intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng mô hình tổ chức xêmina định hướng phát triển năng lực trong đào tạo giáo viên Địa lí bậc đại học

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:170

97
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục "Xây dựng mô hình tổ chức xêmina định hướng phát triển năng lực trong đào tạo giáo viên Địa lí bậc đại học" với mục đích nhằm Xây dựng và áp dụng được mô hình tổ chức xêmina định hướng PTNL trong ĐTGV Địa lí ở nước ta nhằm góp phần nâng cao năng lực của giáo sinh Địa lí, đáp ứng yêu cầu của Chuẩn đầu ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng mô hình tổ chức xêmina định hướng phát triển năng lực trong đào tạo giáo viên Địa lí bậc đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> LÊ THỊ LÀNH<br /> <br /> XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC XÊMINA<br /> ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG<br /> ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ BẬC ĐẠI HỌC<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> LÊ THỊ LÀNH<br /> <br /> XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC XÊMINA<br /> ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG<br /> ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ BẬC ĐẠI HỌC<br /> <br /> Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng pháp dạy học môn Địa lí<br /> Mã số: 62.14.01.11<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> 1: PGS.TS Trần Đức Tuấn<br /> 2: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu<br /> và kết quả nghiên cứu của luận án là khách quan, trung thực và chưa từng<br /> được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> Hà Nội, tháng năm 2016<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Hoàn thành luận án, trước hết em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thầy, cô<br /> giáo hướng dẫn: PGS.TS Trần Đức Tuấn và PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, đã<br /> tận tâm hướng dẫn và động viên em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.<br /> Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại<br /> học Sư phạm Hà Nội đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ nghiên cứu sinh trong quá trình<br /> học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án.<br /> Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Chủ<br /> nhiệm Khoa Địa lí - Địa chính, Tổ bộ môn Địa lí Kinh tế - Xã hội và Phương pháp<br /> dạy học Địa lí của trường Đại học Quy Nhơn đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi và<br /> động viên tôi trong quá trình thực hiện luận án.<br /> Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, các đồng nghiệp ở Khoa Địa lí của<br /> trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Sư phạm tp. Hồ<br /> Chí Minh, Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Đại học Đồng Tháp đã giúp đỡ nghiên<br /> cứu sinh trong quá trình nghiên cứu đề tài.<br /> Xin chân thành cảm ơn các em sinh viên Khoa Địa lí của các trường đại học đã<br /> tham gia trả lời phiếu hỏi để tác giả có cơ sở thực tiễn quý báu trong quá trình triển<br /> khai nghiên cứu. Đặc biệt các em sinh viên lớp Sư phạm Địa lí K32, K33, K34 và<br /> K35 của khoa Địa lí - Địa chính Trường Đại học Quy Nhơn đã tham gia trong các<br /> thử nghiệm và thực nghiệm, là nguồn cổ vũ, động viên cho tác giả trong quá trình<br /> thực hiện nghiên cứu của mình.<br /> Xin bày tỏ lòng biết ơn gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp đã luôn<br /> ủng hộ và giúp đỡ về mọi mặt để tôi hoàn thành luận án này.<br /> Tác giả<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1<br /> 1. Lí do chọn đề tài .................................................................................................. 1<br /> 2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài .......................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 3<br /> 4. Giả thuyết khoa học ............................................................................................. 3<br /> 5. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu ......................................................................... 3<br /> 6. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu ............................................................ 12<br /> 7. Những đóng góp của luận án ............................................................................. 18<br /> 8. Cấu trúc của luận án .......................................................................................... 18<br /> Chƣơng 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG MÔ<br /> HÌNH TỔ CHỨC XÊMINA ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC<br /> TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ BẬC ĐẠI HỌC ............................. 19<br /> 1.1. Đổi mới đào tạo giáo viên trên thế giới theo định hƣớng phát triển<br /> năng lực ................................................................................................................. 19<br /> 1.1.1. Những xu hướng lớn của việc đổi mới đào tạo giáo viên trên thế giới . 19<br /> 1.1.2. Đổi mới đào tạo giáo viên trên thế giới theo định hướng phát triển<br /> năng lực ............................................................................................................ 20<br /> 1.2. Đổi mới đào tạo giáo viên ở Việt Nam theo định hƣớng phát triển năng<br /> lực .......................................................................................................................... 26<br /> 1.2.1. Những yêu cầu của việc đổi mới giáo dục phổ thông theo định hướng<br /> phát triển năng lực đối với công tác đào tạo giáo viên .................................... 26<br /> 1.2.2. Một số giải pháp đổi mới đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển<br /> năng lực ............................................................................................................ 27<br /> 1.3. Xêmina theo định hƣớng phát triển năng lực ............................................ 34<br /> 1.3.1. Khái niệm về xêmina ............................................................................. 34<br /> 1.3.2. Các đặc trưng cơ bản của xêmina trong giáo dục đại học ..................... 37<br /> 1.3.3. Ưu thế của xêmina đối với việc phát triển năng lực của sinh viên ........ 40<br /> 1.3.4. Cơ sở và điều kiện của việc tổ chức xêmina .......................................... 42<br /> 1.4. Tổ chức xêmina theo định hƣớng phát triển năng lực .............................. 43<br /> 1.4.1. Quan niệm tổ chức xêmina theo định hướng phát triển năng lực .......... 43<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2