intTypePromotion=1

Cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
78
lượt xem
10
download

Cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

việc xây dựng một hệ thống thông tin marketing chuyên nghiệp nói chung và hệ thống thông tin tình báo marketing nói riêng ở mỗi doanh nghiệp là vô cùng cấp thiết để làm cơ sở hỗ trợ đề ra biện pháp marketing.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin

 1. CHÆÅNG 3. CÅ SÅÍ HAÛ TÁÖNG CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN MAÛNG & CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN HIÃÛN ÂAÛI 3.1 3.1 MUÛC TIÃU CHÆÅNG 3 • CÄNG CUÛ VAÌ CAÏCH TIÃÚP CÁÛN PHÁÖN MÃÖM • CAÏC CHÆÏC NÀNG CUÍA MÄÜT HÃÛ QUAÍN TRË CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU • MAÛNG VIÃÙN THÄNG VAÌ ÆÏNG DUÛNG TRONG KINH DOANH DIÃÛN TÆÍ * 3.2 3.2
 2. THAÏCH THÆÏC QUAÍN LYÏ • LÆÛA CHOÜN PHÁÖN CÆÏNG PHÁÖN MÃÖM • TÊCH HÅÜP CÄNG NGHÃÛ VÅÏI YÃU CÁÖU KINH DOANH • MAÛNG, ÂÄÜ TIN CÁÛY VAÌ AN TOAÌN * 3.3 3.3 CÄNG CÄNG NGHÃÛ NGHÃÛ PHÁÖ PHÁÖN N MÃÖ MÃÖMM 3.4 3.4
 3. PHÁÖN MÃÖM CAÏC CHÈ THË CUÛ THÃØ ÂÃØ ÂIÃÖU KHIÃØN MAÏY TÊNH HOAÛT ÂÄÜNG • CHÆÅNG TRÇNH: TÁÛP HÅÜP CAÏC CHÈ THË CHO MAÏY TÊNH • CHÆÅNG TRÇNH LÆU TRÆÎ: CHÆÅNG TRÇNH ÂÆÅÜC LÆU TRÆÎ TRONG BÄÜ NHÅÏ SÅ CÁÚP • PHÁÖN MÃÖM HÃÛ THÄÚNG: QUAÍN TRË CAÏC NGUÄÖN LÆÛC MAÏY TÊNH • PHÁÖN MÃÖM ÆÏNG DUÛNG: CAÏC ÆÏNG DUÛNG KINH DOANH CUÛ THÃØ * 3.5 3.5 PHÁÖN MÃÖM PHÁÖN MÃÖM ÆÏNG DUÛNG HÃÛ ÂIÃÖU HAÌNH: PHÁÖN MÃÖM HÃÛ THÄÚNG THÆÛC HIÃÛN CAÏC TAÏC VUÛÛ ÂAÎ ÂÆÅÜC HOAÛCH ÂËNH; PHÁN BÄØ NGUÄÖN LÆÛC MAÏY TÊNH; ÂIÃÖU PHÁÖN CÆÏNG KHIÃØN MAÌN HÇNH BÄÜ CHUYÃØN ÂÄØI NGÄN NGÆÎ: CAÏC TRÇNH BIÃN DËCH CAÏC CHÆÅNG TRÇNH TIÃÛN ÊCH: TAÏC VUÛ THÆÅÌNG TRÇNH QUAÍN LYÏ DÆÎ LIÃÛU CAÏC NGÄN NGÆÎ LÁÛP TRÇNH: NGÄN NGÆÎ ASSEMBLY; FORTRAN; COBOL; PL / 1; QBASIC; PASCAL; C; C++; NGÄN NGÆÎ THÃÚ HÃÛ 4 3.6 3.6
 4. PHÁÖN MÃÖM Pháö Pháönnmãö mãöm m maï maïyytênh tênh Pháö Pháönnmãö mãöm m Pháö Pháönnmãö mãöm m æïæïnnggduû duûnngg hãû hãûthäú thäúnngg Caï Caïccchæång chæång Caï Caïccchæång chæång Caï Caïccchæång chæång Caï Caïccchæång chæång trçnh trçnhvåï våïi imuû muûcc trçnh trçnhvåï våïi imuû muûcc trçnh trçnhquaí quaínnlyïlyï trçnh trçnhphaï phaït ttriãø triãønn âêch âêchchung chung âêch âêchcuû cuûthãø thãø hãû hãûthäú thäúnngg hãû hãûthäú thäúnngg Baíng tênh Chæång trçnh Hãû âiãöu haình CASE kãú toaïn 3.7 3.7 CAÏC NGÄN NGÆÎ THÃÚ HÃÛ 4 (4GL) • COÏ THÃØ KHAI THAÏC BÅÍI NGÆÅÌI SÆÍ DUNG • CÁÚU TRUÏC LÃÛNH ÂÅN GIAÍN • COÏ THÃØ PHAÏT TRIÃØN CAÏC ÆÏNG DUÛNG NHANH CHOÏNG • NGÄN NGÆÎ TÆÛ NHIÃN * 3.8 3.8
 5. CASE • Computer Aided Software Engineering • Cäng cuû CASE häù troü cho caïc hoaût âäüng – Láûp kãú hoaûch tiãún âäü dæû aïn – Biãøu âäö phán têch – Mä hçnh hoaï dæî liãûu – Häù tråü thiãút kãú – Taûo maî nguäön – Kiãøm tra maî nguäön – Læu træî thäng tin 3.9 3.9 CAÏC NGÄN NGÆÎ LÁÛP TRÇNH Ngän ngæî maïy Ngän ngæî cáúp cao Ngän ngæî âaïnh dáúu Sæí duûng maî nhë phán Sæí duûng caïc cáu Sæí duûng maî âiãöu lãûnh ngàõn khiãøn kãút håüp (3GL) - Procedural 1001 1001 Compute X = Y + Z First heading 1100 1101 Ngän ngæî håüp ngæî Ngän ngæî thãú hãû 4 Ngän ngæî hæåïng Use symbolic coded (4GL) âäúi tæåüng instructions Sæí duûng ngän ngæî Âënh nghéa caïc âäúi tæåüng tæû nhiãn chæïa dæî liãûu vaì taïc vuû Register no L 3, J Select name, jobtitle From Employee; Document.write A 3, K (“Hi There”) ST 3, M M=J+K 3.10 3.10
 6. CHUYÃØN ÂÄØI NGÄN NGÆÎ LÁÛP TRÇNH •Trçnh biãn dëch • Ngän ngæî håüp ngæî IF A := B THEN Chæång trçnh 1001101 chuyãøn âäøi 1110101 ngän ngæî 0010110 Chwång trçnh nguäön Âæåüc viãút Bàòng BASIC, COBOL, Tiãú Tiãúnn trçnh trçnh vv. chuyãø chuyãønn âäø âäøii Ngän ngæî ngän ngän ngæîngæî maïy Chæång trçnh 3.11 3.11 TRÇNH DUYÃÛT WEB Nhoïm Læåït maûng Tçm kiãúm thaío luáûn thäng tin Caïc æïng duûng âiãøn hçnh cuía trçnh duyãût Web trãn Internet, Intranet Trao âäøi Thäng tin Thæ âiãûn tæí âa phæång tiãûn 3.12 3.12
 7. PHÁÖN MÃÖM QUAÍN LYÏ CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU (DATABASE) Phaït triãøn Tæång taïc cå såí dæî liãûu cå såí dæî liãûu Nhæî Nhæînngg tiãû tiãûnn êch êch chênh chênh cuí cuíaa pháö pháön n mãö mãömm quaí quaínn trë trë cå cå såí såí dæî dæî liãû liãûuu Duy trç Phaït triãøn cå såí dæî liãûu æïng duûng 3.13 3.13 CAÏC PHÁÖN MÃÖM ÆÏNG DUÛNG TRONG KINH DOANH Quaín trë taìi chênh – kãú toaïn Quaín trë quan hãû Quaín trë khaïch haìng (CRM) Häù tråü kãnh cung æïng quyãút âënh kinh doanh Quaín trë Quaín trë nguäön nguäön nhán læûc læûc cäng ty (ERP) 3.14 3.14
 8. PHÁÖN MÃÖM – HÃÛ ÂIÃÖU HAÌNH Ngæåìi sæí duûng/ Giao Giao diãû diãûn n truy cáûp hãû ngæåì ngæåìii sæí sæí duû duûnng g thäúng, maûng Caïc chæïc nàng Quaí Quaín n trë trë Caï Caïcc tiãû tiãûnn êch êch vaì vaì Quaí Quaínn lyï lyï taï taïcc vuû vuû Quaí Quaínn lyï lyï tãû tãûpp tin tin taì taìii nguyãn nguyãn chæï chæïcc nàng nàng khaï khaïcc Quaín trë sæí Thæûc hiãûn âa taïc Taûo tãûp tin, xoaï, Caïc dëch vuû duûng taìi nguyãn vuû, âa ngän ngæî truy cáûp, thæ häù tråü pháön cæïng muûc 3.15 3.15 CAÏC HÃÛ ÂIÃÖU HAÌNH THÄNG DUÛNG • DOS/Windows – Windows XP, Windows 2000, Windows 98,… • Mac OS X • Hãû âiãöu haình cho maïy chuí (Server) – Windows NT, Windows 2000 Advanced Server, Windows Server 2003 – UNIX – Solaris 8 UNIX – Novell Netware 5.1 – Linux 6.1 3.16 3.16
 9. QUAÍ QUAÍN N TRË TRË NGUÄÖ NGUÄÖNN DÆÎ DÆÎ LIÃÛ LIÃÛUU 3.17 3.17 CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU THÆ VIÃÛN ÂIÃÛN TÆÍ CUÍA TÄØ CHÆÏC LÆU TRÆÎ VAÌ QUAÍN TRË DÆÎ LIÃÛU DÆÅÏI CAÏC HÇNH THÆÏC THÊCH HÅÜP Cå såí dæî liãûu nhán sæû Tãûp tin Tãûp tin læång phuïc låüi Häö så Häö så Häö så Häö så nhán viãn 1 nhán viãn 2 nhán viãn 3 nhán viãn 4 Tãn HsL Læång Tãn HsL Læång Tãn HsL Læång Tãn HsL Læång 3.18 3.18 Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu Dæî liãûu
 10. CÁÚU TRUÏC CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU Cáúu truïc phán cáúp Cáúu truïc maûng B.Pháûn B.Ph A B.Ph B Nhán viãn Nhán viãn Nhán viãn Dæû aïn A Dæû aïn B 2 3 1 Nhán Viãn Nhán Nhán viãn viãn Dæû aïn A Dæû aïn B 1 22 Cáúu truïc quan hãû Bäü pháûn Tãn BP Vë trê BP QLyï BP Maî säú NV Tãn NV Chæïc danh Bäü pháûn A 1 A B 2 B C 3 C 3.19 3.19 QUAÍN TRË CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU (DBMS) HÃÛ THÄÚNG QUAÍN TRË CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU: PHÁÖN MÃÖM TAÛO VAÌ DUY TRÇ DÆÎ LIÃÛU ÂÃØ CAÏC ÆÏNG DUÛNG KINH DOANH COÏ THÃØ KHAI THAÏC DÆÎ LIÃÛU MÄÜT CAÏCH ÂÄÜC LÁÛP VÅÏI CAÏC CHÆÅNG TRÇNH MAÏY TÊNH KHAÏC CAÏC THAÌNH PHÁÖN CUÍA DBMS: • NGÄN NGÆÎ ÂËNH NGHÉA DÆÎ LIÃÛU: – Âënh nghéa caïc thaình pháön dæî liãûu trong cå såí dæî liãûu • NGÄN NGÆÎ THÆÛC THI DÆÎ LIÃÛU: – Sæí duûng dæî liãûu cho caïc æïng duûng • TÆÌ ÂIÃØN TRA CÆÏU DÆÎ LIÃÛU: – Caïc âënh nghéa chuáøn tàõc vãö caïc biãún säú trong cå såí dæî liãûu, caïc thao taïc vãö näüi dung cuía cå såí dæî liãûu 3.20 3.20
 11. HÃÛ THÄÚNG QUAÍN TRË CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU (DBMS) Hãû Hãû âiãö âiãöuu haì haìnnh h Quaín trë cå såí dæî liãûu Hãû Hãû quaí quaínn trë trë Cå såí cå cå såí såí dæî dæî liãû liãûu u dæî liãûu Caï Caïcc chæång chæång trçnh trçnh æïæïn ngg duû duûnng g Tæì âiãøn •Phaït triãøn cå såí dæî liãûu dæî liãûu •Tæång taïc dæî liãûu •Baío trç dæî liãûu •Phaït triãøn æïng duûng 3.21 3.21 DBMS TAÛO MÄÜT CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU THIÃÚ THIÃÚTTKÃÚ KÃÚ KHAÏ KHAÏII QUAÏ QUAÏTT THIÃÚ THIÃÚTTKÃÚ KÃÚ VÁÛ VÁÛTTLYÏ LYÏ •• MÄ MÄHÇNH HÇNHKHAÏ KHAÏIINIÃÛ NIÃÛM M,,HOAÛ HOAÛTT •• MÄ MÄHÇNH HÇNHCUÛ CUÛTHÃØ THÃØTÆÌ TÆÌCAÏ CAÏCC ÂÄÜ ÂÄÜNNGGKINH KINHDOANH DOANH CHUYÃN GIA DÆÎ LIÃÛ U CHUYÃN GIA DÆÎ LIÃÛU •• GÄÜ GÄÜP NHOÏM DÆÎLIÃÛ P NHOÏ M DÆÎ LIÃÛUUBÀÒ BÀÒNNGG •• BIÃØ BIÃØUUÂÄÖ ÂÄÖQUAN QUANHÃÛ HÃÛTHÆÛ THÆÛCC CAÏ CAÏCCHHNAÌ NAÌOO THÃØ THÃØ •• MÄÚ MÄÚIIQUAN QUANHÃÛ HÃÛGIÆÎ GIÆÎAACAÏ CAÏCC •• TIÃU TIÃUCHUÁØ CHUÁØNNHOAÏ HOAÏ YÃÚ U TÄÚ YÃÚU TÄÚ •• PHÁÖ PHÁÖNNCÆÏ CÆÏNNG/PHÁÖ G/PHÁÖNNMÃÖ MÃÖM M •• XAÏ XAÏCCÂËNH ÂËNHNHÆ NHÆCÁÖ CÁÖUUNGÆÅÌ NGÆÅÌII SÆÍ DUÛ N G CUÛ THÃØ CUÛ THÃØ SÆÍ DUÛNG ** ** 3.22 3.22
 12. PHÁN PHÄÚI CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU • TÆÌNG PHÁÖN: phán chia taìi nguyãn dæî liãûu cho mäüt hoàûc vaìi CPU cuû thãø, chàóng haûn, thäng tin khaïch haìng âëa phæång • ÂÄÖNG NHÁÚT: each caïc CPU âæåüc chia seî caïc taìi nguyãn dæî liãûu chung, chàóng haûn, áún loaït tæì caïc baïo caïo chuáøn * 3.23 3.23 NHAÌ QUAÍN TRË CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU • XAÏC ÂËNH & TÄØ CHÆÏC CÁÚU TRUÏC VAÌ NÄÜI DUNG CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU • PHAÏT TRIÃØN QUI TRÇNH BAÍO MÁÛT • PHAÏT TRIÃØN TAÌI NGUYÃN CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU • BAÍO TRÇ HÃÛ THÄÚNG CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU * 3.24 3.24
 13. MÄI TRÆÅÌNG CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU NHAÌ QUAÍN TRË CÄNG NGHÃÛ & DÆÎ LIÃÛU QUAÍN LYÏ CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU HÃÛ THÄÚNG QUAÍN TRË CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU HOAÛCH ÂËNH DÆÎ LIÃÛU & PHÆÅNG PHAÏP MÄ HÇNH NGÆÅÌI SÆÍ HOAÏ DUÛNG 3.25 3.25 CAÏC XU HÆÅÏNG PHAÏT TRIÃØN • PHÁN TÊCH DÆÎ LIÃÛU ÂA CHIÃÖU: Gäüp nhoïm 3D (hay cao hån) âãø læu træî dæî liãûu phæïc taûp • HYPERMEDIA: Caïc nuït liãn kãút chæïa dæî liãûu, âäö hoaû, ám thanh, phim aính, chæång trçnh • XÆÍ LYÏ PHÁN TÊCH TRÆC TUYÃÚN(OLAP): Khaí nàng thæûc hiãûn, phán têch dæî liãûu khäúi læåüng låïn tæì nhiãöu nguäön læûc • LIÃN KÃÚT CÅ SÅÍ DÆÎ LIÃÛU VÅÏI WEB * 3.26 3.26
 14. CAÏC THAÌNH PHÁÖN CUÍA DATAWAREHOUSE DÆÎ LIÃÛU HOAÛT ÂÄÜNG & LËCH SÆÍ DATA WAREHOUSE TRUY XUÁÚT, TRUY NHÁÛP NGUÄÖN DÆÎ CHUYÃØN ÂÄØI & PHÁN TÊCH LIÃÛU BÃN DÆÎ LIÃÛU TRONG QUERIES & THÆ MUÛC REPORTS THÄNG TIN OLAP NGUÄÖN DÆÎ DATA MINING LIÃÛU BÃN NGOAÌI 3.27 3.27 MAÛ MAÛNNG G VIÃÙ VIÃÙNN THÄNG THÄNG 3.28 3.28
 15. VIÃÙN THÄNG & XA LÄÜ THÄNG TIN VIÃÙN THÄNG: TRUYÃÖN THÄNG BÀÒNG PHÆÅNG TIÃÛN ÂIÃÛN TÆÍ TÆÌ KHOAÍNG CAÏCH XA XA LÄÜ THÄNG TIN: VIÃÙN THÄNG KYÎ THUÁÛT SÄÚ TÄÚC ÂÄÜ CAO TRÃN PHAÛM VI QUÄÚC GIA/QUÄÚC TÃÚ ÂÆÅÜC SÆÍ DUÛNG RÄÜNG RAÎI * 3.29 3.29 HÃÛ THÄÚNG VIÃÙN THÄNG Bäü xæí lyï viãùn thäng 4 1 2 3 2 5 Pháö Pháönn mãö mãömm viãù viãùnn thäng thäng PCs, NCs, Kãnh Thiãút bë truyãön thäng Maïy tênh ngoaûi vi 3.30 3.30
 16. Protocols: Phæång thæïc truyãön thäng • Protocol – mäüt táûp håüp caïc qui tàõc vaì trçnh tæû âãø âiãöu khiãøn truyãön thäng qua maûng • Vê duû vãö protocols: – OSI kiãøu kãút näúi liãn thäng hãû thäúng måí theo tiãu chuáøn ISO (täø chæïc tiãu chuáøn quäúc tãú) – TCP/IP (phæång thæïc truyãön dáùn/Internet) 3.31 3.31 Tên hiãûu Analog & Digital Tæång tæû • Soïng liãn tuûc • Truyãön qua hãû thäúng • Giao tiãúp bàòng låìi noïi t • Soïng råìi raûc Säú • Truyãön dæî liãûu säú • Sæí duûng moderm âãø chuyãøn âäøi giæîa tên hiãûu tæång tæût vaì tên Táöng säú = Säú chu kyì trãn giáy hiãûu säú 1 hz = Mäüt chu kyì trong mäüt giáy 3.32 3.32
 17. KÃNH TRUYÃÖN THÄNG PHÆÅNG TIÃÛN ÂÃØ TRUYÃÖN DÁÙN DÆÎ LIÃÛU • DÁY • CAÏP • CAÏP QUANG • SOÏNG VIBA * 3.33 3.33 KÃNH TRUYÃÖN THÄNG • TÄÚC ÂÄÜ TRUYÃÖN DÁÙN: Bit trãn giáy (BPS) or Baud • BÀNG TÁÖNG: Nàng læûc kãnh; chãnh lãûch giæîa táöng säú cao nháút vaì tháúp nháút SOÏNG VIBA * KÃÚT NÄÚI KÃÚT NÄÚI LÃN XUÄÚNG 3.34 3.34
 18. TÄÚC ÂÄÜ & CHI PHÊ PHÆÅNG TIÃÛN TÄÚC ÂÄÜ CHI PHÊ DÁY 300 BPS - 10 MBPS THÁÚP SOÏNG VIBA 256 KBPS - 100 MBPS VÃÛ TINH 256 KBPS - 100 MBPS CAÏP 56 KBPS - 200 MBPS CAÏP QUANG 500 KBPS - 10 GBPS CAO BPS: BITS PER SECOND KBPS: KILOBITS PER SECOND MBPS: MEGABITS PER SECOND GBPS: GIGABITS PER SECOND 3.35 3.35 MÄ HÇNH KÃÚT NÄÚI MAÛNG 3.36 3.36
 19. BÄÜ XÆÍ LYÏ & PHÁÖN MÃÖM MAÛNG VIÃÙN THÄNG BÄÜ XÆÍ LYÏ HÃÛ ÂIÃÖU HAÌNH MAÛNG • Modems • Chæång trçnh âiãöu • Multiplexers khiãøn maûng • Internetwork • Middleware Processors – Switches • Pháön mãöm quaín trë – Routers maûng – Hubs – Gateways • Fire walls 3.37 3.37 MAÛNG NÄÜI BÄÜ (LAN) PC PC PC Dæî liãûu vaì pháön mãöm Maï Maïyy chuí chuí Maïy in PC PC Bäü xæí lyï maûng liãn thäng våïi caïc maûng khaïc 3.38 3.38
 20. MAÛNG DIÃÛN RÄÜNG (WAN) Hãû thäúng maûng coï thãø kãút näúi tæì khoaíng caïch âëa lyï ráút xa thäng qua caïp, vãû tinh, soïng viba • TUYÃÚN CHUYÃØN ÂÄØI: Xaïc âënh läü trçnh cho truyãön dáùn hiãûn taûi • TUYÃÚN CHÈ ÂËNH: Cung cáúp thæåìng xuyãn cho truyãön dáùn khäúi læåüng låïn * 3.39 3.39 MAÛNG KINH DOANH The Internet Router Extranet Fire wall Intranet Server Fire wall Router Intranet Host System Server 3.40 3.40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2