Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
564
lượt xem
254
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 1

 1. Chương I. C U T O NGUYÊN T – H TH NG TU N HOÀN CÁC NGUYÊN T I. C u t o nguyên t . Nguyên t g m h t nhân tích đi n dương (Z+) tâm và có Z electron chuy n đ ng xung quanh h t nhân. 1. H t nhân: H t nhân g m: − Proton: Đi n tích 1+, kh i lư ng b ng 1 đ.v.C, ký hi u (ch s ghi trên là kh i lư ng, ch s ghi dư i là đi n tích). − Nơtron: Không mang đi n tích, kh i lư ng b ng 1 đ.v.C ký hi u Như v y, đi n tích Z c a h t nhân b ng t ng s proton. * Kh i lư ng c a h t nhân coi như b ng kh i lư ng c a nguyên t (vì kh i lư ng c a electron nh không đáng k ) b ng t ng s proton (ký hi u là Z) và s nơtron (ký hi u là N): Z + N ≈ A. A đư c g i là s kh i. * Các d ng đ ng v khác nhau c a m t nguyên t là nh ng d ng nguyên t khác nhau có cùng s proton nhưng khác s nơtron trong h t nhân, do đó có cùng đi n tích h t nhân nhưng khác nhau v kh i lư ng nguyên t , t c là s kh i A khác nhau. 2. Ph n ng h t nhân: Ph n ng h t nhân là quá trình làm bi n đ i nh ng h t nhân c a nguyên t này thành h t nhân c a nh ng nguyên t khác. Trong ph n ng h t nhân, t ng s proton và t ng s kh i luôn đư c b o toàn. Ví d : V y X là C. Phương trình ph n ng h t nhân. 3. C u t o v electron c a nguyên t . Nguyên t là h trung hoà đi n, nên s electron chuy n đ ng xung quanh h t nhân b ng s đi n tích dương Z c a h t nhân. Các electron trong nguyên t đư c chia thành các l p, phân l p, obitan. a) Các l p electron. K t phía h t nhân tr ra đư c ký hi u: B ng s th t n = 1 2 3 4 5 6 7 … B ng ch tương ng: K L M N O P Q … Nh ng electron thu c cùng m t l p có năng lư ng g n b ng nhau. L p electron càng g n h t nhân có m c năng lư ng càng th p, vì v y l p K có năng lư ng th p nh t. S electron t i đa có trong l p th n b ng 2n2. C th s electron t i đa trong các l p như sau: L p: KLMN… S electron t i đa: 2 8 18 32 … b) Các phân l p electron. Các electron trong cùng m t l p l i đư c chia thành các phân l p. L p th n có n phân l p, các phân l p đư c ký hi u b ng ch : s, p, d, f, … k t h t nhân tr ra. Các electron trong cùng phân l p có năng lư ng b ng nhau. L p K (n = 1) có 1 phân l p : 1s. 1
 2. L p L (n = 2) có 2 phân l p : 2s, 2p. L p M (n = 3) có 3 phân l p :3s, 3p, 3d. L p N (n = 4) có 4 phân l p : 4s, 4p, 4d, 4f. Th t m c năng lư ng c a các phân l p x p theo chi u tăng d n như sau : 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s… S electron t i đa c a các phân l p như sau: Phân l p : s p d f. S electron t i đa: 2 6 10 14. c) Obitan nguyên t : là khu v c không gian xung quanh h t nhân mà đó kh năng có m t electron là l n nh t (khu v c có m t đ đám mây electron l n nh t). S và d ng obitan ph thu c đ c đi m m i phân l p electron. Phân l p s có 1 obitan d ng hình c u. Phân l p p có 3 obitan d ng hình s 8 n i. Phân l p d có 5 obitan, phân l p f có 7 obitan. Obitan d và f có d ng ph c t p hơn. M i obitan ch ch a t i đa 2 electron có spin ngư c nhau. M i obitan đư c ký hi u b ng 1 ô vuông (còn g i là ô lư ng t ), trong đó n u ch có 1 electron ta g i đó là electron đ c thân, n u đ 2 electron ta g i các electron đã ghép đôi. Obitan không có electron g i là obitan tr ng. 4. C u hình electron và s phân b electron theo obitan. a) Nguyên lý v ng b n: trong nguyên t , các electron l n lư t chi m các m c năng lư ng t th p đ n cao. Ví d : Vi t c u hình electron c a Fe (Z = 26). 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 N u vi t theo th t các m c năng lư ng thì c u hình trên có d ng. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 Trên cơ s c u hình electron c a nguyên t , ta d dàng vi t c u hình electron c a cation ho c anion t o ra t nguyên t c a nguyên t đó. Ví d : C u hình electron c a Fe2+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 Fe3+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5. Đ i v i anion thì thêm vào l p ngoài cùng s electron mà nguyên t đã nh n. Ví d : S(Z = 16) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. S2- : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 C n hi u r ng : electron l p ngoài cùng theo c u hình electron ch không theo m c năng lư ng. 5. Năng lư ng ion hoá, ái l c v i electron, đ âm đi n. a) Năng lư ng ion hoá (I). Năng lư ng ion hoá là năng lư ng c n tiêu th đ tách 1e ra kh i nguyên t và bi n nguyên t thành ion dương. Nguyên t càng d như ng e (tính kim lo i càng m nh) thì I có tr s càng nh . b) Ái l c v i electron (E). Ái l c v i electron là năng lư ng gi i phóng khi k t h p 1e vào nguyên t , bi n nguyên t thành ion âm. Nguyên t có kh năng thu e càng m nh (tính phi kim càng m nh) thì E có tr s càng l n. c) Đ âm đi n (χ).Đ âm đi n là đ i lư ng đ c trưng cho kh năng hút c p electron liên k t c a m t nguyên t trong phân t . Đ âm đi n đư c tính t I và E theo công th c: − Nguyên t có χ càng l n thì nguyên t c a nó có kh năng hút c p e liên k t càng m nh. 2
 3. − Đ âm đi n χ thư ng dùng đ tiên đoán m c đ phân c c c a liên k t và xét các hi u ng d ch chuy n electron trong phân t . − N u hai nguyên t có χ b ng nhau s t o thành liên k t c ng hoá tr thu n tuý. N u đ âm đi n khác nhau nhi u (χ∆ > 1,7) s t o thành liên k t ion. N u đ âm đi n khác nhau không nhi u (0 < χ∆ < 1,7) s t o thành liên k t c ng hoá tr có c c. II. H th ng tu n hoàn các nguyên t hoá h c. 1. Đ nh lu t tu n hoàn. Tính ch t c a các nguyên t cũng như thành ph n, tính ch t c a các đơn ch t và h p ch t c a chúng bi n thiên tu n hoàn theo chi u tăng đi n tích h t nhân. 2. B ng h th ng tu n hoàn. Ngư i ta s p x p 109 nguyên t hoá h c (đã tìm đư c) theo chi u tăng d n c a đi n tích h t nhân Z thành m t b ng g i là b ng h th ng tu n hoàn. Có 2 d ng b ng thư ng g p. a. D ng b ng dài: Có 7 chu kỳ (m i chu kỳ là 1 hàng), 16 nhóm. Các nhóm đư c chia thành 2 lo i: Nhóm A (g m các nguyên t s và p) và nhóm B (g m nh ng nguyên t d và f). Nh ng nguyên t nhóm B đ u là kim lo i. b. D ng b ng ng n: Có 7 chu kỳ (chu kỳ 1, 2, 3 có 1 hàng, chu kỳ 4, 5, 6 có 2 hàng, chu kỳ 7 đang xây d ng m i có 1 hàng); 8 nhóm. M i nhóm có 2 phân nhóm: Phân nhóm chính (g m các nguyên t s và p - ng v i nhóm A trong b ng dài) và phân nhóm ph (g m các nguyên t d và f - ng v i nhóm B trong b ng dài). Hai h nguyên t f (h lantan và h actini) đư c x p thành 2 hàng riêng. Trong chương trình PTTH và trong cu n sách này s d ng d ng b ng ng n. 3. Chu kỳ. Chu kỳ g m nh ng nguyên t mà nguyên t c a chúng có cùng s l p electron. M i chu kỳ đ u m đ u b ng kim lo i ki m, k t thúc b ng khí hi m. Trong m t chu kỳ, đi t trái sang ph i theo chi u đi n tích h t nhân tăng d n. - S electron l p ngoài cùng tăng d n. - L c hút gi a h t nhân và electron hoá tr l p ngoài cùng tăng d n, làm bán kính nguyên t gi m d n. Do đó: + Đ âm đi n χ c a các nguyên t tăng d n. + Tính kim lo i gi m d n, tính phi kim tăng d n. + Tính bazơ c a các oxit, hiđroxit gi m d n, tính axit c a chúng tăng d n. - Hoá tr cao nh t đ i v i oxi tăng t I đ n VII. Hoá tr đ i v i hiđro gi m t IV (nhóm IV) đ n I (nhóm VII). 4. Nhóm và phân nhóm. Trong m t phân nhóm chính (nhóm A) khi đi t trên xu ng dư i theo chi u tăng đi n tích h t nhân. - Bán kính nguyên t tăng (do s l p e tăng) nên l c hút gi a h t nhân và các electron l p ngoài cùng y u d n, t c là kh năng như ng electron c a nguyên t tăng d n. Do đó: + Tính kim lo i tăng d n, tính phi kim gi m d n. + Tính bazơ c a các oxit, hiđroxit tăng d n, tính axit c a chúng gi m d n. - Hoá tr cao nh t v i oxi (hoá tr dương) c a các nguyên t b ng s th t c a nhóm ch a nguyên t đó. 5. Xét đoán tính ch t c a các nguyên t theo v trí trong b ng HTTH. Khi bi t s th t c a m t nguyên t trong b ng HTTH (hay đi n tích h t nhân Z), ta có th suy ra v trí và nh ng tính ch t cơ b n c a nó. Có 2 cách xét đoán.: 3
 4. Cách 1: D a vào s nguyên t có trong các chu kỳ. Chu kỳ 1 có 2 nguyên t và Z có s tr t 1 đ n 2. Chu kỳ 2 có 8 nguyên t và Z có s tr t 3 → 10. Chu kỳ 3 có 8 nguyên t và Z có s tr t 11→ 18. Chu kỳ 4 có 18 nguyên t và Z có s tr t 19 → 36. Chu kỳ 5 có 18 nguyên t và Z có s tr t 37 → 54. Chu kỳ 6 có 32 nguyên t và Z có s tr t 55 → 86. Chú ý: - Các chu kỳ 1, 2, 3 có 1 hàng, các nguyên t đ u thu c phân nhóm chính (nhóm A). - Chu kỳ l n (4 và 5) có 18 nguyên t , d ng b ng ng n đư c x p thành 2 hàng. Hàng trên có 10 nguyên t , trong đó 2 nguyên t đ u thu c phân nhóm chính (nhóm A), 8 nguyên t còn l i phân nhóm ph (phân nhóm ph nhóm VIII có 3 nguyên t ). Hàng dư i có 8 nguyên t , trong đó 2 nguyên t đ u phân nhóm ph , 6 nguyên t sau thu c phân nhóm chính. Đi u đó th hi n sơ đ sau: D u * : nguyên t phân nhóm chính. D u • : nguyên t phân nhóm ph . Ví d : Xét đoán v trí c a nguyên t có Z = 26. Vì chu kỳ 4 ch a các nguyên t Z = 19 → 36, nên nguyên t Z = 26 thu c chu kỳ 4, hàng trên, phân nhóm ph nhóm VIII. Đó là Fe. Cách 2: D a vào c u hình electrong c a các nguyên t theo nh ng quy t c sau: - S l p e c a nguyên t b ng s th t c a chu kỳ. - Các nguyên t đang xây d ng e, l p ngoài cùng (phân l p s ho c p) còn các l p trong đã bão hoà thì thu c phân nhóm chính. S th t c a nhóm b ng s e l p ngoài cùng. - Các nguyên t đang xây d ng e l p sát l p ngoài cùng ( phân l p d) thì thu c phân nhóm ph . Ví d : Xét đoán v trí c a nguyên t có Z = 25. C u hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2. - Có 4 l p e → chu kỳ 4. Đang xây d ng e phân l p 3d → thu c phân nhóm ph . Nguyên t này là kim lo i, khi tham gia ph n ng nó có th cho đi 2e 4s và 5e 3d, có hoá tr cao nh t 7+. Do đó, nó phân nhóm ph nhóm VII. Đó là Mn. 4
 5. BÀI T P CHƯƠNG I. 5
 6. 1. Electron đư c tìm ra vào năm 1897 b i nhà bác h c ngư i Anh Tom - xơn (J.J. Thomson). Đ c đi m nào sau đây không ph i c a electron? 1 A. M i electron có kh i lư ng b ng kho ng kh i lư ng c a ngt nh nh t là H. 1840 B. M i electron có đi n tích b ng -1,6 .10-19 C, nghĩa là b ng 1- đi n tích nguyên t . C. Dòng electron b l ch hư ng v phía c c âm trong đi n trư ng. D. Các electron ch thoát ra kh i ngt trong nh ng đi u ki n đ c bi t (áp su t khí r t th p, đi n th r t cao gi a các c c c a ngu n đi n). 2. Các đ ng v đư c phân bi t b i y u t nào sau đây? A. S nơtron. B. S electron hoá tr . C. S proton D. S l p electron. 3. Kí hi u nào trong s các kí hi u c a các obitan sau là sai? A. 2s, 4f B. 1p, 2d C. 2p, 3d D. 1s, 2p 4. phân l p 3d s electron t i đa là: A. 6 B. 18 C. 10 D. 14 5. Ion, có 18 electron và 16 proton, mang s đi n tích nguyên t là: A. 18+ B. 2 - C. 18- D. 2+ + _ 6. Các ion và ngt : Ne, Na , F có đi m chung là: A. S kh i B. S electron C. S proton D. S notron 7. C u hình electron c a các ion nào sau đây gi ng như c a khí hi m ? A. Te2- B. Fe2+ C. Cu+ D. Cr3+ 52 8. Có bao nhiêu electron trong m t ion 24 Cr3+? A. 21 B. 27 C. 24 D. 52 9. Ti u phân nào sau đây có s proton nhi u hơn s electron? A. Ngt Na. B. Ion clorua Cl-. C. Ngt S. D. Ion kali K+. 10. Ngt c a nguyên t có đi n tích h t nhân 13, s kh i 27 có s electron hoá tr là: A. 13 B. 5 C. 3 D. 4 11. Ngt c a nguyên t hoá h c nào có c u hình electron dư i đây: C u hình electron Tên nguyên t (1) 1s22s22p1 ……………... (2) 1s22s22p5 ……………... (3) 1s22s22p63s1 ……………... (4) 1s22s22p63s23p2 ……………... 12. Hãy vi t c u hình electron c a các ion sau: Ion c u hình electron + (1) Na …………………………. (2) Ni2+ …………………………. - (3) Cl …………………………. (4) Fe2+ ……… ………………. 6
 7. (5) Ca2+ …………………………. + (6) Cu ………………………… 13. Ngt c a nguyên t hoá h c có c u hình electron 1s22s22p63s23p64s1 là: A. Ca B. K C. Ba D. Na 32 14. Chu kỳ bán rã, th i gian c n thi t đ lư ng ch t ban đ u m t đi m t n a, c a 15 P là 14,3 32 ngày. C n bao nhiêu ngày đ m t m u thu c có tính phóng x ch a 15 P gi m đi ch còn l i 20% ho t tính phóng x ban đ u c a nó. A. 33,2 ngày B. 71,5 ngày C. 61,8 ngày D. 286 ngày 238 15. 92 U là nguyên t g c c a h phóng x t nhiên uran, k t thúc c a dãy này là đ ng v b n c a chì 206 82 Pb , s l n phân rã α và β là : A. 6 phân rã α và 8 l n phân rã β B. 8 phân rã α và 6 l n phân rã β C. 8 phân rã α và 8 l n phân rã β D. 6 phân rã α và 6 l n phân rã β 16. S h phóng x t nhiên là : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5. 17. Trong các c u hình electron sau, c u hình nào sai ? A.1s22s22p2x2py2pz B.1s22s22p2x2p2y2p2z3s C.1s22s22p2x 2py D.1s22s22px2py2pz 18. Các electron thu c các l p K, M, N, L trong ngt khác nhau v : A. Kho ng cách t electron đ n h t nhân B. Đ bên liên k t v i h t nhân C. Năng lư ng c a electron D. T t c A, B, C đ u đúng. 19. Trong ngt , các electron quy t d nh tính ch t hoá h c là : A. Các electron hoá tr . B. Các electron l p ngoài cùng. C. Các electron l p ngoài cùng đ i v i các nguyên t s,p và c l p sát ngoài cùng v i các nguyên t h d, f. D. T t c A, B, C đ u sai. 20. Khoanh tròn vào ch Đ n u phát bi u đúng, ch S n u phát bi u sai trong nh ng dư i đây: A. Năng lư ng c a các electron thu c các obitan 2px, 2py 2pz là như nhau Đ-S B. Các electron thu c các obitan 2px, 2py, 2pz ch khác nhau v đ nh hư ng trong không gian Đ-S C. Năng lư ng c a các electron các phân l p 3s, 3p, 3d là khác nhau Đ-S D. Năng lư ng c a các electron thu c các obitan 2s và 2px như nhau Đ-S Đ - S E. Phân l p 3d đã bão hoà khi đã x p đ y 10 electron Đ-S 7
 8. 21. C u hình electron bi u di n theo ô lư ng t nào sau đây là sai? A. ↑↓ ↑↓ ↑↓ B. ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ C. ↑↓ ↑ ↑ ↑ D. ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ 22.M t nguyên t hoá h c có nhi u lo i ngt có kh i lư ng khác nhau vì lí do nào sau đây ? A. H t nhân có cùng s nơtron nhưng khác nhau v s proton. B. H t nhân có cùng s proton. nhưng khác nhau v s nơtron C. H t nhân có cùng s nơtron nhưng khác nhau v s electron D. Phương án khác 23. Ngt kh i trung bình c a đ ng kim lo i là 63,546. Đ ng t n t i trong t nhiên v i hai lo i đ ng v là 63Cu và 65Cu. S ngt 63 Cu có trong 32g Cu là: A. 6,023. 1023 B. 3,000.1023 C. 2,181.1023 D. 1,500.1023 24. Ngt c a nguyên t A có t ng s electron trong các phân l p p là 7. Ngt c a nguyên t B có t ng s h t mang đi n nhi u hơn t ng s h t mang đi n c a A là 8. A và B là các nguyên t : A. Al và Br B. Al và Cl B. C. Mg và Cl D. Si và Br 25. Đi n đ y đ các thông tin vào các ch tr ng trong nh ng sau: cho hai nguyên t A và B có s hi u ngt l n lư t là 11 và 13. - C u hình electron c a A: ……… - C u hình electron c a B……….. - A chu kỳ………, nhóm………, phân nhóm……… A có kh năng t o ra ion A+ và B có kh năng t o ra ion B3+. Kh năng kh c a A là………..so v i B, kh năng oxi hoá c a ion B3+ là………..so v i ion A+. 26. M t ngt R có t ng s h t mang đi n và không mang đi n là 34, trong đó s h t mang đi n g p 1,833 l n s h t không mang đi n. Nguyên t R và v trí c a nó trong b ng HTTH là: A. Na ô 11, chu kỳ III, nhóm IA B. C. Mg ô 12, chu kỳ III, nhóm IIA C. F ô 9, chu kỳ II, nhóm VIIA D. Ne ô 10, chu kỳ II, nhóm VIIIA 27. Ngt c a m t nguyên t X có t ng s h t cơ b n là 82, trong đó s h t mang đi n nhi u hơn s h t không mang đi n là 22. S hi u ngt c a X là: ………S kh i: …… và tên nguyên t .là: ………. C u hình electron c a ngt X:………………. C u hình electron c a các ion t o thành t X: ……………………………………………… Các phương trình hoá h c x y ra khi: X tác d ng v i Fe2(SO4)3; 8
 9. …………………………………………… X tác d ng v i HNO3 đ c, nóng …………………………………………… 28. Cation X3+ và anionY2- đ u có c u hình electron phân l p ngoài cùng là 2p6. Kí hi u c a các nguyên t X,Y và v trí c a chúng trong b ng HTTH là: A. Al ô 13, chu kỳ III, nhóm IIIA và O ô 8, chu kỳ II, nhóm VIA. B. Mg ô 12, chu kỳ III, nhóm IIA và O ô 8, chu kỳ II, nhóm VIA. C. Al ô 13, chu kỳ III, nhóm IIIA và F ô 9, chu kỳ II, nhóm VIIA. D. Mg ô 12, chu kỳ III, nhóm IIA và F ô 9, chu kỳ II, nhóm VIIA. 29. Nh ng đ c trưng nào sau đây c a ngt các nguyên t bi n đ i tu n hoàn: A. Đi n tích h t nhân ngt . B. T kh i. C. S l p electron. D. S e l p ngoài cùng. 30. Xác đ nh tên nguyên t theo b ng s li u sau: STT Proton Nơtron Electron Nguyên t 1 15 16 15 ……… 2 26 30 26 ……… 3 29 35 29 ……… 31. Ngt c a nguyên t nào luôn cho 1e trong các ph n ng hoá h c? A. Na S th t 11. B. Mg S th t 12. C. Al S th t 13. D. Si S th t 14. 32. Các ngt c a nhóm IA trong b ng HTTH có s nào chung ? A. S nơtron. B. S electron hoá tr . C. S l p electron D. S e l p ngoài cùng. 33. Các đơn ch t c a các nguyên t nào sau đây có tính ch t hoá h c tương t nhau? A. As, Se, Cl, Fe. B. F, Cl, Br, I. C. Br, P, H, Sb . D. O, Se, Br, Te. 34. Dãy nguyên t hoá h c có nh ng s hi u ngt nào sau đây có tính ch t hoá h c tương t kim lo i natri? A. 12, 14, 22, 42 B. 3, 19, 37, 55. C. 4, 20, 38, 56 D. 5, 21, 39, 57. 35. Nguyên t nào sau đây có tính ch t hoá h c tương t canxi? A. C B. K C. Na D. Sr 36. Ngt c a nguyên t nào trong nhóm VA có bán kính ngt l n nh t? A. Nitơ B. Photpho C. Asen D. Bitmut 37. Dãy ngt nào sau đ y đư c x p theo chi u bán kính ngt tăng? A. I, Br, Cl, P B. C, N, O, F 9
 10. C. Na, Mg, Al, Si D. O, S, Se,Te. 38. S bi n đ i tính ch t kim lo i c a các nguyên t trong dãy Mg - Ca - Sr - Ba là: A. tăng B. không thay đ i C. gi m D. v a gi m v a tăng 49. S bi n đ i tính ch t phi kim c a các nguyên t trong dãy N - P - As -Sb -Bi là: A. tăng B. không thay đ i C. gi m D. v a gi m v a tăng 40. C p nguyên t hoá h c nào sau đây có tính ch t hoá h c gi ng nhau nh t: A. Ca, Si B. P, A C. Ag, Ni D. N, P 41. M c oxi hoá đ c trưng nh t c a các nguyên t h Lantanit là: A. +2 B. +3 C. +1 D. +4 42. Các nguyên t hoá h c nhóm IA c a b ng HTTH có thu c tính nào sau đây ? A. Đư c g i là kim lo i ki m. B. D dàng cho electron. C. Cho 1e đ đ t c u hình b n v ng. D. T t c đ u đúng. 43. Tính ch t bazơ c a hiđroxit c a nhóm IA theo chi u tăng c a s th t là: A. tăng B. không thay đ i C. gi m D. v a gi m v a tăng 44. Nhi t đ sôi c a các đơn ch t c a các nguyên t nhóm VIIA theo chi u tăng s th t là: A. tăng B. không thay đ i C. gi m D. v a gi m v a tăng 45. S hi u ngt c a các nguyên t trong b ng tu n hoàn cho bi t: A. S electron hoá tr B. S proton trong h t nhân. C. S electron trong ngt . D. B, C đúng. 46. Trong 20 nguyên t đ u tiên trong b ng h th ng tu n hoàn, s nguyên t có ngt v i hai electron đ c thân tr ng thái cơ b n là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 47. Đ âm đi n c a dãy nguyên t F, Cl, Br, I bi n đ i như sau: A. tăng B. không thay đ i C. gi m D. v a gi m v a tăng 48. Đ âm đi n c a dãy nguyên t Na, Al, P, Cl, bi n đ i như sau: A. tăng B. không thay đ i C. gi m D. v a gi m v a tăng 49. Tính ch t bazơ c a dãy các hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 bi n đ i như sau : A. tăng B. không thay đ i C. gi m D. v a gi m v a tăng 50. Tính ch t axit c a dãy các hiđroxit : H2SiO3, H2SO4, HClO4 bi n đ i như sau : A. tăng B. không thay đ i 10
 11. C. gi m D. v a gi m v a tăng 51. Ch n các t và c m t thích h p đ đi n vào nh ng ch tr ng trong các sau: a. Tính bazơ c a các oxit và hiđroxit c a các nguyên t thu c nhóm IIA ............ theo chi u tăng c a đi n tích h t nhân. b. Tính phi kim c a các nguyên t thu c nhóm VIIA .............. theo chi u tăng c a đi n tích h t nhân. c. Đ âm đi n đ c trưng cho kh năng .................. c a ngt nguyên t đó trong pht . d. Ngt có đ âm đi n l n nh t là ............., ngt có đ âm đi n nh nh t là....................... 52. Nguyên t Cs đư c s d ng đ ch t o t bào quang đi n vì: A. Giá thành r , d ki m. B. Có năng lư ng ion hoá th p nh t. C. Có bán kính ngt l n nh t. D. Có tính kim lo i m nh nh t. 53. C u hình electron c a nguyên t X là 1s 2s 2p63s23p1, đi n t , hay nhóm t thích h p vào 2 2 các kho ng tr ng sau: A. Nguyên t X thu c chu kì ………, phân nhóm ……… nhóm ………. B. Nguyên t X có kí hi u……… C. Trong các ph n ng hoá h c X th hi n tính……….m nh 54. M t nguyên t thu c nhóm VIIA có t ng s proton, nơtron và electron trong ngt b ng 28. C u hình electron c a nguyên t đó là: A. 1s22s22p63s23p5 B. 1s22s22p5 C. 1s22s22p63s23p6 D. 1s22s22p6 55. Hai nguyên t A và B đ ng k ti p nhau trong m t chu kỳ có t ng s proton trong hai h t nhân ngt là 25. A và B thu c chu kỳ và các nhóm: A. Chu kỳ 2 và các nhóm IIA và IIIA B. Chu kỳ 3 và các nhóm IA và IIA. C. Chu kỳ 3 và các nhóm IIA và IIIA. D. Chu kỳ 2 và các nhóm IVA và VA. 56. Cho 6,4g h n h p hai kim lo i thu c hai chu kỳ liên ti p, nhóm IIA tác d ng h t v i dd HCl dư thu đư c 4,48 l khí hiđro (đktc). Các kim lo i đó là: A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr D. Sr và Ba 61: Ch n đúng nh t: A- Nguyên t đư c c u t o b i 3 lo i h t : p, n, e B- Nguyên t đư c c u t o b i h t nhân và v e C- Nguyên t c u t o b i h t nhân mang đi n (+) và l p v mang đi n (-) D- Nguyên t c u t o b i các h t mang đi n (+) và các h t mang đi n (-) 62: Ch n phát bi u không đúng : A- Nguyên t là thành ph n nh bé nh t c a v t ch t, không b chia nh trong các ph n ng hoá h c B- Nguyên t là m t h trung hoà đi n tích 11
 12. C- Trong nguyên t , n u bi t đi n tích h t nhân có th suy ra s prôton, nơtron, electron trong nguyên t y D- Nguyên t c a m t nguyên t hoá h c thì thu c m t lo i và đông nh t như nhau 63: Trong nguyên t ta s bi t s p, n, e n u : A- Bi t s p, e C. Bi t s e, n B- Bi t đi n tích h t nhân D. C 3 đ u đúng 64: Ch n phát bi u sai: A- Trong m t nguyên t luôn luôn s proton b ng s electron b ng s đi n tích h t nhân B- T ng s prôton và s electron trong m t h t nhân đư c g i là s kh i C- S prôton b ng đi n tích h t nhân D- Đ ng v là các nguyên t có cùng s prôton nhưng khác nhau v s nơtron 65: Ch n đúng: A- Kh i lư ng riêng c a h t nhân l n hơn kh i lư ng riêng c a nguyên t B- Bán kính nguyên t b ng bkính h t nhân C- Bán kính ngt b ng t ng bkính e, p, n D- Trong nguyên t các h t p, n, e x p khít nhau thành m t kh i b n ch t 66: Ch n phát bi u đúng v c u t o h t nhân nguyên t : A- H t nhân ngt c u t o b i các h t n B- H t nhân ngt c u t o b i các h t prôton C- H t nhân nguyên t c u t o b i các h t nơtron mang đi n (+) và các h t prôton không mang đi n D- H t nhân nguyên t c u t o b i các h t proton mang đi n (+) và các h t nơtron không mang đi n 67: Ch n đúng: A- S kh i là kh i lư ng c a m t ngt B- S kh i là kh i lư ng c a các h t prôton và nơtron C- S kh i mang đi n dương D- S kh i có th không nguyên 68: Trong m t nguyên t đIũu kh ng đ nh sau đây bao gi cũng đúng: A- S hi u ng t b ng đi n tích h t nhân B- S proton b ng s nơtron C- S prton trong h t nhân bàng s electron l pv D- Ch có B là sai 69: S hi u nguyên t đ c trưng cho m t nguyên t hoá h c do: A- Là kí hi u c a m t nguyên t hoá h c B- Là đthn c a m t ngt hoá h c C- Cho bi t tính ch t c a m t nguyên t hoá h c 12
 13. D- Luôn thay đ i trong m t ph n ng hoá h c 70: M nh đ nào sau đây là đúng: A- Ch có h t nhân nguyên t Nitơ m i có 7 proton B- Ch có h t nhân nguyên t Nitơ m i có 7 nơtron C- Ch có h t nhân nguyên t Nitơ m i có s proton = s nơtron D- Ch có nguyên t Nitơ m i có s kh i b ng 14 71: Ch n đ nh nghĩa đúng c a đ ng v : A- Đ ng v là nh ng ngt có cùng s kh i B- Đ ng v là nh ng nguyên t có cùng đi n tích h t nhân C- Đ ng v là nh ng nguyên t có cùng đi n tích h t nhân và có cùng s kh i D- Đ ng v là nh ng nguyên t có cùng s prôton, khác nhau s nơtron 72: Ch n đ nh nghĩa đúng v nguyên t hoá h c: A- T t c các nguyên t có cùng s nơtron đ u thu c m t nguyên t hoá h c B- T t c các nguyên t có cùng đi n tích h t nhân đ u thu c m t nguyên t hoá h c C- T t c các nguyên t có cùng s kh i đ u thu c m t nguyên t hoá h c D- C 3 đ nh nghĩa trên đ u đúng 1 2 3 73 : Hiđrô có 3 đ ng v : 1H , 1H , 1H 16 17 18 Ô xi có 3 đ ng v : 8O , 8O , 8O S phân t H2O đư c hình thành là: A- 6 phân t C- 9 phân t B- 12 phân t D. 10 phân t 74: Các bon có kí hi u 6C12. Đ nh nghĩa nào đúng nh t: A- 1 ĐVC là kh i lư ng c a 6,02. 1023 nguyên t các bon B- 1 ĐVC có giá tr = 1.12 gam C- 1 ĐVC có giá tr = 1. 12 kh i lư ng nguyên t cac bon D- 1 ĐVC có giá tr g n b ng 1. 12 kh i lư ng nguyên t cac bon 75; Trong t nhiên Cu có 2 đ ng v : 65 29Cu chi m 27% 63 29Cu chi m 73% V y nguyên t lư ng trung bình c a Cu là: A- 63,45 B. 63,54 B- C. 64,21 D.64,54 76 : Ô xi trong t nhiên là h n h p các đ ng v : 16 8O chi m 99,757 % 17 8O chi m 0,039% 18 8O chiêm 0,204 % 18 Khi có 1 nguyên t 8O thì có : 16 A- 5 nguyên t 8O 13
 14. 16 B- 10 nguyên t 8O 16 C- 500 nguyên t 8O 16 D- 1000 nguyên t 8O 77: V i 2 đ ng v 6C12 và 14 6C và 3 đ ng v 8O16, 8O17, 8O18 thì s phân t CO2 đư c t o ra là: A- 6 lo i C. 9 lo i B- 18 lo i D. 12 lo i 78 : M t nguyên t có t ng s h t là 40 h t trong đó s h t mang đi n nhi u hơn s h t không mang đi n là 12 h t . V y nguyên t đó là : A- Ca B. Al B- C. Mg D. Na 79 : M t ôxit có công th c X2O trong đó t ng s h t c a phân t là 92 h t, s h t mang đi n nhi u hơn s h t không mang đi n là 28 h t, v y ôxit này là: A- Na2O B. K2O B- C. Cl2O D. H2O 80 : Trong m t h t nhân t s c a t ng s các h t nơtron và t ng s h t proton (n/p ) là : A- n/p = 1 C. 0< n/p < 1 B- 1< n/p < 1,52 . 1 < n/p< 2 81: Nguyên t Na có 11 proton, 12 nơtron, 11 electron thì kh i lư ng c a nguyên t Na là : A- Đúng b ng 23 g B. G n b ng 23 g C. Đúng b ng 23ĐVC D. ~ b ng 23 ĐVC 82 : S proton c a O, H, C, Al l n lư t là 8, 1, 6, 13 và s nơtron l n lư t là 8, 0, 6, 14 xét xem kí hi u nào sau đây là sai : A- 6C12 B. 1H2 B- C. 8O16 D. 13Al27 83 Cho 2 kí hi u nguyên t : 11A23 và 12B23 ch n tr l i đúng : A- A và B cùng có 23 electron B- A và B có cùng đi n tích h t nhân C- A và B là đ ng v c a nhau D- H t nhân c a A và B đ u có 23 h t 84 : Trong kí hi u ZXA thì : A- Z là s đi n tích h t nhân B- Z là s proton trong h t nhân C- Z là s electron l pv D- C 3 trên đ u đúng 85 : Cho kí hi u c a Clo là : 17Cl35 và 17Cl37 . Ch n tr l i sai: A- Hai nguyên t trên là đ ng v c a nhau B- Hai nguyên t trên có cùng s electron C- Hai nguyên t trên có cùng s nơtron 14
 15. D- Hainguyên t trên có cùng m t s hi u nguyên t 80 86: Cho kí hi u nguyên t 35Br . Ch n sai: A- S hi u nguyên t là 35, s electron là 35 B- S n trong h t nhân hơn s proton là 10 C- S kh i c a nguyên t là 80 D- N u nguyên t này m t 1e thì s có kí hi u là 34X80 87 : Hãy cho bi t trong các đ ng v sau đây c a M thì đ ng v nào phù h p sô proton 13 v it l : = sô notron 15 55 A. M B. 56M C. 57M D. 58M 88 : Ch n phát bi u đúng: A- Chuy n đ ng c a electron trong nguyên t theo m t quĩ đ o nh t đ nh hình tròn hay hình b ud c B- Chuy n đ ng c a eletron trong nguyên t trên các obital hình tròn hay hình b u d c C- Electron chuy n đ ng xung quanh h t nhân không theo m t quĩ đ o xác đ nh t o đám mây electron D- Các electron chuy n đ ng có năng lư ng b ng nhau 89. Ch n tr l i sai: A- Trong đám mây electron, m t đ electron là như nhau B- M i electron chuy n đ ng quanh h t nhân nguyên t theo các m c năng lư ng riêng C- Nh ng eletron g n h t nhân nh t có m c năng lư ng th p nh t D- Nh ng electron xa h t nhân nh t có năng lư ng cao nh t 90 :Ch n tr l i đúng : A- Các electron có m c năng lư ng b ng nhau đư c x p và 1 l p B- Các electron có m c năng lư ng g n b ng nhau đư c x p vào 1 phân l p C- M i l p n có 2n phân l p D- M i l p n có t i đa 2n2 e 91:Y u t nh hư ng t i tính ch t hoá h c c a 1 nguyên t A- Đi n tích h t nhân B- S electrôn l p ngoài cùng C- S electrôn l p trong cùng D- Toàn b s electrôn l p v nguyên t 92:S phân b electrôn vào các l p và phân l p căn c vào A- Đi n tích h t nhân tăng d n B- S kh i tăng d n C- M c năng lư ng tăng d n D- S bão hoà các l p và phân l p electron 15
 16. 93:S e t i đa trong l p th 3 là: A- 9 e B. 18 e B- C. 32 e D. 8 e 94:Obitan nguyên t là: A- Kh i c u mà tâm là h t nhân B- Khu v c không gian h t nhân mà ta có th xác đ nh đư c v trí e t ng th i đi m C- Khu v c xung quanh h t nhân mà xác su t có m t electrôn là l n nh t D- T p h p các l p và các phân l p 95: Hình d ng c a obitan nguyên t ph thu c vào: A- L p electrôn B- Năng lư ng electrôn C- S electrôn trong v nguyên t D- Đ c đi m m i phân l p electrôn D. Kh i lư ng nguyên t 96:S lư ng obitan nguyên t ph thu c vào A- S kh i B- Đi n tích h t nhân C- S lư ng l p electrôn D- Đ c đi m m i phân l p electrôn 97: C u hình electrôn là : s s p x p các electrôn vào các l p và phân l p theo th t A- Tăng d n c a năng lư ng B- C a l p và phân l p t trong ra ngoài C- Tăng d n c a nguyên t lư ng D- Tăng d n c a đi n tích h t nhân 98 : D a vào nguyên lí v ng b n, xét xem s x p x p các phân l p nào sau đây sai : A- 1s < 2s C. 4s > 3s B- 3d < 4s D. 3p < 3d 45 99 : Kí hi u c a nguyên t : 21X s có c u hình electron là: A- 1s22s22p63s23p64s23d1 B- B. 1s22s22p63s23p64s13d2 C- 1s22s22p63s23p63d3 D- 1s22s22p63s23p63d14s2 100 : Nguyên t có s e là 13 thì c u hình l p ngoài cùng là : A- 3s23p2 C. 3s23p1 B- 2s22p1 D. 3p14s2 101: T ng s h t p,n,e trong m t nguyên t là 21 thì c u hình electron là: A- 1s22s22p4 B. 1s22s22p2 B- C. 1s22s22p3 D. 1s22s22p5 16
 17. 102: Xét các nguyên t 1H, 3Li, 11Na, 7N, 19F, 2He, 10Ne, 8O . Hãy xác đ nh nguyên t có s electron đ c thân = 0 A : H, Li, Na, F B:O C: N D: He, Ne 103 : Cơ c u b n c a khí trơ là: A: Có 2 hay 8 electron ngoài cùng B: M t trong các c u hình b n thư ng g p C: Có 2 l p tr lên v i 18 electron l p ngoài cùng D: B-C đúng 104. S e l p ngoài cùng c a các halogen: A : Có 7 electron B : Có 7 nơtron C : Không xác đ nh đươc s nơtron D : Có 7 proton 105: Xét c u hình electron c a Bo có gì là sai : A: Có 2 Obitan tr ng B : Có 1 electron đ c thân C : Có 3 electron đ c thân D : Có 3 electron l p ngoài cùng 106 : Nguyên t M có đi n tích h t nhân là 25, thì đi u kh ng đ nh nào sai A: L p ngoài cùng có 2 electron B : L p ngoài cùng có 13 electron C : Có 5 electron đ c thân D: Là kim lo i 107 : Nguyên t Clo có s hi u nguyên t là17 thì s electron đ c thân là: A : Có 5 electron đ c thân B : Có 3 electron đ c thân C : Không có electron đ c thân D : Có 1 electron đ c thân 108 : T c u hình electron ta có th suy ra: A: Tính kim lo i phi kim c a 1 nguyên t B : Hoá tr cao nh t v i Oxi hay v i Hyđro C: V trí c a nguyên t trong b ng h th ng tu n hoàn D: T t c đ u đúng. 109: Đthn c a các nguyên t là:X (Z= 6), Y(Z= 7 ), M(Z= 20), N(Z= 19) Nh n xét nào sau đây đúng A.X, Y là phi kim -- M,N là kim lo i B.X,Y,N là phi kim -- N là kim lo i 17
 18. C.X là phi kim -- Y là khí trơ -- M,N là kim lo i D. T t c đ u là phi kim 110:T 49 nh n xét nào đúng A. X thu c phân nhóm chính nhóm V B. Y,M thu c phân nhóm chính nhóm II C. M thu c phân nhóm ph nhóm II D. N thu c phân nhóm chính nhóm I 111:T 49 nh n xét nào đúng A. C 4 nguyên t trên thu c 1 chu kì B. M, N thu c chu kì 4 C. Y,M thu c chu kì 3 D. N thu c chu kì 3 112:Nguyên t X có s th t Z=16 v trí c a nguyên t X trong b ng HTTH là A-Chu kì 3, nhóm IV A B- Chu kì 4, nhóm VI A C- Chu kì 3, nhóm VI A D-K t qu khác 113:Ch n m nh đ đúng A. Khi nguyên t A nh n thêm m t s electron, nguyyen t A s bi n thành nguyên t khác B. Khi nguyên t A m t b t 1 s electron, nguyên t A s bi n thành nguyên t khác C. Khi nguyên t A nh n thêm 1 s electron, nguyên t A s bi n thành iôn mang đi n (-) D. Khi nguyên t A m t b t 1 s electron, nguyên t A s bi n thành iôn mang (-) 114:Ch n phát bi u sai A. Nguyên t Mg và iôn Mg2+ có cùng s proton trong h t n B. Nguyên t Mg có s e nhi u hơn iôn Mg2+ C. KLNT Mg g n b ng KLNT iôn Mg2+ D. Nguyên t Mg, iôn Mg2+ có cùng tính ch t hoá h c 115: Ch n c u hình e sai A. O (Z=8) 1s22s22p4 B. F--(Z=9) 1s22s22p6 C. Mg (Z=12) 1s22s22p63s2 D. Mg2+ (Z=12) 1s22s22p63s23p4 116: Iôn Y+ có c u hình e: 1s22s22p63s23p6V trí c a Y trong b ng h th ng tu n hoàn là A. Chu kì 6 nhóm IIIA B. Chu kì 3, nhóm IA C. Chu kì 4, nhóm II A D. Chu kì 4, nhóm I A 117: Iôn A-- có c u hình e : 1s22s22p6 V trí c a A trong b ng h th ng tu n hoàn là 18
 19. A. Chu kì 3, nhóm VI A B. Chu kì 2, nhóm VII A C. Chu kì 2, nhóm VI B D. Chu kì 3, nhóm VII A 118: Natri có Z= 11, v y iôn Na+ có nh n x t nào là sai A. Có 10 proton B. Có 10 e C. Có 11 proton D. Có 12 nơtron 119: Ch n c u hình e sai A. F (Z= 9) 1s22s22p5 B. F1-- (Z= 9) 1s2222p6 C. Na (Z= 11) 1s22s22p63s1 D. Na+ (Z= 11) 1s22s22p63s2 120: Các iôn Na+, Mg2+, Al3+ có cùng A. S electron ngoài cùng B. S proton C. S nơtron D. C 3 đ u đúng 121:Iôn A có c u hình l p ngoài cùng là 3s23p6 . C u hình l p ngoài cùng c a nguyên t A 2-- là A. 3s23p4 B. 3s23p6 C. 4s2 D. 3s23p5 112: C u hình e c a Ar là :1s22s22p63s23p6. C u hình tương t c a Ar là A. Ca2+ B. Na+ C. F-- D. Mg2+ 113 : C u hình e c a nguyên t X3919 là 1s22s22p63s23p64s1. V y nguyên t X có đ c đi m A. Thu c chu kì 4, nhóm I A B. S nơtron trong h t nhân nguyên t là 20. C. X là nguyên t kim lo i có tính kh m nh, c u hình c a electron c a Catrion X+ là 1s22s22p63s23p6 D. C A,B, C đ u đúng. 114 : C u hình electron c a 1 ion gi ng như c u hình electron c a Ne (1s22s22p6 ). V y c u hình c a electron c a nguyên t đó có l p v ngoài cùng có th là : A. 3s1 B. 3s2 C. 2s22p5 D. A, B, C đ u đúng. 115: Tìm phát bi u sai : A - Trong chu kỳ, các nguyên t đư c s p x p theo chi u tăng d n c a đi n tích h t nhân. B- Trong chu kỳ các nguyên t có s l p electron = nhau. C. Trong chu kỳ s electron ngoài cùng tăng d n t 1 đ n 8 D. Chu kỳ nào cũng m đ u là kim lo i đi n hình, k t thúc là m t phi kim đi n hình. 19
Đồng bộ tài khoản