intTypePromotion=1

Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 bằng dịch chiết lá cây thuốc lá trong môi trường HCl 1 M

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
2
download

Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 bằng dịch chiết lá cây thuốc lá trong môi trường HCl 1 M

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nêu lên các kết quả thu được từ các phương pháp khác nhau như phương pháp khối lượng, đo đường cong phân cực, phương pháp tổng trở và SEM chứng tỏ dịch chiết thuốc lá có khả năng hạn chế khả năng ăn mòn thép CT3 trong môi trường HCl 1 M một cách đáng kể. Các kết quả đo đạc cho thấy hiệu quả ức chế ăn mòn thep CT3 trong môi trường này khá tốt, hiệu quả bảo vệ cao nhất đạt được khoảng 74% sau 5h ngâm, sai khác không đáng kể so với chất ức chế hóa học truyền thống urotropin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 bằng dịch chiết lá cây thuốc lá trong môi trường HCl 1 M

T. 49(4) 494-498 THANG8NAM2011<br /> TAP CHI HOA HOC<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> OANH GIA K H A N A N G UC CH^ AN MON THEP CT3<br /> BANG DjCH CHI^T LA C A Y T H U 6 C LA TRONG MOI TRl/aNG HCI 1 M<br /> Truomg Thj Thao', Nguyen Thj Thanh Hoa', Vu Thj Thu Ha^ Le Quoc Hung^<br /> ''Trudng Dgi hgc Khoa hgc, Dgi hgc Thdi Nguyen<br /> ^Vi('n LLda hgc, Vi(m Khoa hgc vd Cdng ngh^ Vi?t nam<br /> Den Tda soan 29-6-2011<br /> <br /> <br /> Abstract<br /> Extracts from Thai Nguyen Tobacco were prepared by extracting dried leave powder using distilled water.<br /> Corrosion inhibition efficiency of CT3 steel was tested in HCI 1 M solution with and without Thai Nguyen tobacco<br /> extracts 2 g/1 at different immersion time. The obtained results of electrochemical measurements showed that the<br /> corrosion rate of CT3 steel in studied solution decreased 74% after 5 hours of immersion. EIS characterization and<br /> morphological characterization (SEM) of the surface of CT3 steel indicated the information of an inhibitor film on the<br /> sample surface. There is an excellent agreement between methods used for corrosion study in this research.<br /> Keywords: Corrosion inhibitor. Thai Nguyen tobacco extract.<br /> <br /> 1. MO DAU Dong thdi, mgt chit ire che an mdn truyfn thdng la<br /> Urotropin dugc diing d ndng do 7 g/1 df lam doi<br /> An mdn kim loai la mdt van df difn ra hang chiing. Vifc khao sat kha nang uc chf cua cac hgp<br /> ngay khdng ehi d Vift Nam ma d trfn toan thf gidi. chit duge do theo thdi gian tir 1 gid dfn 10 ngay<br /> Nen kinh tf eung da tieu hao khdng nhd cho van de bang mdt sd phuong phap khac nhau.<br /> nay vi ehi phi cho vifc thay the vat lifu bj suy giam<br /> chat lugng, ehi phi cho an toan san xuat, chi phf cho 2. THUC NGHIEM<br /> nghien ciiu chf tgo vat lifu mdi, nghien ciru chdng<br /> an mdn,.... Cd nhifu phuang phap dugc sir dyng df 2.1. Dieu che djch chiet va chuan bj dung djch<br /> bao vf kim logi khdi bj an mdn, trong dd sir dyng thir nghiem<br /> chat ire che la mdt phuang phap hifu hieu va df sir<br /> dung cho cac vat lifu lam vifc trong khdng gian hgn La cay thudc la thu hai vao budi sang tgi La Hifn,<br /> ehe. Rat nhifu nghifn ciru gan day trfn thf gidi dang Vd Nhai, Thai Nguyfn vao thang 10. La rura sach,<br /> tap trung vao vifc tim kiem va thir nghifm eae chat phoi khd rdi xay nhd, ngam trong nude cat tgi nhiet<br /> ire che xanh, than thien mdi trudng [1 3, 7, 10] dp phdng, sau 15 gid dem lgc chiet lan 1, phan ba<br /> nham thay the mdt sd chat lie chf truyen thdng dem ngam tifp 15 gid rdi lgc lan 2, phan ba sau do<br /> nhung cd lien quan dfn van de d nhiem mdi trudng. dugc ngam tifp 15 gid rdi dem lgc. Gom ea 3 phan<br /> Cac nghien ciru eua eiing nhdm tac gia eung da chi djch lgc, dem cd each thuy cbo den khi thu dugc cao<br /> ra kha nang ire che an mdn thep trong eae mdi chiet dae sanh. Cao chiet duge boa tan trong dung<br /> trudng khae nhau ciia djeh chift mdt sd logi cay nhu djeh HCI 1 M vdi ndng do 20 g/1 lam dung djch gdc<br /> ehe, ca phe, thude la, bd ket, dude, di, son trau bang each dgt trong be rung sif u am trong 60 phiit.<br /> [4 - 8].,.. Dung djch nghifn ciru (ndng dp 2 g/1) dugc pha tfr<br /> Tiep tue eac ket qua da edng bd, trong nghifn dung djeh goe bing dung djch nen HCI 1 M.<br /> eiiu nay, chiing tdi trinh bay mdt sd ket qua thu dugc<br /> khi nghien ciru kha nang iirc chf an mdn cho thep 2.2. Chuan bj mau<br /> CT3 (Thai Nguyfn) trong mdi trudmg axit HCI 1 M<br /> khi cd va khdng ed mat djch chiet la eay thude la MIU thep Thai Nguyen cd thanh phin 97,5% Fe;<br /> Thai Nguyfn ndng dp 2 g/1. Djeh chiet thude la lam 0,021%C; 0,652%Si; l,630%Mn; 0,197%<br /> chat ue ehe an mdn kim logi da duge nghien cuu (P^S,Co,Cu,Al,Nb,Sn) duge ehe tgo thanh hai dang<br /> tren the gidi [9]. Mue dich eua bai bao nay la diing mau:<br /> ngudn thudc la dja phuomg de khao sat, khi duge ap Mdt la miu trdn dudng kfnh 1 cm dugc che<br /> dung, day la la ngudn chat lie ehe xanh ddi dao, cd thanh difn cgc lam vifc trong cac phep thu nghifm<br /> thf sir dung d quy md Idn vdi gia thanh hgp ly. dien hoa. C?^ •"*'-- -•" ^-'-^- "-= " r i ^^v rf-'r- --ai<br /> 494<br /> TCHH, T. 49(4), 2011 Vu Thi Thu Hd vd cdng sy<br /> <br /> bing giiy nham tii' thd den mjn, rira sgch, tiy diu quanh khoang the Ur ±25 mV, toe dp quet ImV/s),<br /> md thim udt hoan toan roi lam khd trude khi dgt vao do dudng cong phan cue (khoang the -630 mV den<br /> dung djeh nghifn ciiu. 320 mV, toe dp quet 5 mV/s). Tdng trd dien hoa EIS<br /> Hai la mau vudng 5 cm x 5 em x 0,2 em diing dugc tien hanh tren may PAR START 2273 tai Vien<br /> trong thir nghifm theo phuong phap trgng lugng va Khoa hpc Vat lifu, Vien KH&CN Viet Nam vdi he<br /> phan tich be mat sau thdi gian thii' nghiem. Cac miu ba difn cue nhu do dien hda d tren. Che dp do: thdi<br /> nay dugc tay dau md, tay gi hoa hgc, rira sgch, lam gian dn djnh K) phut, do trong dai tin so 10 kHz dSn<br /> khd, bao quan trong binh hut am 24 gid trude khi 5 niHz va 7 difm/deeade. Ky thuat chup SEM dugc<br /> lam vifc. hanh tren may JEOL 6490 ciia Trung tam Danh gia<br /> Hu hdng Vat lieu, Vien Khoa hpc Vat lieu, Vien<br /> 2.3. Do dac KH&CN Viet Nam.<br /> Cac thir nghifm duge tien hanh theo thdi gian<br /> Thir nghiem trpng lupng gom do chfnh xae kfch ngam mau trong dung dich 1 gid, 5 gid, 1 ngay, 3<br /> thudc mau (tfnh dien tfch S) va xac djnh khoi lugng ng_ay, 6 iTgay, 10 ngay. Mdi phep thir nghiem gdm 3<br /> mau bang can 04 sd trirde thir nghifm (m,). Sau mdt mau va lay ket qua trung binh.<br /> thdi gian thir nghifm (t) mau duge lay ra rira sach,<br /> tay gi hoa hpc, lam khd va bao quan trong binh hut 3. KET QUA vA THAO LUAN<br /> am 24 gid trudc khi can xac djnh khdi lupng miu<br /> cdn lgi sau thdi gian thir nghifm (n\). Toe dp an Tir bang 1 ta thay, theo thdi gian, toe dp an mdn<br /> mdn duge xac djnh theo cdng thire: thep ndi ehung giam dan, tuy nhien trong mdi trudng<br /> m - m , axit HCI IM klii ed mat chat ire che (djch chiet la cay<br /> V = —-—- (g/enr.ngay) thudc la Thai Nguyen (DCTla) hoac Urotropin (U))<br /> cac phep do difn hoa duge thgc hifn tren may thi tde dp an mdn giam di dang kf, hieu suit bao ve<br /> PGS-HH5 chf tgo tgi Vifn Hoa hgc, Vifn KH&CN klia cao, dat >S0%, trong do hieu suat bao ve cua<br /> Vift Nam vdi hf ba dien cue: Dien cue lam viec WE DCTla cao nhat dgt dixgc sau thdi gian ngam 6 ngay.<br /> la difn cgc ehe tgo tir thep CT3, difn cue so sanh Kha nang bao ve thep eua DCTla ndi chung tuomg<br /> Ag/AgCI trong KCl bao hoa, difn cue ddi la thep duong vdi U. Khi cd mat chat ire ehe thi toe dp an<br /> khdng gi cd dien tich Idn. Cae phep do bao gom do mdn ciia thep deu tang khi ngam tir 1 ngay den 3 ngay<br /> difn thf mgeh hd (Ur), do dien trd phan cgc (xung sau dd giam klii ngam den 6 rdi 10 ngay.<br /> <br /> Bdng 1: Tdc dp an mdn thep CT3 trong mdi trudng axit HCI 1 M<br /> khi ed va khdng cd mat chat ire ehe theo thdi gian ngam<br /> Thdi gian 1 ngay 3 ngay 6 ngay 10 ngay<br /> Hieu Hieu Hifu<br /> V,b, Hifu V,b, V,b, V,b,<br /> Mdi trudng suat, suat, suat,<br /> g/em^.ngay suat, %) g/cm^.ngay g/cm^.ngay g/em^.ngay<br /> % % %<br /> HCllM 8,2826x10-^ 7,2471x10-^ 1,0686x10"^ 6,7379x10"^<br /> HCI 1 M+DCTla 2,9154x10-^ 96,48 1,3089x10-^ 81,94 2,3882x10"^ 97,77 3,2344x10-^ 95,20<br /> HC11M+U7g/I 3,5416x10"* 95,72 1,4410x10"^ 80,12 1,6770x10-^ 98,43 1,4458x10"^ 97,85<br /> <br /> Bdng 2: Kft qua thir nghifm an mdn thep CT3 theo phuang phap difn boa trong cac mdi trudng khac nhau<br /> 7 T<br /> <br /> Thdi Hifu suat V (Tafel), Hifu suat<br /> Mdi trudng Ur,V R, Q<br /> gian bao vf, R mm/nam bao vf, V<br /> Ih HCI IM -0,4702 131,9393 1,4393<br /> HCllM + DCTlaTN2g/l -0,4775 438,1498 69,89% 4,8408x10"' 66,37%;<br /> HCI IM +Urotropin 7g/l -0,4935 533,3915 75,26% 3,8843x10-' 75,01%;<br /> 5h HCI IM -0,4723 159,2516 8,9179x10-'<br /> HCI lM + DCTlaTN2g/l -0,4931 621,0272 74,36% 3,5779x10-' 59,88%;<br /> % HCI 1M +Urotropin 7g/l -0,4926 838,5103 81,01% 2,8165x10-' 68,75%<br /> 1 HCI IM -0,4691 530,5432 4,3358x10"'<br /> ngay HCIlM + DCTlaTN2g/l -0,4831 1449,1265 63,39% 1,5580x10-' 64,07%<br /> HCI 1M +Urotropin 7g/I -0,4818 1223,1980 56,63% 1,2714x10"' 70,68%<br /> <br /> 495<br /> TCHH, T. 49(4), 2011 Ddnh gid khd ndng ire che dn mon.<br /> <br /> <br /> Thdi Hifu suit V (Tafel), Hifu suit<br /> Mdi trudmg Ur,V R,n<br /> gian bao vf, R mm/nam bao vf, V<br /> 3 HCI IM -0,4829 391,3152 5,5857x10-'<br /> ngay HCI 1 M + DC Tia TN 2g/l -0,4867 1242,0372 68,49% 2,3341x10"' 58,21%<br /> HCI 1 M + Urotropin 7g/l -0,4901 831,5332 52,94% 2,7327x10-' 51,08%<br /> 6 HCI 1 M -0,5111 352,6091 8,0430x10'<br /> ngay HCI 1 M + DC Tia TN 2g/l -0,5073 840,1017 58,03% 2,9921x10-' 62,80%<br /> HCI 1 M + Urotropin 7g/l -0,5104 1078,2257 67,30% 2,4711x10-' 69,28%<br /> 10 HCI 1 M -0,5222 326,0836 8,8176x10'<br /> ngay HCI 1 M + DC Tia TN 2g/l -0,5182 917,9404 64,48% 3,1720x10-' 64,03%<br /> HCI 1 M + Urotropin 7g/l -0,5230 1203,6972 72,91% 1,8915x10' 78,55%<br /> <br /> <br /> H(R)=\ ^"100(%) H(V) = ^Ji-JML\OQ(o/^)<br /> R,uc N<br /> <br /> <br /> <br /> ~:r:^^ _'_ ^<br /> .___ ^^^-^<br /> . . - • - -<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 't<br /> = * - • - •<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ?<br /> 1 "":<br /> VV -IK-'^<br /> <br /> <br /> . \4<br /> •—1 %-u ..^—<br /> <br /> 3<br /> 1<br /> <br /> \ \<br /> '4<br /> 3 2 )<br /> •0 5 -0 45 -OS -0 45<br /> U(V) U
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2