intTypePromotion=3

Thiết kế tàu công trình

Chia sẻ: Nguyen Minh Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:141

0
37
lượt xem
18
download

Thiết kế tàu công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Thiết kế tàu công trình sẽ trình bày những vấn đề: Đặc trưng các tàu công trình; thiết kế tàu cuốc, tàu hút, tàu vận chuyển bùn; thiết kế buồng máy, hệ trục tàu cuốc, tàu hút; thiết kế thiết bị tàu công trình; trang thiết bị cơ - điện tàu công trình; thiết kế đốc nổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế tàu công trình

TÀI LIỆU HỌC TẬP<br /> DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG TRÌNH NỔI<br /> <br /> THIẾT KẾ<br /> <br /> TAØU COÂNG TRÌNH<br /> <br /> ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> TRẦN CÔNG NGHỊ<br /> <br /> TRANG ĐỂ TRỐNG<br /> <br /> TRAÀN COÂNG NGHÒ<br /> <br /> THIEÁT KEÁ<br /> TAØU COÂNG TRÌNH<br /> <br /> 3<br /> <br /> Trang naøy ñeå troáng<br /> <br /> 4<br /> <br /> Môû ñaàu<br /> Moân hoïc “Thieát keá taøu” goàm caùc phaàn: (1) Lyù thuyeát thieát keá taøu, (2) Myõ thuaät thieát keá taøu<br /> vaø (3) Thieát keá caùc taøu chuyeân duøng. Hai phaàn ñaàu ñaõ ñöôïc chuyeån ñeán baïn ñoïc trong laàn phaùt<br /> haønh tröôùc. Phaàn thöù ba goàm nhöõng chuyeân ñeà lieân quan ñeán caùc kieåu taøu thoâng duïng:<br /> • Taøu vaän taûi ñi bieån, chuû yeáu ñeà caäp taøu chôû haøng khoâ, taøu haøng thuøng, taøu daàu, taøu chôû haøng rôøi/<br /> haøng toång hôïp, taøu chôû saø lan.<br /> • Taøu khaùch.<br /> • Taøu keùo, ñaåy.<br /> • Taøu coâng trình.<br /> • Taøu côõ nhoû chaïy nhanh.<br /> • Taøu caùnh ngaàm. Taøu treân ñeäm khí.<br /> • Taøu ñaùnh caù.<br /> Moãi chuyeân ñeà ñöôïc trình baøy trong taøi lieäu rieâng, cung caáp baïn ñoïc quan taâm ñeán chuyeân<br /> ñeà naøy nhöõng thoâng tin, höôùng daãn caàn cho thieát keá taøu chuyeân duøng.<br /> “Thieát keá taøu coâng trình” bao goàm nhöõng vaán ñeà:<br /> -<br /> <br /> ñaëc tröng caùc taøu coâng trình,<br /> <br /> -<br /> <br /> thieát keá taøu cuoác, taøu huùt, taøu vaän chuyeån buøn,<br /> <br /> -<br /> <br /> thieát keá buoàng maùy, heä truïc taøu cuoác, taøu huùt,<br /> <br /> -<br /> <br /> thieát keá thieát bò taøu coâng trình,<br /> <br /> -<br /> <br /> trang thieát bò cô – ñieän taøu coâng trình.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thieát keá ñoác noåi<br /> <br /> Khoa ñoùng taøu vaø Coâng trình noåi tröôøng Ñaïi hoïc GTVT Tp Hoà Chí Minh xaây döïng ñeà<br /> cöông hoïc taäp cho boä moân ñang ñeà caäp. Taøi lieäu phaàn naøy ñöôïc giao cho caùc kyõ sö taøu thuûy laøm<br /> vieäc nhieàu naêm trong ngaønh vaø ñaõ tham gia thieát keá haàu heát caùc taøu huùt buøn, taøu cuoác vaø caùc taøu<br /> coâng trình khaùc cuûa nöôùc ta bieân soaïn.<br /> Nhöõng thieát keá trích daãn trong taøi lieäu ñöôïc caùc Vieän nghieân cöùu thieát keá taøu cung caáp,<br /> trong ñoù coù taøi lieäu rieâng töø phoøng töï ñoäng hoùa thieát keá taøu thuoäc tröôøng, taøi lieäu cuûa nhöõng ngöôøi<br /> vieát.<br /> Taøi lieäu ñöôïc bieân soaïn laøm cô sôû hoã trôï sinh vieân trong thieát keá ñoäi taøu coâng trình, ñaùp<br /> öùng ñoøi hoûi cuûa coâng taùc thöïc teá. Taøi lieäu seõ coù ích cho kyõ sö, coâng nhaân laøm vieäc trong lónh vöïc<br /> ñoùng, söûa taøu coâng trình, caùn boä coâng nhaân tröïc tieáp quaûn lyù vaø khai thaùc ñoäi taøu coâng trình.<br /> Maëc daàu ñaõ coá gaéng laøm toát vieäc bieân soaïn, ngöôøi vieát vaãn bieát raèng, khoù traùnh caùc sai soùt<br /> hoaëc caùc loãi vaáp phaûi trong taøi lieäu. Chuùng toâi mong nhaän ñöôïc goùp yù xaây döïng cuûa baïn ñoïc gaàn,<br /> xa nhaèm laøm cho chaát löôïng taøi lieäu toát hôn trong laàn xuaát baûn tieáp theo.<br /> Thaønh phoá Hoà Chí Minh 6/2001<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản