intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Nhu cầu được trợ giúp tâm lý học đường của học sinh trung học phổ thông Bắc Ninh

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
213
lượt xem
52
download

Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Nhu cầu được trợ giúp tâm lý học đường của học sinh trung học phổ thông Bắc Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này nghiên cứu thực trạng nhu cầu được trợ giúp tâm lý học đường của học sinh trung học phổ thông Bắc Ninh, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu đó của học sinh THPT ở Bắc Ninh trong điều kiện hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Nhu cầu được trợ giúp tâm lý học đường của học sinh trung học phổ thông Bắc Ninh

®¹i häc quèc gia hµ néi<br /> Tr-êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n<br /> ----------------------------<br /> <br /> ®µo lan h-¬ng<br /> <br /> NHU CẦU ĐƢỢC TRỢ GIÚP TÂM LÝ HỌC ĐƢỜNG CỦA<br /> HỌC SINH THPT BẮC NINH<br /> <br /> Chuyên ngành: TÂM LÝ HỌC<br /> M· sè : 60 31 80<br /> <br /> luËn v¨n th¹c sÜ TÂM LÝ HỌC<br /> <br /> Ng-êi h-íng dÉn khoa häc: TS. NGUYÔN THÞ MINH H»NG<br /> <br /> Hµ Néi – 2009<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN !<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới TS. Nguyễn Thị Minh Hằng, người đã<br /> tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Cảm ơn Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh trường THPT Hàn Thuyên, trường THPT<br /> Tiên Du 1 đã tạo điều kiện và nhiệt tình đóng góp ý kiến cho đề tài.<br /> Cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong và ngoài khoa Tâm lý học đã truyền thụ<br /> cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập.<br /> Cảm ơn gia đình, bạn bè và người thân đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian học tập và<br /> nghiên cứu.<br /> <br /> Hà Nội, tháng 11 năm 2009<br /> <br /> Học viên Đào Lan Hương<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Luận văn thạc sỹ Tâm lý học: “Nhu cầu được trợ giúp tâm lý học đường của học sinh<br /> THPT Bắc Ninh” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Kết quả số liệu được trích dẫn<br /> trong luận văn là hoàn toàn trung thực, chưa từng được công bố trong bất cứ nghiên cứu<br /> nào.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Đào Lan Hương<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC .............................................................................................1<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ...............................................4<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ...................................................................................5<br /> 1. Lý do chọn đề tài ................................................................................5<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ..........................................................................7<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................7<br /> 4. Nhiệm vụ nghiên cứu .........................................................................8<br /> 5. Khách thể nghiên cứu.........................................................................8<br /> 6. Giả thuyết nghiên cứu ........................................................................8<br /> 7. Phương pháp nghiên cứu....................................................................9<br /> NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ................................................................10<br /> Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu ..............................10<br /> 1.1.Lịch sử nghiên cứu vấn đề .............................................................10<br /> 1.1.1.Lịch sử nghiên cứu TLHĐ tại nước ngoài ....................................10<br /> 1.1.2.Lịch sử nghiên cứu TLHĐ tại Việt Nam ......................................13<br /> 1.2.Một số khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu .......................16<br /> 1.2.1.Khái niệm “Nhu cầu” ...................................................................16<br /> 1.2.1.1.Các lý thuyết nghiên cứu nhu cầu ..............................................16<br /> 1.2.1.2.Định nghĩa “Nhu cầu” ................................................................22<br /> 1.2.1.3.Đặc điểm của nhu cầu ................................................................24<br /> 1.2.1.4.Mối quan hệ giữa nhu cầu và nhận thức ....................................26<br /> 1.2.2. Khái niệm “Tâm lý học đường” ..................................................26<br /> 1.2.3. Khái niệm “ Trợ giúp tâm lý học đường” ..................................27<br /> 1.2.3.1. Định nghĩa “Trợ giúp tâm lý học đường” .................................27<br /> 1.2.3.2. Nội dung của hoạt dộng trợ giúp TLHĐ ...................................27<br /> 1.2.3.3.Yêu cầu đối với nhà TLHĐ ........................................................29<br /> 1.2.4. Khái niệm “Nhu cầu được trợ giúp tâm lý học đường” .............30<br /> 1.2.5. Khái niệm “Học sinh THPT” và đặc điểm tâm lý học sinh THPT<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.2.5.1. Khái niệm “học sinh THPT” .....................................................31<br /> 1.2.5.2. Đặc điểm tâm lý học sinh THPT...............................................31<br /> 1.2.5.3. Những khó khăn tâm lý học sinh THPT thường gặp phải........34<br /> 1.3. Các tiêu chí để đánh giá nhu cầu được trợ giúp TLHĐ của học<br /> sinh THPT .............................................................................................36<br /> Chƣơng 2: Tổ chức nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu .........38<br /> 2.1. Tổ chức nghiên cứu .......................................................................38<br /> 2.1.1. Vài nét về địa bàn nghiên cứu ......................................................38<br /> 2.1.2. Đặc điểm khách thể nghiên cứu ...................................................40<br /> 2.1.3. Quá trình nghiên cứu và những khó khăn thuận lợi trong quá trình<br /> nghiên cứu .............................................................................................41<br /> 2.2.Phương pháp nghiên cứu ...............................................................42<br /> 2.2.1.Phương pháp nghiên cứu tài liệu ..................................................42<br /> 2.2.2.Phương pháp quan sát ...................................................................43<br /> 2.2.3.Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi.............................................44<br /> 2.2.4.Phương pháp phỏng vấn sâu .........................................................45<br /> 2.2.5.Phương pháp thống kê toán học ....................................................47<br /> Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu ...........................................................48<br /> 3.1.Thực trạng những KKTL mà học sinh THPT Bắc Ninh gặp phải trong<br /> cuộc sống ...............................................................................................48<br /> 3.1.1.Thực trạng những KKTL của học sinh .........................................48<br /> 3.1.1.1. Nhóm khó khăn trong học tập ...................................................50<br /> 3.1.1.2. Nhóm khó khăn trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai .....53<br /> 3.1.1.3. Nhóm khó khăn từ phía bản thân ..............................................57<br /> 3.1.1.4. Nhóm khó khăn trong các mối quan hệ ....................................60<br /> 3.1.2.Các phương thức giải quyết KKTL của học sinh .........................71<br /> 3.2.Nhận thức của học sinh Bắc Ninh về hoạt động trợ giúp TLHĐ 75<br /> 3.3.Nhu cầu được trợ giúp tâm lý học đường của học sinh THPT Bắc<br /> Ninh ......................................................................................................82<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2