intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học thống kê ở trường Đại học Cảnh sát Nhân dân theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp

Chia sẻ: Cogacoga Cogacoga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:164

68
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Dạy học thống kê ở trường Đại học Cảnh sát Nhân dân theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp" được thực hiện nghiên cứu nhằm đề xuất một số biện pháp dạy học Thống kê ở Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học thống kê ở trường Đại học Cảnh sát Nhân dân theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> VÕ THỊ HUYỀN<br /> <br /> DẠY HỌC THỐNG KÊ<br /> Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN<br /> THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN NGHỀ<br /> NGHIỆP<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> VÕ THỊ HUYỀN<br /> <br /> DẠY HỌC THỐNG KÊ<br /> Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN<br /> THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP<br /> Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán<br /> Mã số: 62 14 01 11<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. TS. Đặng Thị Thu Thủy<br /> 2. TS. Chu Cẩm Thơ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, các phòng ban chức<br /> năng trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tác<br /> giả trong thời gian học tập tại trƣờng.<br /> Tác giả chân thành cảm ơn các thầy cô Khoa Toán - Tin, các thầy cô thuộc<br /> chuyên ngành Lý luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn toán, các thầy cô ở hội<br /> đồng các cấp đã tận tình dạy dỗ, giúp đỡ tác giả hoàn thành khóa học.<br /> Đặc biệt, tác giả xin chân thành cảm ơn tập thể hƣớng dẫn TS. Đặng Thị<br /> Thu Thủy và TS. Chu Cẩm Thơ đã tận tình hƣớng dẫn tác giả hoàn thành luận án.<br /> Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu, anh chị<br /> em bộ môn Toán –Tin học, các đồng nghiệp ở các khoa, bộ môn nghiệp vụ Trƣờng Đại học Cảnh sát nhân dân, cảm ơn gia đình đã động viên tác giả suốt<br /> thời gian học tập.<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết<br /> quả nghiên cứu đƣợc trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và<br /> chƣa từng đƣợc bảo vệ ở bất kỳ học vị nào.<br /> Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã<br /> đƣợc cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận án này đều đƣợc chỉ rõ<br /> nguồn gốc.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Võ Thị Huyền<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ......................................... 7<br /> 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu .................................................................. 7<br /> 1.1.1. Các nghiên cứu liên quan ở nƣớc ngoài ...................................... 7<br /> 1.1.2. Các nghiên cứu liên quan ở trong nƣớc....................................... 9<br /> 1.2. Đào tạo gắn với thực tiễn nghề nghiệp của lực lƣợng Cảnh sát ở một<br /> số nƣớc trên thế giới ..................................................................................... 15<br /> 1.2.1. Đào tạo Cảnh sát điều tra ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ .................. 15<br /> 1.2.2. Đào tạo Cảnh sát điều tra ở Vƣơng quốc Anh ........................... 17<br /> 1.2.3. Đào tạo Cảnh sát điều tra ở Liên bang Nga ............................... 17<br /> 1.3. Năng lực nghề nghiệp Cảnh sát nhân dân .............................................. 19<br /> 1.3.1. Năng lực và năng lực nghề nghiệp ............................................ 19<br /> 1.3.2. Những yêu cầu của thực tiễn về năng lực nghề nghiệp Cảnh sát<br /> nhân dân ............................................................................................. 22<br /> 1.4. Chƣơng trình, nội dung Thống kê giảng dạy ở Trƣờng Đại học Cảnh<br /> sát nhân dân và vai trò của Thống kê đối với thực tiễn nghề nghiệp Cảnh<br /> sát nhân dân ................................................................................................. 29<br /> 1.4.1. Sơ lƣợc về nội dung, chƣơng trình môn Thống kê xã hội học ... 29<br /> 1.4.2. Vai trò của Thống kê đối với thực tiễn nghề nghiệp Cảnh sát<br /> nhân dân ............................................................................................. 29<br /> 1.5. Thực trạng dạy học Thống kê ở Trƣờng Đại học Cảnh sát nhân dân<br /> theo hƣớng gắn với thực tiễn nghề nghiệp .................................................... 43<br /> 1.5.1. Nhận thức của giảng viên về vai trò của Thống kê và dạy học<br /> Thống kê ở Trƣờng Đại học Cảnh sát nhân dân theo hƣớng gắn với<br /> thực tiễn nghề nghiệp ......................................................................... 44<br /> 1.5.2. Đánh giá của sinh viên về vai trò của Thống kê đối với thực tiễn<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2