intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích tồn dư kim loại nặng trong sản xuất rau sạch với yêu cầu độ ẩm cao p8

Chia sẻ: Gfrgd Dfghdsh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
64
lượt xem
8
download

Giáo trình phân tích tồn dư kim loại nặng trong sản xuất rau sạch với yêu cầu độ ẩm cao p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sử lý trung tâm (CPU) : Được xây dựng từ các vi sử lý (8 bit, 12 bit hoặc 32 bit) có các bộ nhớ chương trình RAM, ROM. Thông thường nó có 2 cổng giao diện với thiết bị ngoại vi là máy tính (PC) và bộ lập trình. Bộ xử lý trung tâm ghép nối vào - ra qua 3 BUS : BUS dữ liệu, BUS điều khiển và BUS địa chỉ. Chức năng của bộ vi sử lý trung tâm trong PLC là : điều khiển và kiểm soát các chương trình được lưu dữ trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích tồn dư kim loại nặng trong sản xuất rau sạch với yêu cầu độ ẩm cao p8

  1. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn *Bé sö lý trung t©m (CPU) : §−îc x©y dùng tõ c¸c vi sö lý (8 bit, 12 bit hoÆc 32 bit) cã c¸c bé nhí ch−¬ng tr×nh RAM, ROM. Th«ng th−êng nã cã 2 cæng giao diÖn víi thiÕt bÞ ngo¹i vi lµ m¸y tÝnh (PC) vµ bé lËp tr×nh. Bé xö lý trung t©m ghÐp nèi vµo - ra qua 3 BUS : BUS d÷ liÖu, BUS ®iÒu khiÓn vµ BUS ®Þa chØ. Chøc n¨ng cña bé vi sö lý trung t©m trong PLC lµ : ®iÒu khiÓn vµ kiÓm so¸t c¸c ch−¬ng tr×nh ®−îc l−u d÷ trong bé nhí mét c¸ch tuÇn tù. Nã liªn kÕt c¸c tÝn hiÖu l¹i víi nhau theo quy ®Þnh vµ tõ ®ã ®−a ra c¸c lÖnh cho ®Çu ra. Sù thao t¸c tuÇn tù cña ch−¬ng tr×nh dÉn ®Õn 1 thêi gian trÔ, khi ®ã bé ®Õm cña ch−¬ng tr×nh quÐt qua 1 ch−¬ng tr×nh ®Çy ®ñ råi sau ®ã l¹i lÆp l¹i. Thêi gian cña chu k× nµy ®−îc gäi lµ "thêi gian quÐt" vµ phô thuéc vµo dung l−îng cña bé nhí. *Bé nhí ch−¬ng tr×nh : th−êng lµ c¸c bé phËn l−u tr÷ ®iÖn tö nh− : RAM, PROM, hoÆc EPROM. Ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn khi t¶i xuèng tõ thiÕt bÞ lËp tr×nh, chóng sÏ ®−îc gi÷ l¹i trong c¸c bé nhí nµy. §Ó duy tr× ch−¬ng tr×nh trong tr−êng hîp mÊt ®iÖn nguån ®ét ngét, ta ph¶i cung c¸p 1 nguån dù phßng cho c¸c bé nhí nµy. Trong thiÕt kÕ ng−êi ta th−êng chia bé nhí thµnh tõng modul ®Ó cho phÐp ®iÒu khiÓn c¸c ch−¬ng tr×nh cã kÝch th−êng kh¸c nhau. Khi cÇn më réng bé nhí chØ cÇn c¾m thªm c¸c thÎ nhí ®iÖn tö vµo c¸c panel cña PLC. *modul ®Çu vµo : chøa c¸c bé läc vµ bé thÝch øng n¨ng l−îng. Nã cã chøc n¨ng chuÈn bÞ c¸c tÝn hiÖu cña phÇn tö ®Çu vµo d−íi d¹ng tÝn hiÖu t−¬ng tù hoÆc sè, sau ®ã chuyÓn vµ CPU ®Ó xö lý. §Ó thuËn tiÖn trong viÖc ®iÒu khiÓn, c¸c modul ®Çu vµo ®−îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ nhËn nhiÒu ®Çu vµo vµ mçi ®Çu vµo th−êng ®−îc trang bÞ 1 ®ièt ph¸t quang ®Ó kiÓm tra h− háng. *modul ®Çu ra : ®−îc cÊu t¹o nh− modul ®Çu vµo. Nã cã chøc n¨ng truyÒn c¸c th«ng tin ®Õn c¸c phÇn tö kÝch ho¹t cho c¸c thiÕt bÞ lµm viÖc. V× Tr−êng dhnni – hµ néi 64 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  2. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn vËy modul ®Çu ra ®−îc thiÕt kÕ ®Ó thÝch hîp víi nhiÒu m¹ch phèi ghÐp kh¸c nhau. ViÖc kiÓm tra, quan s¸t trùc quan ®−îc thÓ hiÖn qua c¸c ®iot ph¸t quang ë mçi ®Çu ra. *Bé nguån cung cÊp : th«ng th−êng nguån cung cÊp cho PLC ®−îc cÊp tõ nguån 220V ~ hoÆc 110V~ (tÇn sè 50 ÷ 60 Hz) hoÆc 24V 1 chiÒu. Bé nguån sÏ cho ra c¸c ngån æn ®Þnh cao, cÊp cho CPU, hoÆc cho modul ®Çu vµo vµ modul ®Çu ra. 3.1.2.9. CÊu tróc c¬ b¶n cña PLC S7 - 200 víi khèi xö lý CPU224. * KÕt nèi víi m¸y tÝnh: §Ó cã thÓ lËp tr×nh ®iÒu khiÓn hÖ thèng vµ n¹p S7-200 cÇn ph¶i kÕt nèi nã víi m¸y tÝnh theo s¬ ®å nh− sau Q0.0 ÷ Q2.7 Module më réng RS-232 Modul më réng RS-485 I0.0 ÷ I0.7 H×nh13: S¬ ®å kÕt nèi tæng thÓ Tr−êng dhnni – hµ néi 65 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  3. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn * CÊu h×nh cøng CPU 224: S7-200 lµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ lËp tr×nh cña h·ng Siemens (CHLB §øc), cã cÊu tróc theo kiÓu modul vµ cã c¸c modul më réng. C¸c modul nµy sö dông cho nhiÒu môc ®Ých sö dông kh¸c nhau. HiÖn nay ®· xuÊt hiÖn trªn thÞ tr−êng víi rÊt nhiÒu lo¹i S7-200 víi tÝnh n¨ng ngµy cµng ®−îc c¶i tiÕn: tõ CPU 212, CPU 214… ®Õn CPU 224, CPU 226... ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn chóng t«i sö dông trong ®Ò tµi lµ CPU 224, v× vËy chóng t«i chØ tr×nh bµy cÊu tróc cña CPU 224. CPU 224 cã ®Çy ®ñ tÝnh n¨ng cña c¸c CPU phiªn b¶n tr−íc cïng víi nh÷ng c¶i tiÕn ®¸ng kÓ vÒ kü thuËt. Nèi Modul §Çu ra Nguån vµo më réng §Ìn b¸o Hép c«ng t¾c Cæng truyÒn th«ng §Çu vµo H×nh14: M« h×nh phÇn cøng CPU224 * §Æc ®iÓm kü thuËt cña CPU 224: - Bé nhí ch−¬ng tr×nh : 8KB - Bé nhí d÷ liÖu: 5 KB - Ng«n ng÷ ch−¬ng tr×nh : LAD, FBD, STL - B¶o vÖ ch−¬ng tr×nh : 3 møc password b¶o vÖ - 256 bé ®Õm: 6 bé ®Õm tèc ®é cao(30 kHz), bé ®Õm A/B(tèi ®a 20 kHz), cã thÓ sö dông ®Õm tiÕn, ®Õm lïi hoÆc c¶ ®Õm tiÕn vµ lïi. Tr−êng dhnni – hµ néi 66 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  4. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn - 128 bé Timer chia lµm 3 lo¹i cã ®é ph©n gi¶i kh¸c nhau: 4 bé Timer 1ms, 16 bé Timer 10 ms, 236 Timer 100 ms. - Sè ®Çu vµo ra: cã 14 ®Çu vµo sè, 10 ®Çu ra sè - Cã tèi ®a 94 ®Çu vµo sè, 74 ®Çu ra sè, 28 ®Çu vµo t−¬ng tù, 7 ®Çu ra t−¬ng tù víi 7 modul më réng t−¬ng tù vµ sè. - 2 bé ®iÒu chØnh t−¬ng tù - 2 ®Çu ph¸t xung tèc ®é cao, tÇn sè 20 kHz cho d·y xung kiÓu PTO hoÆc PWM. ViÖc kÕt hîp ®Çu ra sè tèc ®é cao vµ bé ®Õm tèc ®é cao cã thÓ sö dông cho c¸c øng dông cÇn ®iÒu khiÓn cã ph¶n håi tèc ®é. - Tèc ®é xö lý logic 0.37 μs - C¸c chÕ ®é ng¾t vµ xö lý ng¾t: ng¾t truyÒn th«ng, ng¾t theo s−ên lªn hoÆc s−ên xuèng cña xung, ng¾t cña bé ®Õm tèc ®é cao, vµ ng¾t truyÒn xung. * M« t¶ c¸c ®Ìn b¸o trªn CPU : - SP(®Ìn ®á ): §Ìn ®á b¸o hiÖu hÖ thèng bÞ háng. - RUN(®Ìn xanh): §Ìn xanh chØ ®Þnh PLC lµm viÖc vµ ch−¬ng tr×nh ®−îc n¹p vµo m¸y. - STOP:(®Ìn vµng): §Ìn vµng STOP chØ ®Þnh PLC ®ang ë chÕ ®é dõng, dõng ch−¬ng tr×nh ®ang thùc hiÖn l¹i. - Ix.x(®Ìn xanh): ®Ìn xanh ë cæng vµo chØ tr¹ng th¸i tøc thêi cña cæng vµo Ix.x. §Ìn nµy b¸o tÝn hiÖu tr¹ng th¸i cña tÝn hiÖu theo gi¸ trÞ logic cña cæng. - Qx.x(®Ìn xanh):§Ìn nµy b¸o hiÖu tr¹ng th¸i tøc thêi cña cæng ra Qx.x,tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ®Çu ra theo gi¸ trÞ logic cña cæng. * Cæng truyÒn th«ng: S7 200 sö dông cæng RS485 víi phÝch nèi 9 ch©n ®Ó phôc vô cho viÖc ghÐp nèi víi thiÕt bÞ lËp tr×nh hoÆc víi tr¹m PLC kh¸c.Tèc ®é truyÒn cho m¸y lËp tr×nh (kiÓu PPI) lµ 9600 baud. Tèc ®é cung cÊp cña PLC theo kiÓu tù do lµ Tr−êng dhnni – hµ néi 67 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  5. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn tõ 300 ®Õn 38400 baud. S7 200 khi ghÐp nèi víi m¸y lËp tr×nh PG702 hoÆc c¸c m¸y lËp tr×nh thuéc hä PG7xx cã thÓ sö dông c¸p nèi th¼ng qua MPI .C¸p ®ã kÌm theo m¸y lËp tr×nh. GhÐp nèi m¸y tÝnh PC qua cæng RS 232 cÇn cã c¸p nèi PC/PPI víi bé chuyÓn ®æi RS232 /RS 485. * C«ng t¾c chän chÕ ®é lµm viÖc cho CPU 224 C«ng t¾c chän chÕ ®é lµm viÖc cã ba vÞ trÝ cho phÐp lùa chän c¸c chÕ ®é lµm viÖc kh¸c nhau cho CPU 224 - RUN cho phÐp PLC thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh.PLC S7 200 sÏ rêi khái chÕ ®é RUN vµ chuyÓn sang chÕ ®é STOP nÕu trong m¸y cã sù cè hoÆc trong ch−¬ng tr×nh gÆp lÖnh STOP ,thËm chÝ ngay c¶ khi c«ng t¾c ë chÕ ®é RUN . Nªn quan tr¹ng th¸i thùc t¹i cña PLC theo ®Ìn b¸o. - STOP c−ìng bøc PLC dõng c«ng viÖc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh ®ang ch¹y ë chÕ ®é STOP PLC cho phÐp hiÖu chØnh l¹i vµ chuyÓn sang chÕ ®é STOP. ch−¬ng tr×nh hoÆc n¹p l¹i ch−¬ng tr×nh míi. - TERM cho phÐp m¸y lËp tr×nh quyÕt ®Þnh mét trong chÕ ®é lµm viÖc hoÆc ë RUN hoÆc ë STOP. * CÊu tróc bé nhí cña CPU 224 Bé nhí cña PLC S7 200 ®−îc chia lµm 4 vïng víi mét tô cã nhiÖm vô duy tr× d÷ liÖu trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh khi mÊt nguån.Bé nhí cña S7 200 cã tÝnh n¨ng ®éng cao ,®äc vµ ghi trong toµn vïng, lo¹i trõ c¸c bit nhí ®Æc biÖt chØ cã thÓ truy cËp ®Ó ®äc. - Vïng ch−¬ng tr×nh: Lµ miÒn bé nhí ®−îc sö dông ®Ó l−u tr÷ c¸c lÖnh ch−¬ng tr×nh. Vïng nµy thuéc kiÓu non- volatile ®äc ghi ®−îc. - Vïng tham sè: Lµ miÒn l−u gi÷ c¸c tham sè nh− : tõ khãa, ®Þa chØ tr¹m....Còng gièng nh− vïng ch−¬ng tr×nh ,vïng tham sè ®äc /ghi ®−îc. Tr−êng dhnni – hµ néi 68 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  6. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn - Vïng d÷ liÖu: §−îc sö dông ®Ó cÊt c¸c d÷ liÖu cña ch−¬ng tr×nh bao gåm c¸c kÕt qu¶ c¸c phÐp tÝnh, h»ng sè ®−îc ®Þnh nghÜa trong ch−¬ng tr×nh,bé ®Öm truyÒn th«ng. - Vïng ®èi t−îng: Bao gåm Timer, bé ®Õm tèc ®é cao vµ c¸c ®Çu ra t−¬ng tù. Vïng nµy kh«ng thuéc kiÓu non- volatile nh−ng ®äc /ghi ®−îc. - Vïng d÷ liÖu: Vïng d÷ liÖu lµ vïng cã ý nghÜa quan träng trong viÖc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh . Nã lµ miÒn nhí ®éng, cã thÓ truy cËp theo tõng bit, tõng byte, tõ ®¬n hoÆc tõ kÐp. Vïng d÷ liÖu l¹i chia thµnh nhiÒu miÒn nhí nhá víi c¸c c«ng dông kh¸c nhau. C¸c vïng ®ã gåm: V - Variable memory (MiÒn nhí). I - Input image register (Bé ®Öm cæng vµo). O - Output image register (Bé ®Öm cæng ra). M - Internal memory bits (Vïng nhí néi). SM - Special memory bits (Vïng nhí ®Æc biÖt). * KÕt nèi PLC - KÕt nèi d©y cung cÊp cho CPU vµ c¸c ®Çu vµo ra cña CPU. ViÖc kÕt nèi d©y nguån cung cÊp cho CPU vµ nèi c¸c ®Çu vµo/ra cña CPU ®−îc m« t¶ nh− trªn h×nh vÏ: Tr−êng dhnni – hµ néi 69 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  7. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn Qua s¬ ®å kÕt nèi chóng ta thÊy r»ng nguån cung cÊp cho c¸c ®Çu vµo, ®Çu ra cña CPU lµ 24VDC TÊt c¶ c¸c ®Çu cuèi cña S7-200 ®−îc nèi ®Êt ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ ®Ó khö nhiÔu cho tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn. Nguån cung cÊp cho c¶m biÕn còng lµ 24VCD còng lµ mét chiÒu cã thÓ sö dông cho c¸c ®Çu vµo c¬ së, c¸c modul më réng vµ c¸c cuén d©y r¬ le më réng. 3.1.3. Tr×nh tù thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn sö dông PLC. ViÖc lËp tr×nh cho PLC ®· ngµy cµng trë nªn phæ biÕn ë ViÖt Nam hiÖn nay nhê sù phæ cËp PLC cho rÊt nhiÒu øng dông. Ng−êi lËp tr×nh cã thÓ lËp tr×nh trªn m¸y tÝnh vµ viÕt ra c¸c ch−¬ng tr×nh theo yªu cÇu cô thÓ råi n¹p vµo PLC ®Ó ®iÒu khiÓn 1 hÖ thèng nµo ®ã. Quy tr×nh thùc hiÖn lµ : - Nghiªn cøu yªu cÇu ®iÒu khiÓn. - Ph©n ®Þnh ®Çu vµo vµ ®Çu ra. - ViÕt ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. - N¹p ch−¬ng tr×nh vµo bé nhí PLC. - Cho PLC ch¹y thö ®Ó ®iÒu khiÓn ®èi t−îng. * Nghiªn cøu yªu cÇu ®iÒu khiÓn cña thiÕt bÞ. ®iÒu ®Çu tiªn chóng ta ph¶i quyÕt ®Þnh thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng nµo mµ chóng tao muèn ®iÒu khiÓn. Môc ®Ých chñ yÕu cña bé ®iÒu khiÓn ®−îc lËp tr×nh ho¸ lµ ®Ó ®iÒu khiÓn 1 hÖ thèng bªn ngoµi. HÖ thèng ®−îc ®iÒu khiÓn nµy cã thÓ lµ Tr−êng dhnni – hµ néi 70 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  8. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn 1 thiÕt bÞ, m¸y mãc, hoÆc qu¸ tr×nh sö lý vµ th−êng ®−îc gäi lµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn. * Ph©n ®Þnh nh÷ng ®Çu vµo vµ nh÷ng ®Çu ra. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®Çu vµo vµ ®Çu ra bªn ngoµi ®−îc nèi víi nh÷ng bé ®iÒu khiÓn PLC ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh. Nh÷ng thiÕt bÞ ®Çu vµo lµ nh÷ng chñng lo¹i chuyÓn m¹ch, thiÕt bÞ c¶m øng… nh÷ng thiÕt bÞ ®Çu ra lµ nh÷ng thiÕt bÞ tõ tÝnh, nh÷ng van ®iÖn tõ, ®éng c¬ vµ ®Ìn chØ b¸o… Sau viÖc nhËn d¹ng nh÷ng chñng lo¹i thiÕt bÞ ®Çu vµo vµ ®Çu ra ®ã, ph©n c«ng nh÷ng sè l−îng phï hîp víi sè ®Çu vµo (input) vµ ®Çu ra (output) nèi d©y thùc tÕ sÏ kÕ tiÕp theo sè l−îng cña bé ®iÒu khiªn PLC. Sù ph©n ®Þnh sè l−îng nh÷ng ®Çu vµo vµ nh÷ng ®Çu ra ph¶i ®−îc ®−a ra ngoµi tr−íc viÖc nèi ®Çu d©y theo s¬ ®å ladder bëi v× sè lÖnh lµ gi¸ trÞ chÝnh x¸c cña nh÷ng tiÕp ®iÓm trong s¬ ®å ladder. * ViÕt ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. TiÕp theo, viÕt ch−¬ng tr×nh d−íi d¹ng s¬ ®å ladder th«ng qua thø tù thao t¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn nh− ®· x¸c ®Þnh, theo tõng b−íc 1. Tõ s¬ ®å ladder cã thÓ dÞch sang c¸c d¹ng kh¸c ®Ó tiªn theo dâi ch−¬ng tr×nh. * N¹p ch−¬ng tr×nh vµo bé nhí. Tõ ch−¬ng tr×nh ®· viÕt vµ c¸c ®Çu vµo/ra x¸c ®Þnh. Ta truy nhËp ch−¬ng tr×nh trong bé nhí hoÆc bµn phÝm lËp tr×nh hoÆc b»ng m¸y vi tÝnh víi sù trî gióp cña c«ng cô phÇn mÒm lËp tr×nh. Sau khi hoµn chØnh phÇn lËp tr×nh, ta kiÓm tra bÊt k× lçi m· ho¸ nµo b»ng c«ng cô lµ chøc n¨ng chuÈn ®o¸n mµ nÕu cã thÓ ®−îc th× m« pháng toµn bé thao t¸c ®Ó thÊy r»ng nã ®−îc nh− mong muèn. *Ch¹y thö c¸c ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. §Ó ®¶m b¶o cÊu tróc ch−¬ng tr×nh vµ c¸c tham sè ®· cµi ®Æt lµ chÝnh x¸c tr−íc khi ®−a vµo hÖ ®iÒu khiÓn, ta cÇn ch¹y thö ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. Tr−êng dhnni – hµ néi 71 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  9. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn NÕu cã lçi hoÆc ch−a hîp lý th× söa khi ch¹y ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn, tèt nhÊt ta nªn ghÐp nèi víi ®èi t−îng vµ hoµn chØnh ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. Tr−êng dhnni – hµ néi 72 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2