intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Mô phôi động vật thuỷ sản (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

46
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần Mô phôi động vật thuỷ sản (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản) trang bị cho sinh viên kiến thức về: Cấu trúc vi thể các loại mô trong cơ thể động vật như: Biểu mô, liên kết, cơ, thần kinh và cấu tạo vi thể các hệ cơ quan trong cơ thể động vật thuỷ sản. Phần phôi sinh học trang bị những kiến thức đại cương về tế bào sinh dục, quá trình phát triển phôi và ấu trùng của động vật bậc thấp (từ thân mềm) đến động vật có xương sống (như cá và lưỡng thê). Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Mô phôi động vật thuỷ sản (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản)

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y NGUYỄN THU TRANG ĐẶNG THỊ MAI LAN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: MÔ PHÔI ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản) Số tín chỉ: 2 Mã số: AAE221 Thái Nguyên, năm 2017
  2. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Mô phôi Động vật Thuỷ sản - Mã số học phần: AAE221 - Số tín chỉ: 2 - Tính chất: Bắt buộc - Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2. - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Thuỷ sản 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 18 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 6 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 6 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra giữa kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Ngư loại học - Học phần song hành: Sinh hoá, Sinh lý ĐVTS 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: 5.1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức về: Cấu trúc vi thể các loại mô trong cơ thể động vật như: Biểu mô, liên kết, cơ, thần kinh và cấu tạo vi thể các hệ cơ quan trong cơ thể động vật thuỷ sản. Phần phôi sinh học trang bị những kiến thức đại cương về tế bào sinh dục, quá trình phát triển phôi và ấu trùng của động vật bậc thấp (từ thân mềm) đến động vật có xương sống (như cá và lưỡng thê). 5.2. Kỹ năng: Qua môn học sinh viên sẽ giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng, làm cơ sở cho các môn khoa học khác. Nhận biết và phân biệt được cấu trúc vi thể các cơ quan, các giai đoạn phát triển của phôi và ấu trùng ĐVTS. 1
  3. 6. Nội dung kiến thức của học phần: 6.1. Giảng dạy lý thuyết Số Phương pháp TT Nội dung kiến thức tiết giảng dạy CHƯƠNG 1. Biểu mô 1.1 Đặc điểm 1.2 Hình thái, phân loại 1.2.1 Biểu mô phủ Thuyết trình, phát vấn, 1.2.1.1 Biểu mô phủ đơn 2 Th¶o luËn 1.2.1.2 Biểu mô phủ kép 1.2.2 Biểu mô tuyến 1.2.2.1 Tuyến ngoại tiết 1.2.2.2 Tuyến nội tiết 1.3 Sinh lý biểu mô CHƯƠNG 2. Mô liên kết 2.1 Cấu tạo và phân loại 2.2 Máu 2.2.1 Huyết tương 2.2.2 Tế bào máu 2.2.2.1 Hồng cầu 2.2.2.2 Bạch cầu 2.2.2.3 Tiểu cầu 2.3 Mô liên kết thưa 2.3.1 Chất gian bào Thuyết trình, phát vấn 2.3.2 Thành phần tế bào 3 Th¶o luËn 2.4 Mô liên kết dày 2.5 Mô sụn 2.5.1 Sụn trong 2.5.2 Sụn chun 2.5.3 Sụn xơ 2.6 Mô xương 2.6.1 Cấu tạo chung 2.6.2 Các loại xương trong cơ thể 2.6.2.1 Xương xốp 2.6.2.2 Xương chắc CHƯƠNG 3. Mô cơ 3.1. Cơ trơn 2 Thuyết trình, phát vấn 3.2 Cơ vân 3.3 Cơ tim CHƯƠNG 4. Mô thần kinh Thuyết trình, phát vấn 4.1 Nơ ron thần kinh 2 Th¶o luËn 4.2 Synap 2
  4. 4.3 Sợi thần kinh 4.3.1 Sợi thần kinh trần 4.3.2 Sợi thần kinh bọc 4.4 Dây thần kinh 4.5 Đầu và tận cùng thần kinh 4.5.1 Đầu nhận cảm 4.5.1.1 Đầu nhận cảm tự do 4.5.1.2 Thể nhận cảm 4.5.2 Tận cùng vận động 4.6 Thần kinh đệm 4.6.1 Đệm màng ống 4.6.2 Đệm sao 4.6.3 Đệm ít gai 4.6.4 Đệm nhỏ CHƯƠNG 5. Tế bào sinh dục 5.1 Tế bào sinh dục đực 5.1.1 Cấu tạo tinh trùng 5.2.2 Đặc điểm sinh học của tinh trùng 5.2 Tế bào sinh dục cái 5.2.1 Các loại trứng của động vật 5.2.2 Cực của tế bào trứng Phương thức tiếp nhận chất dinh Thuyết trình, phát vấn 5.2.3 dưỡng từ cơ thể mẹ 2 Th¶o luËn 5.2.4 Tính tổ chức của tế bào trứng Thời kỳ phát triển của trứng và tinh 5.3 trùng Ảnh hưởng của các điều kiện ngoại 5.4 cảnh lên quá trình phát sinh và phát triển của tế bào sinh dục 5.4.1 Nhiệt độ 5.4.2 Ánh sáng CHƯƠNG 6. Thụ tinh và trinh sản 6.1 Khái niệm về thụ tinh 6.2 Diễn biến quá trình thụ tinh Sự cần thiết có một lượng lớn tinh 6.2.1 trùng trong quá trình thụ tinh Thuyết trình, phát vấn Sự tiếp xúc giữa tế bào trứng và tinh 2 Th¶o luËn 6.2.2 trùng Sự xâm nhập của tinh trùng vào tế 6.2.3 bào trứng Sự thay đổi của tế bào trứng sau khi 6.2.4 thụ tinh 6.3 Trinh sản 3
  5. CHƯƠNG 7. Phân cắt trứng, phôi nang, phôi vị và lá phôi thứ 3 7.1 Phân cắt trứng 7.1.1 Phân cắt hoàn toàn 7.1.1.1 Phân cắt hoàn toàn đều 7.1.1.2 Phân cắt hoàn toàn không đều 7.1.2 Phân cắt không hoàn toàn 7.1.2.1 Phân cắt dạng đĩa 7.1.2.2 Phân cắt bề mặt 7.1.3 Tốc độ phân cắt 7.2 Phôi nang 7.2.1 Phôi nang có xoang 7.2.2 Phôi nang hai cực 7.2.3 Phôi nang dạng đĩa 7.2.4 Phôi nang đặc 2 7.2.5 Chu phôi nang Thuyết trình, phát vấn 7.2.6 Phôi nang dạng bóng Th¶o luËn 7.3 Phôi vị 7.3.1 Phương thức lõm vào 7.3.2 Phương thức di nhập 7.3.3 Phương thức phân thành 7.3.4 Phương thức phát triển bề mặt Nguyên nhân của quá trình hình 7.3.5 thành phôi vị Một số dẫn liệu hoá học trong quá 7.3.6 trình hình thành phôi vị 7.4 Sự hình thành lá phôi thứ 3 7.4.1 Phương thức gấp nếp 7.4.2 Phương thức đoạn bào CHƯƠNG 8. Sự phát triển của các lá phôi 8.1 Sự phát triển của ngoại bì 8.1.1 Hệ thần kinh 8.2.2 Các cơ quan cảm giác đặc biệt 8.2.2.1 Cơ quan khứu giác 2 Thuyết trình, phát vấn 8.2.2.2 Cơ quan thính giác 8.2.2.3 Cơ quan thị giác 8.2 Sự phát triển của nội bì ruột 8.3 Sự phát triển của trung bì 8.3.1 Phát triển của thể tiết 8.3.2 Phát triển của tấm bên 4
  6. 8.3.3 Phát triển của đốt nguyên thận 8.3.4 Phát triển của mạch máu và tim Phát triển của tuyến sinh dục và biệt 8.3.5 hoá giới tính CHƯƠNG 9. Sự phát triển của động vật thân mềm 2 Thuyết trình, phát vấn, Đặc điểm chung của quá trình phát 9.1 thảo luận triển động vật thân mềm 9.2 Sự phát triển của Vẹm Mytilus CHƯƠNG 10. Phát triển của Giáp xác Thuyết trình, phát vấn, 2 10.1 Phát triển của Tôm he th¶o luËn 10.2 Phát triển của cua CHƯƠNG 11. Phát triển của cá xương 11.1 Tuyến sinh dục và tế bào sinh dục 2 Th¶o luËn 11.2 Quá trình phát triển phôi Ảnh hưởng của một số yếu tố ngoại 11.3 cảnh đến thời kỳ phát triển phôi CHƯƠNG 12. Phát triển của lưỡng thê 12.1 Đặc điểm cấu tạo của trứng 12.2 Thụ tinh và phân cắt trứng Thuyết trình, phát vấn 12.3 Phôi nang và phôi vị 1 Th¶o luËn Phôi thần kinh và tạo thành các cơ 12.4 quan cảm giác 12.5 Giai đoạn nở 12.6 Ấu thể và biến thái 6.2. Các bài thực hành Số Phương pháp Tên bài Nội dung thực hành tiết thực hành - Quan sát một số loại tổ Quan s¸t tiªu b¶n Bài 1. chức: Biểu mô, cơ, liên 2 d-íi kÝnh hiÓn vi, kết và thần kinh so s¸nh, vÏ h×nh. - Quan s¸t tiªu b¶n c¬ Quan s¸t tiªu b¶n Bài 2. quan tiªu ho¸, h« hÊp, tiÕt 2 d-íi kÝnh hiÓn vi, niÖu, sinh dôc so s¸nh, vÏ h×nh. Thu thËp ph«i vµ - Quan s¸t ph«i vµ Êu Bài 3. 2 Êu trïng §VTS ®Ó trïng §VTS quan s¸t 5
  7. 7. Tài liệu học tập: 1. Nguyễn Thu Trang, Phạm Thị Hiền Lương (2016), Mô phôi động vật thủy sản (Giáo trình nội bộ), Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 8. Tài liệu tham khảo: STT ISBD Tài liệu tham khảo Lương Thị Hồng Vân (2010), Tế bào học, Nxb ĐH Quốc gia 1 1496 Hà Nội. 2 3287 Thái Duy Ninh (1996), Tế bào học, Nxb Giáo dục Hà Nội. Phạm Thị Hiền Lương, Phan Đình Thắm (2009), Tổ chức và 3 1515 phôi thai học, NXB Nông Nghiệp Hà Nội. Đặng Quang Nam (2002), Giải phẫu vật nuôi, Nxb Nông 4 1324 Nghiệp Hà Nội. Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn (2006), Sinh lý học vật nuôi, 5 1482 Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Nguyễn Thu Trang Khoa Chăn nuôi Thú y Thạc sỹ, GV 2 Đặng Thị Mai lan Khoa Chăn nuôi Thú y Thạc sỹ, GV Thái Nguyên, ngày 18 tháng 3 năm 2017 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên TS. Nguyễn Văn Sửu ThS. Nguyễn Thu Trang 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2