Mát Mẻ và An Toàn

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
101
lượt xem
8
download

Mát Mẻ và An Toàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuy vậy, những hoạt động đó có thể nhanh chống thay đổi từ vui để trở thành nguy hiểm khi thời tiết quá nóng. Thời tiết quá nóng có thể làm hại đến tính mạng. Hãy tìm hiểu như thế nào là thời tiết quá nóng để quí vị có thể tự bảo vệ bản thân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mát Mẻ và An Toàn

  1. Mát M và An Toàn Mùa hè ang n cũng ng nghĩa v i nhi u ho t ng vui chơi ngoài tr i! Tuy v y, nh ng ho t ng ó có th nhanh ch ng thay i t vui tr thành nguy hi m khi th i ti t quá nóng. Th i ti t quá nóng có th làm h i n tính m ng. Hãy tìm hi u như th nào là th i ti t quá nóng quí v có th t b o v b n thân. S Nóng C c : Bão Nhi t (Heat Storm): Thư ng thì bão nhi t x y ra khi nhi t th i ti t t i nh ng khu v c l n c bi t nguy hi m và ưa n nhi u • ã vư t quá 100° F trong ba ngày liên t c. Bão nhi t có th ch ng b nh có liên quan v nhi t. • Sóng Nhi t (Heat Wave): ư c d oán s x y ra khi nhi t th i ti t nóng qua quá 48 ti ng (90° F ho c cao hơn) và m trong không khí cao (80 ho c hơn ph n trăm thu c v m). Lưu Ý: Hãy chú ý n d báo th i ti t a phương quí v có chu n b cho nh ng cơn bão nhi t ho t sóng nhi t. Sau ây là nh ng chi ti t h u d ng ư c an toàn và t n hư ng mùa hè. Nh ng Ch ng B nh có Liên Quan v Nhi t Nh ng ch ng b nh liên quan v nhi t có th tr thành tr m tr ng ho c chí m ng n u không ư c ch a tr . Nh ng nguy hi m mà m i ngư i có th ương u khi nhi t th i ti t cao và không có ư c s mát m là: S Co Rút Cơ B p Nhi t (Heat Cramps): Các cơ b p b au và co th t do dùng quá s c. Thư ng là t i các cơ b p b ng ho c chân. Nói chung, s th t nư c và ch t mu i trong cơ th do m hôi quá nhi u ã gây ra ch ng co rút cơ b p. S Ki t S c vì Nhi t (Heat Exhaustion): X y ra khi ch t nư c trong cơ th b ti t ra vì m hôi quá nhi u do t p th d c quá ho c làm vi c t i nh ng nơi nóng, m. Khi ki t s c vì nhi t, m hôi không th khô như bình thư ng và cơ th không th h nhi t m t cách thích h p. bi t thêm chi ti t xin g i: Cooling Centers: 1-877-474-3266 Chi ti t v chương trình: 1-800-PGE-5000 -1-
  2. Nh ng D u Hi u c a S Ki t S c vì Nhi t: o da b l nh, ư t, tái nh t, ng s t ho c ng . o gia tăng s m hôi, s m t m i o nh c u o ng t si u, bu n nôn ho c m a o th nhanh, y u t, choáng váng o co rút cơ b p, m t s c o nh p m ch y u t, mau L i C nh Cáo: N u không ư c ki m tra, s ki t s c vì nhi t có th tr n ng thành s say n ng. S Say N ng (Heat Stroke/Sunstroke): Có th gây nguy hi m n tính m ng. H th ng i u khi n cơ nhi t, b ph n s n xu t m hôi h nhi t cho cơ th n n nhân, ng ng ho t ng. N u cơ th không th h nhi t nhanh chóng, s gia tăng nhi t c a cơ th có th ưa n t n thương não và tính m ng. Nh ng D u Hi u c a S Say N ng: o nhi t cơ th quá cao (hơn 105° F) o nh p m ch p nhanh o hơi th y u t o da nóng, và khô o trong tình tr ng mơ h o nh c u o bu n nôn o không th m hôi o b t t nh o s lên cơn i u Tr B nh có Liên Quan v Nhi t i u Tr cho Ch ng Co Rút Cơ B p Nhi t và Ki t S c vì Nhi t: • H nhi t cơ th t t . ưa n n nhân n nơi mát m và h ngh ngơi trong tư th tho i mái. • Cho u ng nư c. N u n n nhân ang tr ng thái th c t nh và t nh táo, nên cho h u ng n a ly nư c l nh m i 15 phút. ng cho h u ng quá nhanh. ng cho h u ng nh ng th có ch t rư u ho c cafêin, ó ch làm cho tình tr ng s c kh e h càng x u hơn. • Làm l ng qu n áo. C i ho c làm l ng qu n áo ang bó sát ngư i và dùng khăn ho c v i ư t, l nh p. G i 9-1-1 ho c s c p c u a phương n u n n nhân t ch i nư c, b nôn m a ho c b t t nh, ho c có v như ang c n y h c tr li u. bi t thêm chi ti t xin g i: Cooling Centers: 1-877-474-3266 Chi ti t v chương trình: 1-800-PGE-5000 -2-
  3. i u Tr cho Ch ng Say N ng: G i “911”. Say n ng có th làm h i n tính m ng và c n ư c c p c u ngay t c thì. H nhi t cơ th . B t u h nhi t cho cơ th . D i n n nhân n nơi mát m hơn. Dùng v i ư t • • qu n quanh ngư i và qu t. N u quí v có bao á ho c bao l nh, dùng v i qu n l i và t lên c tay và c chân, nách và c n c n n nhân h nhi t các ng m ch l n. Ti p t c làm như v y cho n khi nhân viên c p c u n hi n trư ng. Nh ng Ngư i có Nhi u Nguy Cơ g p Nguy Hi m: • Nh ng ngư i l n tu i • Nh ng ngư i làm các công vi c c n ph i s d ng s c l c • Nh ng tr sơ sinh và tr em Nh ng thú v t và nh ng con v t nuôi trong nhà Nh ng ngư i có b nh: Nh ng ngư i ang có b nh như ti u ư ng, hô h p khó khăn, b nh tim, • • b nh béo phì, và nghi n rư u là nh ng ngư i có nhi u nguy cơ g p nguy hi m khi th i ti t quá nóng. ư c Mát M và An Toàn: • n nh ng nơi mát m : Hãy n nh ng nơi mát m có máy l nh như thương xá, thư vi n ho c nh ng nơi công c ng. Xuyên qua các văn phòng c u c p trong vùng, hãy n nh ng “Cooling Center” t i a phương. n nhà hàng xóm, b n bè ho c nhà bà con ang có máy l nh. • trong bóng mát: ánh n ng r i tr c ti p có th làm gia tăng nh ng nh hư ng c a nhi t i v i cơ th . • ch t nư c: U ng nhi u nư c, cho dù khi quí v không c m th y khát. Cơ th quí v c n nhi u nư c hơn bình thư ng khi th i ti t nóng b c. Tránh u ng nh ng th có ch t cafêin ho c ch t rư u, vì ó ch làm quí v m t i ch t nư c mà cơ th ang c n. • T m: T m là cách t t nh t ư c mát m và còn h u hi u hơn là s d ng qu t máy. • Gi i h n nh ng ho t ng cơ năng: Ngh gi i lao nhi u l n trong ngày. Hãy ngh gi i lao nh ng nơi mát m có bóng mát n u quí v c m th y choáng váng, tim p m nh, ho c khó th . Hãy làm nh ng ho t ng ngoài tr i vào bu i sáng ho c bu i chi u tránh cái n ng gay g t c a bu i trưa. • B n qu n áo r ng và nh nhàng tho i mái: N u quí v bên ngoài, ng quên i nón r ng vành ho c mang theo dù b ov u và c . • Dùng kem ch ng n ng: B o v làn da và gi m i nguy cơ b cháy n ng. S cháy n ng có nh hư ng n kh năng h nhi t c a cơ th . • Có k ho ch trư c: Xem d báo th i ti t bi t nhi t trong ngày. • Duy trì m t i n tho i: Quí v nên có m t i n tho i c m tay ho c i n tho i nhà có dây. i n tho i nhà không dây s không th s d ng khi b cúp i n. • Duy trì m t danh sách liên l c trong trư ng h p kh n c p: danh sách s i n tho i liên l c trong trư ng h p kh n c p g n i n tho i. bi t thêm chi ti t xin g i: Cooling Centers: 1-877-474-3266 Chi ti t v chương trình: 1-800-PGE-5000 -3-
  4. • H th ng b n thân: Là làm b n v i ngư i l n tu i ho c ngư i có s c kh e suy như c quí v , m t ngư i trong gia ình, m t ngưòi b n ho c m t nghĩa công a phương có th ki m tra quan tâm trong nh ng khi có nh ng cơn sóng nhi t ho c ki m tra quan tâm n ngư i làm chung khi quí v làm vi c ngoài tr i. • Quan tâm n nh ng ngư i thân: G i h i thăm nh ng ngư i hàng s m, b n bè, ho c bà con c a quí v n u quí v nghĩ r ng h có th b nh hư ng do th i ti t quá nóng. • Có năng lư ng d tr : N u m t thành viên trong gia ình quí v ang tùy thu c vào thi t b h tr s s ng ho c c n thi t b y t , hãy d tính s n m t k ho ch cho trư ng h p kh n c p, trong ó có c năng lư ng d tr . N u quí v là ngư i l n tu i ho c có b nh, quí v có th i u ki n ư c nh n gi m giá năng lư ng khi tham gia vào chương trình M c Căn B n Y T (Medical Baseline) c a PG&E và ư c thông báo khi nào b cúp i n qua chương trình Thông Báo cho Ngư i Th Ba (Third-party Notification). bi t thêm chi ti t xin vào trang m ng www.pge.com/financialassistance. • Tìm giúp : Khi t nhiên b choáng váng, tim p nhanh, bu n nôn, nh c u, au ng c, tinh th n thay i, ho c khó th là nh ng d u hi u báo trư c cho quí v tìm cách c u ch a ngay t c thì. Ti t Ki m Năng Lư ng: Khi th i ti t tr nóng, nhi u năng lư ng s ư c s d ng làm b t nóng. Sau ây là nh ng cách h u hi u ư c mát m mà v n ti t ki m ư c năng lư ng và ti n b c trên hóa ơn c a quí v . • Gi nhi t k 78° F khi quí v nhà và 85° F khi quí v không có nhà. • Gi nhi u chai nư c trong t l nh quí v luôn luôn có nư c gi i khát l nh. • T t nh ng èn không c n thi t. Tránh s d ng nh ng gia d ng trong lúc nhi t th i ti t m c nóng nh t trong ngày. hâm nóng th c ăn. • • S d ng microwave thay vì lò nu ng • Tránh ch y máy bơm h bơi trong nh ng gi cao i m trong ngày. S d ng nh ng s n ph m ti t ki m năng lư ng. Quí v có th l y ti n l i cho các s n ph m ư c ch n l c qua chương trình tr ti n l i c a PG&E (www.pge.com/smartenergy). Ngoài ra, • hãy tìm hi u bi t quí v có i u ki n tham gia chương trình Energy Partners (www.pge.com/energypartners), cung c p nh ng s n ph m ti t ki m năng lư ng cho nh ng khách hàng ang có nhu c u. bi t thêm chi ti t xin g i: Cooling Centers: 1-877-474-3266 Chi ti t v chương trình: 1-800-PGE-5000 -4-
Đồng bộ tài khoản