intTypePromotion=1
ADSENSE

Gợi ý đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp: Đại học quản trị kinh doanh

Chia sẻ: Dang Thi Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

608
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gợi ý đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp: Đại học quản trị kinh doanh nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm kiến thức trong quá trình làm báo cáo thực tập của mình. Tài liệu giới thiệu đến các bạn về hình thức trình bày, bố cục báo cáo, nội dung báo cáo. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gợi ý đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp: Đại học quản trị kinh doanh

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG             CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     KHOA KINH TẾ VÀ QTKD                                    Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                     Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2016 GỢI Ý ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ I. VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY: 1. Trình bày trên khổ giấy A4, 20 – 30 trang đối với Báo cáo tổng quan, 40 – 50 trang  đối với Chuyên đề tốt nghiệp. 2. Phông chữ: Times New Roman; cỡ 13; dãn dòng 1,3 line; 3. Đánh số trang ở giữa và phía trên (Top of page, center), không dùng Header, Footer. 4. Lề: trên 3 cm; dưới 2 cm; phải 2 cm; trái 3 cm, căn đều hai bên lề. II. VỀ BỐ CỤC BÁO CÁO: A. Trang bìa màu (Phụ lục) B. Trang bìa phụ (Phụ lục) C. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn (Phụ lục) D. Báo cáo tiến độ thực tâp (Phụ lục) E. Xác nhận của đơn vị thực tập (Theo quy định) F. Mục lục (lấy đến tiết thứ 3) G. Danh mục bảng, biểu, hình vẽ (nếu có) ­ Việc đánh số bảng, biểu, sơ đồ phải gắn với số chương. Ví dụ : Biểu 2.1 có nghĩa là  biểu thứ nhất của Chương 2. Mọi bảng, biểu, sơ đồ  lấy từ  các nguồn khác phải được trích   dẫn đầy đủ, ví dụ :  ‘‘Nguồn : Báo cáo tài chính của Công ty TNHH một thành viên 189, năm  2012’’. Nguồn trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong tài liệu tham khảo. Đầu đề  của   bảng biểu ghi phía trên, đầu đề của sơ đồ, hình vẽ ghi phía dưới. ­ Khi đề  cập đến bảng biểu, sơ  đồ  phải nêu rõ số  của bảng biểu, sơ  đồ ; ví dụ :  ‘‘được nêu trong Bảng 2.3’’, hoặc ‘‘xem Sơ đồ 3.2’’. H. Danh mục các chữ viết tắt (nếu có) 1
 2. ­ Không lạm dụng việc viết tắt trong báo cáo, chỉ  tiết tắt những từ, cụm từ  hoặc thuật  ngữ được sử dụng rất nhiều lần trong báo cáo. Danh mục chữ viết tắt phải được sắp xếp   theo thứ tự ABC. Ví dụ : BCTC: Báo cáo tài chính  TSCĐ: Tài sản cố định I. Lời mở đầu J. Chương 1, 2, 3 K. Kết luận L. Danh mục tài liệu tham khảo ­ Tên tác giả (Năm xuất bản), Tên tài liệu, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản;  ­ Xếp theo thứ tự a,b,c chữ cái đầu tên tác giả  chủ  biên (nếu không có tên tác giả  thì  theo cơ quan ban hành; nếu có 2 tác giả trở lên thì chọn theo tên của tác giá đứng đầu); ­ Ví dụ:  + Nguyễn Văn A (2011), Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà  Nội.            + Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị  X (2012),  Giáo trình quản trị nhân sự, NXB  Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.     L. PHỤ LỤC            (Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty photo, các báo cáo tài chính 3 năm, các  bảng biểu giải thích trong bài…). III. VỀ NỘI DUNG BÁO CÁO: 1. Báo cáo tổng quan: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY… 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty… 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty   1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty  1.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty  CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY… 2.1. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 2.2. Quá trình sản xuất kinh doanh của công ty 2.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty                 CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2
 3. 3.1. Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty 3.2. Cơ cấu sản xuất kinh doanh của công ty 3.3. Tình hình lao động, tiền lương 3.4. Tình hình vật tư, tài sản cố định 3.5. Tình hình chất lượng sản phẩm 3.6. Hoạt động marketing 3.7. Tình hình tài chính và công tác tổ chức kế toán 2. Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT…  1.1. Khái niệm, đặc điểm  và vai trò của ... 1.2. Phân loại ... 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến ... 1.4. Các chỉ tiêu đánh giá...  1.5. Nội dung ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC… TẠI CÔNG TY…  2.1. Phân tích thực trạng… 2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng… 2.3 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá…. 2.4 Đánh gia chung về thực trạng… CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP...  3.1 Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty 3.2 Một số biện pháp… (Kết  quả   sau  quá   trình   thực   tập  tổng  quan,   sinh  viên  lựa   chọn  một  trong  các   chuyên đề trong danh mục đề tài thực tập tốt tốt nghiệp…) T/M BỘ MÔN QTKD TỔ TRƯỞNG              ThS. Cao Thị Vân Anh 3
 4.  Mẫu bìa  báo cáo t   ổng quan  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                             NGUYỄN VĂN A (Lớp: ………………….) BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG QUAN Đơn vị thực tập: Công ty XYZ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: …………………………………. 4
 5. Hải Phòng,  tháng …..   năm ……. Mẫu bìa chuyên đề tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ NGUYỄN VĂN A (Lớp: ………………….) BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH  TẠI CÔNG TY XYZ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP  Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: …………………………………. 5
 6. Hải Phòng,  tháng …..   năm ……. 6
 7. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  Tên cơ sở thực tập:…………………………………………………………………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….. Họ và tên sinh viên:  …………………………………  Ngày sinh: ………………………. Lớp: ………………………………………  Ngành: ……………………………………… Khoa: ……………………. ……..……… ..  Trường: …………………………………… Thực tập chuyên môn: …………………..……….…   từ ngày 28/11/2016 đến 22/1/2017. Người hướng dẫn thực tập:……………………. Chức danh:……………………… …… Nội dung đánh giá 1. Ý thức tổ chức kỷ luật trong quá trình thực tập: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 2. Khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 3. Các nhận xét khác ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Hải Phòng,  ngày… tháng … năm… 7
 8. Mẫu nhận xét của GVHD TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  PHÒNG NAM KHOA KINH TẾ VÀ QTKD Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 1. Giáo viên hướng dẫn: ………..……………………………………………………………. 2. Họ và tên sinh viên::……………………………………….Ngày sinh:…………………       Lớp:......................................................Ngành :.................................................................. 3.  Nhận xét:  3.1. Ý thức, thái độ, tiến độ thực hiện:  .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 3.2. Hình thức: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 3.3. Nội dung: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 4. Kết luận: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 8
 9. ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Ngày ……  tháng …… năm ……… Người nhận xét 9
 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH Độc lập­ Tự do – Hạnh phúc Hải Phòng, ngày……..tháng…….. năm 20…….. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẬP 1. Giáo viên hướng dẫn: ………..…………………………………….……………………… 2. Họ và tên sinh viên::……………………………………….Ngày sinh:…………………       Lớp:......................................................Ngành :.................................................................. 3. Tên đề tài:  .......................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ……….. ..................................................................................................................................... ……….. 3. Tiến độ thực hiện: Ký xác nhận  STT Thời gian Nội dung công việc Ghi chú của GVHD 1 2 3 4 5 6          TRƯỞNG KHOA   10
 11. DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành Quản trị kinh doanh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   1. Biện pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược  kinh doanh tại doanh nghiệp; 2. Biện pháp  nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh  nghiệp; 3. Biện pháp hoàn thiện môi trường làm việc và xây  dựng văn hóa doanh nghiệp; 4. Biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự  trong doanh nghiệp; 5. Biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển   nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; 6. Biện   pháp   hoàn   thiện   công   tác   tiền   lương,   tiền  thưởng trong doanh nghiệp; 7. Biện pháp nâng cao hiệu quả  sử  dụng lao động tại   doanh nghiệp; 8. Biện pháp nâng cao hiệu quả  công tác quản trị  sản  xuất tại doanh nghiệp;   9. Biện pháp  nâng cao hiệu quả  sử  dụng tài sản cố  định tại doanh nghiệp;  10. Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị  chất lượng   theo bộ ISO 9000 tại doanh nghiệp;  11. Biện   pháp   nâng   cao   chất   lượng   sản   phẩm   cho  doanh nghiệp; 12. Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị  cung  ứng  nguyên vật liệu tại doanh nghiệp; 13. Biện pháp nâng cao hiệu quả  sử  dụng nguyên vật  liệu tại doanh nghiệp; 14. Biện pháp nâng cao hiệu quả  công tác nghiên cứu  thị trường tại doanh nghiệp; 15. Biện  pháp  hoàn  thiện  công  tác   quản  trị   tiêu  thụ sản phẩm tại doanh nghiệp; 16. Biện pháp đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ  sản phẩm tại   doanh nghiệp; 11
 12. 17. Biện pháp hoàn thiện công tác lập kế  hoạch  tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp; 18. Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị  kênh phân  phối tại doanh nghiệp; 19. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing  cho doanh nghiệp; 20. Biện   pháp   hoàn   thiện   chính   sách   giá   tại   doanh  nghiệp; 21. Biện pháp hoàn thiện công tác tổ  chức dịch vụ sau   bán hàng cho doanh nghiệp; 22. Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn kinh  doanh tại doanh nghiệp; 23. Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn cố  định tại doanh nghiệp; 24. Biện  pháp  hoàn  thiện  công  tác   quản  lý  vốn   lưu động tại doanh nghiệp; 25. Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản cố  định tại doanh nghiệp; 26. Biện pháp hoàn thiện công tác huy động và sử dụng  vốn kinh doanh tại doanh nghiệp; 27. Biện pháp hoàn thiện công tác huy động và sử dụng  vốn lưu động tại doanh nghiệp;  28. Biện pháp hoàn thiện công tác huy động và sử dụng  vốn cố định tại doanh nghiệp;  29. Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị  chi phí tại  doanh nghiệp;  30. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong   doanh nghiệp; 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2