intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích khả năng lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p1

Chia sẻ: Fgsdga Erytrh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
56
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích khả năng lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p1', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p1

  1. Giáo trình phân tích khả năng lập luận một số vấn đề về nhậpMë §Çu bản Lêi khẩu tư ViÖt Nam xuÊt ph¸t tõ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu, tr×nh ®é ph¸t triÓn, KTXH ë møc thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi n­íc kh¸c. Víi tèc ®é ph¸t triÓn nhanh chãng cña c¸c n­íc ph¸t triÓn, th× kho¶ng c¸ch kinh tÕ ngµy cµng d·n ra.V× vËy nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta trong nh÷ng n¨m tíi lµ v­ît qua t×nh tr¹ng cña mét n­íc nghÌo, n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n vµ tõng b­íc héi nhËp vµo quü ®¹o kinh tÕ ThÕ Giíi. TÝnh tÊt yÕu cña XKTB víi h×nh thøc cao cña nã lµ h×nh thøc ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi trong luËt ®ã nh­ng vÊn ®Ò ®Æt ra lµ thu hót FDI nh­ thÕ nµo. Víi môc tiªu x©y dùng n­íc ta thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp vµ tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ víi môc tiªu l©u dµi lµ c¶i biÕn n­íc ta thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp … céng víi thùc hiÖn môc tiªu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ trong ®ã cã 1
  2. viÖc n©ng cao GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi lªn hai lÇn nh­ ®¹i héi VII cña §¶ng ®· nªu ra. Muèn thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã cÇn ph¶i cã mét l­îng vèn lín. Muèn cã l­îng vèn lín cÇn ph¶i t¨ng c­êng s¶n xuÊt vµ thùc hµnh tiÕt kiÖm. Nh­ng víi t×nh h×nh cña n­íc ta th× thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi còng còng lµ mét c¸ch tÝch luü vèn nhanh cã thÓ lµm ®­îc. §Çu t­ n­íc ngoµi nãi chung vµ ®Çu t­ trùc tiÕp nãi riªng lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cã vÞ trÝ vai trß ngµy cµng quan träng, trë thµnh xu thÕ cña thêi ®¹i. §ã lµ kªnh chuyÓn giao c«ng nghÖ, thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, t¹o thªm viÖc lµm vµ thu nhËp, n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng, n¨ng lùc qu¶n lý, t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch Trªn c¬ së thùc tr¹ng cña ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, ta còng cÇn ph¶i chó ý tíi vÊn ®Ò tÝnh tiªu cùc cña ®Çu t­ TTNN. Còng kh«ng ph¶i lµ mét n­íc thô ®éng ®Ó mÊt dÇn vÞ thÕ mµ xem vèn §TNN lµ quan träng nh­ng vèn trong n­íc trong t­¬ng lai ph¶i lµ chñ yÕu. NhËn thøc ®óng vÞ trÝ vai trß cña ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ hÕt søc cÇn thiÕt. ChÝnh phñ còng ®· ban hµnh chÝnh s¸ch ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam. §ång thêi t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Chóng ta b»ng nh÷ng biÖn ph¸p m¹nh vÒ c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­, kinh doanh ®Ó thu 2
  3. hót ®Çu t­ n­íc ngoµi. Víi ph­¬ng ch©m cña chóng ta lµ ®a thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸, ®a ph­¬ng ho¸ hîp t¸c ®Çu t­ n­íc ngoµi trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi vµ t«n träng lÉn nhau. B»ng nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn §TTTNN trong tæng thÓ chiÕn l­îc ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ mét thµnh c«ng mµ ta mong ®îi. 3
  4. Ch­¬ng mét Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi I. XuÊt khÈu t­ b¶n: 1. Kh¸i niÖm xuÊt khÈu t­ b¶n: Trong thÕ kû XIX diÔn ra qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung T­ B¶n m¹nh mÏ. C¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn ®· tÝch luü ®­îc nh÷ng kho¶n TB khæng lå ®ã lµ tiÒn ®Ò cho xuÊt khÈu T­ B¶n vµ ®Õn giai ®o¹n chñ nghÜa ®éc quyÒn, xuÊt khÈu T­ B¶n lµ mét ®Æc ®iÓm næi bËt cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, vµ trë thµnh sù cÇn thiÕt cña chñ nghÜa T­ B¶n. §ã lµ v× T­ B¶n tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®· xuÊt hiÖn c¸i gäi lµ "T­ B¶n thõa". Thõa so víi tû suÊt, lîi nhuËn sÏ cao h¬n. Trong lóc ë nhiÒu n­íc kinh tÕ l¹c hËu cÇn T­ B¶n ®Ó më mang kinh tÕ vµ ®æi míi kü thuËt, nh­ng ch­a tÝch luü T­ B¶n kÞp thêi. VËy thùc chÊt xuÊt khÈu T­ B¶n lµ ®em T­ B¶n ra n­íc ngoµi, nh»m chiÕm ®­îc gi¸ trÞ thÆng d­ vµ c¸c nguån lîi kh¸c ®­îc t¹o ra ë c¸c nguån lîi kh¸c ®­îc t¹o ra ë c¸c n­íc nhËp khÈu T­ B¶n. 4
  5. Ta ®· thÊy r»ng viÖc xuÊt khÈu T­ B¶n lµ "T­ B¶n thõa" xuÊt hiÖn trong c¸c n­íc tiªn tiÕn. Nh­ng thùc chÊt vÊn ®Ò ®ã lµ mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña mét hiÖn t­îng kinh tÕ khi mµ qu¸ tr×nh tÝch luü vµ tËp trung ®· ®¹t ®Õn mét ®é nhÊt ®Þnh sÏ xuÊt hiÖn nhu cÇu ra n­íc ngoµi. §©y còng lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt cña x· héi v­¬n ra ThÕ Giíi, tho¸t khái khu©n khæ chËt hÑp cña quèc gia, h×nh thµnh quy m« s¶n xuÊt trªn ph¹m vi quèc tÕ. Theo Lª Nin "C¸c n­íc xuÊt khÈu T­ B¶n hÇu nh­ bao giê còng cã kh¶ n¨ng thu ®­îc mét sè "lîi" nµo ®ã" [29,90]. ChÝnh ®Æc ®iÓm nµy lµ nh©n tè kÝch thÝch c¸c nhµ T­ B¶n cã tiÒm lùc h¬n trong viÖc thùc hiÖn ®Çu t­ ra n­íc ngoµi. Bëi v× khi mµ nÒn c«ng nghiÖp ®· ph¸t triÓn, ®Çu t­ trong n­íc kh«ng cßn cã lîi nhuËn cao n÷a. MÆt kh¸c c¸c n­íc l¹c hËu h¬n cã lîi thÕ vÒ ®Êt ®ai, nguyªn liÖu, tµi nguyªn nh©n c«ng l¹i ®­a l¹i cho nhµ ®Çu t­ lîi nhuËn cao, æn ®Þnh, tin cËy vµ gi÷ vÞ trÝ ®éc quyÒn Theo Lª Nin " XuÊt khÈu t­ b¶n" lµ mét trong n¨m ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña chñ nghÜa ®Õ quèc, th«ng qua xuÊt khÈu t­ b¶n, c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn thùc hiÖn viÖc bãc lét ®èi víi c¸c n­íc l¹c hËu vµ th­êng lµ thuéc ®Þa cña nã: Nh­ng «ng kh«ng phñ nhËn vai trß cña nã. Trong thêi kú ®Çu cña chÝnh quyÒn X« ViÕt, Lª Nin chñ tr­¬ng sö dông ®Çu t­ trùc tiÕp 5
  6. n­íc ngoµi vµ khi ®­a ra "ChÝnh s¸ch kinh tÕ míi" ®· nãi r»ng nh÷ng ng­êi céng s¶n ph¶i biÕt lîi dông nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ vµ khoa häc kü thuËt cña chñ nghÜa T­ B¶n th«ng qua h×nh thøc kinh tÕ vµ khoa häc kü thuËt cña chñ nghÜa T­ B¶n th«ng qua h×nh thøc " Chñ nghÜa T­ B¶n nhµ n­íc" ®· nãi r»ng nh÷ng ng­êi céng s¶n ph¶i biÕt lîi dông nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ vµ khoa häc kü thuËt cña chñ nghÜa t­ b¶n th«ng qua h×nh thøc "chñ nghÜa t­ b¶n nhµ n­íc". Theo quan ®iÓm nµy nhiÒu n­íc ®· "chÊp nhËn phÇn nµo sù bãc lét cña chñ nghi· t­ b¶n ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, nh­ thÕ cã thÓ cßn nhanh h¬n lµ sù vËn ®éng tù th©n cña mçi n­íc. Tuy nhiªn viÖc "xuÊt khÈu t­ b¶n" ph¶i tu©n theo ph¸p luËt cña c¸c n­íc ®Õ quèc v× hä cã søc m¹nh kinh tÕ, cßn ngµy nay th× tu©n theo p¸hp luËt, sù ®iÒu hµnh cña mçi quèc gia nhËn ®Çu t­. 2. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu t­ b¶n. Gåm c ã hai h×nh thøc chÝnh: XuÊt khÈu t­ b¶n cho vay: lµ h×nh thøc cho chÝnh phñ hoÆc do t­ nh©n vay nh»m thu ®­îc tû suÊt cao. XuÊt khÈu t­ b¶n ho¹t ®éng: lµ ®em t­ b¶n ra n­íc ngoµi, më mang xÝ nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ hµng ho¸, trong ®ã cã gi¸ trÞ thÆng d­ t¹i n­íc nhËp khÈu. 6
  7. §Çu t­ ho¹t ®éng gåm cã ®Çu t­ trùc tiÕp vµ ®Çu t­ gi¸n tiÕp. §Çu t­ trùc tiÕp: lµ ®Çu t­ chñ yÕu mµ chñ ®Çu t­ n­íc ngaßi ®Çu t­ toµn bé hay phÇn ®ñ lín vèn ®Çu t­ cña c¸c dù ¸n nh»m dµnh quyÒn ®iªï hµnh h¹¬c tham gia ®iÒu hµnh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hoÆc kinh doanh dÞch vô, th­¬ng m¹i. §Çu t­ gi¸n tiÕp lµ h×nh thøc ®Çu t­ quan träng, trong ®ã chñ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ b»ng h×nh thøc mua cæ phÇn cña c¸c C«ng ty së t¹i (ë møc khèng chÕ nhÊt ®Þnh) ®Ó thu lîi nhuËn mµ kh«ng tham gia ®iÒu hµnh trùc tiÕp ®èi t­îng mµ hä bá vèn ®Çu t­. Vèn nµy ®­îc tr¶ b»ng tiÒn gèc lÉn lîi tøc d­íi h×nh thøc tiÒn tÖ hay d­íi h×nh thøc hµng ho¸. Cßn ®èi víi h×nh thøc xuÊt khÈu cho vay th× cã xuÊt khÈu t­ b¶n cho vay dµi h¹n vµ xuÊt khÈu t­ b¶n cho vay ng¾n h¹n. Gèm cã. Thø nhÊt: XuÊt khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn sang c¸c n­íc nhËn ®Çu t­. Thø hai: XuÊt khÈu trùc tiÕp, gäi lµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi cã 3 d¹ng. 7
  8. + N­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn ®Çu t­ vµo c¸c n­íc c«ng nghiÖp tp + Nowcs c«ng nghiÖp ph¸t triÓn ®Çu t­ vµo n­íc c«ng nghiÖp kÐm ph¸t triÓn + §Çu t­ gi÷a c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn II. Kh¸i niÖm vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. 1. Kh¸i niÖm vèn ®Çu t­. Ho¹t ®éng ®Çu t­ lµ qu¸ tr×nh huy ®éng vµ sö dông mäi nguån vèn phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh nh»m s¶n xuÊt s¶n phÈm hay cung cÊp dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng c¸ nh©n vµ x· héi. Nguån vèn ®Çu t­ cã thÓ lµ nh÷ng tµi s¶n hµng ho¸ nh­ tiÒn vèn, ®Êt ®ai, nhµ cöa, m¸y mãc, thiÕt bÞ, hµng ho¸ hoÆc tµi s¶n v« h×nh nh­ b»ng s¸ng chÕ, ph¸t minh, nh·n hiÖu hµng ho¸, bÝ quyÕt kü thuËt, uy tÝn kinh doanh, bÝ quyÕt th­¬ng m¹i C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®Çu t­ b»ng cæ phÇn, tr¸i phiÕu, c¸c quyÒn së h÷u kh¸c nh­ quyÒn thÕ chÊp, cÇm cè hoÆc c¸c quyÒn cã gi¸ trÞ vÒ mÆt kinh tÕ nh­ c¸c quyÒn th¨m dß, khai th¸c, sö dông nguån thiªn nhiªn. 8
  9. Thêi kú ®Çu thÕ kû XX, theo quan ®iÓm cña LªNin th× lo¹i sö dông vèn mét c¸ch ¸p ®Æt d­íi d¹ng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vÒ thùc chÊt lµ kho¶n chi phÝ mµ c¸c n­íc t­ b¶n bá ra ®Ó cñng cè ®Þa vÞ trong chiÕn h÷u thuéc ®Þa vµ cuèi cïng lµ nh»m ®¹t ®­îc lîi nhô©n cao h¬n. Theo ph©n tÝch ®¸nh gi¸ cña LªNin th× sù ph¸t triÓn cña ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lu«n g¾n víi lÞch sö ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t­ banr. XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi cña thÕ giíi lóc bÊy giê mµ Lªnin cho r»ng lo¹i vèn ®­îc sö dông d­íi s¹ng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ c«ng cô bãc lét, lµ h×nh thøc chiÕm ®o¹t cña chñ nghÜa t­ b¶n. Vµ theo quan niÖm cñaR.Nurkse quan niÖm, dï "®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi tr­íc hÕt phôc vô cho lîi Ých cña c¸c n­íc c«ng nghiÖp xuÊt vèn chø ch­a ph¶i n­íc nhËn vèn"{32, 26} tuy nhiªn lµ nh©n tè quan träng, lµ gi¶i ph¸p tÝch cùc ®Ó cho nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn cã thÓ "v­¬n tíi thÞ tr­êng míi". MÆc dï, ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ nguån cung cÊp mét l­îng vèn ®¸ng kÓ cho c«ng nghiÖp ho¸, cho t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng thu nhËp . lµm ph¸ vì sù khÐp kÝn cña vßng luÈn quÈn, nh­ng nã kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶ mµ nã chØ ph¸t huy t¸c dông khi kh¶ n¨ng tÝch luü vèn b»ng con ®­êng tiÕt kiÖm néi bé cña mét n­íc ®¹t tíi møc nhÊt ®Þnh. Còng nh­ R.Nurkes, quan ®iÓm cña A. Samuelson coi vèn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®¶m b¶o cho ho¹t 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2