intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật và cấu trúc rừng tại Rừng Quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:176

0
97
lượt xem
28
download

Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật và cấu trúc rừng tại Rừng Quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận án trình bày tổng quan về các vấn đề nghiên cứu, điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu, nội dung và phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận về tính đa dạng thực vật và cấu trúc rừng tại Rừng Quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật và cấu trúc rừng tại Rừng Quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT<br /> <br /> VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT<br /> VÀ CẤU TRÚC RỪNG TẠI RỪNG QUỐC GIA YÊN TỬ,<br /> TỈNH QUẢNG NINH<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT<br /> <br /> VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT<br /> VÀ CẤU TRÚC RỪNG TẠI RỪNG QUỐC GIA YÊN TỬ,<br /> TỈNH QUẢNG NINH<br /> Chuyên ngành: LÂM SINH<br /> Mã số: 62 62 02 05<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS. TS. HOÀNG VĂN SÂM<br /> 2. PGS.TS. TRẦN VĂN CON<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu nghiêm túc của bản thân tôi,<br /> công trình đƣợc thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của PGS.TS. Hoàng Văn Sâm và<br /> PGS.TS. Trần Văn Con trong thời gian từ năm 2013 đến 2016. Các số liệu, kết quả<br /> nêu trong luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công<br /> trình nào khác. Các thông tin trích dẫn trong luận án đã đƣợc ghi rõ nguồn gốc.<br /> Hà Nội, tháng 12 năm 2016<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Phan Thanh Lâm<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận án đƣợc hoàn thành là sự nỗ lực học tập, nghiên cứu của bản thân, sự<br /> quan tâm giúp đỡ, chỉ bảo nhiệt tình của các thầy giáo hƣớng dẫn, của các cán bộ và<br /> Ban lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp, các nhà Khoa học.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Hoàng Văn Sâm – Trƣờng<br /> Đại học Lâm Nghiệp và PGS.TS. Trần Văn Con - Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện<br /> Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam – những ngƣời thầy đã dành nhiều thời gian và<br /> công sức giúp đỡ hƣớng dẫn khoa học cho tôi trong quá trình thực hiện luận án.<br /> Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Trƣờng Cao đẳng Nông Nông Lâm Đông<br /> Bắc đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể học tập và nghiên cứu. Cảm ơn sự quan<br /> tâm giúp đỡ, động viên của Ban lãnh đạo Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam,<br /> Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế - Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam.<br /> Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên của Rừng Quốc gia<br /> Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, các cán bộ giáo viên, sinh viên Trƣờng Cao đẳng Nông<br /> Lâm Đông Bắc, ThS. Nguyễn Văn Huy và các sinh viên trƣờng Đại học Lâm<br /> nghiệp đã giúp đỡ tôi trong quá trình điều tra ngoại nghiệp.<br /> Cảm ơn sự quan tâm chia sẻ, động viên ủng hộ của gia đình, bạn bè cả về<br /> mặt tinh thần và vật chất để tôi có thể hoàn thành luận án.<br /> Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn tới tất cả những sự giúp đỡ quý báu đó.<br /> Hà Nội, tháng 12 năm 2016<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Phan Thanh Lâm<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Nội dung<br /> <br /> Trang<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................. iii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ...................................................................... vii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG...................................................................................... viii<br /> DANH MỤC CÁC ẢNH, HÌNH ................................................................................x<br /> MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1<br /> 1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu của đề tài ..............................................................................................2<br /> 2.1. Mục tiêu chung .............................................................................................2<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể .............................................................................................2<br /> 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ............................................................3<br /> 3.1. Ý nghĩa khoa học ..........................................................................................3<br /> 3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ..........................................................................3<br /> 4. Đóng góp mới của luận án...................................................................................3<br /> 5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .....................................................................41<br /> 5.1. Đối tƣợng ....................................................................................................41<br /> 5.2. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................41<br /> 6. Cấu trúc luận án ...................................................................................................3<br /> Chƣơng 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................4<br /> 1.1. Một số khái niệm có liên quan .........................................................................4<br /> 1.2. Những nghiên cứu trên thế giới ........................................................................4<br /> 1.2.1. Các nghiên cứu về thảm thực vật...............................................................4<br /> 1.2.2. Nghiên cứu về hệ thực vật .........................................................................4<br /> 1.2.3. Nghiên cứu về cấu trúc rừng......................................................................8<br /> 1.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam ........................................................................4<br /> 1.3.1. Nghiên cứu về thảm thực vật ...................................................................12<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2