intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế phát triển: Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc ở huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

0
28
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế phát triển: Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc ở huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích kết quả sản xuất, đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lạc trên địa bàn huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất lạc, đưa ra định hướng giải pháp phù hợp thực tế của huyện. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Kinh tế phát triển: Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc ở huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình

LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung<br /> thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ lần nào.<br /> Tôi xin cam đoan, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cảm<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Đinh Thanh Hà<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để thực hiện và hoàn thiện đề tài này, tôi đã được sự quan tâm giúp đỡ tận<br /> tình về nhiều mặt của các cá nhân và tổ chức.<br /> Cho phép tôi được bày tỏ lòng cảm ơn sau sắc tới:<br /> - Tiến sĩ Bùi Đức Tính - Người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong<br /> <br /> Ế<br /> <br /> suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thiện luận văn này.<br /> <br /> U<br /> <br /> - Lãnh đạo Trường Đại học kinh tế Huế cùng toàn thể các thầy cô giáo, cán<br /> <br /> ́H<br /> <br /> bộ nhân viên trong nhà trường.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> - Cục thống kê tỉnh Quảng Bình, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban<br /> nhân huyện Minh Hóa, Phòng Thống kê huyện Minh Hóa, Ủy ban nhân dân các xã<br /> <br /> H<br /> <br /> Xuân Hóa, Trung Hóa, Hóa Hợp, cùng toàn thể cán bộ, gia đình hộ nông dân ở ba<br /> <br /> IN<br /> <br /> xã Xuân Hóa, Trung Hóa, Hóa Hợp mà tôi đã tiếp xúc điều tra, phỏng vấn và thu<br /> thập số liệu.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Đinh Thanh Hà<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên: ĐINH THANH HÀ.<br /> Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp<br /> <br /> Niên Khóa: 2012 - 2014.<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. BÙI ĐỨC TÍNH.<br /> Tên đề tài: “HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LẠC Ở HUYỆN MINH<br /> HÓA - TỈNH QUẢNG BÌNH”.<br /> Tính cấp thiết của đề tài:<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Minh Hóa là huyện miền núi vùng cao, nằm ở phía tây bắc của tỉnh Quảng<br /> <br /> U<br /> <br /> Bình, có nhiều tiềm năng để phát triển các loại cây công nghiệp ngắn ngày và dài<br /> <br /> ́H<br /> <br /> ngày, trong đó có cây lạc. Nghiên cứu hiệu quả kinh tế sản xuất lạc ở huyện Minh<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Hóa, nhằm tìm ra những yếu tố thuận lợi, khó khăn có ảnh hưởng trực tiếp đến phát<br /> triển sản xuất, tìm ra những giải pháp phù hợp. Do vậy, làm thế nào để xác định<br /> <br /> H<br /> <br /> được mức đầu tư cho sản xuất một cách hợp lý, đồng thời thúc đẩy sản xuất và tiêu<br /> <br /> IN<br /> <br /> thu lạc trên địa bàn trong thời gian tới là những vấn dề cần xem xét và giải quyết.<br /> Phương pháp nghiên cứu:<br /> <br /> K<br /> <br /> Điều tra chọn mẫu 120 hộ dân sản xuất lạc, thuộc 3 xã tiêu biểu của huyện,<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> thu thập số liệu từ các phòng, ban liên quan. Trên cơ sở số liệu điều tra, thu thập tại<br /> <br /> O<br /> <br /> địa phương, sử dụng các phương pháp phân tích kinh tế, tiến hành phân tích hiệu<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> quả sản xuất lạc ở địa phương trong thời gian vừa qua. Xây dựng mô hình hàm hồi<br /> quy Cobb-Douglas, để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến năng suất lạc ở các<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> xã điều tra.<br /> <br /> Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học:<br /> Đánh giá được hiệu quả kinh tế sản xuất lạc của địa phương, xác định được<br /> <br /> các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả kinh tế sản xuất lạc.<br /> Đề xuất một số giải pháp chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lạc<br /> ở địa phương.<br /> Đưa ra kiến nghị, đề xuất: Đối với nhà nước; Đối với huyện Minh Hóa; Đối<br /> với hộ sản xuất.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> Bình quân<br /> <br /> BQC<br /> <br /> Bình quân chung<br /> <br /> BTB & DHMT<br /> <br /> Bắc trung bộ và duyên hải miền trung<br /> <br /> BVTV<br /> <br /> Bảo vệ thực vật<br /> <br /> CN - TTCN<br /> <br /> Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp<br /> <br /> ĐBSCL<br /> <br /> Đồng bằng sông cửu long<br /> <br /> ĐBSH<br /> <br /> Đồng bằng sông hồng<br /> <br /> DT<br /> <br /> Diện tích<br /> <br /> DTBQ<br /> <br /> Diện tích bình quân<br /> <br /> DTCT<br /> <br /> Diện tích canh tác<br /> <br /> DTGT<br /> <br /> Diện tích gieo trồng<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> GO<br /> <br /> Giá trị sản xuất<br /> <br /> IC<br /> <br /> Chi phí trung gian<br /> <br /> Lạc Đ - X<br /> <br /> Lạc Đông – Xuân<br /> <br /> U<br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> Lạc H - T<br /> <br /> Lạc Hè - Thu<br /> Lao động<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> LĐ<br /> LN<br /> <br /> Ế<br /> <br /> BQ<br /> <br /> Lợi nhuận<br /> Nhân khẩu<br /> <br /> NS<br /> <br /> Năng suất<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> NK<br /> <br /> NTTS<br /> <br /> Nuôi trồng thủy sản<br /> <br /> OLS<br /> <br /> Phương pháp bình phương bé nhất<br /> <br /> SL<br /> <br /> Sản lượng, Số lượng<br /> <br /> STT<br /> <br /> Số thứ tự<br /> <br /> TD & MNPB<br /> <br /> Trung du và Miền núi phía bắc<br /> <br /> TM - DV<br /> <br /> Thương mại - dịch vụ<br /> <br /> VA<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> 1 sào = 500 m2;<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1 ha = 10.000 m2<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> <br /> Số hiệu bảng<br /> <br /> Tên bảng<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Bảng 1.1: Tỷ lệ một số chất dinh dưỡng trong thân lá lạc và phân chuồng..............18<br /> Bảng 1.2: DT một số cây hàng hàng năm ở nước ta giai đoạn 2000 - 2012.............27<br /> Bảng 1.3: Diện tích, năng suất, sản lượng lạc ở nước ta giai đoạn 2000 - 2012 ......28<br /> Bảng 1.4: Diện tích, năng suất, sản lượng lạc ở một số vùng giai đoạn 2009 - 2012...29<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 1.5: Tình hình sản xuất cây lạc của tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2007 - 2012 ....31<br /> <br /> U<br /> <br /> Bảng 2.1: Diện tích các loại đất trên địa bàn huyện Minh Hoá ................................37<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Bảng 2.2: Biến động dân số, lao động huyện Minh Hóa giai đoạn 2010 - 2012 ......39<br /> Bảng 2.3: Tình hình sản xuất lạc trên địa bàn huyện Minh Hóa qua ba năm<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> (2010 - 2012).............................................................................................................46<br /> Bảng 2.4: Tình hình về nhân khẩu, lao động và diện tích canh tác ..........................48<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 2.5: Tình hình phân bổ diện tích theo giống lạc ..............................................51<br /> <br /> IN<br /> <br /> Bảng 2.6: Chi phí sản xuất và kết cấu chi phí sản xuất.............................................53<br /> <br /> K<br /> <br /> Bảng 2.7: Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả sản xuất lạc ......................57<br /> Bảng 2.8: So sánh hiệu quả sản xuất lạc và ngô .......................................................59<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Bảng 2.9: Ảnh hưởng của quy mô đất đai đến kết quả và hiệu quả..........................61<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Bảng 2.10: Ảnh hưởng của chi phí trung gian đến kết quả và hiệu quả ...................64<br /> Bảng 2.11: Ảnh hưởng của quy mô lao động đến kết quả và hiệu quả ....................67<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Bảng 2.12: Ảnh hưởng của tuổi chủ hộ đến kết quả và hiệu quả .............................69<br /> Bảng 2.13: Ảnh hưởng của trình độ chủ hộ đến kết quả và hiệu quả .......................70<br /> Bảng 2.14: Kết quả hàm hồi quy Cobb - Douglas ....................................................72<br /> Bảng 2.15: Năng suất cận biên cận biên của các yếu tố đầu vào.............................79<br /> Bảng 2.16: Tình hình tiêu thụ và sử dụng lạc ...........................................................81<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2