intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mạch nạp ROM

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1.010
lượt xem
163
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của KHKT và những ứng dụng to lớn đ• mang lại những thay đổi lớn lao trong đời sống con người. Một trong những ứng dụng đó là các hệ thống và các vi mạch điều khiển tự động sử dụng các chip điều khiển. Do đó tìm hiểu nghiên cứu về vi điều khiển, nghiên cứu và viết các chương trình lập trình cho các họ vi điều khiển đang trở thành một yêu cầu cần thiết đối với mỗi sinh viên học nghành điện tử. Để có thể tiến hành......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạch nạp ROM

  1. Chuyªn ngµnh §iÖn tö m¹ch n¹p rom 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi HiÖn nay, sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña KHKT vµ nh÷ng øng dông to lín ®· mang l¹i nh÷ng thay ®æi lín lao trong ®êi sèng con ngêi. Mét trong nh÷ng øng dông ®ã lµ c¸c hÖ thèng vµ c¸c vi m¹ch ®iÒu khiÓn tù ®éng sö dông c¸c chip ®iÒu khiÓn. Do ®ã t×m hiÓu nghiªn cøu vÒ vi ®iÒu khiÓn, nghiªn cøu vµ viÕt c¸c ch¬ng tr×nh lËp tr×nh cho c¸c hä vi ®iÒu khiÓn ®ang trë thµnh mét yªu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi mçi sinh viªn häc nghµnh ®iÖn tö. §Ó cã thÓ tiÕn hµnh n¹p ch¬ng tr×nh cho c¸c IC ®iÒu khiÓn cÇn ph¶i cã m¹ch n¹p ROM kÕt nèi víi m¸y tÝnh. HiÖn nay trªn thÞ tr êng ®· cã rÊt nhiÒu lo¹i m¹ch nap ROM kh¸c nhau, nh- ng gi¸ thµnh rÊt cao v× vËy ®· g©y khâ kh¨n cho sinh viªn trong viÖc hoc tËp vµ nghiªn cøu vÒ c¸c lÜnh vùc kü thuËt sè, vi xö lý …. §Ò tµi “m¹ch n¹p ROM “ – víi m¹ch n¹p ®îc thiÕt kÕ sö dông hä vi ®iÒu khiÓn MCS51 víi chip ®iÒu khiÓn ®îc sö dông lµ AT89C52 kÕt nèi m¸y tÝnh qua cæng COM , víi nguån ®iÒu khiÓn ®îc nhËn d÷ liÖu tõ m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn ®iÖn ¸p nguån lËp tr×nh n¹p/xo¸ d÷ liÖu cho AT89C51 Víi sè Ýt linh kiÖn, m¹ch ®îc thiÕt kÕ gän nhÑ, ®¬n gi¶n ®· tiÕt kiÖm ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm .NÕu ®îc c¶i tiÕn, hoµn thiÖn h¬n m¹ch cã thÓ tiÓn hµnh n¹p d÷ liÖu cho c¸c IC 30 ch©n. Víi nh÷ng u ®iÓm trªn, “®Ò tµi m¹ch n¹p rom” - víi s¶n phÈm lµ m¹ch n¹p rom cho IC 30 ch©n sÏ lµ mét s¶n phÈm ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c¸c b¹n sinh viªn trong häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc. Lµ céng cô h÷u hiÖu hç trî cho gi¶ng d¹y vµ häc tËp bé m«n kü thuËt vi xö lý,kÜ thuËt sè …. 2. Néi dung khoa häc cña ®Ò tµi 2.1. Tæng quan vÒ m¹ch n¹p ROM Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  2. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV a./S¬ ®å khèi: M ¸y MAX 232 t Ýnh AT89C 52 AT89 C205 1 Nguån h×nh 1: s¬ ®å khèi m¹ch n¹p ROM b/ Nguyªn lý ho¹t ®éng cña m¹ch: Khi b¾t ®Çu ch¬ng tr×nh ,m¸y tÝnh göi mét tÝn hiÖu th«ng b¸o cho AT89C52 biÕt d÷ liÖu ®· s½n sµng ®îc truyÒn. NhËn ®îc tÝn hiÖu , AT89C52 thùc hiÖn xo¸ chÝp, sau ®ã göi th«ng b¸o vÒ m¸y tÝnh yªu cÇu truyÒn d÷ liÖu. Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  3. Chuyªn ngµnh §iÖn tö D÷ liÖu ®ùoc truyÒn tõng byte tõ m¸y tÝnh qua m¹ch giao tiÕp tíi AT89C52, AT89C52 -sau khi nhËn d÷ liÖu ®ång thêi tiÕn hµnh ®iÒu khiÓn ®iÖn ¸p nguån theo yªu cÇu va n¹p dò liÖu cho AT89C2051. Sau khi n¹p xong , AT89C52 göi th«ng b¸o vÒ m¸y tÝnh. Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh lËp tr×nh cho AT89C2051 nÕu cã x¶y ra sù cè th× AT89C52 sÏ göi th«ng b¸o vÒ m¸y tÝnh , yªu cÇu thùc hiÖn l¹i. 2.2.Chøc n¨ng c¸c khèi trong m¹ch a./ Khèi giao tiÕp m¸y tÝnh: MAX232 thùc hiÖn truyÒn dÉn d÷ liÖu tõ m¸y tÝnh tíi m¹ch vµ tõ m¹ch vÒ m¸y tÝnh, qua c¸ port nèi tiÕp. b./ Vi ®iÒu khiÓn AT89C52: AT89C52 –tr¸i tim cña c¶ m¹ch víi phÇn mÒm ®îc n¹p s½n, thùc hiÖn nhËn d÷ liÖu tõ m¸y tÝnh vµ n¹p cho AT89C52. c./ Nguån ®iÒu khiÓn ®îc: Lµ nguån nu«i cho toµn m¹ch, vµ cã ®iÖn ¸p tíi AT89C2051 thay ®æi khi AT89C52 yªu cÇu. 3. Ph ¬ng ph¸p nghiªn cøu Yªu cÇu thiÕt kÕ m¹ch n¹p ROM gåm phÇn cøng vµ phÇn mÒm. 3.1. ThiÕt kÕ phÇn cøng - M¹ch ®îc thiÕt kÕ trªn m¸y tÝnh b»ng c¸ch sö dông phÇn mÒm ORCAD. Do ®ã ®Ó ®¶m b¶o cã mét vi m¹ch gän nhÑ cÇn nghiªn cø vÒ ORCAD ®Ó n¾m v÷ng ®îc c¸c nguyªn lý khi thiÕt kÕ. - T×m hiÓu , tÝnh to¸n kÝch th íc c¸c linh kiÖn trong m¹ch ,s¾p xÕp hîp lÝ ®Ó m¹ch ®¬n gi¶n vµ khoa häc - Nghiªn cøu t×m hiÓu vÒ æn ¸p LM317L ®îc sö dông trong nguån Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  4. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV 3.2. ThiÕt kÕ - viÕt c¸c ch¬ng tr×nh lËp tr×nh cho m¹ch a./ Giao diÖn truyÒn d÷ liÖu tõ m¸y tÝnh Chøc n¨ng cña chong tr×nh lµ thùc hiÖn më flie d÷ liÖu, load néi dung cña file vµ truyÒn tíi m¹ch. §ång thêi gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn n¹p d÷ liÖu cña m¹ch. Trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy chóng em nghiªn cøu vµ viÕt ch¬ng tr×nh b»ng visual BASIC. - L u ®å thuËt to¸n: Begin H×nh 2: L u ®å thuËt to¸n ch¬ng tr×nh lËp tr×nh giao diÖn m¸y Load flie Open com Output=”s” If input=”g” Send data tÝnh b./ Ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn cho AT89C52 Ch¬ng tr×nh ®îc viÕt b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh ASSEMBLY . Do ®ã cÇnthùc hiÖn nghiªn cøu vÒ cÊu tróc vµ c¸c chÕ ®é cña AT89C52 vµ tËp lÖnh cña hä MCS51. C¸c ®Æc tr ng cña AT89C52: Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  5. Chuyªn ngµnh §iÖn tö - T¬ng thÝch víi hä MCS-51TM . - 2K Byte cña bé nhí lËp tr×nh l¹i Flash . - KÐo dµi : 1000 chu kú ghi/xo¸. - Ho¹t ®éng trong kho¶ng 2.7V-6V. - TÇn sè ho¹t ®éng 0 Hz – 24Hz - 128 x 8-BÝt RAM néi. - 15 lèi Vµo/Ra lËp tr×nh ®îc . - Hai bé ®Õm / ®Þnh thêi -16 bÝt . - 6 nguyªn nh©n ng¾t. - LËp tr×nh cho cæng nèi tiÕp UART. 3. Kh¶ n¨ng øng dông trong thùc tiÔn M¹ch n¹p ROM – vi ®iÒu khiÓn AT89C52 víi c¸c linh kiÖn ®¬n gi¶n ,cã kh¶ n¨ng n¹p Rom cho c¸c IC 30 ch©n. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cho m¹ch thÊp v× vËy sÏ mang l¹i nhiÒu øng dông trong thùc tiÔn. §©y sÏ lµ mét s¶n phÈm h÷u Ých trong viÖc hç trî gi¶ng d¹y , häc tËp vµ nghiªn cøu c¸c m«n häc nh kü thuËt vi xö lý, kü thuËt sè….. 4. KÕt luËn §Ò tµi ®· hoµn thµnh ®îc c¸c yªu cÇu ®Ò ra trong ®Ò c¬ng, m¹ch ch¹y tèt vµ ®· n¹p ®îc ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn cho AT89C2051. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn cña c¸c thÇy §inh Sü Qu¶ng, thÇy §Æng ViÖt Hïng, c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o vµ toµn thÓ c¸c b¹n. Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  6. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV §Ó ®Ò tµi cã thÓ mang l¹i nh÷ng øng dông tÝch cùc h¬n n÷a , chóng em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña tÊt c¶ nhng ai quan t©m, gióp cho ®Ò tµi hoµn thiÖn h¬n vµ thùc sù trë thµnh s¶n phÈm ®îc øng dông trong thùc tiÔn. Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2