intTypePromotion=3

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN : PHÁP LUẬT

Chia sẻ: Hoàng Văn Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
565
lượt xem
141
download

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN : PHÁP LUẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao? 1. Theo Hiến phỏp 1992 hệ thống cơ quan chấp hành(cơ quan quản lý nhà nước) như: Chính phủ, UBND các cấp....do dân trực tiếp bầu cử. 2. Chủ thể của vi phạm hỡnh sự là cỏ nhân và cũng cú thể là tổ chức. 3.Hệ thống cơ quan xét xử chỉ được hỡnh thành bằng con đường bầu cử. 4.Người đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có quyền tự mỡnh tham gia mọi giao dịch dân sự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN : PHÁP LUẬT

  1. TrƯêng tH v¨n ho¸ nghÖ thuËt thõa thiªn huÕ Tæ bé m«n cHung- VHPT ------o0o------ §Ò thi kÕt thóc häc phÇn M«n : PHÁP LUẬT Sè §VHT : 2 Sè tiÕt : 30 tiÕt Gi¸o viªn : Hoµng V¨n Ngäc Lớp TH BIÊN ĐẠO MÚA KCQ Häc kú I. N¨m häc 2010 - 2011 Thêi gian : 60 Phót. Ngµy thi : §Ò Sè 1 Câu 1: Các khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao? 1. Theo Hiến pháp 1992 hệ thống cơ quan chấp hành(cơ quan quản lý nhà nước) như: Chính phủ, UBND các cấp....do dân trực tiếp bầu cử. 2. Chủ thể của vi phạm hình sự là cá nhân và cũng có thể là tổ chức. 3.Hệ thống cơ quan xét xử chỉ được hình thành bằng con đường bầu cử. 4.Người đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có quyền tự mình tham gia mọi giao dịch dân sự. 5.Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước là 5 năm. Câu 2: Ông Chí và bà Thủy kết hôn hợp pháp tại TP HCM năm 1976. Trong quá trình chung sống ông bà sinh được 3 người con là: Nguyễn (1977), Huỳnh (1979), Đức (1980). Năm 2000 anh Nguyễn kết hôn với chi Hồng và sinh được cháu Hạ vào năm 2001. Năm 2002 trong một lần về thăm quê ông Chí và anh Nguyễn bị tai nạn chết. Năm 2003 do mâu thu ẫn nên các con ông Chí khởi kiện đòi chia di sản thừa kế của ông. Được biết: + Tài sản chung của ông với bà Thủy là căn nhà giá 200 triệu + Tài sản riềng của ộng trước khi lấy bà Thủy là 56 tri ệu đồng không nh ập vào tài sản chung. Hãy xác định di sản và chia di sản trong trường hợp này. DUYỆT GIÁO VIÊN RA ĐỀ
  2. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ I/2010-2011 LỚP TH BIÊN ĐẠO MÚA KCQ Câu 1: Các khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao?(5 ĐIỂM) 1. Sai: vì hệ thống này do bầu cử nhưng không phải do nhân dân trực ti ếp bầu ra mà do cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp bầu ra và miễn nhiệm. 2.Sai: vì chủ thể của VPHS chỉ là cá nhân. 3. Sai: vừa hình thành bằng con đường bầu cử vừa bổ nhiệm. 4. Sai: vì người đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi ch ỉ có quy ền tham gia m ọi giao dịch dân sự nhỏ phục vụ nhu cầu hằng ngày mà thôi. 5.Đúng: vì nhiệm kỳ của CTN bằng nhiệm kỳ của Quốc hội là 5 năm. Câu 2: (5 điểm) Do ông Chí chết không để lại di chúc do đó tài sản được chia theo luật. - Xác định di sản của ông Chí: + Tài sản của ông Chí trong khối TSC với bà Thủy là: 200/2 = 100 triệu + Tài sản riêng của ông là: 56 triệu + Tổng cộng: 156 triệu - Chia di sản: + Hàng thừa kế thứ nhất của ông là: Thủy, Nguyễn, Huỳnh, Đức. Theo luật, người được hưởng di sản phải là người sống vào th ời điểm mở thừa kế. Nếu người được hưởng thừa kế chết trước hoặc ch ết cùng thời điểm với người để lại di sản thì con được hưởng phần di sản đó theo điều 641, Bộ luật dân sự. Theo đó, Thủy = Huỳnh = Đức= Hạ = 156/4 = 39 triệu/ người - Sauk hi chia di sản thì phần mỗi người là: +Bà Thủy: 100 + 39 = 139 triệu + Huỳnh = Đức + Hạ -= 39 triệu/ người
  3. TrƯêng tH v¨n ho¸ nghÖ thuËt thõa thiªn huÕ Tæ bé m«n cHung- VHPT ------o0o------ §Ò thi kÕt thóc häc phÇn M«n : PHÁP LUẬT Sè §VHT : 2 Sè tiÕt : 30 tiÕt Gi¸o viªn : Hoµng V¨n Ngäc Lớp TH BIÊN ĐẠO MÚA KCQ Häc kú I. N¨m häc 2010 - 2011 Thêi gian : 60 Phót. Ngµy thi :________________________ §Ò SỐ 2 Câu 1: Các khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao? 1 Mọi hành vi vi phạm quy tắc quản lí nhà nước, trái pháp lu ật hành chính đều vi phạm luật hành chính. 2.Chủ thể của vi phạm dân sự là cá nhân. 3Năng lực pháp luật của cá nhân do tự nhiên sinh ra. 4. Người thừa kế theo di chúc vẫn có quyền thừa kế theo luật 5. Tất cả các thành viên trong chính phủ nhất thiết phải là đ ại bi ểu Qu ốc hội. Câu 2: Ông Hùng và bà Lan là vợ chồng kết hôn hợp pháp vào năm 1974 t ại Đà Nẵng, trong quá trình chung sống sinh được 2 người con là Non (1975) và Nước (1977), ông bà tạo lập được ngôi nhà. Năm 1982 được sự đồng ý của bà Lan, ông Hùng lấy bà Thu và sinh được người con chung là Suối(1984). Năm 1995 bà Lan chết không để lại di chúc. Năm 2000 ông Hùng ch ết không để lại di chúc. Tháng 7/2003 do mâu thuẫn nên các con của ông Hùng đã kh ởi kiện xin chia di sản thừa kế Được biết: - Ngôi nhà ở là tài sản chung hợp nhất của ông Hùng và bà Lan trị giá 300 triệu đồng. - Tài sản riêng của ông Hùng là 18 triều đồng; Sau khi bà Lan chết, ông Hùng và bà Thu v ẫn chung s ống không đăng ký k ết hôn. Xác định di sản và chia di sản thừa kế trong trường hợp trên DuyÖt Gi¸o viªn ra ®Ò Hoµng V¨n Ngäc
  4. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ I/2010- 2011 LỚP TH BIÊN ĐẠO MÚA KCQ Câu 1: Các khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao?(5 ĐIỂM) 1 Sai: vì ngoài ra phải theo quy định của pháp luật phải bị xử ph ạt hành chính. 2.Sai: chủ thể của VPDS là cá nhân hoặc tổ chức 3. Sai: NLPL do nhà nước công nhận 4. Đúng vì những tài sản không được định đoạt trong di chúc vẫn được chia theo luật 5. Sai: Vì một số trường hợp không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội Câu 2: Bài tập (5 điểm) Đến thời điểm con ông bà khởi kiện ông, bà đều đã chết do đó để xác định khối di sản thừa kế phải mở 2 lần thừa kế: + Lần thứ nhất (khi bà Lan chết): tài sản của bà Lan trong kh ối tài s ản chung hợp nhất sẽ là: 300 triệu : 2 = 150 triệu/người (bà Lan = 150 tri ệu; ông Hùng = 150 triệu). + Do bà Lan chết không để lại di chúc do đó tài sản được chia theo luật. Diện thừa kế của bà Lan gồm: Hùng = Non = Nước Phần TS của Lan được chia như sau: 150 triệu : 3 = 50 triệu / người. - Xác định di sản thừa kế của ông Hùng: + Lần mở thừa kế thứ 2 (sau khi ông Hùng chết): Xác định khối tài sản của Hùng như sau: 150 triệu (phần c ủa ông t ừ kh ối tài sản chung) + 50 triệu(từ suất thừa kế do bà Hồ để lại)+ 18 tri ệu ( TS riêng) = 218 triệu. + Diện thừa kế theo luật của ông Hùng gồm: Non = Nước = Suối Phần di sản của Hùng được chia như sau: = 218 triệu : 3 = 72,6 triều/ người Như vậy, phần di sản mà mỗi người được hưởng là: - Non = 122,6 triệu - Nước = 122,6 triệu - Suối = 72,6 triệu Câu 3: (3 điểm) - Cho phép đăng kí kết hôn vì đủ điều kiện kết hôn. - Thủ tục: + Tờ khai đăng ký kết hôn xác nhận tình trạng hôn nhân của người đó + Giấy CMND của 2 hoặc 1 trong 2 người.
  5. TrƯêng tH v¨n ho¸ nghÖ thuËt thõa thiªn huÕ Tæ bé m«n cHung- VHPT ------o0o------ §Ò thi kÕt thóc häc phÇn M«n : PHÁP LUẬT Sè §VHT : 2 Sè tiÕt : 30 tiÕt Gi¸o viªn : Hoµng V¨n Ngäc Lớp TH BIÊN ĐẠO MÚA KCQ Häc kú I. N¨m häc 2010 - 2011 Thêi gian : 60 Phót. Ngµy thi :________________________ ĐỀ SỐ 3 Câu 1: Các khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao? 1. Hệ thống cơ quan kiểm sát được hình thành bằng con đường bầu cử. 2. Người lao động là người ít nhất phải đủ 15 tuổi trở lên, có kh ả năng lao động. 3. Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản trong quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, th ương mại, lao động. 4. Quyền nhân thân gắn với cá nhân không th ể chuy ển giao cho người khác. 5. Người thừa kế theo di chúc không có quyền thừa kế theo luật. Câu 2: Ông Thương và bà Gái là vợ chồng hợp pháp, kết hôn 1976 tại Huế.Ông bà có 3 con chung là: Hà (1980),Ninh (1982), Bình(1994).Năm 2002 ông Th ương chết, trước lúc chết ông để lại di chúc với nội dung để lại toàn bộ tài s ản của ông cho Hà (con cả). Được biết, tài sản của ông với bà Gái là căn nhà trị giá 850 tri ệu. Tài s ản riêng của ông là 50 triệu không nhập vào khối tài sản chung. Nếu là luật sư anh(chị) giải quyết như thế nào trong việc quy ết định kh ối di sản thừa kế?
  6. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ I/2010- 2011 LỚP TH BIÊN ĐẠO MÚA KCQ Câu 1: Các khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao?(5 ĐIỂM) 1. Sai: Vì hệ thống này được hình thành bằng con đường bổ nhiệm. 2. đúng : Điều 6, Bộ luật Lao động 3. Đúng: Điều 1, BLDS 2005 4. Sai: Quyền nhân thân gắn với cá nhân cụ thể không thể chuyển giao cho người khác, nhưng một số trường hợp pháp luật có quy định khác v ẫn có thể chuyển giao. 5. Sai: Vì một số hợp phần di sản của người chết để lại không được định đoạt trong di chúc vẫn có quyền thừa kế theo luật. Câu 2: - Xác định di sản của ông Thương: + Tài sản chung: 850/2 = 425 triệu/ người + Tài sản riêng của ông = 50 triệu Tổng cộng = 475 triệu - Theo quy định pháp luật có một số trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào di chúc đó là: con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên không có khả năng lao động....vẫn được hửơng di sản bằng 2/3 su ất của một người thừa kế theo luật, nếu di sản được chia theo luật - Vậy, khi ông Thương chết năm 2002 Bình mới 8 tuổi nên theo luật được hưởng 2/3 suất. + Nếu chia theo luật thì : Gái = Hà = Ninh = Bình = 475/4 =118.75 / suất + Bình được hưởng 2/3 * 118.75 = 79.1 triệu - Như vậy sau khi chia sẽ là: + Hà = 475 – 2/3 * 118,75 = 395, 9 triệu + Bình = 79,1 triệu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản