Mô phỏng động lực học pháo cối, nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến độ chính xác khi bắn

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
290
lượt xem
68
download

Mô phỏng động lực học pháo cối, nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến độ chính xác khi bắn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong trang bị của quân đội nhân dân VIệt nam, pháo cối là loaik vũ khí quan trọng. Các tính năng ưu việt của pháo cối là: - Đường đạn cầu vồng, tiêu diệt được các mục tiêu che khuất, mục tiêu ở vực sâu. -Trọng lượng nhẹ, thuận tiện cơ động trong chiến đấu và vận chuyển khi hành quân - Kết cấu đơn giản, dễ gia công chế tạo, giá thành thấp. Trong chiến đấu, pháo cối luôn bám sát chi viện cho bộ binh. Chính vì vậy việc tìm hiểu cơ chế hoạt động, nghiên cứu thiết lập, chế tạo và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô phỏng động lực học pháo cối, nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến độ chính xác khi bắn

  1. M« pháng ®éng lùc häc ph¸o cèi, nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ®Õn ®é chÝnh x¸c khi b¾n NguyÔn §øc ChÊn NguyÔn Hång Lanh Lª Xu©n QuyÒn Häc viÖn kü thuËt qu©n sù i. ®Æt vÊn ®Ò Trong trang bÞ cña qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam, ph¸o cèi lµ lo¹i vò khÝ quan träng. C¸c tÝnh n¨ng −u viÖt cña ph¸o cèi lµ: - §−êng ®¹n cÇu vång, tiªu diÖt ®−îc c¸c môc tiªu bÞ che khuÊt, môc tiªu ë vùc s©u. - Träng l−îng nhÑ, thuËn tiÖn c¬ ®éng trong chiÕn ®Êu vµ vËn chuyÓn khi hµnh qu©n. - KÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ gia c«ng chÕ t¹o, gi¸ thµnh thÊp. - Trong chiÕn ®Êu, ph¸o cèi lu«n b¸m s¸t chi viÖn cho bé binh. ChÝnh v× vËy, viÖc t×m hiÓu c¬ chÕ ho¹t ®éng, nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ hoµn thiÖn ph¸o cèi vÉn ®ang ®−îc quan t©m. B¸o c¸o nµy tr×nh bµy mét c¸ch m« h×nh ho¸, m« pháng c¬ hÖ nÒn ®Êt-ph¸o cèi b»ng ng«n ng÷ vµo Alaska [1] , chØ ra c¬ chÕ ho¹t ®éng cña ph¸o cèi vµ ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ®Õn ®é chÝnh x¸c khi b¾n, gióp cho viÖc d¹y-häc, thiÕt kÕ vµ sö dông ph¸o cèi, n©ng cao hiÖu qu¶ b¾n. ii. m« h×nh ho¸ c¬ hÖ Ta ®−a ra m« h×nh c¬ hÖ nÒn ®Êt - ph¸o cèi cÇn nghiªn cøu nh− sau: Z Khíp tr−ît Y Khíp trô èp nßng X VÝt h−íng Piston èng gi¶m chÊn B¶n chÆn VÝt tÇm Lß xo ng¾n Lß xo dµi Khíp trô Khíp tr−ît Nßng cèi Ch©n gi¸ Khíp cÇu NÒn ®Êt Khíp quay §Õ cèi H.1-M« h×nh c¬ hÖ nÒn ®Êt-ph¸o cèi. 1
  2. 1. NÒn ®Êt: Ta coi nÒn ®Êt nh− lµ hÖ ®µn nhít, gåm tËp hîp h÷u h¹n c¸c phÇn tö lß xo-gi¶m chÊn g¾n t¹i c¸c ®iÓm j ®èi diÖn gi÷a nÒn ®Êt vµ ®Õ cèi, ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch tiÕp xóc cña ®Õ cèi víi nÒn ®Êt, cã c¸c hÖ sè ®µn håi vµ hÖ sè c¶n nhít nh− sau: -HÖ sè ®µn håi theo c¸c ph−¬ng tÞnh tiÕn vµ ph−¬ng quay : C jx , C jy , C jz ; C jαx , C jβy , C jγz -HÖ sè c¶n nhít theo c¸c ph−¬ng tÞnh tiÕn vµ ph−¬ng quay: K jx , K jy , K jz ;K jαx , K jβy , K jγz Gi¸ trÞ cña c¸c hÖ sè C j , K j tuú thuéc vµo tõng lo¹i nÒn ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh theo [2]. Ta gi¶ thiÕt: Víi nÒn ®Êt kh«ng ®ång nhÊt c¸c hÖ sè C j , K j gi¶m tuyÕn tÝnh tõ tr¸i qua ph¶i, tõ phÝa tr−íc ra phÝa sau. 2. Ph¸o cèi: Ph¸o cèi (H.1) ®−îc m« h×nh ho¸ thµnh 6 vËt r¾n chÞu liªn kÕt nh− sau: §Õ cèi cã d¹ng h×nh chãp ®èi xøng, ®Æt tù do trªn nÒn ®Êt (unconstrained). §Õ cèi liªn kÕt h×nh häc víi nßng cèi b»ng khíp cÇu (spherical). T©m khíp cÇu n»m trªn ®−êng trôc cña ®Õ. Nßng cèi lµ trô rçng nèi cøng víi hai èng gi¶m chÊn b»ng èp nßng. Hai èng gi¶m chÊn liªn kÕt h×nh häc víi hai piston b»ng khíp tr−ît (prismatic) vµ liªn kÕt vËt lý víi hai piston b»ng hai lß xo dµi ë phÝa trªn vµ hai lß xo ng¾n ë phÝa d−íi. Lß xo ng¾n bÞ b¶n chÆn chÆn ë phÝa trªn. Piston gi¶m chÊn liªn kÕt h×nh häc víi vÝt tÇm b»ng khíp trô (cylindrical), hai biÕn khíp nµy quan hÖ víi nhau bëi b−íc vÝt h−íng ( hH =0.01m). VÝt tÇm liªn kÕt h×nh häc víi ch©n gi¸ b»ng khíp trô (cylindrical), hai biÕn khíp nµy quan hÖ víi nhau bëi b−íc vÝt tÇm ( hT =0.01m). Ch©n gi¸ liªn kÕt h×nh häc víi nÒn ®Êt b»ng khíp quay (revolute). §¹n cèi liªn kÕt h×nh häc víi nßng cèi b»ng khíp tr−ît (prismatic). Ta gi¶ thiÕt khèi l−îng cña c¸c chi tiÕt ph¸o cèi ph©n bè ®Òu theo thÓ tÝch, sö dông c«ng thøc Huyghen vµ c«ng thøc tÝnh to¹ ®é khèi t©m. Sau khi tÝnh to¸n ta cã b¶ng sè liÖu sau: B¶ng sè liÖu c¸c ®Æc tr−ng h×nh häc khèi l−îng cña c¸c bé phËn ph¸o cèi 82mm §Æc Khèi M« men qu¸n tÝnh (kg.m2) Khèi t©m (m) tr−ng l−îng Jx Jy Jz J xy J xz J yz xC yC zC Chi tiÕt (kg) §Õ cèi 19.10 0.315 0.315 0.5160 0.0 0.000 0.000 0.0 0.00 0.050 Nßng vµ 7.820 7.832 èng gi¶m 17.50 + + 0.0460 0.0 0.237 0.000 0.0 0.05 0.560 chÊn 3.38 l 2 3.38 l 2 Piston 02.80 0.079 0.153 0.0670 0.0 0.063 0.000 0.0 0.08 0.177 VÝt tÇm 00.73 0.006 0.006 0.0001 0.0 0.000 0.000 0.0 0.00 0.150 Ch©n gi¸ 17.00 1.350 1.210 1.1300 0.0 0.000 0.085 0.0 0.00 0.450 §¹n cèi 03.40 0.032 0.032 0.0041 0.0 0.000 0.000 0.0 0.00 0.075 l - Kho¶ng c¸ch tõ chu«i nßng ®Õn èp nßng [3] : l =1.00m, víi miÒn gãc b¾n 450 ÷ 600 l =0.75m, víi miÒn gãc b¾n 600 ÷ 750 l =0.65m, víi miÒn gãc b¾n 750 ÷ 850 3. C¸c lùc t¸c dông: - ¸p lùc khÝ thuèc: P = p.S n Trong ®ã: S n = π .D 2 / 4 - diÖn tÝch tiÕt diÖn lßng nßng, D = 82mm=0.082m. p - ¸p suÊt cña khÝ thuèc ®−îc x¸c ®Þnh tõ bµi to¸n thuËt phãng trong ph¸o cèi 82mm [4]. 2
  3. - Ma s¸t ë c¸c khíp: F jms = f jt .N j M jms = f jt .r j .N j Trong ®ã: f jt = f jt (f) - hÖ sè ma s¸t thay thÕ ë khíp j, hµm cña hÖ sè ma s¸t f [5] . f - hÖ sè ma s¸t [3] . r j - b¸n kÝnh trôc khíp j. N j = N j [RF1(j), RF2(j), RF3(j)] - ¸p lùc khíp j , hµm cña RFi( j ) . RFi ( j ) - h×nh chiÕu cña ¸p lùc khíp j trªn trôc i , hµm kÕt qu¶ cña Alaska [1] . - Lùc ®µn håi tuyÕn tÝnh cña hÖ lß xo t¹i c¬ cÊu gi¶m chÊn: Ta sö dông c¬ cÊu gi¶m chÊn c¸n ng¾n c¶i tiÕn kiÓu 1953 [3] , cã ®å thÞ lùc ®µn håi tuyÕn tÝnh cña 2 lß xo nh− sau: F F Loxo _ ngan F Loxo _ dai VÞ trÝ c©n b»ng H.2 Lùc lß xo t¹i c¬ cÊu gi¶m chÊn. - Gia tèc träng tr−êng: §−îc ®Þnh nghÜa bëi c©u lÖnh Gravity 0.0 0.0 –1.0 9.80665 iii. c¬ chÕ ho¹t ®éng cña ph¸o cèi 1. Khi b¾n tõng ph¸t mét cã hiÖu chØnh: Ta xem ®å thÞ (H.3), kho¶ng thêi gian t=0 ÷ 1.4s lµ giai ®o¹n ®¹n chuyÓn ®éng xuèng chuÈn bÞ ph¸t ho¶. Thêi ®iÓm t=1.4s, ®¹n ph¸t ho¶, ¸p lùc khÝ thuèc ®Èy ®¹n chuyÓn ®éng lªn trong nßng trong kho¶ng thêi gian rÊt bÐ ∆t =0.008s. Trong kho¶ng thêi gian ®ã, d−íi t¸c dông cña ¸p lùc khÝ thuèc, ®Õ cèi bÞ lón nÐn nÒn ®Êt l¹i. Do ¸p lùc æ cÇu lín nªn ma s¸t ë æ cÇu rÊt lín chèng l¹i sù xoay t−¬ng ®èi cña nßng so víi ®Õ. Nßng cèi coi nh− liªn kÕt cøng vµ lïi cïng víi ®Õ. Ch©n gi¸ vÉn ®øng yªn do qu¸n tÝnh (H.5). èng gi¶m chÊn lïi cïng nßng. Lß xo dµi bÞ nÐn l¹i. Nßng cèi lïi theo ph−¬ng trôc nßng cã quay Ýt do cã sù xoay cña ®Õ. Nßng lïi cã quay sÏ g©y ra sai sè. Sau khi ®¹n ra khái nßng (thêi ®iÓm t=1.408s), ®Õ cèi vµ nßng cèi ®−îc ®Èy lªn bëi ®µn tÝnh cña ®Êt. Ch©n gi¸ hÕt thêi kú nghØ qu¸n tÝnh bÞ lß xo dµi ®Èy b¾t ®Çu quay vÒ sau nÐn lß xo ng¾n l¹i. Lß xo ng¾n gi·n ra ®Èy ch©n gi¸ quay lªn nÐn lß xo dµi l¹i. Cø nh− vËy, ch©n gi¸ dao ®éng mét vµi lÇn råi dõng l¹i. Ch©n gi¸ dao ®éng lµm cho nßng võa bÞ ®Èy lªn võa dao ®éng. Do cã b¶n chÆn lo xo ng¾n nªn sau mét thêi gian ng¾n dao ®éng t¾t dÇn, hÖ trë vÒ tr¹ng th¸i tÜnh. Kho¶ng thêi gian ta quan t©m (giai ®o¹n g©y ra sai sè) ∆t =0,008s lµ rÊt bÐ. §Ó thÊy râ c¬ chÕ ho¹t ®éng trong giai ®o¹n ®ã, ta xem ®å thÞ (H.4) c¬ chÕ ho¹t ®éng cña ph¸o cèi theo ®é lón cña ®Õ. C¸c ®o¹n th¼ng n»m ngang cã ®é nghiªng rÊt bÐ chÝnh lµ giai ®o¹n ®Õ vµ nßng lïi, ch©n gi¸ nghØ qu¸n tÝnh. B¾t ®Çu tõ t=1.408s lµ giai ®o¹n ®¹n ®· ra khái nßng. §Õ vµ nßng ®−îc ®Èy lªn. Ch©n gi¸ gËp vÒ sau dao ®éng lµm cho nßng còng dao ®éng theo. 2. Khi b¾n liªn tôc kh«ng hiÖu chØnh: §å thÞ (H.6) cho ta ®é lón cña ®Õ t¨ng dÇn trong toµn bé lo¹t b¾n (sau mçi ph¸t b¾n cã l−îng lón cña nÒn ®Êt kh«ng phôc håi ®−îc). §å thÞ (H.7) cho ta dao ®éng cña nßng cèi. Ta cã miÒn sai sè khi b¾n kh«ng hiÖu chØnh. §å thÞ (H.8) cho ta dao ®éng cña ch©n gi¸. §å thÞ (H.9) cho ta dao ®éng cña Piston gi¶m chÊn. 3
  4. iv. ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè tíi ®é chÝnh x¸c khi b¾n 1. ¶nh h−ëng cña ch©n gi¸ vµ c¬ cÊu gi¶m chÊn: Ta t¹o 3 version t−¬ng øng víi c¸c gãc b¾n 450, 600, 750. §Ó h¹n chÕ ¶nh h−ëng cña ®Õ cèi trong c¶ 3 version, ta ®Æt ®Õ sao cho mÆt ®Õ vu«ng gãc víi trôc nßng. §å thÞ (H.10) cho ta dao ®éng cña ch©n gi¸ trong thêi gian ®¹n chuyÓn ®éng lªn trong nßng ë c¸c gãc b¾n 450, 600, 750. Trong giai ®o¹n ®ã, ch©n gi¸ hÇu nh− vÉn ®øng yªn, nßng cèi lïi tÞnh tiÕn theo ph−¬ng trôc nßng. Sai sè gãc b¾n nhá. §å thÞ (H.11) lµ sù ®èi chøng biÕn thiªn gãc tÇm gi÷a cèi Stèc kiÓu 1908 (kh«ng cã c¬ cÊu gi¶m chÊn) vµ cèi 82mm (cã c¬ cÊu gi¶m chÊn). Khi b¾n cèi Stèc, sai sè gãc b¾n lµ rÊt lín. ViÖc ®−a thªm c¬ cÊu gi¶m chÊn vµo lµ mét b−íc nh¶y vät trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn kÕt cÊu ph¸o cèi. NÕu kh«ng cã c¬ cÊu gi¶m chÊn, ch©n gi¸ liªn kÕt trùc tiÕp víi nßng cèi (cèi Stèc). Khi nßng lïi kÐo theo ch©n gi¸ gËp vÒ sau sÏ ®Èy nßng quay lªn g©y ra sai sè. NÕu cã c¬ cÊu gi¶m chÊn, ch©n gi¸ liªn kÕt mÒm víi nßng cèi th«ng qua c¸c lß xo cña c¬ cÊu gi¶m chÊn. Khi nßng cèi lïi, lß xo dµi cã t¸c dông gi¶m xung tøc thêi truyÒn tõ nßng cèi tíi ch©n gi¸. Ch©n gi¸ vÉn nghØ qu¸n tÝnh. Nßng lïi tÞnh tiÕn theo ph−¬ng trôc nßng (sai sè gãc b¾n nhá). Khi nßng ®Èy lªn, lß xo ng¾n cã t¸c dông gi¶m va. 2. ¶nh h−ëng cña t− thÕ ®Æt ®Õ: Ta t¹o 3 version t−¬ng øng víi c¸c t− thÕ ®Æt ®Õ kh¸c nhau ë cïng gãc b¾n 600. Ver.1: MÆt ®Õ vu«ng gãc víi trôc nßng. Ver.2: MÆt ®Õ song song víi mÆt ®Êt. §Õ cèi ®èi xøng qua mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua trôc nßng. Ver.3: MÆt ®Õ nghiªng sang ph¶i 150, nghiªng vÒ phÝa tr−íc 150 theo c¸c gãc Bryant. §å thÞ (H.12) cho ta biÕn thiªn gãc tÇm vµ gãc h−íng cña mçi Ver. C¸c ®−êng FVAL(20)_Ver.1 vµ FVAL(30)_Ver.1 cã ®é nghiªng bÐ (sai sè c¶ gãc tÇm vµ gãc h−íng nhá). §−êng FVAL(20)_Ver.2 cã ®é nghiªng lín h¬n ®−êng FVAL(20)_Ver.1 (sai sè gãc tÇm cña Ver.2 lín h¬n cña Ver.1). C¸c ®−êng FVAL(20)_Ver.3 vµ FVAL(30)_Ver.3 ®Òu cã ®é nghiªng lín (®Òu cã sai sè c¶ gãc tÇm vµ gãc h−íng lín). §iÒu ®ã ®−îc gi¶i thÝch nh− sau: Nguyªn nh©n chÝnh g©y ra sai sè lµ ®Õ bÞ xoay trong khi lïi. §Õ ®Æt vu«ng gãc víi trôc nßng bÞ xoay Ýt nhÊt (g©y ra sai sè gãc tÇm vµ gãc h−íng Ýt nhÊt). §Õ ®Æt song song víi mÆt ®Êt (gãc nghiªng gi÷a trôc ®Õ vµ trôc nßng lín nhÊt) bÞ xoay nhiÒu nhÊt (g©y ra sai sè gãc tÇm nhiÒu nhÊt) v× ®Õ bÞ ng· sang bªn ph¶i. §Ó h¹n chÕ thÊp nhÊt sai sè khi thao t¸c b¾n víi mét gãc b¾n nhÊt ®Þnh, ta cÇn bè trÝ c«ng sù ®Ó khi ®Æt ®Õ sao cho trôc ®Õ t¹o víi trôc nßng mét gãc bÐ nhÊt (tèt nhÊt lµ mÆt ®Õ vu«ng gãc víi trôc nßng). 3. ¶nh h−ëng cña tÝnh chÊt nÒn ®Êt: Ta t¹o 3 version t−¬ng øng víi c¸c nÒn ®Êt kh¸c nhau ë cïng gãc b¾n 600. §Ó h¹n chÕ ¶nh h−ëng cña ®Õ cèi trong c¶ 3 version, ta ®Æt ®Õ sao cho mÆt ®Õ vu«ng gãc víi trôc nßng. Ver.1: NÒn ®Êt mÒm ®ång nhÊt. Ver.2: NÒn ®Êt cøng ®ång nhÊt. Ver.1: NÒn ®Êt kh«ng ®ång nhÊt (hÖ sè ®µn håi vµ hÖ sè c¶n nhít gi¶m tuyÕn tÝnh tõ tr¸i qua ph¶i, tõ phÝa tr−íc ra phÝa sau). §å thÞ (H.13) cho ta biÕn thiªn gãc tÇm vµ gãc h−íng cña mçi Ver. C¸c ®−êng th¼ng FVAL(20)_Ver.1, FVAL(30)_Ver.1 vµ FVAL(20)_Ver.2, FVAL(30)_Ver.2 cã ®é nghiªng bÐ (sai sè c¶ gãc tÇm vµ gãc h−íng nhá). C¸c ®−êng th¼ng FVAL(20)_Ver.3, FVAL(30)_Ver.3 cã ®é nghiªng lín (sai sè c¶ gãc tÇm vµ gãc h−íng lín). Víi nÒn ®Êt ®ång nhÊt, ®é cøng mÒm cña ®Êt ¶nh h−ëng Ýt tíi ®é chÝnh x¸c khi b¾n. NÒn ®Êt kh«ng ®ång nhÊt, ®Õ cèi khi lïi sÏ bÞ xoay lµm cho nßng lïi cã quay g©y ra sai sè. V× vËy khi thao t¸c chuyÓn thÕ chiÕn ®Êu, viÖc chuÈn bÞ chu ®¸o c«ng sù lµ rÊt quan träng cã ¶nh h−ëng lín ®Õn ®é chÝnh x¸c khi b¾n. 4
  5. H.3-C¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn ph¸o cèi theo thêi gian. H.4-C¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn ph¸o cèi theo ®é lón cña ®Õ cèi. 5
  6. H.5-Dao ®éng cña ch©n gi¸ trong thêi gian ®¹n chuyÓn ®éng lªn trong nßng ( ∆t =0.008s). H.6-§é lón cña ®Õ cèi khi b¾n liªn tôc. H.7-Dao ®éng nßng cèi khi b¾n liªn tôc. H.8-Dao ®éng ch©n gi¸ khi b¾n liªn tôc. H.9-Dao ®éng piston khi b¾n liªn tôc. 6
  7. H.10-Dao ®éng cña ch©n gi¸ trong thêi gian ®¹n chuyÓn ®éng lªn trong nßng ( ∆t =0.008s). Ver.1: Gãc b¾n 450 ; Ver.2: Gãc b¾n 600 ; Ver.3: Gãc b¾n 750. H.11-§èi chøng sù biÕn thiªn gãc tÇm theo thêi gian gi÷a cèi Stèc kiÓu 1908 vµ cèi 82mm. Ver.1: BiÕn thiªn gãc tÇm cña cèi Stèc; Ver.2: BiÕn thiªn gãc tÇm cña cèi 82mm. 7
  8. H.12-BiÕn thiªn gãc tÇm vµ gãc h−íng víi c¸c t− thÕ ®Æt ®Õ kh¸c nhau ë cïng gãc b¾n 600. FVAL(20): Nhãm gãc tÇm ; FVAL(30): Nhãm gãc h−íng. Ver.1: MÆt ®Õ vu«ng gãc víi trôc nßng; Ver.2: MÆt ®Õ song song víi mÆt ®Êt. Ver.3: MÆt ®Õ nghiªng bªn ph¶i. H.13-BiÕn thiªn gãc tÇm vµ gãc h−íng víi c¸c lo¹i nÒn ®Êt kh¸c nhau ë cïng gãc b¾n 600. FVAL(20): Nhãm gãc tÇm ; FVAL(30): Nhãm gãc h−íng. Ver.1: NÒn ®Êt mÒm ; Ver.2: NÒn ®Êt cøng ; Ver.3: NÒn ®Êt kh«ng ®ång nhÊt. 8
  9. v. kÕt luËn Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu ë trªn phï hîp víi nh÷ng kÕt qu¶ thu ®−îc b»ng c¸c thiÕt bÞ ®o thùc nghiÖm do Khoa Vò KhÝ – Häc viÖn kü thuËt qu©n sù tiÕn hµnh t¹i tr−êng b¾n d· ngo¹i. KÕt qu¶ ®¹t ®−îc trî gióp mét phÇn cho viÖc d¹y vµ häc c¸c m«n cã liªn quan ®Õn ph¸o cèi. HiÖn nay trªn thÕ giíi ®· xuÊt hiÖn ®Õ cèi cã kÕt cÊu nhiÒu líp. Ch¼ng h¹n ®Õ cã kÕt cÊu 3 líp (H.14). Trong ®ã cã líp ®ãng vai trß lµ m«i tr−êng ®µn nhít cã t¸c dông tiªu hao n¨ng l−îng khi nßng lïi vµ ®Èy nßng vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. §Õ cã kÕt cÊu nhiÒu líp h¹n chÕ ®−îc sù ¶nh h−ëng cña nÒn ®Êt ®Õn ®é chÝnh x¸c khi b¾n. Ta cã thÓ ¸p dông c¸c néi dung ®· ®−îc nghiªn cøu ë trªn ®Ó tiÕp tôc nghiªn cøu ®éng lùc häc cña ph¸o cèi cã kÕt cÊu ®Õ nhiÒu líp. §Õ trªn æ cÇu §Õ d−íi Líp gi÷a H.14-M« h×nh ®Õ cã kÕt cÊu 3 líp. vi. tµi liÖu tham kh¶o [1] . Vò C«ng Hµm - ALASKA, phÇn mÒm m« pháng ®éng lùc häc hÖ nhiÒu vËt. Häc viÖn kü thuËt qu©n sù 1998. [2]. NguyÔn Xu©n anh - §éng lùc häc bÖ phãng tªn löa. Häc viÖn kü thuËt qu©n sù 2001. [3] . NguyÔn Hång Lanh, U«ng SÜ QuyÒn - TÝnh to¸n thiÕt kÕ ph¸o cèi. Häc viÖn kü thuËt qu©n sù 2001. [4]. NguyÔn Ngäc Du, §ç V¨n Thä - ThuËt phãng trong cña sóng ph¸o. Tr−êng §¹i häc kü thuËt Qu©n sù. [5] . §inh Gia T−êng, NguyÔn Xu©n L¹c, TrÇn Do·n TiÕn - Nguyªn lý m¸y. Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc vµ Trung häc chuyªn nghiÖp 1970. 9
  10. häc viÖn kü thuËt qu©n sù B¸o c¸o Héi th¶o toµn quèc lÇn thø nhÊt vÒ c¬ ®iÖn tö Chuyªn ®Ò: m« pháng ®éng lùc häc ph¸o cèi, nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ®Õn ®é chÝnh x¸c khi b¾n TS. NguyÔn §øc ChÊn TS. NguyÔn Hång Lanh SV. Lª Xu©n QuyÒn Häc viÖn kü thuËt qu©n sù Hµ NéI – 9/2002 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản