intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p5

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
36
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p5', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành đường lối phân tích quy luật cơ sở khách quan của sản xuất hàng hóa p5

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 44 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Giai àoaån III, tû baãn mang hònh thûác tû baãn haâng hoáa vúái chûác nùng thûåc hiïån giaá trõ vaâ giaá trõ thùång dû. Tlsx T-H ...Sx... H’-T’ Slà Giai àoaån I Giai àoaån II Giai àoaån III - Sûå vêån àöång cuãa tû baãn qua ba giai àoaån, töìn taåi dûúái ba hònh thûác, thûåc hiïån ba chûác nùng, röìi quay vïì hònh thûác xuêët phaát cuãa noá, goåi laâ tuêìn hoaân cuãa tû baãn. 2. Chu chuyïín cuãa tû baãn. Nïëu àûúåc xem xeát nhû laâ quaá trònh àõnh kyâ àöíi múái diïîn ra liïn tuåc, lùæp ài lùæp laåi, thò sûå tuêìn hoaân cuãa tû baãn saãn xuêët àûúåc goåi laâ chu chuyïín cuãa tû baãn. Chu chuyïín cuãa tû baãn noái lïn töëc àöå vêån àöång cuãa tû baãn nhanh hay chêåm. - Nhên töë laâm tùng töëc àöå chu chuyïín cuãa tû baãn. Nghiïn cûáu töëc àöå chu chuyïín cuãa tû baãn, chuáng ta cêìn nghiïn cûáu thúâi gian chu chuyïín cuãa tû baãn. Thúâi gian chu chuyïín cuãa tû baãn laâ khoaãng thúâi gian tûâ khi tû baãn ûáng ra dûúái möåt hònh thûác nhêët àõnh àïën khi noá trúã vïì hònh thûác àoá nhûng coá thïm giaá trõ thùång dû. Nhû vêåy, àïí chu chuyïín möåt voâng, tû baãn phaãi traãi qua hai giai àoaån lûu thöng vaâ möåt giai àoaån saãn xuêët. Do àoá, muöën tùng töëc àöå chu chuyïín cuãa tû baãn phaãi giaãm búát thúâi gian lûu thöng vaâ thúâi gian saãn xuêët cuãa noá. Muöën giaãm búát thúâi gian lûu thöng, phaãi coá phûúng tiïån giao thöng vêån taãi töët, àêìy àuã vaâ thuêån tiïån; àöìng thúâi, caác saãn phêím saãn xuêët ra phaãi coá giaá trõ sûã duång cao, giaá thaânh haå, húåp thõ hiïëu ngûúâi tiïu duâng. Muöën giaãm thúâi gian saãn xuêët phaãi tùng nùng suêët lao àöång, giaãm thúâi gian giaán àoaån bùçng caách ûáng duång khoa hoåc kyä thuêåt v.v.. http://ebooks.vdcmedia.com
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 45 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k - Nghiïn cûáu chu chuyïín cuãa tû baãn, cêìn hiïíu àûúåc viïåc chu chuyïín hai böå phêån giaá trõ cuãa tû baãn saãn xuêët laâ tû baãn cöë àõnh vaâ tû baãn lûu àöång. + Tû baãn cöë àõnh laâ böå phêån cuãa tû baãn saãn xuêët (nhaâ xûúãng, thiïët bõ, maáy moác) tham gia toaân böå vaâo quaá trònh saãn xuêët, nhûng giaá trõ cuãa noá àûúåc chuyïín dêìn dêìn vaâo saãn phêím. Tû baãn cöë àõnh sûã duång lêu daâi vaâ bõ hao moân dêìn. Coá hai loaåi hao moân: hao moân hûäu hònh vaâ hao moân vö hònh. Hao moân hûäu hònh laâ hao moân vïì giaá trõ sûã duång, do quaá trònh sûã duång vaâ do taác àöång cuãa tûå nhiïn maâ bõ hao moân. Coân hao moân vö hònh laâ hao moân vïì giaá trõ do quaá trònh hiïån àaåi hoáa cuãa khoa hoåc kyä thuêåt, nhiïìu maáy moác múái àûúåc saãn xuêët ra töët hún vúái giaá reã hún, laâm cho maáy moác cuä àang àûúåc sûã duång bõ giaãm giaá trõ ban àêìu. + Tû baãn lûu àöång laâ böå phêån cuãa tû baãn saãn xuêët (nguyïn liïåu, nhiïn liïåu, vêåt liïåu phuå...) àûúåc tiïu duâng hoaân toaân trong möåt chu kyâ saãn xuêët vaâ giaá trõ cuãa noá àûúåc chuyïín toaân böå vaâo saãn phêím. - Nghiïn cûáu chu chuyïín cuãa tû baãn laâ vêën àïì coá yá nghôa thûåc tiïîn trong viïåc sûã duång tiïìn vöën trong saãn xuêët vaâ kinh doanh húåp lyá, nhùçm àaåt hiïåu quaã kinh tïë cao. Cêìn tùng töëc àöå chu chuyïín tû baãn cöë àõnh, têån duång töëi àa cöng suêët maáy moác, thiïët bõ. Phaãi àêíy nhanh töëc àöå xêy dûång àïí àûa cöng trònh vaâo saãn xuêët caâng súám caâng töët. 15. Thïë naâo laâ lúåi nhuêån vaâ tyã suêët lúåi nhuêån? Chuáng coá quan hïå gò vúái giaá trõ thùång dû vaâ tyã suêët giaá trõ thùång dû? 1. Lúåi nhuêån vaâ quan hïå giûäa lúåi nhuêån vúái giaá trõ thùång dû. - Lúåi nhuêån: Hao phñ lao àöång thûåc tïë cuãa xaä höåi àïí saãn xuêët haâng hoáa laâ c + v + m. Nïëu goåi G laâ giaá trõ haâng hoáa thò: G = c+v+m. Chi phñ saãn xuêët tû bên chuã nghôa laâ c+v. Nïëu kyá hiïåu chi phñ saãn xuêët tû baãn chuã nghôa laâ K thò: http://ebooks.vdcmedia.com
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 46 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k K = c + v → G = K+ m Khi c +v chuyïín thaânh K thò söë tiïìn nhaâ tû baãn thu àûúåc tröåi hún so vúái chi phñ saãn xuêët tû baãn chuã nghôa. Söë tiïìn tröåi hún àoá àûúåc quan niïåm laâ sûå tùng lïn cuãa toaân böå tû baãn ûáng trûúác vaâ goåi laâ lúåi nhuêån, kyá hiïåu laâ P. Nïëu haâng hoáa baán àuáng giaá trõ thò G = K+m seä chuyïín hoáa thaânh G = K+P. Nhòn bïì ngoaâi, tûúãng nhû vúái lûúång tû baãn ûáng trûúác (c+v), nhaâ tû baãn thu àûúåc lúåi nhuêån, tûác lúåi nhuêån laâ do toaân böå tû baãn ûáng trûúác taåo ra. - Múái nhòn thò P=m, coá khaác nhau thò chó laâ úã chöî khi noái giaá trõ thùång dû laâ haâm yá so saánh vúái tû baãn khaã biïën (v); coân khi noái lúåi nhuêån laåi haâm yá so saánh vúái tû baãn ûáng trûúác (c+v). Vïì thûåc chêët, lúåi nhuêån laâ hònh thûác biïën tûúáng cuãa giaá trõ thùång dû. Lúåi nhuêån che dêëu baãn chêët boác löåt cuãa chuã nghôa tû baãn. Nguöìn göëc cuãa lúåi nhuêån chñnh laâ giaá trõ thùång dû do lao àöång söëng cuãa cöng nhên laâm thuï taåo ra; lúåi nhuêån laâ hònh thûác biïíu hiïån cuãa giaá trõ thùång dû. Trong thûåc tïë, nhiïìu trûúâng húåp cuå thïí, lúåi nhuêån vaâ giaá trõ thùång dû coá thïí khöng truâng khúáp vúái nhau. Lúåi nhuêån coá thïí lúán hún hoùåc nhoã hún giaá trõ thùång dû, do noá phuå thuöåc vaâo giaá baán cuãa haâng hoaá cao hoùåc thêëp do quan hïå cung — cêìu quy àõnh. Nhûng, xeát trïn phaåm vi toaân xaä höåi, töíng söë lúåi nhuêån bùçng töíng söë giaá trõ thùång dû. 2. Tyã suêët lúåi nhuêån vaâ quan hïå giûäa noá vúái tyã suêët giaá trõ thùång dû. - Tyã suêët lúåi nhuêån laâ tyã lïå phêìn trùm giûäa giaá trõ thùång dû vaâ toaân böå tû baãn ûáng trûúác, kyá hiïåu bùçng p' àûúåc xaác àõnh bùçng cöng thûác: http://ebooks.vdcmedia.com
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN k k lic lic 47 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k m p' = ————————— x 100% c+v - Tyã suêët lúåi nhuêån (p') khaác vúái tyã suêët giaá trõ thùång dû (m'). + Nïëu xeát vïì lûúång, p' luön luön nhoã hún m'. m m p' = ————————— x 100%, coân m' = ————— x 100% c+v v + Nïëu xeát vïì chêët, p' noái lïn mûác àöå doanh lúåi cuãa tû baãn àêìu tû vaâ chó ra cho caác nhaâ tû baãn thêëy àêìu tû vaâo ngaânh naâo coá lúåi hún. Coân m' biïíu hiïån mûác àöå boác löåt cuãa tû baãn àöëi vúái lao àöång laâm thuï. 16. Tû baãn thûúng nghiïåp vaâ tû baãn cho vay àûúåc hònh thaânh nhû thïë naâo? Baãn chêët cuãa lúåi nhuêån thûúng nghiïåp vaâ lúåi tûác laâ gò? - Tû baãn thûúng nghiïåp laâ möåt böå phêån tû baãn àûúåc taách ra khoãi tû baãn cöng nghiïåp, hoaåt àöång trong lônh vûåc lûu thöng haâng hoáa. Noá laâ cêìu nöëi liïìn saãn xuêët vaâ tiïu duâng, phuåc vuå cho quaá trònh thûåc hiïån haâng hoáa cuãa tû baãn cöng nghiïåp vaâ coá vai troâ quan troång trong taái saãn xuêët tû baãn xaä höåi noái chung vaâ tû baãn cöng nghiïåp noái riïng. Tû baãn thûúng nghiïåp ûáng thïm tû baãn giuáp nhaâ tû baãn cöng nghiïåp hoaåt àöång trong khêu thûåc hiïån giaá trõ thùång dû, do àoá, tû baãn cöng nghiïåp khöng phaãi àêìu tû böí sung tû baãn, hoùåc giaãm quy mö saãn xuêët àïí hoaåt àöång lûu thöng maâ coá àiïìu kiïån têåp trung tû baãn, chuyïn mön hoáa, múã röång saãn xuêët. Àoá laâ nguyïn nhên khiïën tû baãn cöng nghiïåp phaãi "nhûúâng" möåt böå phêån giaá trõ thùång dû cho tû baãn thûúng nghiïåp. Tû baãn thûúng nghiïåp khöng taåo ra giaá trõ vaâ giaá trõ thùång dû, nhûng vêîn thu àûúåc giaá trõ thùång dû dûúái hònh thûác lúåi nhuêån thûúng nghiïåp. http://ebooks.vdcmedia.com
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 48 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Tû baãn cöng nghiïåp "nhûúâng" möåt phêìn giaá trõ thùång dû cho tû baãn thûúng nghiïåp theo tyã suêët lúåi nhuêån bònh quên (p) vaâ àûúåc thûåc hiïån bùçng thu chïnh lïåch giûäa giaá mua vaâ giaá baán. Vêåy baãn chêët lúåi nhuêån thûúng nghiïåp laâ möåt phêìn giaá trõ thùång dû do cöng nhên taåo ra trong quaá trònh saãn xuêët. Nhûng hònh thûác lúåi nhuêån thûúng nghiïåp laâm cho ngûúâi ta dïî tin tûúãng lûu thöng sinh ra lúåi nhuêån vaâ nguöìn göëc giaá trõ thùång dû caâng bõ che dêëu. Ngoaâi möåt phêìn giaá trõ thùång dû do nhaâ tû baãn cöng nghiïåp nhûúâng cho, tû baãn thûúng nghiïåp coân thu àûúåc möåt phêìn thu nhêåp cuãa ngûúâi tiïu duâng bùçng caách mua reã baán àùæt vaâ boác löåt lao àöång thùång dû cuãa nhên viïn thûúng nghiïåp. - Tû baãn cho vay laâ möåt böå phêån cuãa tû baãn cöng nghiïåp taách ra hoaåt àöång trong lônh vûåc lûu thöng tiïìn tïå. Sûå hònh thaânh tû baãn cho vay laâ kïët quaã cuãa sûå phaát triïín quan hïå haâng hoáa - tiïìn tïå àaåt àïën trònh àöå xuêët hiïån tû baãn tiïìn tïå taåm thúâi nhaân röîi (caác loaåi quyä khêëu hao, quyä mua nguyïn vêåt liïåu chûa duâng àïën, quyä lûúng chûa àïën kyâ traã, tiïët kiïåm...) trong khi laåi coá nhûäng ngûúâi cêìn tû baãn àïí múã röång saãn xuêët hoùåc thiïëu tû baãn lûu àöång... Tû baãn cho vay thûåc hiïån vai troâ möi giúái giûäa ngûúâi cho vay vaâ ngûúâi ài vay, laâ núi têåp trung, àiïìu hoâa, sûã duång húåp lyá, coá kïët quaã caác nguöìn vöën tiïìn tïå cuãa xaä höåi, thuác àêíy quaá trònh taái saãn xuêët vaâ quaá trònh xaä höåi hoáa. Phaãi chuá yá nhûäng àùåc àiïím àùåc biïåt cuãa tû baãn cho vay: - quyïìn súã hûäu taách rúâi quyïìn sûã duång; ngûúâi baán khöng mêët quyïìn súã hûäu; giaá caã do giaá trõ sûã duång quyïët àõnh; quan hïå boác löåt tû baãn chuã nghôa bõ che dêëu. Nïëu khöng phaãi ài vay, tû baãn cöng nghiïåp àöåc chiïëm giaá trõ thùång dû; nhûng do vay vöën nïn noá phaãi nhûúâng möåt phêìn giaá trõ thùång dû cho nhaâ tû baãn cho vay vò àaä sûã duång tû baãn cuãa hoå. Nhû vêåy, hoaåt àöång trong lônh vûåc lûu thöng tiïìn tïå, tû baãn cho vay khöng taåo ra giaá trõ vaâ giaá trõ thùång dû, nhûng noá àûúåc phên phöëi http://ebooks.vdcmedia.com
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k .HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN lic lic 49 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k giaá trõ thùång dû dûúái hònh thûác lúåi tûác cho vay (Z). Vêåy lúåi tûác chñnh laâ hònh thûác biïën tûúáng cuãa giaá trõ thùång dû, nguöìn göëc cuãa noá laâ giaá trõ thùång dû do lao àöång laâm thuï taåo ra trong quaá trònh saãn xuêët. Thûåc chêët lúåi tûác cho vay biïíu hiïån quan hïå boác löåt tû baãn chuã nghôa múã röång ra trong lônh vûåc phên phöëi. Xeát vïì mùåt lûúång, lúåi tûác noái chung phaãi nhoã hún lúåi nhuêån bònh quên (P) vaâ lúán hún 0: 0 < Z
  7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 50 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k àõa tö sau: - Àõa tö chïnh lïåch (Rcl) laâ phêìn lúåi nhuêån phuå thïm, ngoaâi lúåi nhuêån bònh quên, thu àûúåc trïn ruöång àêët coá àiïìu kiïån saãn xuêët thuêån lúåi hún (vïì àöå maâu múä vaâ võ trñ thuêån lúåi). Àoá chñnh laâ söë chïnh lïåch giûäa giaá caã saãn xuêët chung cuãa nöng phêím saãn xuêët trïn ruöång àêët xêëu nhêët vaâ giaá caã saãn xuêët caá biïåt cuãa nöng phêím trïn ruöång àêët töët vaâ trung bònh. Àõa tö chïnh lïåch Rcl àûúåc chia thaânh hai loaåi: + Rcl I: laâ àõa tö thu àûúåc trïn ruöång àêët coá àöå maâu múä tûå nhiïn vaâ võ trñ thuêån lúåi hún. + Rcl II: laâ àõa tö thu àûúåc gùæn liïìn vúái àêìu tû thïm tû baãn cho viïåc thêm canh tùng nùng suêët àïí thu lúåi nhuêån siïu ngaåch. Trong thúâi gian húåp àöìng thuï àêët, Rcl II thuöåc nhaâ tû baãn. - Àõa tö tuyïåt àöëi laâ lúåi nhuêån siïu ngaåch ngoaâi lúåi nhuêån bònh quên ( ) hònh thaânh do cêëu taåo hûäu cú ( ) cuãa tû baãn trong nöng nghiïåp thêëp hún trong cöng nghiïåp Psn = (c+v+m) - (c+v+ )... Àõa tö tuyïåt àöëi gùæn liïìn vúái súã hûäu ruöång àêët nhêët thiïët phaãi nöåp cho àõa chuã, duâ ruöång àêët àoá thuöåc loaåi xêëu nhêët. - Àõa tö àöåc quyïìn thu àûúåc trïn nhûäng khu àêët tröìng àûúåc caác cêy quyá hiïëm, hoùåc coá võ trñ àùåc biïåt vïì cöng nghiïåp, thûúng maåi, dõch vuå. Nghiïn cûáu àõa tö tû baãn chuã nghôa, ngoaâi muåc àñch vaåch roä quan hïå saãn xuêët tû baãn chuã nghôa trong nöng nghiïåp, chuáng ta coân ruát ra cú súã lyá luêån àïí àïì ra caác àûúâng löëi, chñnh saách àöëi vúái nöng nghiïåp nhùçm kñch thñch nöng nghiïåp phaát triïín, kïët húåp haâi hoâa caác lúåi ñch trong nöng nghiïåp cuäng nhû giûäa nöng nghiïåp vúái caác ngaânh khaác. Thñ duå, xêy dûång chñnh saách thuïë nöng nghiïåp àuáng àùæn húåp lyá nhùçm khai thaác àûúåc moåi tiïìm nùng úã nöng thön; traánh àöåc quyïìn trong phên phöëi ruöång àêët, taåo àiïìu kiïån cho caånh tranh trong nöng nghiïåp vaâ giûäa nöng nghiïåp vúái caác ngaânh saãn xuêët khaác; vêån duång http://ebooks.vdcmedia.com
  8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic . HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 51 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k lyá luêån vïì àõa tö chïnh lïåch àïí khuyïën khñch moåi ruöång àêët àûúåc khai thaác baão àaãm cöng bùçng xaä höåi (Rcl I); àïì ra chñnh saách giao quyïìn sûã duång ruöång àêët lêu daâi àïí khuyïën khñch ngûúâi nöng dên àêìu tû thêm canh, caãi taåo àêët àai (Rcl II)... 18. Thïë naâo laâ cöng ty cöí phêìn vaâ thõ trûúâng chûáng khoaán? Vai troâ cuãa chuáng trong nïìn kinh tïë haâng hoáa? Cöng ty cöí phêìn ra àúâi do lûåc lûúång saãn xuêët phaát triïín maånh meä, àoá laâ hònh thûác têåp trung vöën àïí múã röång saãn xuêët, giaânh lúåi thïë trong caånh tranh. - Cöng ty cöí phêìn laâ loaåi xñ nghiïåp lúán maâ tû baãn cuãa noá àûúåc hònh thaânh tûâ sûå liïn kïët nhiïìu tû baãn caá biïåt vaâ tiïët kiïåm cuãa caác caá nhên bùçng viïåc mua cöí phiïëu. + Cöí phiïëu laâ möåt thûá chûáng khoaán coá giaá ghi nhêån quyïìn súã hûäu vaâ quyïìn hûúãng möåt phêìn thu nhêåp cuãa cöng ty dûúái hònh thûác lúåi tûác cöí phêìn. Lúåi tûác cöí phêìn phuå thuöåc mûác doanh lúåi cuãa cöng ty cöí phêìn. Cöí phiïëu mêët giaá trõ khi cöng ty bõ phaá saãn. + Cöí àöng laâ nhûäng ngûúâi mua cöí phiïëu. Cöí àöng àûúåc tham gia àaåi höåi cöí àöng, bêìu cûã ban quaãn trõ vaâ thöng qua caác quyïët àõnh cuãa cöng ty. Trong chuã nghôa tû baãn, chó cêìn nùæm àûúåc möåt söë cöí phiïëu àaáng kïí laâ àaä khöëng chïë, thao tuáng caã cöng ty. + Traái khoaán laâ hònh thûác vay tiïìn do cöng ty phaát haânh. Ngûúâi mua traái khoaán hûúãng lúåi tûác cöë àõnh vaâ àûúåc hoaân traã. - Thõ trûúâng theo nghôa thöng thûúâng laâ töíng húåp caác àiïìu kiïån thûåc hiïån haâng hoáa; laâ töíng húåp caác möëi quan hïå lûu thöng haâng hoáa vaâ lûu thöng tiïìn tïå. Thõ trûúâng chûáng khoaán hònh thaânh trong nïìn kinh tïë thõ trûúâng hay trong nïìn kinh tïë haâng hoáa àaä phaát triïín cao. Thõ trûúâng chûáng khoaán laâ núi giao dõch mua baán caác loaåi chûáng khoaán (cöí phiïëu, traái khoaán, kyâ phiïëu, vùn tûå cêìm cöë vaâ cöng traái). http://ebooks.vdcmedia.com
  9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 52 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Thõ trûúâng chûáng khoaán nhaåy beán nhanh vúái caác biïën àöång trong àúâi söëng, laâ "phong vuä biïíu" cuãa nïìn kinh tïë. Búãi vò, thõ giaá cöí phiïëu, giaá caã caác chûáng khoaán liïn quan àïën tònh hònh kinh doanh cuãa caác cöng ty, àïën tyã suêët lúåi tûác ngên haâng maâ caác chûáng khoaán mang laåi thu nhêåp cho ngûúâi súã hûäu noá. Giaá caã chûáng khoaán tùng lïn laâ biïíu hiïån cuãa nïìn kinh tïë àang phaát triïín; nïëu ngûúåc laåi, laâ biïíu hiïån sûå sa suát hay khuãng hoaãng cuãa nïìn kinh tïë. Trong chuã nghôa tû baãn, thõ trûúâng chûáng khoaán trúã thaânh lônh vûåc àêìu cú laâm giaâu cuãa nhûäng nhaâ tû baãn lúán. Àöëi vúái nûúác ta, vúái chuã trûúng àêíy maånh nïìn kinh tïë haâng hoáa nhiïìu thaânh phêìn, viïåc nghiïn cûáu vaâ sûã duång cöng ty cöí phêìn vaâ thõ trûúâng chûáng khoaán coá vai troâ rêët quan troång. Chuáng coá taác duång: - Laâ àoân bêíy àïí têåp trung caác nguöìn vöën nhaân röîi trong moåi têìng lúáp nhên dên, trong caác àún võ têåp thïí trong nûúác cuäng nhû ngoaâi nûúác. - Kïët húåp chùåt cheä caác lúåi ñch kinh tïë. - Gùæn vêën àïì súã hûäu vúái quyïìn sûã duång. - Kïët húåp sûác maånh cuãa caác hònh thûác súã hûäu, caác thaânh phêìn kinh tïë. - Taåo caác möëi liïn kïët vaâ àa daång hoáa caác hònh thûác kinh tïë. - Huy àöång vöën àöìng thúâi tùng töëc àöå chu chuyïín àöìng vöën vaâ giaãm tiïìn mùåt trong lûu thöng. 19. Vò sao coá sûå chuyïín biïën tûâ chuã nghôa tû baãn tûå do caånh tranh sang chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn? Caác hònh thûác chuã yïëu vaâ baãn chêët kinh tïë cuãa chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn laâ gò? Chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn laâ giai àoaån phaát triïín cao cuãa chuã nghôa tû baãn. Noá xuêët hiïån vaâo cuöëi thïë kyãù XIX àêìu thïë kyã XX, laâ http://ebooks.vdcmedia.com
  10. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic .HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 53 C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k sûå phaát triïín têët yïëu tûâ chuã nghôa tû baãn tûå do caånh tranh. Àoá laâ vò: Möåt laâ, vúái sûå phaát triïín cuãa khoa hoåc tûå nhiïn, nhûäng phaát minh kyä thuêåt àûúåc aáp duång laâm cho lûåc lûúång saãn xuêët cuöëi thïë kyã XIX coá nhûäng bûúác nhaãy voåt nhû phûúng phaáp luyïån kim múái, maáy cùæt goåt kim loaåi, nhûäng àöång cú àöët trong vaâ nhûäng phûúng tiïån vêån taãi múái ra àúâi. Muöën sûã duång nhûäng thaânh tûåu noái trïn cuãa khoa hoåc - kyä thuêåt, cêìn coá nguöìn vöën lúán. Àiïìu naây àoâi hoãi sûå têåp trung tû baãn vaâ têåp trung saãn xuêët. Hai laâ, trong cuöåc caånh tranh khöëc liïåt, tû baãn vûâa vaâ nhoã bõ phaá saãn haâng loaåt, coân caác nhaâ tû baãn lúán thò phaát àaåt, tû baãn àûúåc têåp trung vúái quy mö ngaây caâng lúán. Ba laâ, khuãng hoaãng kinh tïë cuãa thïë giúái tû baãn chuã nghôa, àùåc biïåt laâ cuöåc khuãng hoaãng kinh tïë nùm 1873, caâng àêíy nhanh sûå tñch tuå, têåp trung tû baãn vaâ têåp trung saãn xuêët. Sûå têåp trung saãn xuêët àûúåc thûåc hiïån bùçng caách thön tñnh lêîn nhau giûäa nhûäng xñ nghiïåp lúán vaâ nhoã vaâ bùçng caách tûå nguyïån thoãa thuêån giûäa caác nhaâ tû baãn. Tñch tuå vaâ têåp trung saãn xuêët àïën mûác àöå naâo àoá têët yïëu dêîn àïën àöåc quyïìn, vò söë ñt caác xñ nghiïåp lúán dïî thoãa hiïåp thöëng nhêët vúái nhau hún laâ nhiïìu xñ nghiïåp nhoã. Mùåt khaác, sûå caånh tranh giûäa caác xñ nghiïåp quy mö lúán seä gay gùæt hún, àïì ra khuynh hûúáng thoãa hiïåp àïí nùæm àöåc quyïìn. Múái àêìu, caác töí chûác àöåc quyïìn phaát triïín trong möåt söë ngaânh nhêët àõnh; sau àoá, theo möëi liïn hïå dêy chuyïìn, noá àûúåc múã röång ra caác ngaânh khaác, vúái caác hònh thûác chuã yïëu: + Caác-ten laâ loaåi liïn minh àöåc quyïìn vïì giaá caã, thõ trûúâng; caác thaânh viïn trong töí chûác àöåc quyïìn naây vêîn àöåc lêåp caã trong saãn xuêët lêîn lûu thöng. http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản