intTypePromotion=3

đồ án: thiết kế cung cấp điện cho nhà máy, chương 4

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
151
lượt xem
67
download

đồ án: thiết kế cung cấp điện cho nhà máy, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn dây có tiết diện F=25(mm2) Kiểm tra dòng điện cho phép Icp = 140(A) Isc = 2.Itt = 2.49 = 98(A) Để dáp ứng được yêu cầu kỹ thuật Isc Isc = 98

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế cung cấp điện cho nhà máy, chương 4

  1. Chương 4: Lùa chän tr¹m biÕn ¸p vµ d©y dÉn *)Tr¹m B1 Sb1 1688,1 Itt1    49( A) 2. 3.Udm 2. 3.10 Itt 49 F 1   16(mm 2 ) Jkt 3,1 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=25(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 140(A) Isc = 2.Itt = 2.49 = 98(A) §Ó d¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 98 < 0,93.Icp = 0,93.140 =130,2 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Cßn  Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t-¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®-êng ®i tõ PPTT ®Õn B1 lµ 2xXLPE(3x25) *) Tr¹m B2 Sb2 1755,16 Itt 2    50,7( A) 2. 3.Udm 2. 3.10 Itt 50,7 F 2   16,3(mm 2 ) Jkt 3,1 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=25(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 140(A) Isc = 2.Itt = 2.50,7 = 101,4(A) §Ó d¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 101,4 < 0,93.Icp = 0,93.140 =130,2 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Cßn  Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t-¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®-êng ®i tõ PPTT ®Õn B2 lµ 2xXLPE(3x25) *) Tr¹m B3
  2. Sb3 1734,7 Itt 3    50,1( A) 2. 3.Udm 2. 3.10 Itt 50,1 F 3   16,2(mm 2 ) Jkt 3,1 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=25(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 140(A) Isc = 2.Itt = 2.50,1 = 100,2(A) §Ó d¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 100,2 < 0,93.Icp = 0,93.140 =130,2 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Cßn  Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t-¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®-êng ®i tõ PPTT ®Õn B3 lµ 2xXLPE(3x25) *) Tr¹m B4 Sb4 1885,82 Itt 3    54,4( A) 2. 3.Udm 2. 3.10 Itt 50,1 F 4   17,6(mm 2 ) Jkt 3,1 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=25(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 140(A) Isc = 2.Itt = 2.54,4 = 108,8(A) §Ó d¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 108,8 < 0,93.Icp = 0,93.140 =130,2 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Cßn  Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t-¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®-êng ®i tõ PPTT ®Õn B4 lµ 2xXLPE(3x25) *) Tr¹m B5 Sb5 1813,5 Itt 5    52,4( A) 2. 3.Udm 2. 3.10 Itt 50,1 F 5   16,9(mm 2 ) Jkt 3,1 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=25(mm2)
  3. KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 140(A) Isc = 2.Itt = 2.52,4 = 104,8(A) §Ó d¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 104,4 < 0,93.Icp = 0,93.140 =130,2 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Cßn  Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t-¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®-êng ®i tõ PPTT ®Õn B5 lµ 2xXLPE(3x25) *) Tr¹m B6 Sb6 2633,9 Itt 6    76( A) 2. 3.Udm 2. 3.10 Itt 76 F 6   24,5(mm 2 ) Jkt 3,1 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=35(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 170(A) Isc = 2.Itt = 2.76 = 152(A) §Ó d¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 152 < 0,93.Icp = 0,93.170 =158,1 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Cßn  Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t-¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®-êng ®i tõ PPTT ®Õn B6 lµ 2xXLPE(3x35) *) Tr¹m B7 Sb7 1270 Itt 7    36,7( A) 2. 3.Udm 2. 3.10 Itt 36,7 F 1   11,8(mm 2 ) Jkt 3,1 Chän d©y cã tiÕt diÖn F=16(mm2) KiÓm tra dßng ®iÖn cho phÐp Icp = 110(A) Isc = 2.Itt = 2.36,7 = 73,4(A) §Ó d¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt
  4. Isc < khc.Icp khc = k1.k2 = 1.0,93 = 0,93 (do lé kÐp ®i ngÇm) => Isc = 73,4 < 0,93.Icp = 0,93.110 =102,3 (A) VËy d©y ®· chän ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt Cßn  Ucp kh«ng cÇn kiÓm tra do d©y t-¬ng ®èi ng¾n D©y cho ®-êng ®i tõ PPTT ®Õn B7 lµ 2xXLPE(3x16) KÕt qu¶ chän cÊp cho ph-¬ng ¸n sè 1 §-êng c¸p F(mm2) L(m) §¬n Thµnh gi¸(§/m) tiÒn(§) PPTT-B1 25 50 75000 3750000 PPTT-B2 25 37,5 75000 2812500 PPTT-B3 25 25 75000 1875000 PPTT-B4 25 75 75000 5625000 PPTT-B5 25 100 75000 7500000 PPTT-B6 35 100 105000 10500000 PPTT-B7 16 137 48000 6576000 c) TÝnh to¸n kinh tÕ -kü thuËt *) X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông  P S 2 R 3 P  . .10 (kW ) U2 n  Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®-êng d©y c¸p tõ PPTT-B1 2 S2 R  1688,1  0,93 P  2 . .10 3    . .50.10 3.10 3  0,66(kW ) U n  10  2  Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®-êng d©y c¸p tõ PPTT-B2 2 S 2 R 3  1755,16  0,93 P  2 . .10    . .37,5.10 3.10 3  0,54(kW ) U n  10  2
  5.  Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®-êng d©y c¸p tõ PPTT-B3 2 S2 R  1734,7  0,93 P  2 . .10 3    . .25.10 3.10 3  0,35(kW ) U n  10  2  Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®-êng d©y c¸p tõ PPTT-B4 2 S 2 R 3  1885,82  0,93 P  2 . .10    . .75.10 3.10 3  1,24(kW ) U n  10  2  Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®-êng d©y c¸p tõ PPTT-B5 2 S 2 R 3  1813,5  0,93 P  2 . .10    . .100.10 3.10 3  1,53(kW ) U n  10  2  Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®-êng d©y c¸p tõ PPTT-B6 2 S 2 R 3  2633,9  0,67 P  2 . .10    . .100.10 3.10 3  2,33(kW ) U n  10  2  Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n ®-êng d©y c¸p tõ PPTT-B7 2 S2 R  1270  1,47 P  2 . .10 3    . .137.10 3.10 3  1,63(kW ) U n  10  2 Tæng kÕt ta cã b¶ng kÕt qu¶ sau §-êng F(mm2) L(m) ro(  /km) R(  ) S(kVA)  P(kW) c¸p PPTT- 25 50 0,93 46,5 1688,1 0,66 B1 PPTT- 25 37,5 0,93 34,9 1755,16 0,54
  6. B2 PPTT- 25 25 0,93 23,25 1734,7 0,35 B3 PPTT- 25 35 0,93 32,6 885,82 1,24 B4 PPTT- 25 100 0,93 93 1813,5 1,53 B5 PPTT- 35 100 0,67 67 2633,9 2,33 B6 PPTT- 16 137 1,47 201,4 1270 1,63 B7
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản