intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 14

Chia sẻ: Duong Ngoc Dam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

70
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo tiêu chuẩn cơ bản, nhà hàng được coi là đủ ổn định nếu khi chạy trên nước lặng nhà hàng chịu được tác dụng động của gió. Nghĩa là nó phải thỏa mãn điều kiện sau: + Mô men hồi phục cho phép phải lớn hơn hoặc bằng mô men nghiêng do tác dụng của gió. Mchp ≥ Mng (3.30)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 14

  1. Chương 14: TÝnh hÖ sè t¶i träng ®éng Theo tiªu chuÈn c¬ b¶n, nhµ hµng ®-îc coi lµ ®ñ æn ®Þnh nÕu khi ch¹y trªn n-íc lÆng nhµ hµng chÞu ®-îc t¸c dông ®éng cña giã. NghÜa lµ nã ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn sau: + M« men håi phôc cho phÐp ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng m« men nghiªng do t¸c dông cña giã. Mchp ≥ Mng (3.30) M« men nghiªng Mng (KN.m ) do t¸c dông cña giã lªn nhµ hµng ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: Mng =0,001*P*A*(Z - d/2) (3.31) Trong ®ã: Mchp: M« men håi phôc cho phÐp, T*m. Mng : M« men nghiªng do t¸c dông giã, T*m. P: ¸p suÊt ®éng cña giã. A: DiÖn tÝch mÆt chÞu giã, m2. Z: ChiÒu cao t©m høng giã, m. TÝnh tõ t©m høng giã tíi ®-êng n-íc thùc tÕ khi nhµ hµng ë t- thÕ th¼ng trªn n-íc tÜnh.
  2. d: ChiÒu ch×m trung b×nh cña nhµ hµng t¹i t¹i ®-êng n-íc øng víi tr¹ng th¸i t¶i träng ®ang xÐt. M« men cho phÐp Mchp ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: Mchp = D*Lchp (3.32) Trong ®ã: D: L-îng chiÕm n-íc ë c¸c tr¹ng th¸i t¶i träng, (tÊn). Lchp: C¸nh tay ®ßn æn ®Þnh cho phÐp, (m). §-îc x¸c ®Þnh nhê ®å thÞ æn ®Þnh tÜnh vµ ®éng trong tõng tr-êng hîp. + X¸c ®Þnh hÖ æn ®Þnh theo tiªu chuÈn c¬ b¶n. - Biªn ®é l¾c ngang ®-îc x¸c ®Þnhtheo c«ng thøc: m = k*  m0 (3.33) Trong ®ã:  m0: Lµ biªn ®é l¾c ngang cña tµu kh«ng cã v©y gi¶m l¾c (®é ). Víi  m0 ®-îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 7/2.3 trang 445( TCVN 5801- 7:2001).  m0 phô thuéc vµo trÞ sè m, 1/s. HÖ sè m ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: m = m1*m2*m3 m1 ®Æc tr-ng cho tÇn sè cña dao ®éng b¶n th©n nhµ hµng trªn n-íc lÆng, nã ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: m0 m1  (3.34) h0
  3. Trong ®ã: h0: ChiÒu cao t©m nghiªng øng víi t¶i träng ®ang xÐt TrÞ sè m0 ®-îc lÊy theo b¶ng 7/2.4 trang 445( TCVN 5801 -7:2001). Nã phô thuéc vµo trÞ sè: h0 3 n1  V (3.35) Zg B Trong ®ã: V: ThÓ tÝch chiÕm n-íc cña tµu cã chiÒu ch×m trung b×nh øng víi ®-êng n-íc thôc tÕ, m3. Zg: ChiÒu cao träng t©m cña nhµ hµng tÝnh tõ mÆt ph¼ng c¬ b¶n øng víi ®-êng n-íc thùc tÕ, m. B: ChiÒu réng cña nhµ hµng t¹i ®-êng n-íc thùc tÕ, m. HÖ sè m2,m3 lµ c¸c hÖ sè kh«ng thø nguyªn lÊy theo b¶ng 7/2.5 trang 446 ( TCVN 5801 -7:2001). Mµ hÖ sè m2 phô thuéc vµo tû sè B/d, hÖ sè m3 phô thuéc vµo Cb( hÖ sè bÐo thÓ tÝch). K: HÖ sè ®iÒu chØnh lÊy theo b¶ng 7/2.7 ( TCVN 5801 -7: 2001) phô thuéc vµo q, biÓu thÞ l-îng gi¶m l¾c. q  r * * B (3.36) Trong ®ã: B: chiÒu réng ®-êng n-íc nhµ hµng (m ).
  4. α: HÖ sè bÐo diÖn tÝch ®-êng n-íc thùc tÕ cña nhµ hµng. r: HÖ sè (m0,5). Víi r = r1 +r2 +r3. (3.37) Trong ®ã: r1: biÓu thÞ hiÖu qu¶ cña v©y gi¶m l¾c theo b¶ng 7/2.8 trang 446 ( TCVN 5801 -7:2001). Phô thuéc vµo tû sè 100%Sk/LB%( L,B chiÒu dµi chiÒu réng ®-êng n-íc thùc tÕ,m). Sk: Tæng diÖn tÝch v©y gi¶m l¾c ( m2). R2,r3: HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña h×nh d¸ng th©n nhµ hµng ®èi víi hiÖu qu¶ v©y gi¶m l¾c. §-îc lÊy theo b¶ng 7/2.9 vµ b¶ng 7/2.10 ( TCVN 5801 -7: 2001). Vµ nã phô thuéc vµo hÖ sè bÐo Cb, vµ tû sè B/d.
  5. B¶ng 3.22: B¶ng x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè t¶i träng ®éng. TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 TH6 T Th«ng sè tÝnh to¸n KH §V 1 2 3 4 5 6 L-îng chiÕm n-íc D TÊn 1588.1 1533.2 1513.2 1458.2 1588.1 1533. DiÖn tÝch chÞu giã S m2 398.3 400.3 402.3 404.3 398.3 400.3 T©m diÖn tÝch chÞu giã Zt m2 4.899 4.940 4.974 4.961 4.899 4.940 ChiÒu ch×m trung b×nh d m2 1.94 1.87 1.845 1.78 1.94 1.87 ¸p suÊt ®éng tÝnh to¸n P KG/m2 29 31 29 31 29 31 M« men nghiªng Mng T*m 67.771 72.902 68.799 73.328 67.771 72.90 ThÓ tÝch chiÕm n-íc V m3 1549.37 1495.81 1476.25 1422.69 1549.37 1495.8 §é cao träng t©m Zg m 2.94 3.05 2.81 2.86 3.26 3.34 ChiÒu cao t©m æn ban ®Çu ho m 9.02 12.98 9.63 14.03 8.69 12.70 0 ChiÒu réng nhµ hµng B m 16 16 16 16 16 16 1 TrÞ sè n1 n1 4.250 5.957 4.807 6.972 3.690 5.328 2 TrÞ sè m0 m0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3 TrÞ sè m1 m1 1/s 1.198 0.999 1.160 0.961 1.221 1.010 4 Tû sè B/d B/d - 8.261 8.557 8.671 8.997 8.261 8.557 5 TrÞ sè m2 m2 - 1 1 1 1 1 1 6 HÖ sè bÐo thÓ tÝch Cb Cb - 0.931 0.930 0.940 0.950 0.931 0.930 7 TrÞ sè m3 m3 - 0.660 0.660 0.660 0.660 0.660 0.660 8 TrÞ sè m m - 0.791 0.659 0.766 0.634 0.806 0.667 9 Biªn ®é l¾c ngang  m0 - 13.183 10.988 12.762 10.572 13.426 11.11 0 Tæng diÖn tÝch v©y gi¶m l¾c Sk S2 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 1 Tû sè Sk/LB Sk/LB % 4.451 4.603 4.527 4.644 4.451 4.603 2 HÖ sè r1 r1 - 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660 3 HÖ sè r2 r2 - 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
  6. 4 HÖ sè r3 r3 - 2.295 2.600 2.409 2.600 2.295 2.600 5 HÖ sè r r m-0.5 4.595 4.900 4.709 4.900 4.595 4.900 6 ChiÒu dµi nhµ hµng L m 49.15 47.52 48.32 47.10 49.15 47.52 7 HÖ sè bÐo diÖn tÝch M§N α - 1 1 1 1 1 1 8 L-îng gi¶m l¾c q q - 18.379 19.600 18.834 19.600 18.379 19.60 9 HÖ sè ®iÒu chØnh k k 0.620 0.620 0.620 0.620 0.620 0.620 0 Biªn ®é l¾c ngang m m ®é 8.173 6.813 7.912 6.555 8.324 6.889 1 Lchp Lchp m 1.840 1.890 2.000 2.090 1.740 1.820 2 M« men cho phÐp Mchp T*m 2922.1 2897.7 3026.3 3047.7 2763.3 2790. 3 K=Mchp/Mng - 43.12 39.75 44.00 41.56 40.77 38.28 NhËn xÐt: Trong c¶ 6 tr-êng hîp ®Òu cã hÖ sè K > 1. KÕt luËn: VËy nhµ hµng tháa m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh theo quy ph¹m.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2