intTypePromotion=1

Giáo trình Pháp luật về xây dựng: Phần 2

Chia sẻ: ViRyucha2711 ViRyucha2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
35
lượt xem
3
download

Giáo trình Pháp luật về xây dựng: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Pháp luật về xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung pháp luật liên quan đến việc thi công lắp đặt nghiệm thu đảm bảo chất lượng công trình, bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên, an toàn lao động trong xây dựng, những quy định về quản lý chi phí xây dựng công trình và đấu thầu xây dựng, đăng kí kinh doanh xây dựng và hành nghề thiết kế công trình, pháp luật liên quan đến nhà và đất xây dựng, xây dựng liên quan đến nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Pháp luật về xây dựng: Phần 2

Chương VI<br /> P H Á P L U Ậ T L IÊ N Q U A N Đ Ế N V IỆ C T H I C Ô N G , L Ắ P Đ Ậ T ,<br /> N G H IỆ M T H U , Đ Ả M B Ả O C H Â T L Ư Ợ N G C Ô N G T R ÌN H ,<br /> B Ả O V Ệ M Ô I T R Ư Ờ N G C Ả N H Q U A N T H IÊ N N H IÊ N ,<br /> AN TOÀN LAO ĐỘNG TRO N G XÂY D ựN G<br /> <br /> §1. C H Ấ T L Ư Ợ N G C Ô N G T R Ì N H X Â Y D ự N G<br /> <br /> C hất lượng c ô n g trình xây d ự n g là n h ữ n g yêu cầu tổ n g h ợ p đối với đặc tín h an toàn,<br /> bển vững, m ỹ q u a n , k in h tế c ủ a c ô n g trình phù h ợ p với q u y c h u ẩ n x â y d ự n g , tiêu c h u ẩ n<br /> kỹ thuật, phù h ợ p với h ợ p đ ổ n g k in h tế và p h á p luật h iệ n h à n h c ủ a N h à nước.<br /> Q u ả n lý ch ất lượng c ô n g trìn h xây d ụ n g là tập h ợ p n h ữ n g h o ạ t đ ộ n g c ủ a c ơ q u a n có<br /> chức n ă n g q u ả n lý c h u n g th ô n g q u a c ác biện p h á p n h ư lập k ế h o ạ c h c h ấ t lư ợ n g , k iể m<br /> tra chất lượng, đ ả m b ả o chất lượng và cải tiến chất lượng sản p h ẩ m .<br /> C ô n g tác q u ả n lý ch ất lượng c ô n g trình xây d ụ n g là m ộ t k h â u q u a n trọ n g tro n g<br /> q u á n lý x ây d ự n g c ơ bản, n h ằ m làm c h o c ô n g trình xây d ự n g th o ả m ã n tín h n ă n g c ụ thê<br /> phải có về đ ả m b ả o h iệ u q u ả đầu tư, tín h ổn đ ịn h , an to à n , tiện n g h i, th ẩ m m ỹ , m ỏi<br /> trường, ph ù h ợ p các tiêu c h u ẩ n , q uy trình , q u y p h ạm có liên q u a n .<br /> A. N G U Y Ê N T Ắ C c ơ<br /> <br /> B Ả N C Ú A C Ô N G T Á C Q U Ả N L Ý C H A T LƯ Ợ N G C Ô N G<br /> <br /> T R ÌN H X Â Y DỤ N G<br /> + P h ò n g n g ừ a k h ô n g đ ể sai p h ạ m chất lượng c ô n g trình.<br /> + T h ể hiện tro n g các k h â u từ c h u ẩ n bị xây d ự n g đ ế n xây lấp, đ ư a c ô n g trìn h vào sản<br /> xuất, sử d ụn g.<br /> + Phát h iệ n và x ử lý kịp thời các vi p h ạ m về chất lượng c ác c ô n g trìn h x â y d ự ng ,<br /> k h ô n g để gây sự c ố làm thiệt hại người và của.<br /> + N gh iêm chỉnh chấp hàn h luật pháp, gắn lợi ích kinh tế với trách n h iệ m c ủ a m ọ i thành<br /> viên có liên qu an đến xây dựng công trình trong khâu đảm bảo chất lượng c ô n g trình.<br /> Tại Q u y ế t địn h s ố 17 /2 0 0 0 /Q Đ -B X D n g à y 0 2 /8 /2 0 0 0 c ủ a Bộ trư ở n g B ộ X â y d ự n g<br /> ban h à n h Q u y địn h q u ả n lý ch ất lượng c ô n g trình xây dựng, tro n g đ ó đ ã x á c đ ịn h vai trò<br /> q u a n trọ n g của c ô n g tác q u ả n lý chất lượng của c ô n g trình xây dựng.<br /> 76<br /> <br /> T a c ó c á c tiêu c h u ẩ n T C V N 5 6 3 8 /1 9 9 1 Đ á n h g iá c h ấ t lư ợ n g c ô n g tr ìn h x â y lắp .<br /> <br /> T iêu c h u ẩn T C V N 56 39 /1 9 9 1 N g h iệ m thu thiết bị đã lắp đ ặ t x o n g .<br /> Tiêu c h u ẩn TC V N 5 6 40 /19 9 1 Bàn g ia o c ô n g trình xáy dựng.<br /> Tiêu c h u ẩ n TC V N 5 6 3 7 /1 9 9 1 Ọ u ả n lý ch ất lượng x â y lắ p c ô n g trìn h x â y dựng.<br /> B. Q U Ả N LÝ CHẤT LƯỢNG V Ớ I C Ô N G T Á C K H Ả O SÁ T, Đ O Đ Ạ C X Â Y D Ụ N G<br /> K h ả o sát xây dựng phải thực h iệ n th e o y êu cầu của th iế t kế. P h ư ơ n g á n k ỹ th u ậ t<br /> k h ả o sát phải phù hợp theo từng giai đ o ạ n thiết kế. H ồ sơ k h ả o sát x â y d ự n g đ ượ c xác<br /> đ ịn h đ ú n g tại vị trí xây dựng c ô n g trình , p h ả n án h đ ú n g h iệ n trạ n g m ặ t b ằ n g x â y d ự n g<br /> h iệ n c ó , đ ịa h ìn h tự n h iê n , đ ịa c h ấ t c ô n g trìn h và đ iề u k iệ n k h í tư ợ n g th ủ y v ă n , m ô i<br /> <br /> trường; phù h ợp với q uy c h u ẩ n x ây dự n g, tiêu ch u ẩn k ỹ thu ật, q u y trìn h k h ả o sát.<br /> a) M ọi công tác khảo sát, đo đạc xây dựng trước khi triển khai ph ải có phươ ng án kỹ<br /> th u ậ t đ ã đư ợc d u y ệt và đư ợc c ơ q u a n th iế t k ế , c h ủ đ ầu tư h o ặ c c h ủ q u ả n đ ầ u tư th o ả th u ậ n .<br /> <br /> b) C ô n g tác kh ảo sát, đ o đạc x â v d ự n g phải thực h iệ n đ ú n g p h ư ơ n g á n k ỹ th u ậ t đã<br /> đ ư ợ c d u y ệ t, đ ú n e q u y trìn h q u y p h ạ m v à đ ạ t tiê u c h u ẩ n h iệ n h à n h . B á o c á o k ỹ th u ậ t<br /> <br /> k h ả o sát, đ o đạc xây dựng phải được xét d u y ệ t, n g h iệ m th u th e o đ ú n g q u y trìn h kỹ<br /> th u ậ t. C ác m ố c đ o đ ạ c , c á c h ồ sơ đ o đ ạ c , k h ả o sá t p h ả i đ ư ợ c b ả o v ệ v à lư u tr ữ đ ầ y đ ủ ,<br /> k h ô n g đ ư ợ c làm g iả m đ ộ c h ín h x á c b a n đ ầ u .<br /> <br /> c) N g h iê m cấm các việc làm sau:<br /> - K h ả o sát, đo đạc xây dự n g k h ô n g có g iấy phép h à n h n g h ề h o ặ c đi m ư ợ n g iấ y p h é p<br /> hành nghề.<br /> <br /> - Sử d ụ n g lại các kết q u ả k h ả o sát, đ o đ ạc, các số liệ u c ó sẵn từ trước m à k h ô n g<br /> được k iể m tra, đánh giá lại.<br /> - C u n g c ấp số liệu k h ô n g tru n g th ự c , sửa chữ a, tẩy x o á c á c s ố liệ u , g h i c h é p tại<br /> h iệ n trư ờ n g .<br /> <br /> - T rố n tránh kiểm tra, th ẩ m tra, xét d u y ệ t tài liệu k h ả o sát x â y d ự n g th e o q u y đ ịn h<br /> c ủ a n h à n ư ớ c.<br /> <br /> c . Q U Ả N LÝ CHẤT LƯỢNG V Ớ I C Ô N G T Á C T H IÊ T K Ế X Â Y D Ụ N G<br /> a) T h iế t k ế phải đ á p ứng c ác yêu c ầ u đề ra trong luận c h ứ n g k in h t ế k ỹ th u ậ t (ho ặc<br /> b á o c á o k in h t ế k ỹ th u ậ t) đ ư ợ c d u y ệ t v à p h ả i tu â n th e o q u y tr ìn h , q u y p h ạ m , đ ịn h m ứ c<br /> k in h t ế k ỹ th u ậ t, tiêu c h u ẩ n n h à n ư ớ c. T ấ t c ả n h ữ n g đ iề u đ ó p h ả i đ ư ợ c th ể h iệ n c ụ th ể<br /> <br /> tro n g c á c hợp đồng thiết k ế g iữ a 2 bên.<br /> b ) C hỉ tổ chức thiết k ế m ới c ó q u y ề n sửa đổi thiết k ế k h i c ầ n th iế t n h ư n g n h ữ n g sửa<br /> đ ổ i k h ô n g đ ư ợ c k h á c c ơ b ả n với th iế t k ế k ỹ th u ậ t đ ã đ ư ợ c c ấ p c ó th ẩ m q u y ể n p h ê d u y ệ t.<br /> C á c th a y đ ổ i c ũ n g p h ải q u a th ủ tụ c k iể m tra , x é t d u y ệ t th e o q u y đ ịn h .<br /> <br /> 77<br /> <br /> c) N g h iê m c ấ m n h ữ n g v iệ c là m sa u :<br /> <br /> - T h iết k ế kỹ th u ậ t k h ô n g c ó tài liệu k h ả o sát, đ o đ ạ c h o ặ c d ù n g tài liệu k h ả c sát, đo<br /> đ ạ c k h ô n g x á c th ự c ; th iế t k ế c á c c ô n g tr ìn h c h ư a c ó lu ậ n c h ứ n g k in h t ế k ỹ th u ậ t h o ặ c<br /> <br /> b á o c á o k in h tế k ỹ t h u ậ t .<br /> - G ia o b ả n vẽ m à k h ô n g k iể m tra c h ấ t lượ ng, k h ô n g đủ d ấ u tự k iể m tra.<br /> - G ia n dối tro n g việc tín h tổ n g d ự to á n , c ố tình tín h sai s ố lư ợ n g, n â n g đ ơ n giá.<br /> - T rố n trá n h k iể m tra , x é t d u y ệ t th iế t k ế .<br /> Đ ơ n v ị th iế t k ế p h ả i c h ịu tr á c h n h iệ m v ề c h ấ t lư ợ n g s ả n p h ẩ m th iế t k ế . S ả i p h ẩ m<br /> th iế t k ế p h ả i p h ù h ợ p với q u y c h u ẩ n x â y d ự n g , tiê u c h u ẩ n k ỹ th u ậ t c ủ a N h à n ư ớ c n g à n h<br /> <br /> h iệ n h à n h , n h iệ m vụ th iết k ế và h ợ p đ ồ n g g ia o n h ậ n th ầ u th iế t kế. Sản p h ẩ m h iết k ế<br /> p h ả i p h ù h ợ p v ớ i n ộ i d u n g th e o tr ìn h tự th iế t k ế , p h ả i c ó n g ư ờ i c h ủ trì th iế t k ế , }hải c ó<br /> h ệ th ố n g q u ả n lý c h ấ t lư ợ n g , p h ả i th ự c h iệ n c ô n g tá c g iá m s á t tá c g iả và đ ố i v ớ i h iế t k ế<br /> x â y d ự n g c h u y ê n n g à n h c ò n p h ả i tu â n th ủ q u y đ ịn h v ề n ộ i d u n g c á c g ia i d o a n h iế t k ế<br /> chuyên ngành.<br /> D. Q U Ả N LÝ C H Ấ T LƯ Ợ N G T R O N G X Â Y LẮ P<br /> C ô n g tá c q u ả n lý c h ấ t lư ợ n g k h i x â y lắ p c ô n g tr ìn h đ ư ợ c q u y<br /> <br /> đ ịn h c ụ th ể tr o ig<br /> <br /> Đ iề u<br /> <br /> 4 6 Q u y c h ế Q u ả n lý đ ầ u tư và x â y d ự n g số 5 2 /1 9 9 9 /N Đ - C P n g à y 0 8 -7 - 1 9 9 9 . T o n g đó<br /> Đ iề u 4 6 q u y đ ịn h rõ tr á c h n h iệ m c ủ a c h ủ đ ầ u tư ; tổ tư v ấ n đ ầ u tư v à x à y d ự n g ; m à th ầ u<br /> <br /> xây dựng; c ơ q u a n q u ả n lý N h à n ư ớ c về c h ấ t lư ợ n g x â y dựng.<br /> V ề n ội d u n g q u ả n lý c h ấ t lư ợ n g tro n g x â y lắ p cần đ ề c ậ p đ ến n h ữ n g vấn đ ề Siu:<br /> a) T ổ chức x ây lắp khi tiến h à n h c ô n g tác x â y lắp phải đ ả m b ả o th e o đ ú n g tiiết kế,<br /> q u y trìn h, q u y p h ạ m , tiêu c h u ẩ n n h à nước th e o đ ú n g h ợ p đ ồ n g . Phải tổ c h ứ c k ể m tra<br /> c h ấ t lư ợ n g n ộ i b ộ , tạ o đ iề u k iệ n c h o v iệ c g iá m sá t tá c g iả c ủ a p h ía th iế t k ế , g iá n s á t k ỹ<br /> th u ậ t c ủ a c h ủ đ ầ u tư.<br /> <br /> b) T r o n g q u á trình thực h iệ n h ợ p đ ồ n g , tổ ch ứ c x â y lắp phải:<br /> - L à m đ ầ y đủ h ồ sơ, sổ s á c h , g hi c h é p , th í n g h iệ m , h ồ sơ h o à n c ô n g<br /> <br /> the) đ ú n g<br /> <br /> q u y đ ịn h .<br /> <br /> - B áo c á o với ch ủ đ ầ u tư và c ơ q u a n q u ả n lý c h ấ t lượ ng x â y d ự n g khi p h á t h ệ n các<br /> sai sót.<br /> <br /> - C ó trá c h n h iệ m tổ chức k iể m tra tại c h ỗ lúc thi c ô n g b ộ p h ậ n c ô n g trình ẩn lâu, bộ<br /> p h ậ n c ó k ế t c ấ u p h ứ c tạ p đ ò i h ỏ i trìn h đ ộ k ỹ th u ậ t c ô n g n g h ệ c a o .<br /> <br /> - G iữ gìn, b ả o q u ả n tốt bản vẽ thi c ô n g , các h ồ sơ k ỹ th u ậ t là m tài liệu h o à n ô n g và<br /> lư u trữ.<br /> <br /> c) N g h iê m c ấ m n h ữ n g việc làm sau:<br /> 78<br /> <br /> + s ử d ụ n g ngu yên vật liệu bán thành p hẩm , m á y m ó c, tra n g th iế t bị k é m p h ẩ m chất,<br /> k h ô n g hợp c h ủ n g loại h o ặc k h ô n g đủ số lượng th eo quy đ ịn h c ủ a th iế t k ế đ ư a v à o c ô n g<br /> trìn h .<br /> <br /> + K h ô n g làm đu các xét nghiệm cần thiết đối với c ô n g việc và sản p h ẩ m , g ia n dối<br /> k ế t q u ả th í n g h iệ m .<br /> <br /> + G ian d ố i khối lượng, chất lượng trong q u y ế t toán.<br /> + T rố n trá n h việc k iểm tra, thanh tra, n g h iệ m thu chất lư ợ n g x â y lắp.<br /> + Thi c ô n g xây lắp các c ô n g trình chưa có thiết kê h o ặ c d ự to á n đ ư ợ c d uy ệt.<br /> E. N G H IÊ M TH U , BÀN G IA O C Ô N G TR ÌN H X Â Y DUNG<br /> V iệc n g h iệ m thu và bàn giao công trình xây dựng g iữ a c h ủ đ ầ u tư và tổ chức xây<br /> lấp phải làm n g a y sau khi làm xong khâu c ô n g việc chú y ế u từ n g b ộ p h ậ n c ô n g trình,<br /> từ n g h ạ n g m ụ c c ô n g trình hay toàn bộ công trình.<br /> a) C ho p h é p sử d ụn g tạm thời cô ng trình hay hạng m ụ c c ô n g trình tro n g n h ữ n g<br /> trư ờ n g hợp sau:<br /> + C ô n g trình tuy có m ộ t số bộ phận chưa hoàn th à n h h o ặ c c ò n m ộ t s ố th iế u sót<br /> n h ư n g các b ê n th ố n g n hất cho tạm thời sử dụ n g nếu xét th ấy k h ô n g ản h h ư ở n g tới đ ộ ổn<br /> đ ịn h c ồ n g trìn h và đến dây c h u y ền chung.<br /> + H ạ n g m ụ c côn g trình đã được xây lắp x on g và đã đ ượ c n ê u trư ớc tro n g h ợ p đ ồ n g<br /> x â y lắp . T r o n g m ọ i trư ờ n g h ợ p c ần có sự n h ấ t trí g iữ a c h ủ đ ầ u tư , tổ c h ứ c x â y lắ p , tổ<br /> <br /> chức thiết k ế và c ơ quan q u ả n lý trực tiếp việc sử dụng c ô n g trìn h đó.<br /> b) Khi sử dụn g tạm thời cần có giấy phép của cơ quan có th ẩ m q u y ề n tro ng đ ó ghi rõ:<br /> + T hờ i h ạ n sử dụng tạm thời.<br /> + C ác đ iề u kiện cẩn đ ả m b ảo và các việc sửa chữa cần tiến h à n h .<br /> + Thời h ạn hoàn thành các điều kiện cần đảm bảo và các việc sửa c h ữ a n êu trên.<br /> c) N ếu c ô n g trình k h ô n g đảm bảo các điều kiện h oặc sửa c h ữ a n h ư y êu c ầ u tro n g<br /> <br /> giấy phép thì CƯ quan cho phép sử dụng có quyền thu giấy phép sử d ụ ng tạm thời.<br /> G. Q U Ả N LÝ C H Ấ T LƯỢNG T R O N G s ử D Ụ N G C Ô N G T R ÌN H<br /> V iệ c sử d ụ n g công trình đã bàn giao phải theo đúng c ô n g n ă n g và c ác yêu cầu đặt<br /> ra tro n g lu ậ n c h ứ n g kinh t ế - kỹ thuật, thiết k ế kỹ thuật đã đ ư ợ c c ấ p có th ẩ m q u y ề n phê<br /> d u y ệ t, k h ô n g đ ư ợ c tự ý th a y đ ổ i c ô n g n ă n g h o ặ c cải tạ o , m ở rộ n g là m th a y đ ổ i c ơ b ả n<br /> k iê n tr ú c , k ế t c ấ u c ô n g trìn h .<br /> <br /> C h ủ c ô n g trình có trách nh iệm tổ chức quan trắc biến d ạ n g c ô n g trìn h thực h iệ n c h ế<br /> đ ộ th e o d õ i d u y tu b ảo q u ả n , sử a ch ữ a c ô n g trìn h th ư ờ n g x u y ê n th e o q u y đ ịn h đ ố i với<br /> n h ữ n g c ô n g trìn h q u a n trọ n g và có k ỹ th u ậ t p h ứ c tạp.<br /> <br /> 79<br /> <br /> K hi c ô n g trìn h x â y d ự n g c ó sự cố, b iế n d ạ n g , h ư h ỏ n g c ụ c bộ, sụ p đ ổ , chủ c ô n g<br /> trình phải có v ă n b ả n n g a y với c ơ q u a n q u ả n lý x â y d ự n g sở tại th e o q u y đ ịn h c ủ a n h à<br /> nước đ ể tổ chức đ iề u tra, xác đ ịn h n g u y ê n n hân.<br /> <br /> H. ĐIỀU TRA GIÁM ĐỊNH s ự c ố CÔNG TRÌNH<br /> T ất c ả c ác c â n g itrình x ây d ự n g đ a n g thi c ô n g , đ ã x â y d ự n g x o n g h o ặ c đ a n g sử<br /> d ụ n g , k hi xảy ra sụ p đ ổ m ộ t b ộ p h ậ n h o ặ c to à n b ộ c ô n g trìn h, k h ô n g đ ư ợ c t u ỳ tiệ n th u<br /> d ọ n x o á b ỏ h iệ n tnrcmg kh i c h ư a là m x o n g các y ê u cầu về th u th ậ p , g h i c h é p , đo, c h ụ p ,<br /> là m các tài liệu p h ụ c vụ đ iề u tra, p h â n tích n g u y ê n n h â n sự c ố và q u y k ế t trá c h n h i ệ m<br /> th e o q u y địn h .<br /> V iệc đ iề u tra, g iá m địíìh sự c ô c ô n g trìn h tiến h à n h th e o q u y đ ịn h d o Bộ X â y d ự n g<br /> b a n hành.<br /> I. B Ả O H À N H V À B Ả O T R Ì C Ô N G T R ÌN H X Â Y D Ụ N G<br /> T ất c ả c ác c ô n g trìn h x â y d ự n g k h ô n g kể sở h ữu , n g u ồ n v ố n , q u y m ô đ ề u p h ả i được<br /> b ả o h à n h ở các k h â u (k h ả o sát, th iế t kế, x â y lắp). ‘<br /> Bảo h à n h x â y lắ p c ố n g trìn h là sự đ ả m b ả o b ắ t b u ộ c th e o lu ật p h á p đ ố i với n h à th ẩ u<br /> x â y dự n g về c h ấ t lư ợ n g tr a n g Ihời h ạ n tối thiểu b ả o h à n h c ô n g trìn h q u y đ ịn h tạ i Đ iề u<br /> 54 Q u y c h ế Q u ả n ỉ ỷ đ ầu tư và x â y d ự n g số 5 2 /1 9 9 9 /N Đ - C P n g à y 0 8 - 7 - 1 9 9 9 c ủ a C h ín h<br /> phủ. N h à th ầ u c ó ngỉhĩa vụ thực h iệ n sửa c h ữ a các h ư h ỏ n g d o m ìn h g â y n ê n tro n g thời<br /> h ạ n b ảo h à n h . N h à th ầ u k h ô n g c h ịu trách n h iệ m b ả o h à n h k h i: h ư h ỏ n g c ủ a c ô n g trình<br /> tro n g thời h ạ n b ả o h à n h k h ô n g p hải do lỗi c ủ a n h à thầu g â y n ê n ; c h ủ đ ầ u tư vi p h ạ m<br /> p h á p luật về xây d ự n g , bị cơ q u a n N h à n ướ c có th ẩ m q u y ề n b u ộ c th á o dỡ , m ặ c d ù tro ng<br /> đ ó có sai sót về x â y dựng.<br /> Bảo trì c ô n g trình là sự đ ả m b ả o bắt b u ộ c th e o luật p h á p về ch ất lư ợ n g n h ằ m d u y trì<br /> k h ả n ă n g chịu lực, m ỹ q u a n ; d u y trì sự sử d ụ n g h o ặ c vận h à n h c ủ a b ộ p h ậ n , h ạ n g m ụ c ,<br /> c ô n g trình đ ã h o ạ t đ ộ n g th e o m ộ t c h u kỳ thời g ia n d o đơn vị th iế t k ế và n h à c h ế tạ o q u y<br /> đ ịn h cần phải sửa chưã, th a y 'thế, p h ụ c hồi đ ả m b ả o tuổi thọ và an to à n vận h à n h .<br /> Thời h ạ n , c ấ p b ả o trì, trá c h n h iệ m b ả o trì c ô n g trình đ ư ợ c q u y đ ịn h cụ th ể tron g<br /> Q u y định Q u ả n lý c h ấ t lượ ng c ô n g trình x â y dựng.<br /> §2. B Ả O V Ệ M Ô I T R Ư Ờ N G , C Ả N H Q U A N T H I Ê N N H I Ê N<br /> <br /> M ôi trư ờ n g có tầ m q u a n trọ n g đ ặc b iệ t đối với đời số n g c ủ a co n n g ư ờ i, s in h vật và<br /> sự phát triển k in h tế, văn ho á, x ã h ộ i của đất nước, d ân tộc và n h â n loại.<br /> T ro n g lĩnh vực thi c ô n g x â y d ự n g c ò n phải k ể đến việc b ả o vệ m ô i trư ờ ng . L u ậ t Bảo<br /> vệ m ôi trư ờ n g đ ã đ ượ c Q u ố c h ộ i nước C ộ n g h o à x ã h ộ i c h ủ n g h ĩa V iệ t N a m k h o á IX kỳ<br /> h ọ p th ứ tư th ô n g q u a n g à y 2 7 /1 2 /1 9 9 3 . N g h ị đ ịn h số 1 7 5 -C P n g à y 1 8 -1 0 -1 9 9 4 của<br /> C h ín h ph ủ về h ư ớ n g d ẫ n thi h à n h L u ậ t Bảo vệ m ô i trường.<br /> 80<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2