Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô tả công việc kế toán kho

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

973
lượt xem
202
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bản mô tả công việc - Mô tả công việc kế toán kho

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả công việc kế toán kho

  1. MO TAÛ COÂNG VIEÄC  KEÁ TOAÙN KHO Boä phaän Phoøng taøi chính keá toaùn Chöùc danh Nhaân vieân keá toaùn kho Maõ coâng vieäc KT-KTK Caùn boä quaûn lyù tröïc TP. TCKT tieáp 1.Traùch nhieäm :  ­ Laäp chöùng töø nhaäp xuaát, chi phí mua haøng, hoaù ñôn baùn haøng vaø keâ khai thueá ñaàu vaøo ñaàu ra. ­ Haïch toaùn doanh thu, giaù voán, coâng nôï. ­ Theo doõi coâng nôï, laäp bieân baûn xaùc minh coâng nôï theo ñònh kyø (hoaêc khi coù yeâu caàu), noäp veà PKT-TV ­ Tính giaù nhaäp xuaát vaät tö haøng nhaäp khaåu, laäp phieáu nhaäp xuaát vaø chuyeån cho boä phaän lieân quan. ­ Laäp baùo caùo toàn kho, baùo caùo nhaäp xuaát toàn ­ Kieåm soaùt nhaäp xuaát toàn kho ­ Thöôøng xuyeân: kieåm tra vieäc ghi cheùp vaøo theû kho cuûa thuû kho, haøng hoaù vaät tö trong kho ñöôïc saép xeáp hôïp lyù chöa, kieåm tra thuû kho coù tuaân thuû caùc qui ñònh cuûa coâng ty. Ñoái chieáu soá lieäu nhaäp xuaát cuûa thuû kho vaø keá toaùn. ­ Tröïc tieáp tham gia kieåm ñeám soá löôïng haøng nhaäp xuaát kho cuøng thuû kho, beân giao, beân nhaän neáu haøng nhaäp xuaát coù giaù trò lôùn hoaëc coù yeâu caàu cuûa caáp coù thaåm quyeàn ­ Tham gia coâng taùc kieåm keâ ñònh kyø (hoaëc ñoät xuaát). Chòu traùch nhieäm laäp bieân baûn kieåm keâ, bieân baûn ñeà xuaát xöû lyù neáu coù cheânh leäch giöõa soå saùch vaø thöïc teá, noäp veà PKT-TV. ­ Noäp chöùng töø vaø baùo caùo keá toaùn theo qui ñònh. 2.Quyeàn haïn : ­ Ñeà xuaát, vaø kieán nghò nhöõng vaán ñeà vöôùng maéc thuoäc traùch nhieäm cuûa mình. 3.Quan heä : - Nhaän söï chæ ñaïo vaø baùo caùo phuï traùch phoøng Keá toaùn- taøi vuï - Nhaän thoâng tin vaø thoâng tin tröïc tieáp caùc keá toaùn vieân, thuû kho.
  2. 4.Tieâu chuaån yeâu caàu :  ­ Trình ñoä: Toát nghieäp trung hoïc chuyeân nghieäp trôû leân. ­ Hieåu bieát veà nghieäp vuï keá toaùn, cheá ñoä keá toaùn. ­ Caàn maãn , coù traùch nhieäm vôùi coâng vieäc. ­ Thi haønh nghieäp vuï chính xaùc vaø ñuùng qui ñònh. ­ Söû duïng maùy vi tính thaønh thaïo (phaàn meàm excel, phaàm meàm keá toaùn).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2