + 3 H2O ?3 Hoaù trò: a b Vaäy: A? 2FeCl + 3H O B? Fe2O3+ 6HCl→ a b 3 2
 8. Coâng thöùc 1: Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi) Giaûi Ví duï 1 : Vieát caùc phaûn öùng a.FeO+2HCl →FeCl2+ H2O; c. Fe3O4 + + HCl →...; c.Fe 3O4 HCl →… b.Fe2O3 +6 HCl→2FeCl3 + 3 H2O; d. FexOy + HCl →… Gôò yù: Fe3O4 + 8 HCl → FeCl2 + 2 FeCl3 + 4 H2O Pöù: a vaø b Laø hoãn taïpcuûa FeO.Fe2O3 Vaäy: Fe3O4 + 8 HCl→FeCl2+ 2FeCl3 + 4 H2O
 9. Coâng thöùc 1: Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Pöù Trao ñoåi : Hoaù trò khoâng ñoåi) Giaûi Ví duï 1 : Vieát caùc phaûn öùng a.FeO+2HCl →FeCl2+ H2O; d. FexOy + HCl →...; d.Fe xOy + HCl b.Fe2O3 +6 HCl→2FeCl3 + 3 H→… 2O; c.Fe3O4 + 8 HCl→FeCl2+ 2FeCl3 + 4 H2O Gôò yù: FexOy + 2y HCl → x FeCl2y + y H2O x Töông töï Qui taéc hoaù trò Pöù: a vaø b ⇒ Fe: (2y/x ) Vaäy: FexOy + 2y HCl→xFeCl2y/x + y H2O
 10. Ví duï 2 Ñeå hoaø tan heát 8 gam MxOy , thaáy caàn 150 ml ddH2SO4 loaõng coù noàng ñoä 1M. Tìm MxOy ? Toùm taét: MxOy +150 ml Saûn phaåm 8 gam ddH2SO4 1M. MxOy ? PP Tìm CTPT Döïa treân pöù B1.Ñaët CTTQ Oxit KL + Axit loaïi 1→ ? B2.Vieát pöù B3.Laäp pt (*) B4.Giaûi (*)
 11. Toùm taét: B1.Ñaët CTTQ MxOy +150 ml B2.Vieát pöù Saûn phaåm 8 gam PP2 ddH2SO4 1M B3.Laäp pt (*) MxOy ? B4.Giaûi (*) Gôïi yù Chuaån bò: Soá mol H2SO4 phaûn öùng 150. 1 = 0,15 (mol) baèng: 1000 (mol) n Vdd .CM CM = Hoaêc CM = n .1000 ⇒ n= Vdd Vdd 1000 (lit) (ml)
 12. Toùm taét: B1.Ñaët CTTQ MxOy +150 ml B2.Vieát pöù Saûn phaåm 8 gam PP2 ddH2SO4 1M B3.Laäp pt (*) (loaõng) MxOy ? B4.Giaûi (*) Gôïi yù 0,15 (mol) Soá mol H2SO4 phaûn öùng = B1: Ñeà ñaõ cho coâng thöùc oxit laø MxOy B2: Theo ñeà ta coù phaûn öùng: 2 MxOy + 2yH2SO4 →x M2(SO4) 2y + 2y H2O (1) x Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Vì ñeà cho H2SO4 loaõng)
 13. Toùm taét: B1.Ñaët CTTQ MxOy +150 ml B2.Vieát pöù Saûn phaåm 8 gam PP2 ddH2SO4 1M B3.Laäp pt (*) (loaõng) MxOy ? B4.Giaûi (*) Gôïi yù -Soá mol H2SO4 phaûn öùng= 0,15 (mol) -Ñeà ñaõ cho coâng thöùc oxit laø MxOy -p.öùng: 2 MxOy + 2yH2SO4 →x M2(SO4) 2y + 2y H2O (1) B3: 2y 2.(Mx+16y) x 8 gam 0,15 mol -Theo (1) coù: 2.(Mx+16y) 2y = 8 0,15 ⇒ M = 37,33 . y/x
 14. Toùm taét: B1.Ñaët CTTQ MxOy +150 ml B2.Vieát pöù Saûn phaåm 8 gam PP2 ddH2SO4 1M B3.Laäp pt (*) MxOy ? (loaõng) B4.Giaûi (*) Gôïi yù -Soá mol H2SO4 phaûn öùng 0,15 (mol) = -Ñeà ñaõ cho coâng thöùc oxit laø MxOy 2 MxOy +2y H2SO4 →x M2(SO4) 2y + 2y H2O (1) B3: ⇒ M = 37,33 . y/x x B4: ⇒ M = 18,67. 2y/x 3 4 2y/x 2 1 M 18,67 37,33 74,68 56 Vôùi 2y/x laø hoaù trò cuûa M Choïïn: 2y/x =3 ⇒M = 56 ⇒ M : Fe Vaäy oxit: Fe2O3
 15. Ví duï 3: Hoaø tan heát 4 gam oxit cuûa kim loaïi M, thaáy caàn 100 ml dung dòch hoãn hôïp goàm : H2SO4 0,25 M vaø HCl 1M. Tìm coâng thöùc cuûa oxit ? Toùm Taét: Oxit KL (M) Caàn 100 ml ? H SO 0,25 M 4 gam Dd hh: 2 4 HCl 1M Oxit ? B1. Ñaët CTTQ Neân PP Tìm CTPT B2.Vieát pöù Vieát döïa treân pöù ? Pöù B3.Laäp pt (*) Daïng ion B4. Giaûi (*)
 16. Ñeà baøi ví duï 3: Hoaø tan heát 4 gam oxit cuûa kim loaïi M, thaáy caàn 100 ml dung dòch hoãn hôïp goàm : H2SO4 0,25 M vaø HCl 1M. Tìm coâng thöùc cuûa oxit ? Baøi giaûi: - Phaàn ñeà tancoù: mol H2SO4 mol H+ pöù mol ; Theo chuaå bò: Tính toång pöù= 0,025 mol HCl pöù = 0,1 mol - PT ñieän li: H2SO4 = 2 H+ + SO42- (1) 0,025 0,05 (mol) HCl = H+ + Cl - (2) 0,1 0,1 (mol) Theo (1), (2) ⇒ Toång mol H+ pöù = 0,15 ( mol) - Ñaët CTTQ cuûa oxit: MxOy
 17. Ñeà baøi ví duï 4: Hoaø tan heát 4 gam oxit cuûa kim loaïi M, thaáy caàn 100 ml dung dòch hoãn hôïp goàm : H2SO4 0,25 M vaø HCl 1M. Tìm coâng thöùc cuûa oxit ? Giaûi tieáp: -Ta coù Toång mol H+ pöù = 0,15 ( mol) -Pöù: MxOy + 2y H+ → x? 2y/x+ + y H2O (1) M ? 2y Mx+16y Toång ñieän tích veá phaûi = x.(+ 2y/x) = + 2y (Do M coù hoaù tri: 2y/x) 0,15 mol 4 gam ⇒ ? = 2y Theo (1) ta coù: Mx+16y OxitcKL2yÑL BTIon KL + Nhaé laïi:+ H+ → Ñieän Tích = 8 ∑ Ñieän tích veá traùi = + H2O 0,15 Caàn nhôù : ⇒ ? M= 37,33.y/xKL: khoâng ñoåi Hoaù trò n tích veá phaû = ∑ Ñieä Fe2O3 Ñeán ñaây ta giaûi gioáng ví duï 3 seõ coù ñaùp soá:
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản