intTypePromotion=3

Giáo trình hướng dẫn phân tích thiết bị bán dẫn chứa các mạch logic điện tử p5

Chia sẻ: Trytry Qwerqr | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
40
lượt xem
3
download

Giáo trình hướng dẫn phân tích thiết bị bán dẫn chứa các mạch logic điện tử p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn phân tích thiết bị bán dẫn chứa các mạch logic điện tử p5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn phân tích thiết bị bán dẫn chứa các mạch logic điện tử p5

 1. . 45 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Hình 18: Löu ñoà chöông trình nhaän döõ lieäu töø maùy tính gôûi xuoáng thieát bò thöïc taäp vi xöû lyù 8085 (trang 1): Begin Khôûi taïo ngoaïi vi 8255:  Port A: nhaän döõ lieäu.  Port B: Xuaát traïng thaùi  Port C: nhaän tín hieäu ñieàu khieån. Baùo thieát bò baän Reset bieán ñeám ñòa chæ ñaàu vaø cuoái, nôi ñaët vuøng döõ lieäu nhaän ñöôïc töø maùy tính gôûi xuoáng “READY” Chôø goõ phím “Go” Goõ phím “Go” “SENDING” Busy=0 Saún saøng nhaän döõ lieäu. 1
 2. . 46 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP 1 S Strobe=1 Ñ Busy=1, ACK=0 Ñoïc döõ lieäu, ACK=1 S AF=1 Ñ Xuaát Nible cao +Error=0 S AF=0 Ñ Xuaát Nible thaáp +Error=1 S Strobe=0 Ñ Ñoïc döõ lieäu port A S (A)=FF Ñ Xöû lyù döõ lieäu Busy=0 Hình 18: Löu ñoà chöông trình nhaän döõ lieäu töø maùy tính gôûi xuoáng thieát bò thöïc taäp vi xöû lyù 8085 (trang 2).
 3. . 47 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Khi phím Go ñöôïc goõ thì quaù trình nhaän döõ lieäu cuûa kit thöïc söï baét ñaàu.  Kit baùo saún saøng chôø maùy tính göûi döõ lieäu xuoáng.  Ñoïc strobe cho tôùi khi baèng 1, ñeå bieát döõ lieäu ñaõ ñöôïc gôûi ra bus döõ lieäu.  Xuaát Busy=1, ACK=0.  Ñoïc döõ lieäu vaø cho ACK=1. Luùc naøy kit ñaõ nhaän ñöôïc döõ lieäu nhöng chöa  bieát döõ lieäu coù chaéc chaén ñuùng khoâng. Sau ñoù baét ñaàu kieåm tra.  Ñoïc AF cho tôùi khi baèng 1, bieát maùy tính saún saøng nhaän döõ lieäu kieåm tra.  Xuaát nible cao cuûa döõ lieäu kieåm tra (baèng 4 bit cao cuûa port B) vaø bit Error=0 (bit PB3).  Ñoïc AF cho tôùi khi baèng 0, ñeå bieát maùy tính saún saøng nhaän4 bit thaáp cuûa döõ lieäu kieåm tra.  Xuaát 4 bit thaáp vaø Error baèng 1.  Luùc naøy, maùy tính ñang nhaän vaø so saùnh döõ lieäu ñaõ gôûi ñi. Vaø keát quaû so saùnh ñöôïc baùo cho kit ôû thanh ghi döõ lieäu, töùc portA cuûa 8255. Kit ñoïc strobe cho tôùi khi strobe baèng [0] bieát keát quaû kieåm tra ñaõ saún saøng.  Ñoïc port A laáy keát quaû kieåm tra.  Neáu keát quaû kieåm tra laø ñeùng thì thöïc hieän khaâu xöû lyù döõ lieäu (löu döõ lieäu vaøo nôi caàn thieát) vaø quay laïi nhaän döõ lieäu keá tieáp. Neáu keát quaû laø sai thì boû qua khaâu xöû lyù döõ lieäu maø quay trôû laïi nhaäp laïi döõ lieäu cuõ. Quaù trình xaåy ra cho ñeán khi khaâu xöû lyù döõ lieäu nhaän ra ñaõ nhaäp ñeán döõ lieäu cuoái cuøng thì keát thuùc khaâu xöû lyù seõ thoaùt nhö löu ñoà sau ñaây: Start Laáy döõ lieäu vöøa nhaän ñöôïc Ñ laøm byte cao cuûa ñòa chæ baét (c) = 00h ñaàu vuøng nhôù ñaët döõ lieäu. H  (B) S Laáy döõ lieäu vöøa nhaän ñöôïc Ñ laøm byte thaáp cuûa ñòa chæ baét (c) = 01h ñaàu vuøng nhôù ñaët döõ lieäu. L  (B) S Laáy döõ lieäu vöøa nhaän ñöôïc Ñ laøm byte cao cuûa ñòa chæ chaám (c) = 02h döùt vuøng nhôù ñaët döõ lieäu. D  (B) S A 1 Hình 19: Löu ñoà chöông trình xöû lyù döõ lieäu (trang1).
 4. . 48 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP A 1 Laáy döõ lieäu vöøa nhaän ñöôïc Ñ laøm byte thaáp cuûa ñòa chæ baét (c) = 03h ñaàu vuøng nhôù ñaët döõ lieäu. E  (B) S Caát byte döõ lieäu vöøa nhaän ñöôïc vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ naèm trong con troû ñòa chæ (HL) Taêng bieán ñeám leân moät M  (B) ñôn vò. Taêng giaù trò con troû ñòa chæ leân moät ñôn vò Return HL(HL) + 1 Ñaõ troû ñeán ñòa S Reutrn chæ cuoái (HL)=(DE) Ñ End. Busy = 0 End. Hình 19: Löu ñoà chöông trình xöû lyù döõ lieäu (trang 2). Yù töôûng: Nhaäp 2 ñòa chæ ñaàu vaø cuoái vaøo 2 caëp thanh ghi HL vaø DE. Caëp thanh ghi HL coøn ñöôïc coi laø con troû ñòa chæ troû ñeán oâ seõ chöùa döõ lieäu. Chöông trình seõ so saùnh ñòa chæ maø con troû troû ñeán vôùi ñòa chæ keát thuùc. Neá chöa baèng thì löu döõ lieäu. neáu baèng thì thoaùt chöông trình. Giaûi thích löu ñoà:  Chöông trình con baét ñaàu ôû start.  Boán böôùc so saùnh ñaàu tieân ñeå nhaäp ñòa chæ ñaàu, cuoái vaøo 2 caëp thanh ghi.  Neáu noäi dung thanh ghi C lôùn hôn 3 thì 2 caëp thanh ghi ñaõ nhaän ñaày ñuû caùc ñòa chæ ñaàu cuoái. Neân chöông trình seõ caát noäi dung vuûa nhaän ñöôïc vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ ghi trong caëp thanh ghi HL.
 5. . 49 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP  Quay laïi nhaän döõ lieäu keá tieáp.  Neáu con troû ñaõ troû ñeán ñòa chæ cuoái, thì chöông trình ñaõ ñöôïc nhaän ñaày ñuû, luùc naøy seõ xuaát ra töø “End,” ñeå baùo hoaøn taát chöông trình.  Chaám döùt chöông trình.
 6. . 50 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Chöông VII: CHÖÔNG KEÁT LUAÄN
 7. . 51 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP KEÁT LUAÄN Qua 7 tuaàn ngaén nguûi, ngöôøi thöïc hieän ñeà taøi ñaõ hoaøn taát coâng trình. Muïc ñích cuûa ñeà taøi laø hoaøn thaønh moät chöông trình, nhö moät coâng cuï hoïc taäp, coù khaû naêng ñoïc moät file döõ lieäu ñaõ ñöôïc löu treân maùy tính vaø sau ñoù, loïc nhöõng noäi dung caàn thieát cho baøi thöïc taäp vi xöû lyù, roài truyeàn taûi noäi dung ñoù vaøo boä nhôù RAM ôû kit thöïc taäp 8085. Ñeà taøi ñaõ nhaèm vaøo nhöõng noäi dung chính sau: Thöù nhaát: giôùi thieäu veà kit thöïc taäp söû duïng. Trong phaàn naøy, caùc linh kieän quan troïng cuûa kit ñöôïc ñeà caäp ñeàn nhö CPU 8085, ngoaïi vi 8255, IC hieån thò 8279. Thöù hai: giôùi thieäu veà keát noái Kit vaø maùy tính: coång keát noái, caùc thanh ghi. Beân caïnh ñoù laø nhöõng yeâu caàu ñeå vaän duïng phöông phaùp truyeàn döõ lieäu trong ñeà taøi. Sau cuøng laø noäi dung chuû yeáu cuûa ñeà taøi: nhöõng daãn luaän ñeå xaây döïng löu ñ62 chöông trình truyeàn vaø nhaän döõ lieäu, phöông phaùp vaø thöïc hieän vieát chöông trình. Toùm laïi, thaønh quaû cuûa coâng trình laø chöông trình truyeàn döõ lieäu coù nhöõng öu ñieåm veà maët yeâu caàu caáu hình maùy tính söû duïng, caùch söû duïng ñôn giaûn, vaø quan troïng nhaát laø coù khaû naêng phaùt trieån veà sau. Coù theå ñeå laøm taøi lieäu tham khaûo cho sinh vieân ñieän töû - tin hoïc vaø nhöõng ai quan taâm ñeán daïng ñeà taøi naøy. Tuy nhieân, ñeà taøi coøn coù moät soá haïn cheá: caàn phaûi coù maùy tính ñeå coù theå söû duïng chöông trình; phaûi nhaäp chöông trình vaøo maùy tính tröôùc tieân ôû daïng ngoân ngöõ Assembly. Veà phía ngöôøi thöïc hieän ñeà taøi, trong thôøi gian ngaén nguûi vôùi söï noå löïc cuûa baûn thaân vaø vôùi bao taâm huyeát ñaõ ñoå ra cuûa ngöôøi giaùo vieân trong söï giuùp ñôõ taän tình, ñaõ hoaøn thaønh coâng trình nghieân cöùu vôùi keát quaû khaû quan. Ñaây thaät söï laø moät vinh döï, moät nieàm töï vui lôùn cho sinh vieân ñoái vôùi moâi tröôøng sö phaïm, ñoái vôùi thaày coâ vaø caû ñoái vôùi baûn thaân.
 8. . 52 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP PHAÀN PHUÏ ÑÍNH
 9. . 53 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP A.Chöông trình nhaän döõ lieäu ôû Kit thöïc taäp vi xöû lyù 8085. ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;Chuong trinh nhan du lieu tu may tinh goi xuong Thiet bi thuc tap ;vi xu li 8085. ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Org 2500h MVI A,99h ;khoi tao 8255, Mode 0: PortA nhap du lieu, PortB xuat OUT RegCNT ;trang thai, PortC nhan lenh dieu khien. MVI A,80h ;bao cho may tinh biet thiet bi dang ban. OUT PortB MVI C,00h ;reset bien dem dia chi. CALL READY ;xuat chu "READY" ra hien thi tren 5 LED 7 doan. WaitGO: CALL KEYBRD ;doi nhan phim. CPI KeyGO ;chuong trinh chi thuc hien tiep khi nhan dung JNZ WaitGO ;phim "GO". CALL SENDING ;nhan dung phim "GO" se xuat hien "SENDING" tren 8 LED. MVI A,00h ;bao cho may tinh biet thiet bi da san sang tiep ;nhan OUT PortB ;du lieu. CkSTB1:IN PortC ;doc lenh dieu khien STROBE tai PortC. ANI 01h CPI 01h JNZ CkSTB1 ;neu STROBE # 1 thi doi tiep. MVI A,80h ;bao BUSY\ = 0, ACK = 0. OUT PortB IN PortA ;doc du lieu vao. MOV B,A ;tam cat du lieu vao thanh ghi B. MVI A,0C0h ;bao ACK = 1. OUT PortB ChkAF1: IN PortC ;doc lenh dieu khien AF. ANI 02h CPI 02h JNZ ChkAF1 ;neu AF # 1 thi doi tiep. MOV A,B ;hoan tra B lai cho A. ANI 0F0h ;che nibble thap va reset bit ERROR = 0. OUT PortB ;xuat nibble cao va bao ERROR = 0. ChkAF0: IN PortC ;doc lenh dieu khien AF. ANI 02h CPI 00h JNZ ChkAF0 ;neu AF # 0 thi doi tiep. MOV A,B ;hoan tra B lai cho A. RLC ;dich 4 bit thap thanh 4 bit cao tuong ung. RLC RLC RLC ANI 0F0h ;che nua byte thap thap. ORI 08h ;set bit ERROR = 1. OUT PortB ;xuat nibble thap va bao ERROR = 1. ChkSTB0:IN PortC ;doc lenh dieu khien STROBE. ANI 01h CPI 00h JNZ ChkSTB0 ;neu STROBE # 0 thi doi tiep. IN PortA ;doc du lieu. CPI 0FFh ;FFh la ma bao du lieu dung. JZ NoChk CALL PROCESS NoChk: MVI A,40h ;bao BUSY\ = 1. OUT PortB JMP ChkSTB1 ;chuan bi nhan byte ke tiep.
 10. . 54 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;Chuong trinh con hien thi "READY" tren nam LED 7 doan. ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ READY: PUSH PSW MVI A,10h ;khoi tao 8279: hien thi 8 ki tu,loi vao phai, STA CntI79 ;quet ban phim co lap ma, khoa ngoai 2 phim. MVI A,3Eh ;lap trinh xung Clock = 100 KHz. STA CntI79 MVI A,0C3h ;xoa hien thi va xoa FIFO. STA CntI79 MVI A,01h ;tri hoan 0.1 ms > 160 us. CALL DELAY MVI A,90h ;bat dau ghi vao tai LED dau tien ben phai, co STA CntI79 ;tang dia chi tu dong. MVI A,31h ;cho hien thi "R". STA DataI79 MVI A,79h ;cho hien thi "E". STA DataI79 MVI A,77h ;cho hien thi "A". STA DataI79 MVI A,5Eh ;cho hien thi "D". STA DataI79 MVI A,6Eh ;cho hien thi "Y". STA DataI79 POP PSW RET ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;Chuong trinh con hien thi "SENDING" tren bay LED 7 doan. ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SENDING:POP PSW MVI A,10h ;khoi tao 8279: hien thi 8 ki tu,loi vao phai, STA CntI79 ;quet ban phim co lap ma, khoa ngoai 2 phim. MVI A,3Eh ;lap trinh xung Clock = 100 KHz. STA CntI79 MVI A,0C3h ;xoa hien thi va xoa FIFO. STA CntI79 MVI A,01h ;tri hoan 0.1 ms > 160 us. CALL DELAY MVI A,90h ;bat dau ghi vao tai LED dau tien ben phai, co STA CntI79 ;tang dia chi tu dong. MVI A,6Dh ;cho hien thi "S". STA DataI79 MVI A,79h ;cho hien thi "E". STA DataI79 MVI A,37h ;cho hien thi "N". STA DataI79 MVI A,5Eh ;cho hien thi "D". STA DataI79 MVI A,06h ;cho hien thi "I". STA DataI79 MVI A,37h ;cho hien thi "N". STA DataI79 MVI A,6Fh ;cho hien thi "G". STA DataI79 POP PSW RET ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;Chuong trinh con xu li du lieu: Chuong trinh nay se nhan dia chi bat ;dau va dia chi cham dut cua vung du lieu, cac ma may cua chuong trinh ;tren may tinh do xuong se duoc dat trong pham vi vung nay. ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ PROCESS:MOV A,C ;kiem tra xem co phai day la byte thu nhat ;khong ?
 11. . 55 LUAÂÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP CPI 00h JNZ A1 MOV H,B ;neu dung thi cat byte thu nhat vao thanh ghi H. INR C ;tang bien dem byte dia chi len 1 don vi. RET A1: MOV A,C ;kiem tra xem co phai day la byte thu hai khong ? CPI 01h JNZ A2 MOV L,B ;neu dung thi cat byte thu hai vao thanh ghi L. INR C ;tang bien dem byte dia chi len 1 don vi. RET A2: MOV A,C ;kiem tra xem co phai day la byte thu ba khong ? CPI 02h JNZ A3 MOV D,B ;neu dung thi cat byte thu ba vao thanh ghi D. INR C ;tang bien dem byte dia chi len 1 don vi. RET A3: MOV A,C ;kiem tra xem day co phai la byte thu tu khong ? CPI 03h JNZ A4 MOV E,B ;neu dung thi cat byte thu tu vao thanh ghi E. INR C ;tang bien dem byte dia chi len 1 don vi. RET A4: MOV M,B ;ke tu byte thu nam tro di se duoc cat vao o nho co INX H ;dia chi do cap thanh ghi HL quan li. MOV A,D CPI H RNZ MOV A,E CMP L RNZ ;thoat neu HL tro den dia chi cham dut nam trong DE. CALL END ;cho hien thi "END." tren ba LED 7 doan. MVI A,40h ;bao BUSY\ = 1. OUT PortB HLT ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;Chuong trinh con hien thi "END." tren ba LED 7 doan. ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ END: PUSH PSW MVI A,10h ;khoi tao 8279: hien thi 8 ki tu,loi vao phai, STA CntI79 ;quet ban phim co lap ma, khoa ngoai 2 phim. MVI A,3Eh ;lap trinh xung Clock = 100 KHz. STA CntI79 MVI A,0C3h ;xoa hien thi va xoa FIFO. STA CntI79 MVI A,01h ;tri hoan 0.1 ms > 160 us. CALL DELAY MVI A,90h ;bat dau ghi vao tai LED dau tien ben phai, co STA CntI79 ;tang dia chi tu dong. MVI A,79h ;cho hien thi "E". STA DataI79 MVI A,54h ;cho hien thi "N". STA DataI79 MVI A,0DEh ;cho hien thi "D.". STA DataI79 POP PSW RET ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;Hai chuong trinh con sau day da co san trong thiet bi thuc tap Vi xu ;li 8085 ;nen nguoi thuc hien de tai nay thay khong can thiet phai viet lai va ;trinh bay ;ra. Do la 2 chuong trinh:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản