Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
374
lượt xem
69
download

Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường

  1. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.ma_tran_danh_gia_cac_yeu_to_ moi_truong.doc MA TRAÄN ÑAÙNH GIAÙ CAÙC YEÁU TOÁ MOÂI TRÖÔØNG Coâng ty : Ñòa chæ : Ngaønh ngheà : saûn xuaát kinh doanh Tel : Fax : Email : Website : Thôøi gian phaân : tích 1. Laäp danh saùch caùc yeáu toá quan troïng ñoái vôùi caùc yeáu toá nhö ñaõ nhaän dieän, neâu roõ lyù do taïi sao caùc yeáu toá laø quan troïng theo baûng sau: Stt Yeáu toá beân ngoaøi chuû Giaûi thích yeáu 2. Phaân loaïi taâm quan trong: 0.0 – 0.2 : khoâng quan troïng 0.2 – 0.4 : Ít quan troïng. 0.4 – 0.6 : Quan troïng 0.6 – 0.8 : Khaù quan troïng 0.8 – 1.0 : Raát quan troïng. Stt Yeáu toá beân ngoaøi chuû Taâm quan Giaûi thích yeáu troïng 3. Ñaùnh giaù möùc ñoä phaûn öùng cuûa coâng ty vôùi caùc yeáu toá: Vieäc phaân loaïi ñeå xaùc ñònh ñöôïc raèng: caùch thöùc maø caùc chieán löôïc cuûa coâng ty phaûn öùng vôùi caùc yeáu toá naøy quyeát ñònh cho söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp. 4 ñieåm laø phaûn öùng toát. 3 ñieåm laø phaûn öùng phaûn öùng treân trung bình. 2 ñieåm laø phaûn öùng trung bình. 1 ñieåm laø phaûn öùng ít. Ngo Quang Thuat Page 1 of 2
  2. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.ma_tran_danh_gia_cac_yeu_to_ moi_truong.doc Stt Yeáu toá beân ngoaøi chuû Taâm quan Ñieåm yeáu troïng 4. Nhaân vaø coäng soá ñieåm. Stt Yeáu toá beân ngoaøi chuû Taâm quan Ñieåm Toång ñieåm yeáu troïng Toång coäng 1 5. Keát luaän: 2.5 laø ñieåm trung bình. Phaân tích treân vaø döôùi 2.5 ñieåm Phaân tích caùc ñieåm phaûn öùng maïnh. Phaân tích caùc yeáu toá coù taàm quan trong nhöng phaûn öùng ít? Tröôøng hôïp caùc yeáu toá, möùc ñoä quan troïng, phaân loaïi coù cuøng yù nghia thì laäp theâm ma traän caïnh tranh. Ngo Quang Thuat Page 2 of 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản