intTypePromotion=1

Hình thức trình bày luận văn thạc sỹ

Chia sẻ: Tran Khanh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
452
lượt xem
198
download

Hình thức trình bày luận văn thạc sỹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình thức trình bày luận văn thạc sỹ giúp bạn đọc có được cách làm báo cáo hoàn thiện, đúng và đầy đủ. Tài liệu trình bày các kỹ thuật cho một văn bản khoa học, hình thức trình bày luận văn thạc sĩ, các cách soạn thảo văn bản; tiểu mục; bảng biểu; hình vẽ; phương trình và nhiều kỹ thuật cơ bản khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình thức trình bày luận văn thạc sỹ

 1. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Dương Quý Phương. QuyPhuong@viettechs.com M c l c: Chương 1 : M u ..................................................................................................................3 1.1 M c ích. .........................................................................................................................3 1.2 Công c . ...........................................................................................................................3 1.3 Kinh nghi m.....................................................................................................................3 Chương 2 :Hình th c trình bày lu n văn th c sĩ ..................................................................4 2.1 So n th o văn b n ............................................................................................................4 2.2 2. Ti u m c ......................................................................................................................4 2.3 3. B ng bi u, hình v , phương trình ................................................................................4 2.4 Vi t t t ..............................................................................................................................5 2.5 Tài li u tham kh o và cách trích d n ...............................................................................5 2.6 Ph l c c a lu n văn ........................................................................................................5 Chương 3 : M t s k thu t cho m t văn b n khoa h c. .....................................................6 3.1 nh d ng u m c ..........................................................................................................6 3.2 FootNote. .........................................................................................................................7 3.3 M c l c. ...........................................................................................................................7 3.4 Thêm ghi trú cho hình v , b ng bi u, công th c. ............................................................8 3.5 Th ng kê hình v , b ng bi u............................................................................................9 3.6 Tham kh o chéo...............................................................................................................9 3.7 Chú ý..............................................................................................................................10 Chương 4 : K t lu n. .............................................................................................................11 Chương 5 : Ph l c ................................................................................................................12 5.1 Ph l c 1 ........................................................................................................................12 5.2 Ph l c 2 ........................................................................................................................13 5.3 Ph l c 3 ........................................................................................................................14 5.4 Ph l c 4 ........................................................................................................................15 5.5 Ph l c 5 ........................................................................................................................16 Chương 6 Bài vi t c a thày Quách Tu n Ng c. ..................................................................17 6.1 L i gi i thi u.................................................................................................................17 6.2 M c ích làm án........................................................................................................17 6.3 Câu h i l n khi làm lu n án ...........................................................................................17 6.4 Yêu c u i v i sinh viên ..............................................................................................18 6.5 Các bư c ti n hành khi làm lu n án t t nghi p..............................................................18 6.6 Trình bày lu n văn t t nghi p ........................................................................................19 6.7 M t s v n v b n quy n ..........................................................................................19 6.8 Th i gian n p lu n án ....................................................................................................20 6.9 cương vi t lu n án ....................................................................................................20 6.10 B c c lu n văn t t nghi p...........................................................................................20 6.11 B o v lu n án..............................................................................................................23 Danh m c hình v : Hình 3.1 : Style m c nh ........................................................................................................6 Hình 3.2 : nh d ng l i style..................................................................................................6 Hình 3.3 : Các style ..................................................................................................................7 Hình 3.4 :Update Field. ...........................................................................................................8 Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 1.
 2. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Hình 3.5 : Thêm label ..............................................................................................................8 Hình 3.6 : t option l y s chương..................................................................................8 Hình 3.7 : H p th ai thêm b ng th ng kê hình v , b ng bi u .............................................9 Hình 3.8 : Ch n tham kh o t i hình ....................................................................................10 Hình 3.9 : C p nh t l i style..................................................................................................10 Hình 3.10 :Thêm m t style m i. ...........................................................................................10 Danh m c các b ng: B ng 2-1: Style và u m c ......................................................................................................6 Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 2.
 3. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương 1 : M u 1.1 M c ích. - Nh m tránh nh ng nh m l n, b c b i không áng có. - Có ư c b n báo cáo hòan thi n, úng chu n. - N u anh ch có văn b n úng chu n thì khi có s thay I v s trang, s chương …, ch c n ch n tòan b văn b n (ctrl-A), nh p chu t ph i và ch n Update Field là m i cái u úng . - Anh chi có th th nghi m b ng cách dàn trang l i văn b n này, xóa hay thêm m t s trang, hình v r i update l i, m I th l i âu vào y. 1.2 Công c . - N u dùng Dùng font unicode thì nên dùng công c Unikey gõ ti ng Vi t http://flow.dl.sourceforge.net/sourceforge/unikey/UniKeyNT.exe 1.3 Kinh nghi m. - Nên trú tr ng vào báo cáo. - Ph i t óng bìa c ng trư c it nh t 3 ngày: thư ng là ph i m t m t ngày làm, sau ó lên xem có sai sót không, có thì yêu c u s a ngay. Có th liên h Duy Tân 134-136 Nguy n ình Chi u ( i di n i h c kinh t ) – 8232140- 8294604- 8243792. - Không nên t in báo các nhà vì t n th i gian : 100 trang*8 cu n= 800 trang là m t c 6 ti ng. Nên ra ngòai in, giá bây gi ch có 180 /trang và in ch m t 40 phút/800 trang. Có th liên h ti m trư c c ng trư ng Bách Khoa (c ng Tô hi n thành). Kinh nghiêm là nên xem máy in trư c khi in, n u máy in th t là to thi m i ch u in, còn máy thư ng là ch m t x u. - Nên in kh ang 12 cu n slice cho ngày báo báo. M t trang 2 slice. Tòan b báo cáo ch kho ng 25-30 slice là v a. - Ph i k t thúc báo cáo trư c 1 ngày óng bìa c ng (Thư ng m t 1 ngày cho 8 cu n). - Nên in m t b n nháp trư c và ưa cho b n bè ngư i thân ki m tra chính t dùm, th y cô r t ghét chính t . Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 3.
 4. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương 2 :Hình th c trình bày lu n văn th c sĩ I H C Qu c Gia TP.HCM Trư ng H Khoa h c T nhiên Lu n văn ph i ư c trình bày ng n g n, rõ ràng, m ch l c, s ch s , không ư c t y xóa, có ánh s trang, ánh s b ng bi u, hình v , th . Lu n văn óng bìa c ng màu xanh bi n, in ch nhũ d u ti ng Vi t xem Ph l c 2, trang ph bìa (title page) xem Ph l c 3 , m c l c xem Ph l c 1. 2.1 So n th o văn b n Lu n văn s d ng ch VNI-Times c ch 13 c a h so n th o Winword ho c tương ương; m t bình thư ng, không ư c nén ho c dãn kho ng cách gi a các ch , dãn dòng t ch 1.5 Lines, l trên 3.5 cm, l dư i 3 cm, l trái 3.5 cm, l ph i 2 cm. S trang ư c ánh gi a, phía trên u m i trang gi y. Các b ng bi u trình bày theo chi u ngang kh gi y thì u b ng là l trái c a trang, nhưng h n ch trình bày theo cách này. Lu n văn ư c in trên m t m t gi y tr ng kh A4 (210 x 297 mm). 2.2 2. Ti u m c Các ti u m c c a lu n văn ư c trình bày và ánh s thành nhóm ch s , nhi u nh t g m b n ch s v i s th nh t ch s chương (ví d : 4.1.2.1. ch ti u m c 1 nhóm ti u m c 2 m c 1 chương 4). T i m i nhóm ti u m c ph i có ít nh t hai ti u m c, nghĩa là không th có ti u m c 2.1.1 mà không có ti u m c 2.1.2 ti p theo. 2.3 3. B ng bi u, hình v , phng trình Vi c ánh s b ng bi u, hình v , phương trình ph i g n v i s chương; ví d hình 3.4 có nghĩa là hình th 4 trong Chương 3. M i th , b ng bi u l y t các ngu n khác ph i ư c trích d n y . Ngu n ư c trích d n ph i ư c li t kê chính xác trong danh m c Tài li u tham kh o. u c a b ng bi u ghi phía trên b ng, u c a hình v ghi phía dư i hình. Thông thư ng, nh ng b ng ng n và th ph i i li n v i ph n n i dung c p t i các b ng và th này l n th nh t. Các b ng dài có th nh ng trang riêng nhưng cũng ph i ti p theo ngay ph n n i dung c p t i b ng này l n u tiên. Các b ng r ng v n nên trình bày theo chi u ng dài 297mm c a trang gi y, chi u r ng c a trang gi y có th hơn 210mm. Chú ý g p trang gi y sao cho s và u c a hình v ho c b ng v n có th nhìn th y ngay mà không c n m r ng t gi y. Tuy nhiên h n ch s d ng các b ng quá r ng này. i v i nh ng trang gi y có chi u ng hơn 297mm (b n , b n v …) thì có th trong m t phong bì c ng ính bên trong bìa sau c a lu n văn. Các hình v ph i s ch s b ng m c en có th sao ch p l i; có ánh s và ghi y u , c ch ph i b ng c ch s d ng trong văn b n lu n văn. Khi c p n các b ng bi u và hình v ph i nêu rõ s c a hình và b ng bi u ó, ví d “… ư c nêu trong B ng 4.1” ho c “xem Hình 3.2” mà không ư c vi t “… ư c nêu trong b ng dư i ây” ho c “trong th c a X và Y sau”. Vi c trình bày phương trình toán h c trên m t dòng ơn ho c dòng kép là tùy ý, tuy nhiên ph i th ng nh t trong toàn lu n văn. Khi ký hi u xu t hi n l n u tiên thì ph i gi i thích và ơn v tính ph i i kèm ngay trong phương trình có ký hi u ó. N u c n thi t, danh m c c a t t c các ký hi u, ch vi t t t và nghĩa c a chúng c n ư c li t kê và ph n u c a lu n văn. T t c các phương trình c n ư c ánh s và trong ngo c ơn t bên phía l ph i. N u m t nhóm phương trình mang cùng m t s thì nh ng s này cũng ư c trong Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 4.
 5. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ ngo c, ho c m i phương trình trong nhóm phương trình (5.1) có th ư c ánh s là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3). 2.4 Vi t t t Không l m d ng vi c vi t t t trong lu n văn. Ch vi t t t nh ng t , c m t ho c thu t ng ư c s d ng nhi u l n trong lu n văn. Không vi t t t nh ng c m t dài, nh ng m nh ; không vi t t t nh ng c m t ít xu t hi n trong lu n văn. N u c n vi t t t nh ng t thu t ng , tên các cơ quan, t ch c … thì ư c vi t t t sau l n vi t th nh t có kèm theo ch vi t t t trong ngo c ơn. N u lu n văn có nhi u ch vi t t t thì ph i có b ng danh m c các ch vi t t t (x p theo th t ABC) ph n u lu n văn. 2.5 Tài li u tham kh o và cách trích d n M i ý ki n, khái ni m có ý nghĩa, mang tính ch t g i ý không ph i c a riêng tác gi và m i tham kh o khác ph i ư c trích d n và ch rõ ngu n trong danh m c Tài li u tham kh o c a lu n văn. Không trích d n nh ng ki n th c ph bi n, m i ngư i u bi t cũng như không làm lu n văn n ng n v i nh ng tham kh o trích d n. Vi c trích d n, tham kh o ch y u nh m th a nh n ngu n c a nh ng ý tư ng có giá tr giúp ngư i c theo ư c m ch suy nghĩ c a tác gi , không làm tr ng i vi c c. N u không có i u ki n ti p c n ư c m t tài li u g c mà ph i trích d n thông qua m t tài li u khác thì ph i nêu rõ cáh trích d n này, ng th i tài li u g c ó không ư c li t kê trong danh m c Tài li u tham kh o c a lu n văn. Cách s p x p danh m c Tài li u tham kh o xem ph l c 4. Vi c trích d n là theo s th t c a tài li u danh m c tài li u tham kh o và ư c t trong ngo c vuông, khi c n có c s trang, ví d [15, tr.314-315]. i v i ph n ư c trích d n t nhi u ngu n tài li u khác nhau, s c a t ng tài li u ư c t c l p trong t ng ngo c vuông, theo th t tăng d n, ví d [19], [25], [41], [42]. 2.6 Ph l c c a lu n văn Ph n này bao g m n i dung c n thi t nh m minh h a ho c h tr cho n i dung lu n văn như s li u, m u bi u, tranh nh … . Ph l c không ư c dày hơn ph n chính c a lu n văn. Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 5.
 6. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương 3 : M t s k thu t cho m t văn b n khoa h c. u m c1 3.1 nh d ng V i văn b n m i, các style m c nh bao g m : Hình 3.1 : Style m c nh Bây gi các anh ch ti n hành nh d ng l i: B ng 3-1: Style và um c Heading 1 : làm um c chương. Heading 2 : làm um c l n 1. Heading 3 : làm um c 2. Heading 4 : làm um c con 3. Anh ch m file văn b n này, xóa tòan b n i dung và copy n I dung bài báo các c a anh chi các nh d ng. Có th thay i b ng cách vào : Format/ Bullete and vào là ã có y Numbering, trong h p th ai ch n tab Outline Numbered: Hình 3.2 : nh d ng l i style. Khi ã nh d ng xong các style, các nh d ng này s dùng cho ph n (3.3 M c l c.) 1 Style Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 6.
 7. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ 3.2 FootNote. FootNote2 là công c giúp tác gi trú thích m t s thu t ng dư i trang tài li u. làm ư c i u này các b n c n qua các bư c sau: - Ch n t c n trú thích. - Vào menu Insert/Footnote. Ví d : T footnote m u trên ã ư c gi i thích dư i trang. Khi tác gi dàn l i trang, các t footnote3 có th s nh y qua trang khác, th t tuy t v i là footnote cũng nh y theo. 3.3 M c l c4. Khi k t thúc cu n báo cáo, c n ph i có m c l c. N u m c l c làm b ng tay thì r t m t th I gian, d sai sót và ph I làm l I t u n u tác gi dàn trang l i. Trong word h tr k thu t thêm m c l c t ng. Các u m c5 s ư c gán cho m t c p nào ó. Xem hình sau: Hình 3.3 : Các style t o ư c m c l c c n qua các bư c sau: - Ch n style cho các u m c: Ví d : Ch n Heading1 cho M u. Ch n Heading2 cho M c ích . … - Sau khi ã ch n c p cho u m c xong thì tr v trang u tiên. Ch n Insert/index and table, trong h p th ai ch n table of content . R I b m OK. Well Done. Anh ch chi ã có b ng m c l c. Có th vào trong b ng m c l c này s a l i th ai mái. N u anh ch dàn l i trang thì ch c n ưa chu t vào m c l c (ph n xám) r i nh p chu t ph i, ch n Update Field: 2 Ph n trú thích thêm cho thu t ng 3 T footnote là t ư c trú thích 4 Index 5 Heading Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 7.
 8. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Hình 3.4 :Update Field. 3.4 Thêm ghi trú6 cho hình v , b ng bi u, công th c. Các hình v , b ng bi u, công th c yêu c u ph i có s th t , s c a chương. MS Word có công c làm t ng. - Ch n hình v , nh n chu t ph i và ch n Caption. - Trong h p th ai ch n nút New Label và thêm label “Hình” Hình 3.5 : Thêm label - Ch n Ok, trong combo Label ch n label Hình, ph n Caption gõ thú thích cho hình. - có ư c s chương ch n Numering, trong h p th ai ch n: Hình 3.6 : t option l y s chương 6 Caption Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 8.
 9. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Tương t cho ph n b ng bi u, công th c. 3.5 Th ng kê hình v , b ng bi u. Báo cáo yêu c u ph i có b ng th ng kê các hình v , các b ng bi u. Vi c này nh như con th , làm g n gi ng như cho m c l c. ưa con tr v trang c n thêm ph n th ng kê các hình, ch n Insert/Index and - table, trong h p th ai ch n table of figure. Hình 3.7 : H p th ai thêm b ng th ng kê hình v , b ng bi u - Ch n Ok và các anh ch có ư c b ng thông kê t ng. Khi có s thay i trang, ch c n Update là . Tương t cho ph n b ng bi u, công th c. 3.6 Tham kh o chéo7. Cái này r t d gây nh m l n cho các anh ch . Nhưng r t may là MS Word h tr t ng. Các bư c như sau: - ưa con tr v ph n c n thêm tham kh o chéo. Ch n Insert/Cross-referrence. - Trong h p th ai anh ch có th th ai mái ch n l ai tham kh o. Ví d : Anh chi hãy xem các l i khuyên (Kinh nghi m. trang 3) theo các bư c sau Ch n Reference Type : Heading. Ch n Insert reference to : Heading Text Ch n nút Insert Ngõ thêm “trang” Ch n Insert reference to : Page number. Ch n nút Insert WellDone 7 Cross reference Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 9.
 10. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Ví d : Thêm tham kh o (Hình 3.6 : t option l y s chương) thì làm theo hình sau Hình 3.8 : Ch n tham kh o t i hình 3.7 Chú ý. - Có th nh d ng l i các style. Ví d , n u Heading1 có nh d ng không như mong mu n. Anh ch hãy nh d ng l i u m c, r i gán l i cho Heading 1, khi ó máy s h i : Hình 3.9 : C p nh t l i style. B m OK, khi ó các u m c có nh d ng Heading1 s thay i nh d ng theo. - Khi dàn trang l i, máy t ng c p nh t l i : M c l c, B ng li t kê b ng bi u hình v , tham kh o chéo thì ch n tòan b văn b n (ctrl-A), nh p chu t ph I và ch n Update Field. - Có th thêm m I Style : ưa con tr chu t vào ô text style và nh p vào style m i “Hinh ve”: Hình 3.10 :Thêm m t style m i. Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 10.
 11. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương 4 : K t lu n. Chúc anh ch thành công. Có m t s l i chính t , xin thông c m. Anh ch nào có tuy t chiêu gì thi b sung và g i l i cho m i ngư i tham kh o. Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 11.
 12. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương 5 : Ph l c 5.1 Ph l c 1 M CL C Trang bìa Trang ph bìa M cl c Danh m c các ký hi u, các ch vi t t t Danh m c các b ng Danh m c các hình v , th M U Chương 1 – T NG QUAN 1.1. ……………… 1.2. ……………… Chương 2 – …………… 2.1. …………………… 2.1.1. ………………… 2.2.2. ………………… 2.2. ……………………… ………………………… Chương 4 – K T LU N K T LU N VÀ KI N NGH DANH M C CÔNG TRÌNH C A TÁC GI TÀI LI U THAM KH O PH L C Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 12.
 13. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ 5.2 Ph l c 2 M U BÌA LU N ÁN CÓ IN CH NH (kh 210*297) I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH TRƯ NG I H C KHOA H C T NHIÊN H và tên tác gi lu n văn TÊN TÀI LU N VĂN LU N VĂN TH C SĨ ………………………………………………… (ghi ngành c a h c v ư c công nh n) Tên thành ph – Năm Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 13.
 14. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ 5.3 Ph l c 3 M U TRANG PH BÌA LU N ÁN (trang title I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH TRƯ NG I H C KHOA H C T NHIÊN H và tên tác gi lu n văn TÊN TÀI LU N VĂN Chuyên ngành: Mã s : LU N VĂN TH C SĨ: (ghi ngành c a h c v ư c công nh n) NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C: 1. 2. Tên thành ph – Năm Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 14.
 15. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ 5.4 Ph l c 4 HƯ NG D N X P TÀI LI U THAM KH O 1. Tài li u tham kh o ư c x p riêng theo t ng ngôn ng (Vi t, Anh, Pháp, c, Nga, Trung, Nh t, …). Các tài li u b ng ti ng nư c ngoài ph i gi nguyên văn, không phiên âm, không d ch, k c b ng ti ng Trung Qu c, Nh t, … ( i v i nh ng tài li u b ng ngôn ng còn ít ngư i bi t có th thêm ph n d ch ti ng Vi t i kèm theo m i tài li u). 2. Tài li u tham kh o x p theo th t ABC h tên tác gi lu n văn theo thông l c a t ng nư c: - Tác gi là ngư i nư c ngoài: x p th t ABC theo h . - Tác gi là ngư i Vi t Nam: x p th ABC theo tên nhưng v n gi nguyên th t thông thư ng c a tên ngư i Vi t Nam, không o lên trư c h . - Tài li u không có tên tác gi thì x p theo th t ABC t u c a tên cơ quan ban hành báo các hay n ph m, ví d : T ng c c th ng kê x p vào v n T, B Giáo d c và ào t o x p vào v n B, … 3. Tài li u tham kh o là sách, lu n văn, lu n án, báo cáo ph i ghi y các thông tin sau: - Tên tác gi ho c cơ quan ban hành (không có d u ngăn cách) - (năm xu t b n), ( t trong ngo c ơn, d u ph y sau ngo c ơn) - tên sách, lu n văn, lu n án ho c báo cáo, (in nghiên, d u ph y cu i tên) - nhà xu t b n, (d u ph y cu i tên nhà xu t b n) - nơi xu t b n, (d u ch m k t thúc tài li u tham kh o). (Ph l c 5) Tài li u tham kh o là bài báo trong t p chí, bài trong m t cu n sách … ghi y các thông tin sau: - tên các tác gi (không có d u ngăn cách) - (năm công b ), ( t trong ngo c ơn, d u ph y sau ngo c ơn) - “tên bài báo”, ( c trong ngo c kép, không in nghiên, d u ph y cu i tên) - tên t p chí ho c tên sách, (in nghiên, d u ph y cu i tên) - t p (không có d u ngăn cách) - (s ), ( t trong ngo c ơn, d u ph y sau ngo c ơn) - các s trang, (g ch ngang gi a hai ch s , d u ch m k t thúc) (Ph l c 5) C n chú ý nh ng chi ti t v trình bày nêu trên. N u tài li u dài hơn m t dòng thì nên trình bày sao cho t dòng th hai lùi vào so v i dòng th nh t 1cm ph n tài li u tham kh o ư c rõ ràng và d theo dõi. Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 15.
 16. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ 5.5 Ph l c 5 TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t [1] Quách Ng c Ân (1992), “Nhìn l i hai năm phát tri n lúa lai”. Di truy n h c ng d ng, 98 (1), tr. 10-16. [2] B Nông nghi p & PTNT (1996), Báo cáo t ng k t 5 năm (1992 – 1996) phát tri n lúa lai, Hà N i. [3] Nguy n H u ng, ào Thanh B ng, Lâm Quang D , Phan c Tr c (1997, t bi n – Cơ s lý lu n và ng d ng, Nxb Nông nghi p, Hà N i. ………………… [23] Võ Th Kim Hu (2000), Nghiên c u chu n oán và i u tr b nh …… , Lu n án Ti n sĩ Y khoa, Trư ng i h c Y Hà N i, Hà N i. Ti ng Anh [28] Anderson, J.E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75(1), pp. 178-90. [29] Boulding, K.E. (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London. [30] Burton G. W. (1988), “Cytoplasmic male-sterility in pesrl millet (penni-setum glaucum L.)”, Agronomic Journal 50, pp. 230-231. [31] Central Statistical Organization (1995), Statistical Year Book, Beijing. [32] FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970 - 1980), Vol. II. Rome. …………………………… Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 16.
 17. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương 6 Bài vi t c a thày Quách Tu n Ng c. ( nh d ng bài vi t này ã thay I cho dúng vói inh dang c a tài li u này. Các b n có th có tài li u g c: qtngoc@moet.edu.vn) liên h thày 6.1 L i gi i thi u Có th nói Lu n án t t nghi p là m t tác ph m vô cùng quan tr ng, là a con tinh th n c a th i sinh viên. Song làm như th nào, vi t như th nào, b o v như th nào thì sinh viên còn có quá nhi u b ng và có th nói ó là c m t quá trình công ngh giáo d c. Chính vì v y chúng tôi vi t b n hư ng d n này nh m giúp sinh viên ph n nào tháo g các khó khăn y. N u các b n sinh viên, các th y cô giáo có góp ý b sung thêm, xin c m nh d n trao i. M i ý ki n phê bình u ư c trân tr ng cu i cùng lu n án t t nghi p c a sinh viên s tr nên ngày càng sáng giá hơn. M i góp ý ho c yêu c u copy t p văn b n g c này xin g i t i a ch : Quách Tu n Ng c E_mail: qtngoc@moet.edu.vn 6.2 M c ích làm án án t t nghi p là m t d p r t t t sinh viên : • Rèn luy n kĩ năng t ng h p các ki n th c ã h c trên m i phương di n. • Rèn luy n tính t ch và tinh th n trách nhi m trong công vi c. c l p, t ch t o ra m t b n thi t k , m t b n lu n văn hoàn ch nh. • 6.3 Câu h i l n khi làm lu n án Quá trình làm án t t nghi p hay nh n nhi m v th c t p, sinh viên c n nh và tr l i ư c 3 câu h i l n như sau: Làm gì ? • Làm như th nào ? • K t qu ra sao ? • Tr l i t t ư c 3 câu h i trên s d n n thành công, gi i quy t ư c s lúng túng. Làm gì ? Nhi m v ư c giao ho c t mình xác nh c n ph i gi i quy t. Làm như th nào? Ph n này bao g m nh ng ý chính như sau: • T ng h p, phân tích, ánh giá nh ng cái ngư i khác ã làm (trong nư c và qu c t ). • Ghi chép l i các tài li u tham kh o, website, ph n m m … tham kh o trích d n và x p vào ph n ph l c. Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 17.
 18. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ xu t ra phương án gi i quy t c a mình. Ch ng minh, lí gi i vì sao ch n • phương án như th . Thi t k chi ti t theo xu t c a mình. • K t qu ra sao ? • K t qu mình ã làm như các k t qu i u tra, k t qu ph n c ng, ph n m m, các bi u b ng, hình v …), ánh giá k t qu , so sánh v i ý mu n ban u, so sánh v i k t qu c a ngư i • khác… ra phương hư ng kh c ph c nh ng cái chưa gi i quy t ư c … • V i tư duy c a 3 câu h i trên, các b n sinh viên s yên tâm thoát kh i s lúng túng ngay. Ph n sau ây s trình bày chi ti t hơn các công vi c ph i làm. 6.4 Yêu c u i v i sinh viên Sinh viên ph i có trách nhi m g p th y giáo hư ng d n hàng tu n báo cáo công vi c ã làm trong tu n và xin ý ki n v các công vi c ti p theo. Th i gian g p do th y giáo qui nh song thông thư ng thu n l i nh t là sáng th hai hàng tu n t i B môn. Ho c trong i u ki n cho phép, th y trò liên l c nhau qua e_mail, v a ti n l i l i v a nhanh chóng. Liên h và tho thu n v i th y v i u ki n và phương ti n làm vi c. Khi ư c th y giáo hư ng d n b trí nơi làm thì sinh viên ph i làm vi c t i phòng máy và có trách nhi m b o qu n máy móc và các trang thi t b khác và tuân th n i qui phòng máy ho c phòng thí ngi m... m b o th i gian làm vi c. V nguyên t c, sinh viên ph i có m t t i nơi làm vi c 8 gi /ngày. Khi sinh viên i làm t i cơ quan ngoài, sinh viên ph i tuân th m i ch làm vi c, th i gian làm vi c và ch u s qu n lí c a c s bên ngoài. K lu t Trư c khi b o v t t nghi p, Khoa t ch c H i ng xét duy t tư cách b o v t t nghi p và xem xét nghiêm túc các trư ng h p sau: Sinh viên c t làm lu n văn t t nghi p không g p th y giáo hư ng d n sau l n giao nhi m v u tiên, hàng tu n không báo cáo ti n th c hi n s b x lí như là không làm lu n văn và b ình ch , không ư c b o v lu n văn. n h n không n p báo cáo s b coi như không làm lu n văn. Ngư i hư ng d n ánh giá lu n án không t yêu c u thì lu n án s không ư c xét cho b o v. 6.5 Các b c ti n hành khi làm lu n án t t nghi p Nh n tài • Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 18.
 19. HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ i tìm tài li u tham kh o t i các thư vi n, t i các cơ quan, Trư ng h c... ho c qua b n • bè... ây là khâu r t quan tr ng. Có tài li u tham kh o t t s m b o lu n án thành công t t. Nghiên c u sơ b tài li u và tài, sau ó vi t cương (sơ b ) c a lu n án và thông • qua giáo viên hư ng d n. cương s giúp sinh viên khái quát v n trư c khi i vào chi ti t. Cái t ng th ph i ư c hình dung trư c, làm trư c cái chi ti t. Ti n hành nghiên c u lí thuy t, làm th c nghi m theo n i dung tài ã ư c v ch ra • trong cương. V a làm v a vi t lu n án k p th i gian và d x lí. Báo cáo sơ b v i th y giáo hư ng d n tình hình th c hi n cương và k t qu • nghiên c u. Hoàn ch nh lu n án t t nghi p. • N p lu n án cho th y hư ng d n duy t l n cu i. • N p lu n án cho b môn ho c khoa. • Chu n b b o v t t nghi p: chu n b phim chi u, b o v th , vi t tóm t t n i dung • b o v , chu n b máy tính và máy chi u, b n v các lo i ... 6.6 Trình bày lu n văn t t nghi p Lu n văn là th hi n k t qu cu i cùng c a c quá trình làm án t t nghi p. Báo cáo Lu n án t t nghi p là m t cơ s quan tr ng các th y giáo và h i ng ch m i m. Ch Vi t: So n th o trên Win Word v i b ch ABC theo tiêu chu n TCVN-5712 d lưu tr , trao i, khai thác. Ho c phông ch Unicode (Tuy nhiên ng góc mĩ thu t văn b n thì phông ch Vi t Unicode chưa p). Ch vi t qui nh là .Vn Time Roman, co ch 13 như dòng ch này, cách dòng ơn. Ho c ch .VnArial, co ch 12, cách dòng ơn như dòng này. Kh gi y A4, l trái 4.0 cm, l ph i 2.5 cm, l trên: 2.0 cm, l dư i: 2.0 cm như m u b n hư ng d n này. Bìa: không nên óng bìa các-tông m u xanh, ch vàng vì r t t i, khó nhìn. Nên óng bìa ngoài là phim mica trong su t. Bìa sau là bìa m u còn có th dán phong bì ng ĩa. Gáy bìa nên vi t tên sinh viên, l p và tên án khoa và các th y d tìm ki m. Công c vi t lu n án: nên lưu ý s d ng b công c Visio g m: Visio Technical 1 ĩa CD Visio Professional 1 ĩa CD Visio Professional 1 ĩa CD v không ch sơ các lo i máy tính, m ng máy tính ... mà còn c sơ phân tích và thi t k h th ng. Ngoài ra ph n m m này còn h u ích cho r t nhi u chuyên ngành khác: i n, i n t ... và dùng Visio Home i v i các ngành ki n trúc, xây d ng... Hi n nay ã có Microsoft Visio 2002. B n có th tham kh o tài li u hư ng d n và tra c u Visio và các font ch c d ng khác (ch phiên âm, kí hi u i n t , v t ...) ư c biên so n t i Trung tâm Công ngh Thông tin, B Giáo d c và ào t o. Tel: 869.3715 6.7 M t s v n v b n quy n án t t nghi p thư ng ư c hi u là có hai lo i: Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 19.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2