intTypePromotion=1

Đề tài " QUY TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH "

Chia sẻ: Lê Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
1.069
lượt xem
279
download

Đề tài " QUY TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trái đất từ lâu vẫn còn là một điều bí ẩn đối với con ngời, do đó việc nghiên cứu và tìm hiểu về Trái đất đã đợc tiến hành từ rất sớm cùng với sự xuất hiện của các ngành khoa học về Trái đất nhTr ắc địa, Địa chất, Mỏ…các ngành khoa học này có sự liên hệ mật thiết với nhau và mỗi khoa học đều có vị trí rất quan trọng. Trắc địa là một trong những ngành khoa học về trái đất, nó chủ yếu nghiên cứu về hình dạng, kích thớc và bề mặt của Trái đất. Đó là các công tác nhđ o đạc mặt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " QUY TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH "

 1. Đồ án tốt nghiệp Đề tài QUY TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 2. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Tr¸i ®Êt tõ l©u vÉn cßn lµ mét ®iÒu bÝ Èn ®èi víi con ng­êi, do ®ã viÖc nghiªn cøu vµ t×m hiÓu vÒ Tr¸i ®Êt ®· ®­îc tiÕn hµnh tõ rÊt sím cïng víi sù xuÊt hiÖn cña c¸c ngµnh khoa häc vÒ Tr¸i ®Êt nh­ Tr¾c ®Þa, §Þa chÊt, Má…c¸c ngµnh khoa häc nµy cã sù liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau vµ mçi khoa häc ®Òu cã vÞ trÝ rÊt quan träng. Tr¾c ®Þa lµ mét trong nh÷ng ngµnh khoa häc vÒ tr¸i ®Êt, nã chñ yÕu nghiªn cøu vÒ h×nh d¹ng, kÝch th­íc vµ bÒ mÆt cña Tr¸i ®Êt. §ã lµ c¸c c«ng t¸c nh­ ®o ®¹c mÆt ®Êt, tÝnh to¸n xö lý sè liÖu nh»m ®­a ra ®­îc h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc thùc cña Tr¸i ®Êt. NhiÖm vô quan träng nhÊt cña ngµnh Tr¾c ®Þa ®ã lµ biÓu diÔn bÒ mÆt Tr¸i ®Êt lªn b¶n ®å c¸c lo¹i víi tû lÖ kh¸c nhau nh»m phôc vô cho c¸c ngµnh nh­ : X©y dùng c«ng tr×nh, qu¶n lý ®Êt ®ai vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt kh¸c. ThiÕu b¶n ®å chóng ta kh«ng thÓ cã ®­îc c¸i nh×n tæng thÓ ®Ó x©y dùng thµnh phè, ®­êng x¸, ®ª ®Ëp, hÖ thèng t­íi tiªu, kh«ng thÓ quy ho¹ch ®­îc sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, Tr¾c ®Þa ngµy nay ®· cã nh÷ng c«ng nghÖ ®o ®¹c rÊt hiÖn ®¹i víi c¸c lo¹i m¸y mãc cho ®é chÝnh x¸c cao cã kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ thu thËp sè liÖu vµ sö lý kÕt qu¶ sau ®o ®¹c, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n trong c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å. §Æc biÖt viÖc øng dông hÖ thèng ®Þnh vÞ toµn cÇu GPS, hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý GIS vµ c¸c phÇn mÒm T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 3. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp chuyªn dông cho viÖc thµnh lËp b¶n ®å sè ®· më ra mét c«ng nghÖ míi cho ®o ®¹c vµ thµnh lËp b¶n ®å. ë ViÖt Nam c«ng nghÖ thµnh lËp b¶n ®å còng ®· ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ, nhiÒu phÇn mÒm dïng cho viÖc thµnh lËp b¶n ®å ®­îc ¸p dông nh­ SDR (Mü), SURFER (Ph¸p), AMMS (NguyÔn ThÕ ThËn-ViÖt Nam ), ITR ( Hungari)…Tuy nhiªn viÖc ¸p dông nhiÒu phÇn mÒm nh­ vËy sÏ t¹o ra khã kh¨n cho viÖc qu¶n lý sè liÖu. HÖ thèng phÇn mÒm FAMIS_CADDB dïng cho viÖc thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ qu¶n lÝ hå s¬ ®Þa chÝnh ®­îc Tæng côc §Þa chÝnh ban hµnh n¨m 1998 vµ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c së ®Þa chÝnh trong toµn quèc nh»m thèng nhÊt c«ng nghÖ vµ chuÈn ho¸ sè liÖu ®Ó thuËn tiÖn h¬n trong viÖc qu¶n lý. §å ¸n tèt nghiÖp nµy bao gåm mét sè quy tr×nh thµnh lËp b¶n ®Þa chÝnh ®ang ®­îc sö dông nhiÒu ë viÖt Nam, nh÷ng nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng phÇn mÒm FAMIS_CADDB vµ ¸p dông thùc tÕ khu vùc tr­êng ®¹i häc Má - §Þa ChÊt. Do thêi gian vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n cña em kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña ThÇy C« Gi¸o vµ c¸c b¹n. Qua ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong khoa Tr¾c §Þa ®· chØ b¶o gióp ®ì em, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thu H­¬ng ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em hoµn thµnh tèt ®å ¸n tèt nghiÖp nµy. Sinh Viªn thùc hiÖn: T¹ Huy C­êng T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 4. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Ch­¬ng 1: Kh¸i qu¸t vÒ b¶n ®å ®Þa chÝnh I-1 Kh¸i niÖm b¶n ®å ®Þa chÝnh. B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ b¶n ®å chuyªn nghµnh vÒ ®Êt ®ai ®­îc thµnh lËp trªn T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 5. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp ph¹m vi réng lín theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¬ së tõ x·, ph­êng, thÞ trÊn ®Õn c¸c thµnh phè lín trong c¶ n­íc víi c¸c tû lÖ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000. Trªn b¶n ®å thÓ hiÖn chÝnh x¸c vÞ trÝ, ranh giíi, diÖn tÝch vµ mét sè th«ng tin ®Þa chÝnh cña tõng thöa ®Êt, tõng vïng ®¬n vÞ hµnh chÝnh ®Þa ph­¬ng nhÊt ®Þnh. B¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc x©y dùng trªn c¬ së kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ ngµy cµng hiÖn ®¹i, nã lu«n ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kh«ng gian cña ®Êt ®ai, phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt. B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së: §ã lµ tªn gäi chung cho b¶n ®å gèc ®o vÏ b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p ®o vÏ ngoµi thùc ®Þa, ®o vÏ b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p cã sö dông ¶nh hµng kh«ng kÕt hîp víi ®o vÏ bæ xung ngoµi thùc ®Þa hay ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së biªn tËp, biªn vÏ tõ tê b¶n ®å ®Þa h×nh cïng tû lÖ. B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së ®­îc ®o vÏ kÝn ranh giíi hµnh chÝnh vµ kÝn m¶nh b¶n ®å. B¶n ®å ®Þa chÝnh: §ã lµ tªn gäi cña b¶n ®å biªn tËp, biªn vÏ tõ b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së theo tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¬ së x·, ph­êng, thÞ trÊn (gäi chung lµ cÊp x·) ®­îc ®o vÏ bæ sung ®Ó vÏ trän c¸c thöa ®Êt, x¸c ®Þnh c¸c lo¹i ®Êt theo chØ tiªu thèng kª cña tõng chñ sö dông ®Êt trong tõng m¶n b¶n ®å vµ ®­îc hoµn chØnh phï hîp víi sè liÖu trong hå s¬ ®Þa chÝnh. B¶n ®å ®Þa chÝnh cã tû lÖ lín vµ ph¹m vi ®o vÏ réng kh¾p mäi n¬i trªn toµn quèc vµ th­êng xuyªn ®­îc cËp nhËt nh÷ng sù kiÖn biÕn ®éng hîp ph¸p cña ®Êt, cho ta cËp nhËt hµng ngµy hoÆc ®Þnh k×. T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 6. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp I-2 Môc ®Ých viÖc x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh. Trong x· héi hiÖn ®¹i viÖc qu¶n lý ®Êt ®ai ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng v× nã lµ c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch sö dông ®Êt sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. ViÖc thµnh lËp c¸c b¶n ®å ®Þa chÝnh dùa trªn nh÷ng môc ®Ých c¬ b¶n sau: - Phôc vô cho c«ng t¸c giao ®Êt, thu håi ®Êt vµ kiÓm tra nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. Gióp c«ng t¸c ®¨ng ký vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. - Phôc vô c«ng t¸c x¸c ®Þnh vµ thu c¸c lo¹i thuÕ cã liªn quan tíi ®Êt: thuÕ sö dông ®Êt vµ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt... - B¶n ®å ®Þa chÝnh gióp viÖc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, c¶i t¹o ®Êt, quy ho¹ch giao th«ng, thuû lîi, d©n c­, c«ng céng... Vµ cßn lµ tµi liÖu ph¸p lý vµ gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt còng nh­ viÖc mua b¸n chuyÓn nh­îng, kÕ thõa, thuÕ chÊp cho thuª quyÒn sö dông ®Êt.. I-3 Néi dung cña b¶n ®å ®Þa chÝnh 1- §iÓm khèng chÕ täa ®é vµ ®é cao Trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÓm khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao nhµ n­íc, l­íi ®Þa chÝnh cÊp I, II vµ c¸c ®iÓm mèc l­íi khèng chÕ ®o vÏ. C¸c ®iÓm nµy ph¶i ®­îc thÓ hiÖn víi ®é chÝnh x¸c 0.1 mm trªn b¶n ®å. 2- §Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp ThÓ hiÖn chÝnh x¸c ®­êng ®Þa giíi quèc gia, ®Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp TØnh, HuyÖn, X·, c¸c mèc giíi hµnh chÝnh. C¸c ®­êng ®Þa giíi ®Òu phï hîp víi T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 7. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp hå s¬ ®Þa giíi ®ang ®­îc l­u tr÷ trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc. 3- Ranh giíi thöa ®Êt Thöa ®Êt lµ yÕu tè c¬ b¶n cña b¶n ®å ®Þa chÝnh. Ranh giíi thöa ®Êt ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å b»ng ®­êng viÒn khÐp kÝn d¹ng ®­êng gÊp khóc hoÆc ®­êng cong.VÞ trÝ thöa ®Êt ®­îc ®o vÏ chÝnh x¸c c¸c ®iÓm ®Æc tr­ng cña thöa nh­ ®iÓm gãc thöa, ®iÓm ngoÆt, ®iÓm cong cña ®­êng biªn. Mçi thöa ®­îc thÓ hiÖn ®ñ ba yÕu tè lµ sè thø tù cña thöa, diÖn tÝch vµ ph©n lo¹i ®Êt theo môc ®Ých sö dông 4- Lo¹i ®Êt Cã n¨m lo¹i ®Êt chÝnh ®­îc ph©n lo¹i ®Õn tõng thöa, tõng lo¹i chi tiÕt lµ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ®Êt chuyªn dïng, ®Êt ë vµ ®Êt ch­a sö dông. 5- C«ng tr×nh sö dông trªn ®Êt Khi ®o vÏ b¶n ®å tû lÖ lín th× trªn tõng thöa ®Êt cßn thÓ hiÖn chÝnh x¸c ranh giíi, tÝnh chÊt cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cè ®Þnh cã trªn thöa nh­ nhµ ë, tr­êng häc…C¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc x¸c ®Þnh theo mÐp t­êng phÝa ngoµi. Trªn vÞ trÝ c«ng tr×nh cßn thÓ hiÖn tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh nh­ g¹ch, gç, nhµ nhiÒu tÇng… 6- Ranh giíi sö dông ®Êt Trªn b¶n ®å thÓ hiÖn râ ranh giíi cña c¸c khu d©n c­, l·nh thæ sö dông ®Êt cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc x· héi, cña tõng hé c¸ nh©n 7- HÖ thèng giao th«ng B¶n ®å ®Þa chÝnh thÓ hiÖn tÊt c¶ c¸c lo¹i ®­êng s¾t, ®­êng bé, ®­êng lµng, T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 8. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp ®­êng phè… §o vÏ chÝnh x¸c vÞ trÝ tim ®­êng mÆt ®­êng, chØ giíi ®­êng, c¸c c«ng tr×nh cã trªn ®­êng vµ tÝnh chÊt cña con ®­êng. Giíi h¹n thÓ hiÖn hÖ thèng giao th«ng lµ ch©n ®­êng. 8- M¹ng l­íi thuû v¨n HÖ thèng ao, m­¬ng, s«ng ngßi…®­îc ®o vÏ theo møc n­íc cao nhÊt hay møc n­íc t¹i thêi ®iÓm ®o. Trong khu d©n c­ ®­îc thÓ hiÖn chÝnh x¸c c¸c r·nh tho¸t n­íc c«ng céng, s«ng ngßi ®­îc ghi chó tªn riªng vµ h­íng dßng n­íc ch¶y. M­¬ng lín h¬n 0.5 mm trªn b¶n ®å ®­îc vÏ 2 nÐt, nÕu ®é réng nhá h¬n 0.5 mm trªn b¶n ®å th× vÏ theo ®­êng tim cña nã. 9- §Þa vËt quan träng Trªn b¶n ®å thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®Þa vËt quan träng mang ý nghÜa ®Þnh h­íng. 10- Mèc quy ho¹ch Trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh thÓ hiÖn ®Çy ®ñ mèc quy ho¹ch, chØ giíi quy ho¹ch, hµnh lang ®­êng giao th«ng… 11- D¸ng ®Êt Khi ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh ë nh÷ng vïng cã ®Þa h×nh ®Æc biÖt th× d¸ng ®Êt ®­îc thÓ hiÖn b»ng ®­êng ®ång møc hoÆc ghi chó ®é cao. I-4 TØ lÖ cña b¶n ®å ®Þa chÝnh: B¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc thµnh lËp theo tû lÖ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 9. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp 1:5000, 1:10000, 1:25000. ViÖc lùa chän tû lÖ cho tê b¶n ®å ®Þa chÝnh c¨n cø vµo c¸c yÕu tè c¬ b¶n sau. - Khu vùc ®o vÏ, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, møc ®ä khã kh¨n ®Þa h×nh, tÝnh chÊt quy ho¹ch cña vïng ®Êt vµ t¹p qu¸n sö dông ®Êt kh¸c nhau nªn diÖn tÝch thöa ®Êt cïng lo¹i ë c¸c vïng kh¸c nhau còng thay ®æi ®¸ng kÓ. - MËt ®é thöa trªn mét ha: MËt ®é cµng lín ph¶i vÏ tû lÖ lín h¬n. - Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c b¶n ®å lµ yÕu tè quan träng ®Ó chän tû lÖ b¶n ®å. Muèn thÓ hiÖn ®­îc chÝnh x¸c diÖn tÝch ®Õn 0.1m2 th× ph¶i vÏ ë tû lÖ 1:5000. - Kh¶ n¨ng kinh tÕ kÜ thuËt cña ®¬n vÞ lµ yÕu tè cÇn tÝnh ®Õn v× khi ®o vÏ tû lÖ cµng lín th× chi phÝ cµng lín h¬n. - Yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, tr×nh ®ä qu¶n lý vµ sö dông ®Êt cña mçi ®¹i ph­¬ng. C¬ b¶n cho viÖc lùa chän tû lÖ b¶n ®å: Lo¹i ®Êt Khu vùc ®o vÏ Tû lÖ b¶n ®å §Êt ë §« thÞ lín, thÞ x·, thÞ trÊn 1/200, 1/500, §Êt n«ng nghiÖp §ång b»ng B¾c Bé, Nam Bé 1/1000, 1/2000, 1/5000 §Êt l©m nghiÖp §åi nói 1/5000, 1/10000 §Êt ch­a sö dông Nói cao 1/10000, 1/25000 I-5 PhÐp chiÕu vµ hÖ to¹ ®ä ®Þa chÝnh: T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 10. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý ®Êt ®ai, ®Æc biÖt lµ khi sö dông hÖ thèng th«ng tin ®Êt ®ai, b¶n ®å ®Þa chÝnh trªn toµn l·nh thæ, ph¶i lµ mét hÖ thèng, thèng nhÊt vÒ c¬ së to¸n häc vµ ®é chÝnh x¸c. VËy ph¶i x©y dùng l­íi to¹ ®é thèng nhÊt vµ chän hÖ quy chiÕu gi¶m ¶nh h­ëng tèi thiÓu c¸c sai sè khi thµnh lËp b¶n ®å. Tr­íc n¨m 2000 chóng ta sö dông phÐp chiÕu Gauss-Kruger víi hÖ to¹ ®é vµ ®é cao nhµ n­íc. §Ó liªn kÕt t­ liÖu víi quèc tÕ vµ øng dông triÖt ®Ó ­u thÕ cña c«ng nghÖ GPS, Tæng côc §Þa ChÝnh ®· x©y dùng hÖ quy chiÕu vµ hÖ to¹ ®é quèc gia VN - 2000 vµ ®· ®­îc thñ t­íng chÝnh phñ phª duyÖt ngµy 15-7-2000. I-6 Chia m¶nh ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa chÝnh: Quy ph¹m ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh ë mçi thêi k× kh¸c nhau ®· ®­a ra nhiÒu ph­¬ng ph¸p chia m¶nh vµ ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa chÝnh, mçi ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau ch­a thèng nhÊt trªn toµn quèc. HiÖn theo quy ph¹m ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh ban hµnh th¸ng 3 n¨m 2000 ta cã hai ph­¬ng ph¸p chia m¶nh ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa chÝnh: * Ph­¬ng ph¸p chia m¶nh ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa chÝnh theo « h×nh vu«ng to¹ ®é th¼ng gãc. * Ph­¬ng ph¸p chia m¶nh ®¸nh sè b¶n ®å ®Þa chÝnh theo to¹ ®é dÞa lý. C¸c tê b¶n ®å tû lÖ lín sÏ ®­îc ph©n bè nhá tõ tê b¶n ®å tû lÖ 1:25000. - B¶n ®å 1:25000: Dùa theo h×nh ch÷a nhËt giíi h¹n khu ®o vµ kinh tuyÕn trôc cña tØnh chia khu T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 11. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp ®o thµnh c¸c « vu«ng cã kÝch th­íc thùc tÕ 12x12 Km ®­êng chia m¶nh cã to¹ ®é X chia hÕt cho 3. KÝch th­íc b¶n vÏ lµ 48x48 cm t­¬ng øng víi diÖn tÝch ®o vÏ lµ 14400 ha. Sè hiÖu tê b¶n ®å tû lÖ 1:25000 gåm 8 ch÷ sè: Hai sè ®Çu lµ 25, tiÕp theo g¹ch ngang (-), ba sè tiÕp theo lµ sè ch½n km to¹ ®é X, ba sè sau cïng lµ ch½n to¹ ®é Y cña ®iÓm gãc T©y- B¾c cña tê b¶n ®å. - B¶n ®å 1:10000: LÊy tê b¶n ®å 1:25000 lµm c¬ së chia thµnh 4 « vu«ng cã kÝch th­íc thùc tÕ 6x6 Km t­¬ng øng víi mét m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:10000. KÝch th­íc khung trong cña tê b¶n ®å lµ 60x60 cm t­¬ng øng víi diÖn tÝch ®o vÏ lµ 3600 ha. Sè hiÖu tê b¶n ®å tû lÖ 1:10000 ®¸nh theo nguyªn t¾c cña tê 1:25000 thay sè 25 thµnh sè 10. - B¶n ®å 1:5000: LÊy tê b¶n ®å 1:10000 lµm c¬ së chia thµnh 4 « vu«ng cã kÝch th­íc thùc tÕ 3x3 Km t­¬ng øng víi mét m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:5000. KÝch th­íc khung trong cña tê b¶n ®å lµ 60x60 cm t­¬ng øng víi diÖn tÝch ®o vÏ lµ 900 ha. Sè hiÖu tê b¶n ®å tû lÖ 1:5000 chØ cã s¸u sè ®ã lµ to¹ ®é ch½n Km cña gãc T©y- B¾c cña tê b¶n ®å tØ lÖ 1:5000. - B¶n ®å 1:2000: LÊy tê b¶n ®å 1:5000 lµm c¬ së chia thµnh 9 « vu«ng cã kÝch th­íc thùc tÕ 1x1 Km t­¬ng øng víi mét m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:2000. KÝch th­íc khung trong cña tê b¶n ®å lµ 50x50 cm t­¬ng øng víi diÖn tÝch ®o vÏ lµ 100 ha. T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 12. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp C¸c « vu«ng ®­îc ®¸nh sè b»ng ch÷ sè ¶rËp tõ 1-9 theo nguyªn t¾c tõ tr¸i sang ph¶i tõ trªn xuèng d­íi. Sè hiÖu tê b¶n ®å tû lÖ 1:2000 lµ sè hiÖu cña tê b¶n ®å tû lÖ 1:5000 thªm g¹ch ngang (-) vµ sè hiÖu « vu«ng. - B¶n ®å 1:1000: LÊy tê b¶n ®å 1:2000 lµm c¬ së chia thµnh 4 « vu«ng cã kÝch th­íc thùc tÕ 500x500 m t­¬ng øng víi mét m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:1000. KÝch th­íc khung trong cña tê b¶n ®å lµ 50x50 cm t­¬ng øng víi diÖn tÝch ®o vÏ lµ 50 ha. C¸c « vu«ng ®­îc ®¸nh sè b»ng ch÷ c¸c ch÷ c¸i a, b, c... theo nguyªn t¾c tõ tr¸i sang ph¶i tõ trªn xuèng d­íi. Sè hiÖu tê b¶n ®å tû lÖ 1:1000 lµ sè hiÖu cña tê b¶n ®å tû lÖ 1:2000 thªm g¹ch ngang (-) vµ sè hiÖu « vu«ng. - B¶n ®å 1:500: LÊy tê b¶n ®å 1:2000 lµm c¬ së chia thµnh 16 « vu«ng cã kÝch th­íc thùc tÕ 250x250 m t­¬ng øng víi mét m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:500. KÝch th­íc khung trong cña tê b¶n ®å lµ 50x50 cm t­¬ng øng víi diÖn tÝch ®o vÏ lµ 6.25 ha. C¸c « vu«ng ®­îc ®¸nh sè b»ng ch÷ sè ¶rËp tõ 1-16 theo nguyªn t¾c tõ tr¸i sang ph¶i tõ trªn xuèng d­íi. Sè hiÖu tê b¶n ®å tû lÖ 1:500 lµ sè hiÖu cña tê b¶n ®å tû lÖ 1:2000 thªm g¹ch ngang (-) vµ sè hiÖu « vu«ng trong ngoÆc ®¬n. Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt cÇn ®o vÏ b¶n ®å tû lÖ 1:200 th× lÊy tê b¶n ®å 1:2000 lµm c¬ së chia thµnh 100 « vu«ng ®¸nh sè ¶rËp tõ 1-100 theo nguyªn t¾c tõ tr¸i sang ph¶i tõ trªn xuèng d­íi. Sè hiÖu tê b¶n ®å tû lÖ 1:200 lµ sè hiÖu cña T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 13. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp tê b¶n ®å tû lÖ 1:2000 thªm g¹ch ngang (-) vµ sè hiÖu « vu«ng. I-7 Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c b¶n ®å ®Þa chÝnh: YÕu tè c¬ b¶n cÇn qu¶n lý ®èi víi ®Êt ®ai ®ã lµ vÞ trÝ, kÝch th­íc vµ diÖn tÝch c¸c thöa ®Êt. C¸c yÕu tè nµy ®­îc ®o ®¹c vµ thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh. §é chÝnh x¸c c¸c yÕu tè nµy phô thuéc vµo kÕt qu¶ ®o, ®é chÝnh x¸c thÓ hiÖn b¶n ®å vµ ®é chÝnh x¸c khi tÝnh diÖn tÝch b¶n ®å. Nªn trong hÖ thèng b¶n ®å ng­êi ta ph¶i nghiªn cøu nh÷ng quy ®Þnh, h¹n sai c¬ b¶n cña b¶n ®å gäi lµ ®é chÝnh x¸c khi thµnh lËp b¶n ®å: I.7.1 §é chÝnh x¸c ®iÓm khèng chÕ ®o vÏ: Khi ®o vÏ b¶n ®å ®¹i chÝnh theo ph­¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp ngoµi thùc ®Þa ph¶i x©y dùng l­íi khèng chÕ ®o vÏ thùc ®Þa, cßn khi sö dông ¶nh hµng kh«ng ph¶i t¨ng dµy khèng chÕ ¶nh. Trong quy ph¹m ban hµnh th¸ng 3-2000 quy ®Þnh "sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ mÆt b»ng cña ®iÓm ®o vÏ sau b×nh sai so víi ®iÓm khèng chÕ nhµ n­íc gÇn nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 0,1 mm tÝnh theo tû lÖ b¶n ®å thµnh lËp". - ë vïng Èn khuÊt sai sè quy ®Þnh kh«ng v­ît qu¸ 0,15 mm. - ë vïng ®« thÞ sai sè quy ®Þnh kh«ng v­ît qu¸ 6 mm. T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 14. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Sai sè trung ph­¬ng ®é cao cña ®iÓm khèng chÕ ®o vÏ sau b×nh sai víi ®iÓm ®é cao mhµ n­íc gÇn nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 1/10 kho¶ng cao ®Òu ®­êng b×nh ®é c¬ b¶n. I.7.2 §é chÝnh x¸c ®iÓm chi tiÕt: VÒ ®é chÝnh x¸c ®o vÏ chi tiÕt, quy ph¹m quy ®Þnh nh­ sau: " Sai sè trung b×nh vÞ trÝ mÆt b»ng cña c¸c ®iÓm l­íi khèng chÕ ®o vÏ gÇn nhÊt kh«ng ®­îc lín h¬n 0,5 mm trªn b¶n ®å, ®èi víi c¸c ®Þa vËt cßn l¹i kh«ng v­ît qu¸ 0,7 mm" " Sai sè t­¬ng hç gi÷a c¸c ranh giíi thöa ®Êt, gi÷a c¸c ®iÓm trªn cïng ranh giíi thöa ®Êt, sai sè ®é dµi c¹nh thöa ®Êt kh«ng v­ît qu¸ 0,4 mm trªn b¶n ®å" I.7.3 §é chÝnh x¸c tÝnh diÖn tÝch: DiÖn tÝch thöa ®Êt ®­îc tÝnh chÝnh x¸c ®Õn mÐt vu«ng, khu vùc ®« thÞ tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 0,1m2. DiÖn tÝch thöa ®Êt ®­îc tÝnh hai lÇn, ®é chªnh kÕt qu¶ tÝnh diÖn tÝch phô thuéc vµo tû lÖ b¶n ®å vµ diÖn tÝch thöa. T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 15. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp ch­¬ng 2: Mét sè quy tr×nh thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh II.1 Quy tr×nh chung thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 16. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp S¬ ®å c«ng nghÖ : X©y dùng ph­¬ng ¸n ®o ®¹c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh Thµnh lËp l­íi ®Þa ChuÈn bÞ b¶n vÏ vµ c¸c chÝnh c¸c cÊp t­ liÖu liªn quan §o vÏ chi tiÕt ngo¹i nghiÖp Tu chØnh tiÕp biªn b¶n vÏ Lªn mùc b¶n ®å ®Þa chÝnh gèc ,®¸nh sè thöa ,tÝnh diÖn tÝch LËp hå s¬ kü thuËt thöa ®Êt Giao diÖn tÝch thöa ®Êt Biªn tËp b¶n ®å In ,nh©n b¶n cho c¸c chñ sö dông ®Þa chÝnh §¨ng ký thèng kª,cÊp giÊy chøng nhËn QSD§ T¹ Huy C­êng Hoµn thiÖn b¶n ®å vµ hå s¬ ®Þa chÝnh ,ký c«ng nhËn L­u tr÷ ,sö dông Cao §¼ng A_K49
 17. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Tõ quy tr×nh trªn ta thÊy c¸c c«ng ®o¹n tõ lËp l­íi khèng chÕ ®Þa chÝnh, l­íi khèng chÕ ®o vÏ chi tiÕt, lËp hå s¬ kü thuËt thöa ®Êt ®Õn biªn tËp b¶n ®å ®Þa chÝnh gèc ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu ngoµi thùc ®Þa. C¸c c«ng ®o¹n tõ biªn tËp b¶n ®å ®Þa chÝnh, in b¶n ®å sÏ ®­îc thùc hiÖn trong c¸c xÝ nghiÖp b¶n ®å. C«ng viÖc ®¨ng ký thèng kª cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, chØnh söa vµ l­u gi÷ hå s¬ ®Þa chÝnh lµ do nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®Þa chÝnh thùc hiÖn. B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ bé b¶n ®å ®· ®­îc biªn tËp tõ bé b¶n ®å gèc ®o vÏ. §Ó tiÕn hµnh thµnh lËp bé b¶n ®å gèc ®o vÏ cÇn tiÕn hµnh ®o ®¹c ngoµi thùc ®Þa hiÖn nay ë ViÖt Nam ta ®ang ¸p dông mét sè ph­¬ng ph¸p chÝnh nh­ : - Ph­¬ng ph¸p bµn ®¹c. - Ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c. - Ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh hµng kh«ng kÕt hîp víi ®o vÏ ë thùc ®Þa. - Ph­¬ng ph¸p sö dông c«ng nghÖ sè. T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 18. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp II.2 Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c. Ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c lµ ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n dïng ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh tû lÖ lín khu vùc d©n c­ ®« thÞ ®«ng ®óc thöa ®Êt nhá bÞ che khuÊt nhiÒu. B¶n chÊt cña ph­¬ng ph¸p lµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña c¸c ®iÓm chi tiÕt so víi ®iÓm khèng chÕ ®o vÏ b»ng m¸y kinh vÜ th«ng th­êng hay c¸c m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö. Ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c cã nh­îc ®iÓm lµ ®ßi hái ®iÓm khèng chÕ ph¶i tr¶i ®Òu trªn toµn bé khu ®o víi mËt ®é dµy ®Æc. Tû lÖ b¶n ®å cµng lín th× mËt ®é ®iÓm cµng t¨ng . S¬ ®å c«ng nghÖ : Thµnh lËp l­íi täa ®é ®Þa chÝnh c¬ së Thµnh lËp l­íi täa ®é ®Þa chÝnh cÊp I, II LËp l­íi khèng chÕ ®o vÏ T¹ Huy C­êng §o vÏ chi tiÕt ë thùc ®Þa Biªn vÏ b¶n ®å gèc ®Þa chÝnh TÝnh diÖn tÝch vµ lËp hå s¬ kü thuËt thöa Cao §¼ng A_K49
 19. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp II.3. Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p ¶nh phèi hîp Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh tû lÖ nhá, trung b×nh vµ tû lÖ lín b»ng ph­¬ng ph¸p ¶nh phèi hîp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· tá ra cã hiÖu qu¶ vµ ®­îc sö dông réng r·i, gióp ta thu thËp nhanh chãng th«ng tin vÒ ®Þa vËt, ®Þa h×nh. ë vïng ®Êt tho¸ng, Ýt bÞ ®Þa vËt che khuÊt th× c¸c ®­êng biªn, bê ruéng thÓ hiÖn kh¸ râ trªn ¶nh. Do yªu cÇu ®é chÝnh x¸c mÆt ph¼ng cña b¶n ®å ®Þa chÝnh cao h¬n so víi b¶n ®å ®Þa h×nh nªn ph­¬ng ph¸p ¶nh phèi hîp chØ thÝch hîp cho nh÷ng vïng b»ng ph¼ng, cã ®é chªnh cao kh«ng lín ®Ó ®¶m b¶o kh«ng chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng cña sai sè vÞ trÝ ®iÓm. ¶nh ®­îc sö dông lµ c¸c ¶nh n¾n ®· ®­îc xö lý sai sè vÞ trÝ ®iÓm do ¶nh nghiªng g©y ra, dïng ¶nh lµm t­ liÖu x¸c ®Þnh vÞ trÝ mÆt ph¼ng cña c¸c néi dung ®Þa vËt. Néi dung ®Þa vËt sÏ ®­îc ®o b»ng ph­¬ng ph¸p tr¾c ®Þa T¹ Huy C­êng Cao §¼ng A_K49
 20. Tr­êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp ngo¹i nghiÖp. Nh÷ng tiÕn bé cña thiÕt bÞ vµ kü thuËt ®o ¶nh cho phÐp gi¶m ®¸ng kÓ sè l­îng ®iÓm khèng chÕ ngo¹i nghiÖp. L­íi täa ®é ®Þa chÝnh c¸c cÊp chØ ®ãng vai trß ®iÓm c¬ së trong c¸c ph­¬ng ¸n ®o nèi khèi t¨ng dµy vµ kiÓm tra kÕt qu¶ t¨ng dµy ®ång thêi phôc vô cho ®o vÏ bæ xung ngo¹i nghiÖp khi cÇn. NÕu chØ cÇn cho t¨ng dµy th× kh«ng cÇn x©y dùng l­íi ®Þa chÝnh cÊp I, II tr¶i ®Òu trªn toµn khu ®o mµ cã thÓ sö dông c¸c ®iÓm h¹ng III lµm gèc ®Ó ®o GPS x¸c ®Þnh täa ®é ®iÓm ®o nèi c¸c khèi tam gi¸c ¶nh kh«ng gian. Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p ¶nh phèi hîp cã hai quy tr×nh Quy tr×nh I: Quy tr×nh nµy sö dông c¸c ¶nh n¾n ®¬n ®Ó ®iÒu vÏ vµ ®o vÏ ngo¹i nghiÖp. Do ®ã tèc ®é ®o vÏ sÏ rÊt nhanh v× ®ång thêi trªn cïng mét m¶nh b¶n ®å cã thÓ cã nhiÒu tæ c«ng t¸c. Tuy nhiªn viÖc v¹ch ranh giíi ®iÒu vÏ vµ kÕ ho¹ch c«ng t¸c cho c¸c tæ ph¶i chó ý ®Æc biÖt ®Ó tr¸nh lµm chång lªn nhau. Nh­ng quy tr×nh nµy còng gÆp ph¶i khã kh¨n lµ do cã nhiÒu tæ c«ng t¸c lµm trªn c¸c tÊm ¶nh ®¬n kh¸c nhau nªn khi tiÕp biªn gi÷a c¸c tÊm ¶nh sÏ g©y ra sai sè tiÕp biªn. C«ng t¸c bay chôp hoÆc t­ liÖu ¶nh hµng kh«ng ®· cã C«ng t¸c ®o nèi khèng chÕ ¶nh T¹ Huy C­êng C«ng t¸c t¨ng dÇy khèng chÕ b¶n C«ng t¸c ®iÒu vÏ vµ ®o vÏ ngo¹i nghiÖp Thµnh lËp b¶n ®å ¶nh KiÓm tra thanh vÏ vµ chÕ Cao §¼ng A_K49 in b¶n ®å
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2