intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên tại Công ty cổ phần Thiết bị Bách Khoa Computer

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

11
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên tại Công ty cổ phần Thiết bị Bách Khoa Computer" được thực hiện nghiên cứu nhằm hiểu rõ những lý luận về tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp, các tổ chức. Vận dụng những kiến thức đã được học về công tác tuyển dụng và đào tạo vào môi trường làm việc tại Công ty cổ phần thiết bị Bách khoa Computer Rút ra được những hạn chế còn tồn tại trong công tác tuyển dụng và đào tạo tại công ty để đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện công tác tuyển dụng và đào tạo của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên tại Công ty cổ phần Thiết bị Bách Khoa Computer

 1. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh - 2017 ........................................................................................ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành Quản trị kinh doanh Đề tài Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên tại Công ty cổ phần Thiết bị Bách Khoa Computer Giảng viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Văn Mỹ Sinh viên Lưu Trần Tuyết Nhi MSSV: 94011300786 Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 2
 2. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trƣờng Đại học Quốc Tế Sài Gòn, em luôn nhận đƣợc sự giúp đỡ cũng nhƣ chỉ bảo tận tình, chu đáo của các thầy cô, giảng viên trong trƣờng, những điều đó đã giúp em tích lũy và trao dồi đƣợc nhiều kiến thức xã hội, kiên thức chuyên môn cũng nhƣ cơ bản. Cho đến nay em đã kết thúc kỳ thực tập trong vòng 3 tháng và hoàn thành bài báo cáo thực tập. Nhân dịp này em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô và giảng viên trong trƣờng. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến Thạc sĩ Nguyễn Văn Mỹ là ngƣời đã tận tình chỉ dạy và hƣớng dẫn em trong suốt thời gian làm đề tài này và bên cạnh đó em cũng xin gửi lời cảm ơn đến ông Trần Quốc Dũng (Giám đốc Miền Nam), anh Nguyễn Quốc An (Trƣởng phòng nhân sự) và các anh chị trong phòng Hành chính – Nhân sự Công ty cổ phần thiết bị Bách khoa Computer đã tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này, giúp em hiểu đƣợc các hoạt động tuyển dụng và đào tạo thực tế tại công ty, xây dựng cho em một phong cách làm việc độc lập để có thể phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Mặc dù em đã rất cố gắng nhƣng do thời gian có hạn và những kiến thức có hạn nên không tránh khỏi những sai sót trong báo cáo thực tập của mình. Em rất mong nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiều hơn nữa cùng với những ý kiến đóng góp của thầy Nguyễn Văn Mỹ và các anh chị trong phòng hành chính nhân sự của Công ty Cổ phần thiết bị Bách Khoa Computer, để em có điều kiện trau dồi và nâng cao kiến thức của mình và hoàn thiện tốt bài báo cáo thực tập của mình hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Lƣu Trần Tuyết Nhi Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 3
 3. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG ............................................................................... 9 1.1 Lý do chọn đề tài ......................................................................................................... 9 1.2 Mục đích nghiên cứu của đề tài ................................................................................. 10 1.3 Phạm vi nghiên cứu của đề tài ................................................................................... 10 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài ........................................................................... 10 1.5 Kết cấu đề tài của khóa luận ...................................................................................... 10 1.6 Mục tiêu của việc thực tập ......................................................................................... 11 CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN ..................................................................................... 12 2.1 Khái niệm chung ........................................................................................................ 12 2.2 Ý nghĩa và vai trò của hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân viên .......................... 12 2.3 Nội dung hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân viên .............................................. 14 2.3.1 Hoạt động tuyển dụng ........................................................................................ 14 2.3.1.1 Hoạt động tuyển mộ ....................................................................................... 14 2.3.1.2 Hoạt động tuyển chọn ..................................................................................... 20 2.3.2 Hoạt động đào tạo .............................................................................................. 23 2.3.2.1 Các phƣơng pháp đào tạo ............................................................................... 23 2.3.2.2 Tiến trình đào tạo ............................................................................................ 24 CHƢƠNG 3 Giới thiệu Công ty Cổ phần thiết bị Bách Khoa Computer .................. 27 3.1 Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ............................................ 27 3.2 Bộ máy tổ chức .......................................................................................................... 31 3.3 Địa bàn kinh doanh .................................................................................................... 36 3.3.1 Vùng Nội ............................................................................................................ 36 3.3.2 Vùng Ngoại ........................................................................................................ 36 Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 4
 4. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.3.3 Vùng Tỉnh .......................................................................................................... 37 3.3.4 Khối BigC .......................................................................................................... 37 3.4 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh ................................................................................. 38 3.4.1 Các giải thƣởng đạt đƣợc ................................................................................... 39 3.4.2 Tầm nhìn ............................................................................................................ 39 3.4.3 Sứ mệnh.............................................................................................................. 39 3.4.4 Các giá trị cốt lõi để xây dựng văn hóa BKC ..................................................... 39 3.5 Kết quả hoạt động sản suất kinh doanh từ năm 2014 - 2016..................................... 40 3.6 Sản phẩm, đối thủ cạnh tranh .................................................................................... 42 3.6.1 Sản phẩm ............................................................................................................ 42 3.6.2 Các đối thủ cạnh tranh ........................................................................................ 46 3.6.3 Các đối thủ cạnh tranh khác ............................................................................... 47 3.7 Định hƣớng phát triển công ty trong những năm tới ................................................. 47 CHƢƠNG 4 Thực trạng hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân viên tại Công ty Cổ phần thiết bị Bách Khoa Computer...................................................................................... 49 4.1 Tổng quan về nhân sự tại Công ty Cổ phần thiết bị Bách Khoa Computer .............. 49 4.2 Hoạt động tuyển dụng................................................................................................ 49 4.2.1 Hoạt động tuyển mộ ........................................................................................... 49 4.2.1.1 Nguồn nội bộ ................................................................................................... 49 4.2.1.2 Nguồn bên ngoài .............................................................................................. 51 4.2.2 Hoạt động tuyển chọn ........................................................................................ 52 4.2.2.1 Tiêu chuẩn tuyển dụng ................................................................................... 52 4.2.2.2 Quy trình tuyển dụng của BKC ...................................................................... 54 4.2.2.3 Ƣu – nhƣợc điểm của tuyển dụng bên trong – bên ngoài ............................... 64 4.2.2.4 Về thủ tục sàn lọc ứng viên của công ty ......................................................... 66 Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 5
 5. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 4.2.2.5 Chi phí cho công tác tuyển dụng .................................................................... 66 4.2.2.6 Hiệu quả quy trình tuyển dụng ....................................................................... 66 4.3 Hoạt động đào tạo ...................................................................................................... 68 4.3.1 Quy trình đào tạo tại Công ty cổ phần Thiết bị Bách Khoa Computer .............. 68 4.3.2 Thống kê trình độ học vấn của nhân viên trong công ty .................................... 75 CHƢƠNG 5 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa Computer; kết luận ................. 77 5.1 Đánh giá chung công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên tại công ty..................... 77 5.1.1 Ƣu điểm .............................................................................................................. 77 5.1.2 Nhƣợc điểm ........................................................................................................ 77 5.2 Giải pháp về tuyển dụng ............................................................................................ 78 5.2.1 Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng .......................................................................... 78 5.2.2 Tăng thêm phƣơng pháp tuyển dụng .................................................................. 79 5.2.3 Nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển toàn diện vai trò cán bộ làm công tác tuyển dụng nói riêng, công tác quản trị nhân sự nói chung ............................................. 79 5.2.4 Tăng cƣờng công tác chỉ đạo từ giám đốc và sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận phòng ban chức năng trong công ty ........................................................................ 80 5.3 Giải pháp về đào tạo .................................................................................................. 80 5.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo ................................................................................... 81 5.3.2 Tổ chức thực hiện việc đào tạo .......................................................................... 81 5.3.3 Đánh giá hiệu quả đào tạo .................................................................................. 82 5.4 Kết luận ..................................................................................................................... 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................................... 84 Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 6
 6. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Hệ thống chi nhánh miền Nam của công ty cổ phần BKC 24 Bảng 3.2: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014– 2016 36 Bảng 4.1: Thống kê số lƣợng nhân sự Khối phòng ban theo độ tuổi và giới 45 tính năm 2016 Bảng 4.2 Thống kê số nhân viên đƣợc thuyên chuyển, đề bạc của công ty 47 năm 2016 Bảng 4.3: Sơ đồ quy trình tuyển dụng của công ty BKC 51 Bảng 4.4: Nhu cầu tuyển dụng của từng bộ phận vào năm 2016 52 Bảng 4.5: Số lƣợng ứng viên đạt yêu cầu đƣợc mời phỏng vấn năm 2016 56 Bảng 4.6: Thống kê số lƣợng ứng viên đƣợc học khóa học 1 ngày và 58 traning 2 tuần Bảng 4.7: Số lƣợng ứng viên đƣợc ký hợp đồng thử việc 59 Bảng 4.8: Thống kê số lƣợng nhân viên đƣợc ký hợp đồng lao động 60 Bảng 4.9: Chi phí tuyển dụng trong 3 năm gần nhất: 2014, 2015, 2016 62 Bảng 4.10: Thống kê số lƣợng tuyển dụng nhân sự năm 2016 63 Bảng 4.11: Công tác đào tạo tại công ty năm 2014 – 2016 67 Bảng 4.12: Thống kê chi phí đào tạo năm 2016 69 Bảng 4.13: Bảng chi phí công tác đào tạo của công ty năm 2014-2016 70 Bảng 4.14: Kết quả hoạt động bán hàng và kinh doanh dịch vụ năm 2015 71 – 2016 Bảng 4.15: Thống kê cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 72 Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 7
 7. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểuđồ 3.1: Biểu đồ địa bàn kinh doanh 33 Biểu đồ 4.1: Thống kê số lƣợng ứng tuyển qua các nguồn năm 2016 48 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thiết bị Bách Khoa Computer 27 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ tổ chức Nhân sự 29 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Mối quan hệ qua lại giữa tuyển mộ và các chức năng khác của 11 quản trị nguồn lực Hình 3.1: Đây là mẫu điện thoại tầm trung ViVo V3 giá 4tr9 38 Hình 3.2: Đây là mẫu điện thoại dòng cao cấp Apple Iphone 7plus 21tr 490 39 Hình 3.3: Apple ipad air 2 giá 8tr490 39 Hình 3.4: LV117 giá 1tr290 40 Hình 3.5: HP Elite Folio 9470M giá 7tr290 40 Hình 3.6:MSI GE72VR 6RF-058XVN giá 39tr490 41 Hình 3.7: Chuột: Chuột dây JVJ MS210 41 Hình 3.8: Loa vi tính: Loa máy tính 2.0 2GOOD Music-FD9 42 Hình 4.1: Tin tuyển dụng đăng tại bachkhoashop.com 53 Hình 4.2: Tin tuyển dụng đăng tại tuyendung.bkc.vn 54 Hình 4.3 Tin tuyển dụng đƣợc đăng tại vieclam24h.vn 54 Hình 4.4 Tin tuyển dụng đăng tại mywork.com.vn 55 Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 8
 8. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Lý do chọn đề tài Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và toàn cầu hóa, xu hƣớng cạnh tranh của các nền kinh tế trên thế giới, cũng nhƣ trong khu vực diễn ra hết sức mạnh mẽ. Nền kinh tế nƣớc ta cũng đã và đang có những bƣớc chuyển mình để thích ứng với môi trƣờng sản xuất kinh doanh, vốn tiềm ẩn nhiều cơ hội và thách thức. Tính cấp thiết đặt ra đối với các doanh nghiệp nƣớc ta hiện nay và toàn thế giới nói chung phải quan tâm đến chất lƣợng cũng nhƣ những yếu tố cung cầu để tăng doanh thu, lợi nhuận và bên cạnh đó nguồn nhân lực đƣợc xem nhƣ là vốn quý nhất đối với bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào. Một doanh nghiệp hoặc tổ chức muốn đạt đƣợc những thành công thì phải tuyển đƣợc nguồn nhân lực đạt chất lƣợng và đƣợc sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả. Các hoạt động trong công ty luôn chịu ảnh hƣởng và chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau, nhƣng nguồn nhân lực vẫn luôn là yếu tố quyết định đối với công ty. Mặt khác, để có thể tồn tại và phát triển trong môi trƣờng cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay thì mỗi tổ chức phải trang bị cho mình một đội ngũ nhân lực lớn mạnh cả về chất lƣợng và số lƣợng. Để làm đƣợc điều đó thì việc công ty phải chú trọng nhất đó chính là quá trình tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, bởi nếu có dây chuyền công nghệ hiện đại, nhƣng không có nguồn nhân lực chất lƣợng thì khả năng thành công của doanh nghiệp sẽ không cao. Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực phù hợp không những giúp doanh nghiệp nâng cao cả về mặt số lƣợng và chất lƣợng nhân viên, ngoài ra còn tạo cho doanh nghiệp một lợi thế lớn trong công cuộc cạnh tranh ngày nay. Vì vậy mà em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên tại Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa Computer”. Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 9
 9. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Với mong muốn là vận dụng kiến thức đã học, nâng cao kinh nghiệm thực tế, bổ sung các kỹ năng trong công việc cũng nhƣ trong cuộc sống sau này, em đã cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu các vấn đề về công tác quản trị nhân sự của công ty để hoàn thành nhiệm vụ. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề hoạt động của Công ty nên em quyết định chọn đề tài: Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên tại công ty Cổ phần Thiết bị Bách Khoa Computer làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Để đi sâu vào phân tích đánh giá quy trình tuyển dụng và đào tạo của doanh nghiệp trong những năm vừa qua, qua đó xác định những thành tựu, tồn tại và nguyên nhân. Trên cơ sở đó đƣa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự hiệu quả của công ty. 1.2 Mục đích nghiên cứu của đề tài Nhằm hiểu rõ những lý luận về tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp, các tổ chức. Vận dụng những kiến thức đã đƣợc học về công tác tuyển dụng và đào tạo vào môi trƣờng làm việc tại Công ty cổ phần thiết bị Bách khoa Computer Rút ra đƣợc những hạn chế còn tồn tại trong công tác tuyển dụng và đào tạo tại công ty để đƣa ra những giải pháp nhằm cải thiện công tác tuyển dụng và đào tạo của công ty. 1.3 Phạm vi nghiên cứu của đề tài Phạm vi nghiên cứu của đề tài là công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên tại Công ty Cổ phần thiết bị Bách khoa Computer 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài Đề tài đƣợc thực hiện dựa trên những phƣơng pháp nhƣ: phƣơng pháp so sánh số liệu, phân tích thống kê, phƣơng pháp thu thập thông tin lấy từ thực tế tại Công ty Cổ phần thiết bị Bách khoa Computer nhằm đánh giá tình hình tuyển dụng và đào tạo nhân viên của công ty. 1.5 Kết cấu đề tài của khóa luận Đề tài gồm 5 chƣơng: Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 10
 10. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Chƣơng 1: Giới thiệu chung  Chƣơng 2: Cơ sở lý luận  Chƣơng 3: Giới thiệu Công ty Cổ phần thiết bị Bách Khoa Computer  Chƣơng 4: Thực trạng hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân viên tại Công ty Cổ phần thiết bị Bách Khoa Computer  Chƣơng 5: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thiết bị Bách Khoa Computer; kết luận  Tài liệu tham khảo 1.6 Mục tiêu của việc thực tập - Hội nhập vào môi trƣờng thực tế của doanh nghiệp, - Vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tế tại doanh nghiệp, - Biết cách ứng xử trong các mối quan hệ tại doanh nghiệp. Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 11
 11. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Khái niệm chung - Tuyển dụng là quá trình tìm kiếm, thu hút, lựa chọn và sử dụng ngƣời lao động. Nhƣ vậy, có thể hiểu quá trình tuyển dụng bắt đầu từ khi thu hút ứng viên đến khi chấm dứt hợp đồng lao động. - Tuyển dụng là quá trình thu hút những ngƣời tìm việc có trình độ từ lực lƣợng lao động xã hội và lực lƣợng lao động bên trong tổ chức. Đồng thời, là quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau dựa vào các yêu cầu công việc để tìm những ngƣời phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong số những ngƣời đã đƣợc thu hút. - Đào tạo là quá trình có hệ thống nhằm nuôi dƣỡng việc tích lũy các kỹ năng, quy tắc, khái niệm và thái độ dẫn đến sự tƣơng xứng tốt hơn giữa đặc điểm của ngƣời lao động và những yêu cầu của công việc. Có thể hiểu, đào tạo, nguồn nhân lực là quá trình làm cho ngƣời lao động trở thành ngƣời có năng lực theo tiêu chuẩn nhất định, là quá trình học tập để ngƣời lao động có đủ khả năng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả. 2.2 Ý nghĩa và vai trò của hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân viên  Ý nghĩa của hoạt động tuyển dụng - Đối với tổ chức: hoạt động tuyển dụng tốt thì tổ chức sẽ có một đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh nghiêm để giúp tổ chức tồn tại và phát triển tốt, có tính cạnh tranh cao. Ngƣợc lại có thể dẫn đến suy yếu nguồn nhân lực hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, lãng phí nguồn nhân lực.  Vai trò của hoạt động tuyển dụng Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 12
 12. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Tuyển dụng giúp tổ chức có đủ nguồn nhân lực cả về số lƣợng và chất lƣợng nhằm thực hiện kế hoạch tổ chức. - Tuyển dụng tốt góp phần hạn chế những rủi ro trong công việc kinh doanh. Nhân lực chất lƣợng cao đem lại hiệu quả kinh doanh cho các tổ chức, từ đó làm cho tổ chức có thể hoạt động sản xuất tốt và ngày càng phát triển. Đặc biệt ngày nay thì nhân lực chất lƣợng cao luôn rất hiếm do vậy công tác tuyển dụng cần làm tốt để thu hút nhân tài phục vụ cho tổ chức. - Tuyển dụng tốt cũng giúp cho hoạt động quản lý nhân sự trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn, ít tốn kém, tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức. Khi tuyển dụng đƣợc những ngƣời có năng lực và có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc mà tổ chức đòi hỏi thì tổ chức sẽ không mất thời gian đào tạo lại nhân viên hay tuyển nhân viên khác.  Vai trò và ý nghĩa của đào tạo nguồn nhân lực - Đào tạo là công cụ để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp và phát triển nhân viên. - Tạo điều kiện dễ dàng hơn để đạt đƣợc các mục tiêu của tổ chức. - Giúp nhân viên thực hiện công việc tốt hơn nhờ nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn. Cải thiện trình độ, tiếp cận công nghệ, kịp thời thích nghi với xu hƣớng xã hội. - Phát huy tính chủ động, tạo ra tinh thần trách nhiệm, trung thành với tổ chức. - Xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp. - Thỏa mãn nhu cầu phát triển của nhân viên và chuẩn bị cho quá trình xây dựng đội ngũ quản lý mới. - Giúp nhân viên thích nghi với nhu cầu phát triển hiện hành của tổ chức. - Nâng cao khả năng cạnh tranh của tổ chức. Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 13
 13. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2.3 Nội dung hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân viên 2.3.1 Hoạt động tuyển dụng 2.3.1.1 Hoạt động tuyển mộ  Khái niệm - Tuyển mộ là quá trình tìm kiếm, thu hút và xác định một tập hợp các ứng viên có chất lƣợng với số lƣợng thích hợp để đáp ứng các nhu cầu về hiện tại và tƣơng lai của tổ chức về lực lƣợng lao động.  Vai trò của tuyển mộ Hình 2.1: Mối quan hệ qua lại giữa tuyển mộ và các chức năng khác của quản trị nguồn lực Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 14
 14. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Nhiều người tham gia tuyển mộ cho phép người sử dụng lao động có khả năng lựa chọn nhiều hơn Tuyển Tỷ lệ người được chấp nhận ảnh hưởng đến số chọn người cần thiết phải tuyển mộ Những người xin việc trình độ lành nghề cao thì thực hiện công việc tốt Đánh giá tình hình Các vấn đề tồn tại về thực hiện công việc có thể cho thực hiện thấy sự cần thiết thu hút những người lao động có công việc trình độ cao Cung về lao động sẽ ảnh hưởng đến mức lương và người lao động có trình độ cao sẽ mong đợi mức Thù lao TUYỂN thù lao cao hơn MỘ Mức lương cao hơn tạo điều kiện cho việc thu hút người có trình độ cao hơn Người lao động có tay nghề cao đòi hỏi ít phải đào tạo hơn những người không có tay nghề Đào tạo và phát Tuyển mộ được đơn giản hóa nếu nhân viên mới triển có thể được đào tạo phù hợp với ít thời gian và kinh phí hơn Những người lao động được bố trí vào những vị trí thích hợp có tỷ lệ công việc thay đổi thấp hơn và có Các mối sự thoải mái hơn quan hệ lao động Hình ảnh của công ty ảnh hưởng đến quyết định nộp đơn tuyển vào vị trí tuyển dụng của công ty đó - Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến quá trình tuyển chọn vì trong thực tế có ngƣời lao động rất phù hợp với vị trí cần tuyển nhƣng lại không có thông tin tuyển mộ nên họ không có cơ hội nộp đơn xin việc và không đƣợc tuyển chọn. Không những vậy, nếu trong quá trình tuyển mộ, số lƣợng lao động nộp đơn xin việc bắng hoặc ít hơn nhu cầu tuyển chọn thì chắc chắn chất lƣợng của quá trình tuyển dụng sẽ không đƣợc cao. Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 15
 15. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Tuyển mộ không chỉ ảnh hƣởng tới việc tuyển chọn mà còn ảnh hƣởng rất nhiều đến các chức năng khác của quản trị nguồn nhân lực nhƣ: hoạt động đánh giá thực hiện công việc, thù lao lao động, đào tạo và phát triền nguồn nhân lực, các mối quan hệ lao động…  Nguồn và phƣơng pháp tuyển mộ - Khi có nhu cầu tuyển dụng, các tổ chức có thể thực hiện tuyển mộ từ lực lƣợng lao động ở bên trong tổ chức cũng nhƣ từ thị trƣờng lao động bên ngoài. Mỗi ngƣời đều có những ƣu nhƣợc điểm riêng, tùy vào từng thị trƣờng hợp cụ thể mà tổ chức quyết định tuyển mộ từ nguồn nào.  Nguồn nội bộ - nguồn ứng viên từ trong nội bộ tổ chức - Nguồn ứng viên nội bộ là những ngƣời đang làm việc trong tổ chức. Khác với đề bạt, bổ nhiệm nội bộ, hình thức này đƣợc thực hiện công khai, có tiêu chuẩn rõ ràng với tất cả các ứng viên từ bên trong nội bộ doanh nghiệp. - Hình thức này thƣờng đƣợc những ƣu điểm sau đây:  Nhân viên của doanh nghiệp đã đƣợc thử thách về lòng trung thành, tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, ít bỏ việc.  Nhân viên của doanh nghiệp sẽ rất thuận lợi trong quá trình thích nghi với công việc mới. Họ đã làm quen với những đặc điểm, mục tiêu định hƣớng cũng nhƣ văn hóa của doanh nghiệp. - Tuy nhiên việc tuyển mộ từ nội bộ tổ chức cũng có những khó khăn nhất định:  Nhân viên cũ của doanh nghiệp đã quen với cách làm việc trƣớc đây và họ sẽ rập khuôn lại theo cách làm việc đó, thiếu sáng tạo, không dấy lên đƣợc bầu không khí thi đua mới. Điều này rất nguy hiểm nếu doanh nghiệp đang ở trong tình trạng trì trệ, hoạt động kém hiệu quả. Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 16
 16. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Những ngƣời không đƣợc lựa chọn nên trong lòng không thoải mái, thậm chí là chống đối, bất hợp tác với lãnh đạo mới, gây ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. - Đối với nguồn tuyển mộ từ bên trong ta có thể sử dụng các phƣơng pháp sau đây:  Phƣơng pháp thu hút thông qua thông báo tuyển mộ  Khi có vị trí cần ngƣời, cán bộ tuyển dụng sẽ lập bản thông báo về các vị trí công việc cần tuyển ngƣời. Bản thông báo này ghi rõ tên công việc, các thủ tục cần thiết cũng nhƣ các yêu cầu đòi hỏi của vị trí công việc đối với ngƣời lao động về tuổi tác, trình độ, sức khỏe… đồng thời dán công khai ở nơi làm việc cũng nhƣ thông báo đến tất cả các nhân viên trong tổ chức.  Ƣu điểm của phƣơng pháp này là thông tin nhanh chóng đƣợc gửi đến các nhân viên trong tổ chức một cách chi tiết, công khai, rõ ràng. Vì vậy loại bớt những hồ sơ không đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn, giúp cho quá trình tuyển chọn đƣợc diễn ra nhanh chóng hơn.  Nhƣợc điểm của phƣơng pháp này là mất nhiều thời gian và không phù hợp với những tổ chức có quy mô nhỏ.  Phƣơng pháp thu hút thông qua sự giới thiệu của các bộ, công nhân viên trong tổ chức.  Cán bộ tuyển dụng thƣờng tham khảo ý kiến của nhân viên nội bộ trong tổ chức, từ đó giới thiệu đƣợc những ứng viên để tiến hành lựa chọn.  Ƣu điểm của phƣơng pháp này tiết kiệm thời gian và nếu ngƣời giới thiệu có trách nhiệm thì sẽ dễ tuyển đƣợc ngƣời có năng lực thực sự.  Nhƣợc điểm của phƣơng pháp này là nếu ngƣời giới thiệu thiên vị thì có thể tuyển ngƣời không đủ trình độ năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc. Và việc này dễ dẫn đến tình trạng hối lộ trong tuyển dụng.  Tuyển dụng từ bên ngoài doanh nghiệp Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 17
 17. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Nguồn bên ngoài bao gồm những lao động tự do trên thị trƣờng, nhân viên của các tổ chức, doanh nghiệp khác, sinh viên mới tốt nghiệp hoặc cán bộ hết tuổi lao động nhƣng vẫn muốn làm việc và có khả năng làm việc… - So với nguồn tuyển mộ bên trong tổ chức thì tuyển mộ từ bên ngoài có những ƣu điểm sau:  Tổ chức có đƣợc nhiều sự lựa chọn hơn vì nguồn từ bên ngoài rất đa dạng và phong phú.  Những ngƣời đƣợc lựa chọn từ bên ngoài thì sẽ mang lại cho tổ chức một bầu không khí làm việc mới, tạo sự thay đổi cần thiết trong cách làm việc, mang lại hiệu quả cao.  Bên cạnh đó thì tuyển mộ bên ngoài cũng có những mặt hạn chế nhƣ sau:  Chi phí cho hoạt động tuyển mộ là rất lớn, mất thời gian để những ngƣời đƣợc tuyển chọn này hòa hợp vào môi trƣờng làm việc mới.  Doanh nghiệp có thể gặp rủi ro vì kỹ năng của những ứng viên này mới chỉ dừng lại ở dạng tiềm năng. Nếu không khai thác đƣợc thì sẽ rất tổn thất cho doanh nghiệp về thời gian và tiền bạc cho chi phí đào tạo hoặc lỗi trong qua trình sản xuất mà họ gây ra.  Nếu thƣờng xuyên tuyển từ bên ngoài thì sẽ gây ra tâm lý thất vọng cho ngƣời lao động trong nội bộ tổ chức vì họ cảm thấy không có cơ hội đƣợc thăng tiến, nhƣ vậy động lực để họ phấn đấu là không còn, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng nhƣ lòng trung thành của ngƣời lao động. - Đối với tuyển mộ từ bên ngoài ta có những phƣơng pháp sau đây:  Phƣơng pháp thu hút thông qua quảng cáo Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 18
 18. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Là hình thức thu hút ứng viên rất hữu hiệu, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp lớn. Khi doanh nghiệp có vị trí công việc cần tuyển ngƣời, doanh nghiệp sẽ đăng thông báo tuyển dụng lên các phƣơng tiện truyền thông đại chúng nhƣ: đài, báo, web việc làm, tivi…  Việc quảng cáo nên có những câu khuyến khích ngƣời đọc hoặc nghe quảng cáo phải nhanh chóng có hành động liên lạc với doanh nghiệp.  Ƣu điểm của phƣơng pháp này là thông tin tuyển dụng nhanh chóng đƣợc thông báo rộng khắp trên quy mô lớn, giúp thu hút đƣợc lực lƣợng lớn ứng viên tham gia xin việc.  Tuy nhiên việc thực hiện phƣơng pháp này chịu rất nhiều tốn kém, chi phí phù hợp với những doanh nghiệp lớn. Hơn nữa, do thu hút đƣợc nhiều ứng viên nên việc tuyển chọn gặp nhiều khó khăn hơn vì có nhiều những hồ sơ xin việc không chất lƣợng, đặc biệt đối với những thông tin quảng cáo không rõ ràng.  Quy trình tuyển mộ - Để đạt đƣợc hiệu quả cao, quá trình tuyển mộ cần đƣợc tiến hành có kế hoạch và mang tính chiến lƣợc rõ ràng. Quá trình tuyển mộ bao gồm các bƣớc sau: - Xây dựng chiến lƣợc tuyển mộ  Lập kế hoạch tuyển mộ  Xác định nguồn và phƣơng pháp tuyển mộ  Xác định thời gian và phƣơng pháp tuyển mộ - Tìm kiếm ngƣời xin việc Sau khi đã xây dựng xong chiến lƣợc tuyển mộ và đã lập kế hoạch tuyển mộ thì hoạt động tuyển mộ đƣợc tiến hành. Quá trình tìm kiếm ứng viên có vị trí rất quan trọng, nó đƣợc quyết định bởi các phƣơng pháp thu hút ngƣời xin việc. Để thu hút đƣợc những ứng viên có chất Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 19
 19. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP lƣợng thì tổ chức nên chú ý tạo hình tƣợng tốt đẹp của mình, đƣa ra những lợi ích hấp dẫn ngƣời tìm việc. Tuy nhiên thông tin nên có tính xác thực để đảm bảo sau này họ sẽ gắn bó lâu dài với tổ chức. Vấn đề tiếp đến là xác định cán bộ tuyển mộ vì năng lực của cán bộ tuyển mộ này có quyết định nhất định đến chất lƣợng của tuyển mộ. Những nhân viên này chính là đại diện cho tổ chức tiếp xúc với những ngƣời tìm việc. Đó phải là những ngƣời có phẩm chất, đạo đức tốt, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu tổ chức và các nghệ thuật giao tiếp con ngƣời… 2.3.1.2 Hoạt động tuyển chọn  Khái niệm - Tuyển chọn là quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau dựa vào yêu cầu của công việc, để tìm đƣợc những ngƣời phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong số những ngƣời đã thu hút trong quá trình tuyển mộ.  Vai trò của tuyển chọn - Tuyển chọn là khâu quan trọng, bởi vì quá trình tuyển chọn tốt sẽ giúp tổ chức giảm đƣợc chi phí cho việc tuyển chọn lại, đào tạo lại cũng nhƣ tránh đƣợc các thiệt hại rủi ro trong quá trình thực hiện công việc. Để quá trình tuyển chọn diễn ra một cách hiệu quả thì cần phải có những tiêu chuẩn và công cụ tuyển chọn chính xác, hiệu quả.  Các tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên Để xác định đƣợc các tiêu chuẩn tuyển chọn thì trƣớc hết phải dựa vào yêu cầu, đặc điểm của công việc, phƣơng hƣớng phát triển của tổ chức, bầu không khí trong tổ chức, chiến lƣợc sử dụng nhân lực. Nói chung việc tuyển chọn thƣờng đƣợc dựa trên ba nhóm tiêu chuẩn chính sau đây: - Các tiêu chuẩn liên quan tới yêu cầu về kỹ thuật nhƣ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc… Lƣu Trần Tuyết Nhi Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2