intTypePromotion=1

Giáo trình Thực hành Hóa hữu cơ - ĐH Quy Nhơn

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:147

0
1.155
lượt xem
364
download

Giáo trình Thực hành Hóa hữu cơ - ĐH Quy Nhơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Thực hành Hóa hữu cơ gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu những thao tác và kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm thực hành hóa hữu cơ. Phần này giới thiệu các dụng cụ cơ bản và cách sử dụng. Các phương pháp tách biệt, tinh chế và cách xác định các hằng số vật lý của hợp chất hữu cơ cũng được đề cập. Phần 2: Thí nghiệm lượng nhỏ và thí nghiệm lượng lớn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thực hành Hóa hữu cơ - ĐH Quy Nhơn

 1. TRƯ NG ð I H C QUY NHƠN NGUY N LÊ TU N - HOÀNG N THÙY LIÊN - NGUY N TH VI T NGA GIÁO TRÌNH TH C HÀNH HÓA H U CƠ Quy Nhơn, 2009
 2. L I NÓI ð U Th c hành gi m t vai trò h t s c quan tr ng trong vi c gi ng d y và nghiên c u hóa h c. S k t h p ch t ch gi a lý thuy t và th c hành không ch giúp cho ngư i h c n m b t ki n th c m t cách chu n xác mà còn rèn luy n ñư c tính th n tr ng, phát huy tính sáng t o và k thu t th c nghi m. Nh m ñáp ng nhu c u trên, t p th tác gi B môn Hóa h u cơ khoa Hóa h c trư ng ð i h c Quy Nhơn ñã biên so n Giáo trình Th c hành Hóa h u cơ, v i n i dung g m 2 ph n: Ph n I: Gi i thi u nh ng thao tác và k thu t cơ b n trong phòng thí nghi m th c hành hóa h u cơ. Ph n này gi i thi u các d ng c cơ b n và cách s d ng. Các phương pháp tách bi t, tinh ch và cách xác ñ nh các h ng s v t lý c a h p ch t h u cơ cũng ñư c ñ c p. Ph n II: A. Thí nghi m lư ng nh : G m 12 bài th c hành v i hơn 100 thí nghi m. Ph n này nh m minh ch ng nh ng tính ch t hóa h c ñi n hình nh t c a các h p ch t h u cơ. B. Thí nghi m lư ng l n: G m 6 bài th c hành, ñây là các bài t ng h p ñ c trưng cho các ph n ng h u cơ cơ b n nh t. Giáo trình ñư c biên so n d a trên cơ s n i dung c a các h c ph n Hóa h u cơ, phù h p v i s ñ i m i chương trình ñào t o và kinh nghi m th c t trong nhi u năm gi ng d y c a các tác gi . Giáo trình Th c hành Hóa h u cơ là tài li u chính s d ng cho sinh viên h sư ph m, h t ng h p c a khoa Hóa h c, ngoài ra còn dùng làm giáo trình th c hành cho sinh viên m t s khoa, ngành không chuyên như khoa Sinh, Hóa d u. T p th tác gi chân thành c m ơn các ñ ng nghi p ñã ñóng góp nhi u ý ki n quý báu cho b n th o và mong mu n nh n ñư c nhi u ý ki n phê bình xây d ng ñ cu n Giáo trình ngày càng ñư c hoàn thi n hơn. Các tác gi 1
 3. M CL C Trang L i nói ñ u ........................................................................................................... 1 M c l c ................................................................................................................. 2 Ph n I ð I CƯƠNG 4 Chương 1 Nh ng quy t c làm vi c trong phòng thí nghi m Hóa h u cơ ........... 4 1.1. N i quy làm vi c trong phòng thí nghi m ................................... 4 1.2. Quy t c làm vi c v i ch t ñ c, ch t d n ................................... 4 1.3. Quy t c làm vi c v i ch t d cháy ............................................... 5 1.4. Quy t c làm vi c v i d ng c thu tinh ....................................... 6 1.5. Quy t c làm vi c v i áp su t th p ................................................ 6 1.6. Quy t c làm vi c v i khí nén ....................................................... 6 1.7. Quy t c làm vi c v i áp su t cao ................................................. 7 1.8. Phương pháp c p c u sơ b ......................................................... 7 1.9. Phương pháp d p t t ñám cháy .................................................... 8 1.10. Gi i thi u m t s d ng c trong phòng thí nghi m hóa h u cơ 8 Chương 2 Nh ng k năng thí nghi m c n thi t ................................................. 23 2.1. R a và làm khô d ng c .............................................................. 23 2.2. L c và khu y ................................................................................ 23 2.3. G n, ép, l c và li tâm ................................................................... 24 2.4. ðun nóng và làm l nh .................................................................. 25 2.5. Cô c n hay cho bay hơi dung môi ............................................... 27 2.6. Làm khô và ch t làm khô ............................................................ 27 2.7. Dung môi và tinh ch dung môi .................................................. 30 2.8. Cách x lý hóa ch t dư hay ph th i ........................................... 31 2.9. Cách vi t tư ng trình bài thí nghi m h u cơ ............................... 32 Chương 3 Phương pháp tách bi t và tinh ch h p ch t h u cơ ........................... 33 3.1. Phương pháp chưng c t ............................................................... 33 3.2. Phương pháp k t tinh .................................................................. 37 3.3. Phương pháp chi t ....................................................................... 38 2
 4. 3.4. Phương pháp thăng hoa ............................................................... 39 3.5. Phương pháp s c ký ................................................................... 41 Chương 4 Phương pháp xác ñ nh các h ng s v t lý c a các h p ch t h u cơ ... 42 4.1. Xác ñ nh nhi t ñ nóng ch y ....................................................... 42 4.2. Xác ñ nh nhi t ñ sôi ................................................................... 44 4.3. Xác ñ nh t kh i .......................................................................... 44 4.4. Xác ñ nh năng su t quay c c ....................................................... 46 Ph n II A. THÍ NGHI M LƯ NG NH 47 Chương 1 Phân tích ñ nh tính các nguyên t trong h p ch t h u cơ .................. 47 Chương 2 Hyñrocacbon no, không no, thơm ..................................................... 51 Chương 3 D n xu t halogen c a hiñrocacbon .................................................... 58 Chương 4 Ancol, phenol, ete ............................................................................... 61 Chương 5 Anñehit, xeton .................................................................................... 72 Chương 6 Axit cacboxylic và d n xu t c a nó .................................................... 80 Chương 7 Amin ................................................................................................ 86 Chương 8 H p ch t d vòng ............................................................................. 93 Chương 9 Hiñroxiaxit và xetoaxit .................................................................... 99 Chương 10 Gluxit ............................................................................................... 105 Chương 11 Aminoaxit và protein ....................................................................... 114 Chương 12 Polime t ng h p ............................................................................... 119 B. THÍ NGHI M LƯ NG L N 128 Chương 1 Ph n ng th hiñroxi b ng halogen - T ng h p etyl bromua .......... 128 Chương 2 Ph n ng sunfo hóa hiñrocacbon thơm - T ng h p natri benzensunfonat ................................................................................ 131 Chương 3 Ph n ng este hóa – T ng h p este etyl ax/etat 133 ................................ Chương 4 Ph n ng th y phân este – T ng h p xà phòng ............................... 137 Chương 5 Ph n ng oxi hóa hiñrocacbon thơm – T ng h p axit benzoic ....... 139 Chương 6 Ph n ng ghép azo – T ng h p β-naphtol da cam .......................... 142 Tài li u tham kh o ................................................................................................ 145 3
 5. PH N I ð I CƯƠNG Chương 1 NH NG QUY T C LÀM VI C TRONG PHÒNG THÍ NGHI M HÓA H U CƠ 1.1. N i quy làm vi c trong phòng thí nghi m - Trư c khi làm m t bài thí nghi m, sinh viên ph i ñ c k tài li u, hi u rõ m i chi ti t c a thí nghi m trư c khi làm và lư ng trư c các s c có th x y ra ñ ch ñ ng phòng tránh. Làm xong thí nghi m, ph i báo cáo k t qu thí nghi m v i giáo viên và ghi vào s tư ng trình. Làm không có k t qu , ph i làm l i. - Trong khi làm thí nghi m, ph i gi tr t t , im l ng, ph i có tính nghiêm túc, chính xác khoa h c. Ph i tuân theo các quy t c b o hi m. Ph i gi ch làm vi c g n gàng s ch s . - M i sinh viên ph i làm vi c ch quy ñ nh, ch làm bài thí nghi m ñã ñư c giáo viên thông qua và dư i s giám sát c a giáo viên. - Không ñư c ăn u ng, hút thu c, ti p khách trong phòng thí nghi m. - Không ñư c v t gi y l c, các ch t r n, axit, ki m, ch t d cháy và ch t d bay hơi vào b nư c r a, mà ph i ñ vào ch quy ñ nh c a phòng thí nghi m. - Ph i r a d ng c s ch s , tránh làm ñ v . N u v ph i báo cáo v i giáo viên hay v i nhân viên phòng thí nghi m và ghi vào s c a phòng thí nghi m. - Không ñư c t ti n mang d ng c , hóa ch t ra kh i phòng thí nghi m, không dùng nh ng d ng c , máy móc không thu c ph m vi bài thí nghi m cũng như d ng c , máy móc khi chưa hi u tính năng và cách s d ng. - Ph i ti t ki m ñi n, nư c, hóa ch t. - Khi làm thí nghi m ph i khoác áo choàng. - Làm xong thí nghi m, ph i d n s ch s ch làm vi c, r a ngay các d ng c làm thí nghi m ñ tr l i cho phòng thí nghi m. Ph i t t ñèn ñi n, khóa nư c r i báo cáo v i giáo viên ho c nhân viên phòng thí nghi m ki m tra l i m i ñư c ra v . 1.2. Quy t c làm vi c v i ch t ñ c, ch t d n ð i ña s h p ch t h u cơ ít nhi u ñ u ñ c, khi ti p xúc v i hóa ch t, ph i bi t ñ y ñ tính ñ c c a nó và quy t c ch ng ñ c. - Khi làm vi c v i hóa ch t ñ c ph i ñeo kính hay m t n b o hi m, ph i làm trong t h t. - Khi làm vi c v i natri, kali kim lo i, ph i ñeo kính b o hi m; l y kim lo i K, Na,... ra kh i bình b ng c p không ñư c dùng tay; lau khô kim lo i b ng gi y l c, ph i tránh cho kim lo i ti p xúc v i nư c hay cacbon tetraclorua, ph i h y các kim lo i này còn dư, chưa ph n ng h t b ng m t lư ng nh ancol etylic khan. Ph i gi natri, kali trong d u h a khan. 4
 6. - Khi làm vi c v i dung d ch H2SO4 ñ c, oleum, NH3 ph i rót c n th n vào bình qua ph u và làm trong t h t. Khi pha loãng dung d ch H2SO4, ph i rót c n th n t ng ph n axit vào nư c và khu y, không pha loãng oleum. - Không chưng c t ete etylic, tetrahiñrofuran và ñioxan khi chưa bi t ch t lư ng c a chúng. Trong t t c các trư ng h p, ph i ti n hành kh peoxit trư c khi chưng c t chúng. Hình 1. 1. Thí nghi m ñang th c hi n trong t h t và mô hình di chuy n c a dòng không khí trong t h t 1.3. Quy t c làm vi c v i ch t d cháy - Khi làm vi c v i ancol, ete, benzen, axeton, etyl axetat, cacbon ñisunfua, ete d u h a và các ch t d cháy khác ph i ñ xa ng n l a, không ñư c ñun nóng b ng ng n l a ñèn tr n hay trên lư i và trong các bình h . Khi ñun nóng hay chưng c t, ph i dùng b p cách th y, cách d u, cách cát hay b p ñi n b c. - Trư c khi tháo máy có ch t d cháy, ph i t t l a hay ñèn ho c b p ñi n tr n gn ñó. - Không gi các ch t d cháy ch nóng, g n b p ñi n hay ñèn, t s y nóng. - Không gi ch t d cháy và ch t l ng hay r n d tách ra khí d cháy trong các bình m ng có nút ch t, ph i gi ete trong l nút ch t có mao qu n hay ng canxi clorua. - Không ñư c ñ ch t d cháy vào thùng rác hay máng nư c. - T t c các hóa ch t ch làm vi c ph i ñ ng trong l có dán nhãn rõ ràng. B ng 1. M t s kí hi u và ý nghĩa c a nó ñ i v i các hóa ch t nguy hi m Kí hi u Ý nghĩa c a kí hi u Cách phòng tránh Ch t d n Tránh khu y, l c, l a và nhi t (E: Explosive) Ch t d oxi hóa Tránh ti p xúc v i ch t d bén l a, tránh xa ng n l a, ánh sáng. (O: Oxidizing) 5
 7. Ch t ñ c Ch t gây nguy hi m ñ n s c kh e, khi ti p xúc c n ph i ñư c b o v . (T: Toxic, T+: c c ñ c) Ch t nguy h i Ch t gây nguy hi m ñ n s c kh e, ho c gây kích ng da và m t,.. khi ti p xúc c n có d ng c b o h Ch t ăn mòn Tránh ti p xúc v i m t, da, áo qu n, khi ti p xúc c n có dung c b o h . Ch t d cháy Tránh xa ng n l a, ngu n nóng. (F, ch t r t d cháy F+) 1.4. Quy t c làm vi c v i d ng c th y tinh - Khi c t hay b ng th y tinh, ph i chú ý không ñ ñ u ng th y tinh ch m vào tay. Trư c khi b , ph i dùng dao c t th y tinh c t m t ph n tư ng r i m i b ngay ch c t c a ng. - Khi cho nút vào ng th y tinh, ng sinh hàn, ph u nh gi t hay nhi t k c n ph i dùng tay gi g n ch cho nút vào, không n m nh mà xoay nh d n vào. N u dùng nút cao su, ph i bôi ng th y tinh hay nút b ng glixerin, sau khi cho nút vào xong ph i lau s ch glixerin còn l i bên ngoài. - Không ñư c ñun nóng và không ñ dung d ch nóng vào ch u hay các bình th y tinh dày. 1.5. Quy t c làm vi c v i áp su t th p - Khi làm vi c v i các thi t b chân không, nh t thi t ph i ñeo kính b o hi m ho c có th dùng m t n hay màng b o v b ng th y tinh h u cơ. - Khi chưng c t hay l c dung môi là nh ng ch t d bay hơi, hay d phân tích các ch t có tính axit trong h chân không thì không ñư c dùng bơm d u mà dùng bơm chân không b ng dòng nư c. - Không ñư c dùng nh ng bình ñáy b ng ñ chưng c t chân không. Ph i tuân th nghiêm ng t nh ng quy t c chưng c t dư i áp su t th p hay chân không. 1.6. Quy t c làm vi c v i khí nén - Ph i h t s c c n th n khi làm vi c v i khí nén (hiñro, oxi, clo, metan, axetilen, amoniac,...) b i vì d gây n , cháy và ng ñ c. - Ph i ñ các bình khí nén tr ng thái ñ ng ch c ch n tránh ñ v hay ñ ng vào bàn làm vi c b ng vòng s t. 6
 8. - Ph i ñ bình khí nén cách xa ch ñun nóng ho c nơi gây ra ti ng ñ ng m nh. B o v chúng tránh ti p xúc v i ánh sáng m t tr i. - Khi di chuy n các bình khí, ph i dùng xe hay cáng, không ñư c vác trên vai. - T t c các bình khí ñ u ph i ñư c l p áp k và van ñi u ch nh ñ ñi u ch nh khí khi l y ra. - Trư c khi làm vi c v i bình khí nén ph i xem màu ñ c trưng cho lo i khí dùng và nhãn cho ch c ch n, ñ t bình ch n ñ nh, ki m tra van và áp k , dây d n khí vào máy ph n ng. Hình 1. 2. M t s d ng c ph c v cho an toàn trong phòng thí nghi m (1. T p d PVC, 2. Gi lư i inox dùng ch a d ng c th y tinh b v , 3. Rãnh k p b ng cao su, 4. T m ch n b ng th y tinh acrylic, 5.6.7.8. Găng tay, 9. T m b o v ph n m t, 10.11.12.13. Kính b o v m t) 1.7. Quy t c làm vi c v i áp su t cao - N u ti n hành ph n ng nhi t ñ cao hơn nhi t ñ sôi c a c u t có trong h hay c n ph i có n ng ñ cao c a các ch t khí thì ph i ti n hành ph n ng trong nh ng h kín dư i áp su t cao. V i m t lư ng nh ch t và áp su t không cao thì dùng ng hàn kín, còn áp su t cao thì dùng n i h p kim lo i. - Trư c khi làm vi c, c n ph i bi t áp su t hơi c a dung môi dùng, ñánh giá áp su t trong mao qu n trong th i gian ph n ng cùng v i các ch t t o thành. Khi làm vi c v i n i h p, ph i tuân theo quy t c s d ng n i h p trong phòng thí nghi m. 1.8. Phương pháp c p c u sơ b - Khi b ng nhi t, bôi ngay dung d ch KMnO4 loãng hay ancol etylic vào ch b ng, sau ñó bôi glixerin ho c m vazơlin vào v t thương. - Khi b b ng axit, r a ch b b ng nhi u l n b ng nư c r i b ng dung d ch NaHCO3 3% hay dung d ch NaOH 3%. - Khi b b ng ki m ñ c, r a ch b b ng nhi u l n b ng nư c, r i b ng axit axetic loãng hay dung d ch axit boric 1%. 7
 9. - Khi b b ng brom, r a nhi u l n b ng ancol etylic hay b ng benzen, r i b ng dung d ch natri thiosunfat 10%, sau ñó bôi m vazơlin vào ch b b ng. - Khi b b ng phenol, r a nhi u l n b ng glixerin cho t i khi màu da tr l i bình thư ng, r i b ng nư c, sau ñó băng ch b ng b ng bông t m glixerin. - Khi rơi ch t h u cơ trên da, trong ña s trư ng h p r a b ng nư c không có tác d ng, thì r a b ng dung môi thích h p (ancol etylic, benzen,...). C n r a nhanh và v i lư ng l n dung môi vì dung môi d làm thâm nh p ch t ñ c h u cơ qua da nên tránh t o thành dung d ch ñ m ñ c ch t h u cơ trên da. - Khi hít ph i nhi u ch t khí clo hay brom, thì ng i b ng dung d ch amoniac loãng hay ancol r i ñi ra ch thoáng. - Khi b ñ u ñ c b i hóa ch t, u ng m t lư ng tương ñ i nhi u nư c, sau ñó, n u b ñ u ñ c b i axit thì u ng m t c c dung d ch NaHCO3 2%, n u b ñ u ñ c b i ki m thì u ng m t c c dung d ch axit axetic 2%. - Khi b ñ u ñ c n ng, ñưa ngay ra ch thoáng, làm hô h p nhân t o và g i y bác sĩ ho c ñưa ñi c p c u. - Khi b thương b i th y tinh, g p h t các m nh th y tinh ra kh i v t thương, bôi c n iot 3%, r i băng v t thương l i. N u ch y máu nhi u thì c t garô r i ñưa ñi b nh xá. 1.9. Phương pháp d p t t ñám cháy - Trư ng h p các ch t l ng b cháy, ph i t t h t ñi n hay ñèn ph ng n l a b ng khăn m t, hay khăn amiăng, chăn hay cát ho c bình khí CO2. - N u ch t cháy tan trong nư c (ancol, axeton,...) thì d p t t b ng nư c. N u ch t cháy không tan trong nư c (ete, benzen,...) thì không dùng nư c mà dùng cát hay bình c u h a. - Khi qu n áo b cháy, không ch y mà d i ngay nư c vào ch cháy hay n m lăn ra sàn nhà áp ch cháy xu ng sàn nhà hay ph khăn vào ch cháy. Khi áo choàng b cháy thì c i ngay áo choàng ra. - Khi có ñám cháy l n, ph i g i ngay tr c nh t c a cơ quan phòng cháy ch a cháy. 1.10. Gi i thi u m t s d ng c trong phòng thí nghi m hóa h u cơ 1.10.1. Bình c u: Có nhi u lo i bình c u th y tinh v i nhi u ki u dáng khác nhau: bình c u ñáy tròn, ñáy b ng, bình hình qu lê, bình c ng n, bình c dài, bình có nhánh, bình không nhánh, bình 1 c , 2 c , 3 c ,... v i các dung tích khác nhau tùy thu c vào m c ñích s d ng. 8
 10. Bình c u và bình qu lê 1 c ñáy tròn Bình c u 1 c ñáy b ng Bình c u 2 c không có khóa và có khóa Bình qu lê 2 c Bình c u 3 c Bình Vuy c hay bình c u 1 c có nhánh Bình Claizen Hình 1. 3. Các lo i bình c u ñáy tròn Bình c u ñáy tròn thư ng dùng ñ th c hi n ph n ng nhi t ñ thư ng ho c ñun nóng nhi t ñ sôi, chưng c t áp su t thư ng ho c áp su t th p. Bình c u hình qu lê thư ng dùng khi th c hi n v i lư ng nh . Bình c u ñáy b ng thư ng dùng ñ ñ ng ho c chu n b hóa ch t hay th c hi n ph n ng có ñun nóng nhi t ñ th p hơn 100oC, tuy t ñ i không ñư c s d ng lo i bình này th c hi n dư i áp su t th p. 1.10.2. Bình hình nón (bình eclen, bình tam giác): dùng làm bình h ng, th c hi n k t tinh, chu n b hóa ch t, ti n hành các ph n ng hóa h c ñơn gi n,... 9
 11. Hình 1. 4. Các lo i bình nón 1.10.3. Bình Bunzen: dùng làm bình l c áp su t th p, có th thay b ng ng nghi m có nhánh khi làm lư ng nh . Hình 1. 5. Các lo i bình Bunzen 1.10.4. C i chày: C is C i chày ñá C i chày mã não Hình 1. 6. Các lo i c i chày s , ñá, mã não 10
 12. 1.10.5. C c (Bese): dùng ñ làm các bình h tr ho c ñ ti n hành các ph n ng ñơn gi n nhi t ñ th p hơn 100oC. Hình 1. 7. C c th y tinh 1.10.6. Giá s t, vòng s t, khóa s t và k p s t Vòng s t K ps t Giá, k p và khóa s t Khóa nh a Khóa s t Hình 1. 8. Giá s t, khóa s t , k p s t và vòng s t 1.10.7. L ñ ng hóa ch t L có nút nhám L có ng hút L m v t (l nh gi t) Hình 1. 9. M t s l ñ ng hóa ch t 11
 13. 1.10.8. ng n i: có nhi u lo i khác nhau, dùng ñ n i các b ph n c a h th ng ph n ng. Chúng ñư c l p ghép qua nút nhám ho c qua nút cao su hay ng cao su. Hình 1. 10. M t s lo i ng n i có nút nhám 1.10.9. ng sinh hàn: dùng ñ làm l nh hay ngưng t hơi khi ti n hành ph n ng hay khi chưng c t. Tùy theo cách th c ti n hành thí nghi m và b n ch t c a các ch t thí nghi m mà ch n và l p ráp h th ng ng sinh hàn khác nhau. Có các lo i ng sinh hàn sau. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Hình 1. 11. Các lo i ng sinh hàn (Sinh hàn không khí: (a) Sinh hàn nư c: (b) sinh hàn b u, (c) sinh hàn th ng, (d)(e)(f) sinh hàn xo n) Tùy theo m c ñính s d ng mà l p ng sinh hàn, n u ngưng t hơi tr l i bình ph n ng thì l p h th ng sinh hàn ngư c hay sinh hàn h i lưu l p th ng ñ ng (l p ngư c) và thư ng dùng các lo i sinh hàn xo n, b u. N u ngưng t hơi ra bình h ng thì l p h th ng sinh hàn xuôi (l p xuôi) và thư ng dùng ng sinh hàn th ng. 12
 14. 1.10.10. Pipet ( ng hút): Dùng ñ xác ñ nh chính xác th tích ch t l ng c n l y, có nhi u lo i pipet v i dung tích khác nhau. a. b. c. e. d. Hình 1. 12. M t s lo i pipet (a. thông thư ng, b. pipet microlit, c. pipet l y NH3, d. bóp cao su, e. pipet hi n ñ i) 1.10.11. Bình làm khô Hình 1. 13. Bình làm khô 13
 15. 1.10.12. Buret: dùng ñ xác ñ nh chính xác th tích ch t l ng c n l y. Có nhi u lo i pipet v i dung tích khác nhau. Các lo i buret Giá k p buret Hình 1. 14. Buret và giá k p buret 1.10.13. ng ñong và bình ñ nh m c: dùng ñ l y chính xác m t th tích ch t l ng. Các lo i ng ñong Các lo i bình ñ nh m c Hình 1. 15. ng ñong và bình ñ nh m c 1.10.14. Ph u nh gi t và ph u chi t Ph u nh gi t (hay ph u brom) dùng ñ cho hóa ch t vào bình ph n ng. Ph u chi t dùng ñ tách bi t hai ch t l ng không tr n l n vào nhau. Có nhi u lo i ph u nh gi t và ph u chi t khác nhau. 14
 16. Hình 1. 16. Các lo i ph u nh gi t Hình 1. 17. Các lo i ph u chi t 1.10.15. Ph u l c: có nhi u lo i ph u khác nhau v hình d ng và kích thư c. Ph u dùng ñ sang l y hóa ch t ho c ñ l c. Hình 1. 18. Các lo i ph u thông thư ng Ph u Bucne Các lo i ph u l c x p áp su t thư ng và áp su t th p Hình 1. 19. Các lo i ph u l c áp su t thư ng và áp su t th p 15
 17. 1.10.16. Máy khu y và que khu y Khi ti n hành ph n ng v i các h không hòa tan vào nhau ñ h ph n ng nóng ñ u và tăng kh năng ti p xúc c n ph i khu y liên t c. ð khu y, ngư i ta dùng máy khu y. Máy khu y có th là m t mô tơ quay g n v i que khu y ho c máy khu y t . Máy khu y có g n que khu y Mô tơ khu y Que khu y Máy khu y t có b p ñun nóng Máy l c k t h p ñun nóng Hình 1. 20. Các lo i máy khu y, máy l c có và không có gia nhi t 1.10.17. ðèn c n, ñèn khí và b p ñun nóng: là các d ng c dùng ñ ñun nóng ðèn khí butan ðèn c n Tiêm ñèn c n 16
 18. ðèn khí ki ng ba chân Hình 1. 21. ðèn c n, ñèn khí và ki ng ba chân 1.10.18. B p ñi n và b p cách th y B p ñi n ñun nóng c c th y tinh B p ñi n ñun nóng bình c u ñáy tròn B p ñi n ñun nóng tr c ti p B p ñun nóng cách th y Hình 1. 22. Các lo i b p ñi n và b p cách th y 1.10.19. Lò nung và t s y T sy áp su t thư ng ho c áp su t th p Lò nung Hình 1. 23. Lò nung và t s y 17
 19. 1.10.20. Cân Cân m t ñĩa và hai ñĩa k thu t Cân ñi n t k thu t Cân phân tích Hình 1. 24. Các lo i cân 1.10.21. Bơm hút chân không Hình 1. 25. M t s lo i bơm hút chân không và d u máy bơm Hình 1. 26. D ng c t o áp su t th p b ng dòng nư c 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2