intTypePromotion=1

Lựa chọn mỡ bôi trơn vòng bi

Chia sẻ: Ta Hong Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
307
lượt xem
128
download

Lựa chọn mỡ bôi trơn vòng bi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Lựa chọn mỡ bôi trơn vòng bi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lựa chọn mỡ bôi trơn vòng bi

  1. LÖÏA CHOÏN MÔÕ BOÂI TRÔN VOØNG BI Löïa choïn môõ boâi trôn voøng bi moät caùch cô baûn Söû duïng chung LGMT 2 Ña naêng Trong tröôøng hôïp : Nhieät ñoä laøm vieäc cuûa voøng bi lieân tuïc > 100 °C/212 °F LGHP 2 Nhieät ñoä cao Nhieät ñoä moâi tröôøng thaáp -50 °C/-85 °F, nhieät ñoä laøm vieäc cuûa voøng bi < 50 °C/122 °F LGLT 2 Nhieät ñoä thaáp Taûi va ñaäp, taûi naëng, rung ñoäng LGEP 2 Taûi troïng cao Coâng nghieäp cheá bieán thöïc phaåm LGFP 2 Cheá bieán thöïc phaåm 'Xanh' töï phaân huûy, khoâng oâ nhieãm moâi tröôøng LGGB 2 Xanh, saïch Löu yù Nôi coù nhieät ñoä moâi tröôøng töông ñoái cao thì neân duøng môõ LGMT 3 thay cho LGMT 2. Ñoái vôiù nhöõng voøng bi coù ñieàu kieän laøm vieäc ñaëc bieät, xin tham khaûo caùc loaïi môõ ñaëc bieät boâi trôn voøng bi cuûa SKF . Höôùng daãn löïa choïn môõ boâi trôn voøng bi moät caùch nhanh choùng Môõ Nhieät ñoä Vaän toác Taûi troïng Caùc tính chaát chính cuûa môõ ñeà nghò M M M Môõ ña naêng cho voøng bi côõ nhoû vaø trung bình LGMT 2 M M M Môõ ña naêng cho voøng bi lôùn (hay nhieät ñoä moâi tröôøng cao) LGMT 3 M M M Töông thích vôùi thöïc phaåm LGFP 2 M M M+H Tö phaân huûy, khoâng oâ nhieãm moâi tröôøng, phuï gia EP/ choáng maøi moøn LGGB 2 M L H Phuï gia EP/ choáng maøi moøn, ngaên chaën ræ seùt toát LGEP 2 M L H Phuï gia EP/ choáng maøi moøn, laøm vieäc toát ôû nhieät ñoä thaáp LGWM 1 M L H Phuï gia EP/ choáng maøi moøn, rung ñoäng maïnh, chòu ñöôïc nöôùc LGHB 2 M VL VH Phuï gia EP/ choáng maøi moøn raát toát (chaát phuï gia daïng raén), ñoä nhôùt cao LGEM 2 M VL VH Phuï gia EP/ choáng maøi moøn raát toát (chaát phuï gia daïng raén), ñoä nhôùt raát cao LGEV 2 M VL VH Phuï gia EP toát, chòu ñöôïc nöôùc LGHB 2 L EH L Chaïy eâm, nhieät ñoä luùc khôûi ñoäng raát thaáp LGLT 2 L+M EH M Phuï gia EP/ choáng maøi moøn, nhieät ñoä luùc khôûi ñoäng raát thaáp LGLC 2 M+H M+H M Choáng ræ seùt raát toát, chòu ñöôïc nöôùc, tuoåi thoï môõ cao LGHP 2 H L+M H Phuï gia EP raát toát, chòu ñöôïc nöôùc LGHB 2 H L+M M+H EP/ choáng maøi moøn, khoâng bò chaûy ræ môõ, chòu ñöôïc nöôùc LGWA 2 Ñieàu kieän laøm vieäc cuûa voøng bi Nhieät ñoä M = Trung bình -30 ñeán 110 °C H = Cao -20 ñeán 130 °C L = Thaáp -50 ñeán 80 °C Toác ñoä cuûa voøng bi caàu EH = Cao cöïc ñoä n.dm treân 700 000 VH = Raát cao n.dm ñeán 700 000 H = Cao n.dm ñeán 500 000 M = Trung bình n.dm ñeán 300 000 Toác ñoä cuûa voøng bi ñuõa H = Cao n.dm treân 150 000 M = Trung bình n.dm ñeán 150 000 L = Thaáp n.dm ñeán 150 000 VL = Raát thaáp n.dm döôùi 30 000 Taûi troïng VH = Raát cao C/P < 2 H = Cao C/P = 2-5 M = Trung bình C/P = 5- 10 L = Thaáp C/P > 10 n.dm=vaän toác, v/phuùt x 0,5 (D+d), mm Löu yù Khi nhieät ñoä voøng bi > 200 ºC (ñeán 260 ºC ) neân söû duïng LGET 2
  2. Baûng löïa choïn môõ SKF theo ñieàu kieän laøm vieäc Vaän toác Ñieàu kieän Nhieät ñoä Nhieät ñoä Vaän toác Momen Rung ñoäng Taûi troïng Ñaëc tính Chòu raát thaáp laøm vieäc cao hôn thaáp raát cao xoaén vaø maïnh naëng choáng ræ ñöôïc nöôùc vaø/ hay cuûa voøng bi ma saùt chuyeån ñoäng laéc 120 °C thaáp Môõ tieâu chuaån LGMT 2 o - + + o + + LGMT 3 o - o + o o + LGEP 2 o o - + + + + LGLT 2 + + - + - - o o LGHP 2 + o + - o - o + + LGFP 2 o - o o + + Môõ ñaëc bieät LGGB 2 o o o o + + o + LGLC 2 + + - + o o + + LGWA 2 + o o o + + + + LGHB 2 + o + - + + + + LGEM 2 - + - + + + + LGEV 2 - - + - + + + + LGWM 1 + o o o - + + + + = Neân söû duïng o = Thích hôïp - = Khoâng thích hôïp Nôi khoâng coù daáu hieäu thì môõ töông öùng coù theå söû duïng - tuy nhieân khoâng khuyeán caùo Ñeå bieát theâm thoâng tin xin lieân heä SKF Caùc thoâng soá kyõ thuaät Moâ taû Daõy nhieät ñoä Chaát laøm raén / Ñoä nhôùt Daïng bao bì laøm vieäc daàu goác daàu goác (*1) Môõ tieâu chuaån Môõ ña naêng trong -30/120 ºC Lithium / 110 35, 200 g LGMT 2 trong coâng nghieäp vaø oâtoâ -22/250 ºF Daàu moû 420 ml , 1, 5, 18, 50, 180 kg Môõ ña naêng trong -30/120 ºC Lithium / 120-130 420 ml , LGMT 3 trong coâng nghieäp vaø oâtoâ -22/250 ºF Daàu moû 1, 5, 18, 50, 180 kg Chòu aùp löïc cao -20/110 ºC Lithium/ 200 420 ml , LGEP 2 -4/230 ºF Daàu moû 1, 5, 18, 50, 180 kg Nhieät ñoä laøm vieäc thaáp -55/110 ºC Lithium / 15 200 g , LGLT 2 -65/230 ºF Daàu di-ester 1, 180 kg Môõ polyure -40/150 ºC Di-urea/ 96 420 ml , LGHP 2 tính naêng cao -40/300 ºF Daàu moû 1, 5, 18, 50, 180 kg SYSTEM 24 An toaøn thöïc phaåm -20/110 ºC Aluminium complex/ 130 420 ml , LGFP 2 -4/230 ºF daàu thöïc phaåm 1, 18, 180 kg, SYSTEM 24 Môõ ñaëc bieät Khoâng oâ nhieãm, töï phaân huûy -40/120 ºC Lithium-calcium / 110 420 ml , LGGB 2 ít ñoäc -40/250 ºF (*2) daàu synthetic ester 5, 18, 180 kg, SYSTEM 24 Nhieät ñoä laøm vieäc thaáp -40/120 °C Calcium complex soap/ 24 200 g , LGLC 2 toác ñoä cao -40/250 ºF Daàu moû - ester 1, 180 kg Daõy nhieät ñoä laøm vieäc roäng (*3) -30/140 °C Lithium complex / 185 35, 200 g , -22/284 ºF Daàu moû 420 ml , LGWA 2 1, 5, 50, 180 kg, SYSTEM 24 AÙp löïc, ñoä nhôùt, -20/150 °C Complex calcium sulphonate/ 400-450 420 ml , LGHB 2 nhieät ñoä cao (*4) -4/300 ºF Daàu moû 5, 18, 50, 180 kg, SYSTEM 24 Nhieät ñoä laøm vieäc raát cao -40/260 °C PTFE/Daàu toång hôïp 400 50 g (25 ml)
  3. -40/500 ºF (fluorinated polyether) LGET 2 Ñoä nhôùt cao -20/120 °C Lithium / 500 420 ml , LGEM 2 boå sung chaát boâi trôn daïng raén -4/250 ºF daàu moû 5, 18, 180 kg, SYSTEM 24 Ñoä nhôùt raát cao -10/120 °C Lithium-calcium / 1.020 35 g , LGEV 2 coù chaát boâi trôn daïng raén -14/250 ºF Daàu moû 420 ml , 5, 18, 50, 180 kg AÙp lsuaát raát lôùn -30/110 °C Lithium soap/ 200 420 ml LGWM 1 Nhieät ñoä thaáp -22/230 ºF Daàu moû 5, 50, 180 kg (*1) mm ²/s ôû 40 °C/104 º F = cSt. (*2) Khi vaän haønh lieân tuïc : nhieät ñoä max 90 ºC/194 ºF (*3) LGWA 2 coù theå chòu ñöôïc nhieät ñoä cöïc ñaiï 220 °C trong thôøi gian ngaén (*4) LGHB 2 coù theå chòu ñöôïc nhieät ñoä cöïc ñaïi 200 °C trong thôøi gian ngaén khi nhieät ñoä voøng bi > 200 ºC (ñeán tôùi 260 ºC ) neâ n duøng LGET 2 Baûng tính töông thích (khaû naêng troän laãn) cuûa môõ SKF LGMT 2 LGEP 2 LGWA 2 LGLT 2 LGHP 2 LGFP 2 LGGB 2 LGLC 2 LGHB 2 LGET 2 LGEM 2 LGEV 2 LGMT 3 LGWM 1 LGHQ 3 LGMT 2 LGMT 3 + + + + - + + + - + + LGEP 2 LGWM 1 + + + + - + + + - + + LGLT 2 + + + + - + + + - + + LGHP 2 + + + + - + - - - + + LGWA 2 LGHQ 3 + + + + + + + + - + + LGFP 2 - - - - + - - - - - - LGGB 2 + + + + + - + + - + + LGLC 2 - - o - - - - - - - - LGHB 2 + + + + + - + + - + + LGET 2 - - - - - - - - - - - LGEM 2 + + + + + - + + + - + LGEV 2 + + + + + - + + + - + + = Töông thích - = Khoâng töông thích o = Haïn cheá * * Ñaåy heát môõ cuõ ra caøng toát Löu yù : baûng naøy chæ neâu tính töông thích cuûa môõ. Khoâng neân nhaàm laãn vôùi tính boâi trôn töông ñöông trong öùng duïng cuï theå
  4. BAÛNG HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MÔÕ SKF THEO THIEÁT BÒ THIEÁT BÒ ÑIEÀU KIEÄN HOAÏT ÑOÄNG LOAÏI MÔÕ THÍCH HÔÏP Thieát bò noâng nghieäp VKG 1/ LGMT 3 Vít me bi vaø vít con laên LGLT 2 OÁng loùt baïc tröôït LGMT 3 Caùc heä thoáng boâi trôn taäp trung Hoûi laïi SKF Truïc con laên ñôõ theùp noùng LGHB 2 Puly (con laên ) keùo baêng taûi - Loaïi nhoû :d< 150mm LGMT 2 - Loaïi lôùn :d > 150mm LGEP 2 Con laên ñôõ baêng taûi LGMT 3 Maùy nghieàn LGEP 2 Moâ tô ñieän Nhieät ñoä thaáp (T < 300C) moâ men xoaén thaáp LGLT 2 - Loaïi nhoû : d < 30mm Nhieät ñoä vöøa (300C < T < 800C) LGMT 2 Nhieät ñoä cao (800C < T < 1300C) LGHP 2 - Loaïi vöøa : 30mm< d < 75mm Nhieät ñoä vöøa LGMT 2/ LGMT 3 Nhieät ñoä cao LGHP 2/ LGWA 2 - Loaïi lôùn : d > 75mm Nhieät ñoä vöøa LGMT 3/ LGEP 2 Nhieät ñoä cao LGHP 2/ LGWA 2 -Truïc ñöùng Nhieät ñoä vöøa LGMT 3 Nhieät ñoä cao LGHP 2/ LGWA 2 Quaït - Loaïi nhoû ( d < 80mm) Nhieät ñoä vöøa ( T < 800C) LGMT 2 Nhieät ñoä cao (800C < T < 1300C) LGHP 2 - Loaïi lôùn ( d > 75mm) Nhieät ñoä vöøa LGMT 2 Nhieät ñoä cao LGWA 2 Coâng ngheä thöïc phaåm (FDA / yeâu caàu töông thích vôùi thöïc phaåm LGFP 2 Khôùp noái raêng LGEM 2 Baùnh raêng chuû ñoäng maùy nghieàn LGEP 2 Ngoõng truïc maùy nghieàn Loaïi nhoû LGEM 2 Loaïi lôùn LGEV 2 Con laên ñôõ loø nung Loaïi nhoû LGEM 2 Loaïi lôùn LGEV 2 Boä phaän daãn höôùng chuyeån ñoäng thaúng LGMT 3 Cuïm truïc chính maùy coâng cuï Toác ñoä chaäm LGMT 2 Toác ñoä nhanh / voøng bi caàu LGLT 2 Toác ñoä nhanh / voøng bi ñuõa LGLT 2 Môõ ña chöùc naêng LGMT 2/ LGMT 3/ LGWA 2/ LGEP 2 Voøng bi chuyeån ñoäng laéc LGHB 2 Maùy laøm giaáy Phaàn laøm öôùt LGEP 2 Phaàn laøm khoâ LGHB 2 Maùy bôm - Loaïi nhoû (d < 50mm) Toác ñoä nhanh / voøng bi caàu LGMT 2 - Loïai lôùn (d > 50mm) Toác ñoä nhanh / voøng bi ñuõa LGMT 3/ LGEP 2 - Truïc ñöùng LGMT 3 Hoäp oå truïc xe löûa LGMT 3 Moâ tô keùo ngaønh ñöôøng saét LGEP 2 Baêng taûi kieåu truïc vít LGEP 2 Voøng bi vaønh raêng truyeàn ñoäng côõ lôùn LGEP 2 Voøng tröôït caàu LGEM 2 Truïc caùn theùp LGMB 2 Khôùp cac-dan LGEM 2 Saøn rung LGEP 2 Voøng bi xe Xe oâ toâ- thaéng troáng VKG 1 / LGMT 3 Xe oâ toâ- thaéng ñóa VKG 1 / LGWA 2 Xe keùo (re-mooc) LGEP 2 / LGWA 2 Xe taûi VKG 1 / LGWA 2 Tuoâc bin gioù LGWM 1 d = ñöôøng kính truïc Ghi chuù : - Treân ñaây laø caùc höôùng daãn löïa choïn caùc chuûng loaïi môõ thích - Phaân loaïi côõ thieát bò (lôùn, nhoû) döïa vaøo ñöôøng kính truïc laép cuûa voøng bi hôïp nhaát cho caùc öùng duïng voøng bi thoâng duïng. (chæ laø tham khaûo) Khoâng theå aùp duïng cho caùc öùng duïng keát hôïp khaùc. Ñaây chæ laø - Caùc thieát bò coù truïc ñöùng thöôøng thích hôïp vôùi môõ coù chæ soá ñaäm ñaëc laø 3 nhöõng höôùng daãn cho caùc tröôøng hôïp tieâu bieåu. (thang ño NLGI) - Baûng höôùng daãn treân chæ aùp duïng cho caùc thieát bò ñaõ ñöa vaøo söû - Môõ chòu ñöôïc nhieät ñoä cao, thöôøng coù khuynh höôùng taïo nhieät ñoä cao taïi duïng, khi choïn môõ cho caùc thieát keá môùi, xin lieân laïc SKF Vieät nam voøng bi toác ñoä quay nhanh - Nhieät ñoä neâu treân ñöôïc ño töø nhieät ñoä cuûa oå ñôõ caïnh voøng ngoaøi - Trong tröôøng hôïp caàn bieát theâm thoâng tin, xin lieân heä SKF Vieät Nam cuûa voøng bi (deã ño). Nhieät ñoä thöïc söï cuûa voøng bi thöôøng cao hôn 10-15C
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2