intTypePromotion=1

Một số nét về tổng điều tra nông nghiệp ở các nước và khuyến nghị của FAO trong chương trình WCA 2010

Chia sẻ: Nguyen Khi Ho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
8
lượt xem
0
download

Một số nét về tổng điều tra nông nghiệp ở các nước và khuyến nghị của FAO trong chương trình WCA 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết hướng trình bày thu thập thông tin về điều kiện sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp nhằm phục vụ so sánh trong nước và quốc tế; đánh giá những thay đổi về kết cấu cơ bản trong nông nghiệp, phục vụ hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn; tạo nguồn số liệu nhằm khắc phục những sai lệch của số liệu điều tra thường xuyên hàng năm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số nét về tổng điều tra nông nghiệp ở các nước và khuyến nghị của FAO trong chương trình WCA 2010

Kinh nghieäm Toång ñieàu tra<br /> <br /> <br /> <br /> MOÄT SOÁ NEÙT VEÀ TOÅNG ÑIEÀU TRA NOÂNG NGHIEÄP ÔÛ CAÙC NÖÔÙC<br /> VAØ KHUYEÁN NGHÒ CUÛA FAO TRONG<br /> CHÖÔNG TRÌNH WCA 2010<br /> Nguyeãn Duy Minh<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> C<br /> oâng taùc thoáng keâ ñeå phuïc vuï söï chæ ñaïo, ñieàu saûn xuaát noâng nghieäp,…) nhöng keát quaû thu ñöôïc coù<br /> haønh saûn xuaát noâng nghieäp vaø phaùt trieån phaàn haïn cheá. Chu kyø TÑTNN tieáp theo töø nhöõng<br /> kinh teá - xaõ hoäi noâng thoân ôû moãi nöôùc, beân naêm 50 ñeán sau naøy noäi dung Toång ñieàu tra ôû nhieàu<br /> caïnh vieäc toå chöùc caùc cuoäc ñieàu tra choïn maãu nöôùc ñaõ giôùi haïn hôn taäp trung vaøo nhöõng chæ tieâu<br /> thöôøng xuyeân haøng naêm, theo ñònh kyø töø 5 - 10 naêm phaûn aùnh caùc ñieàu kieän (yeáu toá) cô baûn cuûa quaù<br /> (10 naêm ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån, 5 naêm ôû caùc trình saûn xuaát noâng nghieäp. Keå töø khi thaønh laäp FAO<br /> nöôùc phaùt trieån) laïi tieán haønh moät cuoäc Toång ñieàu (Toå chöùc Noâng nghieäp vaø Löông thöïc cuûa Lieân hôïp<br /> tra noâng nghieäp (döôùi ñaây vieát taét laø TÑTNN) treân Quoác) ñaõ phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc nöôùc ñeå höôùng<br /> phaïm vi caû nöôùc. Ñaây laø moät cuoäc ñieàu tra toaøn dieän daãn, chæ ñaïo kyõ thuaät, hoaøn thieän nghieäp vuï, nhaèm<br /> chuyeân ngaønh veà noâng nghieäp, coù qui moâ lôùn, ñoái naâng cao tính thoáng nhaát so saùnh trong nöôùc vaø<br /> töôïng ñieàu tra ña daïng, noäi dung phöùc taïp. Nhöõng quoác teá, naâng cao chaát löôïng soá lieäu Toång ñieàu tra.<br /> thoâng tin thu thaäp trong cuoäc Toång ñieàu tra raát Ngay töø chu kyø TÑTNN ñaàu tieân caùc nöôùc ñaõ nhaän<br /> phong phuù vôùi khoái löôïng thoâng tin xöû lyù raát lôùn, do ñöôïc söï taøi trôï, giuùp ñôõ cuûa IIA (Vieän Noâng nghieäp<br /> vaäy kinh phí ñoøi hoûi cuõng raát nhieàu. Keát quaû Toång theá giôùi). Trong caùc chu kyø tieáp theo töø naêm 1950<br /> ñieàu tra phuïc vuï thieát thöïc cho coâng taùc quaûn lyù ñeán nay caùc cuoäc TÑTNN ñeàu nhaän ñöôïc söï taøi trôï,<br /> ñieàu haønh, xaây döïng chieán löôïc, keá hoaïch phaùt trieån giuùp ñôõ kyõ thuaät vaø khuyeán nghò cuûa FAO thay cho<br /> kinh teá - xaõ hoäi noâng thoân, noâng nghieäp töø 5 - 10 IIA giaûi theå vaøo naêm 1946. Toå chöùc FAO cuøng vôùi<br /> naêm. Trong lòch söû ñieàu tra, cuoäc TÑTNN laàn ñaàu caùc nöôùc trong nhöõng naêm qua ñaõ 8 laàn hoaøn chænh,<br /> tieân ñöôïc tieán haønh vaøo naêm 1929 thuoäc chu kyø boå sung nhöõng khuyeán nghò môùi nhaát theå hieän trong<br /> nhöõng naêm 1930 cuûa theá kyû XX. Trong 2 chu kyø caùc chöông trình TÑTNN vôùi chu kyø 10 naêm moät<br /> TÑTNN ñaàu tieân vaøo nhöõng naêm 1930 vaø 1940, do laàn ñoái vôùi taát caû caùc nöôùc. Trong chöông trình<br /> haïn cheá veà trình ñoä toå chöùc, trình ñoä nghieäp vuï TÑTNN 2010 (Prorgamme for the World Census of<br /> cuõng nhö coâng ngheä xöû lyù thoâng tin cuûa ngaønh Agriculture 2010 - vieát taét laø WCA 2010) FAO ñaùnh<br /> Thoáng keâ vaø nhöõng lyù do khaùc keát quaû Toång ñieàu tra giaù seõ coù hôn 100 nöôùc tieán haønh TÑTNN vôùi nhu<br /> ñaõ vöôït quaù khaû naêng cho pheùp cuûa nhieàu quoác gia caàu thoâng tin veà noâng nghieäp ñoøi hoûi ngaøy caøng ña<br /> (keå caû ôû nhöõng nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån), chæ daïng, chi tieát, chaát löôïng ñoøi hoûi ngaøy caøng cao<br /> tieâu ñieàu tra nhìn chung ñeà ra khaù toaøn dieän (bao trong khi ñieàu kieän veà kinh phí cho cuoäc Toång ñieàu<br /> goàm caû nhöõng chæ tieâu phaûn aùnh keát quaû, hieäu quaû tra laïi khoù khaên hôn do aûnh höôûng cuûa cuoäc khuûng<br /> <br /> <br /> 32 CHUYEÂN SAN TOÅNG ÑIEÀU TRA NOÂNG THOÂN, NOÂNG NGHIEÄP VAØ THUÛY SAÛN NAÊM 2011<br /> Kinh nghieäm Toång ñieàu tra<br /> <br /> hoaûng taøi chính vaø suy thoaùi kinh teá toaøn caàu. thò; 113.699 trang traïi; 7.757 xaõ, 2.136 doanh<br /> Veà muïc ñích cuoäc TÑTNN, nhìn chung caùc nöôùc nghieäp noâng, laâm nghieäp, thuûy saûn; 7.237 hôïp taùc<br /> ñeàu taäp trung vaøo 2 muïc tieâu chính sau ñaây: xaõ noâng, laâm nghieäp vaø thuûy saûn. Cuoäc TÑTNN laàn<br /> - Thu thaäp nhöõng thoâng tin veà ñieàu kieän saûn thöù nhaát ôû Trung Quoác vaøo naêm 1997 coøn coù qui moâ<br /> xuaát chuû yeáu trong noâng nghieäp nhaèm phuïc vuï so ñieàu tra raát lôùn, ñôn vò ñieàu tra lieân quan tôùi hôn<br /> saùnh trong nöôùc vaø quoác teá, ñaùnh giaù nhöõng thay 214 trieäu hoä noâng thoân, hôn 740 nghìn thoân haønh<br /> ñoåi veà keát caáu cô baûn trong noâng nghieäp, phuïc vuï chính 1,4 trieäu doanh nghieäp, tröng duïng tôùi 7,24<br /> hoaïch ñònh chính saùch, xaây döïng keá hoaïch phaùt trieäu giaùm saùt vieân vaø ñieàu tra vieân. Vôùi phaïm vi<br /> trieån noâng nghieäp vaø noâng thoân ôû moãi nöôùc. roäng, qui moâ ñieàu tra lôùn, noäi dung ñieàu tra phöùc taïp<br /> - Taïo nguoàn soá lieäu neàn nhaèm khaéc phuïc neân cuoäc TÑTNN ôû baát kyø nöôùc naøo cuõng ñoøi hoûi<br /> nhöõng sai leäch cuûa soá lieäu ñieàu tra thöôøng xuyeân nguoàn kinh phí lôùn vaø ñeàu gaëp khoù khaên trong coâng<br /> haøng naêm vaø cung caáp daøn maãu cho caùc cuoäc ñieàu taùc chæ ñaïo, kieåm tra ñeå khaéc phuïc sai soá phi choïn<br /> tra choïn maãu haøng naêm giöõa 2 cuoäc TÑTNN. maãu. Vì theá caùc nöôùc khi toå chöùc TÑTNN ñeàu caân<br /> Veà phaïm vi, ñoái töôïng vaø ñôn vò ñieàu tra: nhaéc raát kyõ ñeán khaû naêng toå chöùc chæ ñaïo vaø kinh<br /> TÑTNN laø moät cuoäc ñieàu tra ñöôïc tieán haønh treân phí ñieàu tra, neân noäi dung ñieàu tra toaøn dieän phoå<br /> phaïm vi caû nöôùc, bao goàm toaøn boä caùc ñôn vò kinh bieán ôû caùc nöôùc thöôøng taäp trung vaøo nhöõng chæ tieâu<br /> teá coù hoaït ñoäng saûn xuaát noâng nghieäp (troàng troït, phaûn aùnh veà maët löôïng caùc ñieàu kieän (yeáu toá) chuû<br /> chaên nuoâi vaø dòch vuï noâng nghieäp) - goïi chung laø yeáu cuûa saûn xuaát noâng nghieäp nhö: Nhaân, hoä khaåu,<br /> caùc ñôn vò saûn xuaát noâng nghieäp treân ñòa baøn caû 2 lao ñoäng noâng nghieäp, dieän tích ñaát noâng nghieäp,<br /> khu vöïc noâng thoân vaø thaønh thò, caùc vuøng mieàn töø dieän tích gieo troàng caây noâng nghieäp, soá vaät nuoâi,<br /> ñoàng baèng ñeán mieàn nuùi, haûi ñaûo, vuøng saâu, vuøng soá löôïng maùy moùc thieát bò vaø coâng cuï chuû yeáu trong<br /> xa. Cuï theå bao goàm caùc ñôn vò ñieàu tra sau: Caùc noâng nghieäp. Do khaû naêng toå chöùc chæ ñaïo TÑTNN<br /> noâng hoä (hoaëc lieân hoä, trang traïi noâng nghieäp), caùc vaø nguoàn kinh phí raát khaùc nhau ôû moãi nöôùc, neân<br /> ñôn vò kinh teá (doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ), caùc ñoaøn phaïm vi, ñoái töôïng, chu kyø, thôøi gian, noäi dung ñieàu<br /> theå, toå chöùc khaùc thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá tra vaø caùc böôùc tieán haønh trong TÑTNN thöôøng coù<br /> (quoác doanh, taäp theå, tö nhaân, caù theå), baát keå veà nhöõng neùt khaùc bieät. Phoå bieán nhieàu nöôùc tieán haønh<br /> hình thöùc phaùp lyù hoaëc qui moâ saûn xuaát lôùn hay nhoû TÑTNN vôùi chu kyø laø 10 naêm, thôøi gian chuaån bò<br /> trong naêm ñieàu tra coù hoaït ñoäng saûn xuaát noâng cho chu kyø naøy keùo daøi töø 2 - 3 naêm; thôøi gian xöû<br /> nghieäp (keå caû nhöõng ñôn vò khoâng coù hoaëc coù raát lyù, toång hôïp keát quaû ñieàu tra töø 1- 2 naêm; moät soá<br /> ít ñaát noâng nghieäp nhö: caùc ñôn vò chaên nuoâi, troàng nöôùc coøn tieán haønh ñieàu tra giöõa kyø (5 naêm moät<br /> naám, nuoâi troàng caùc loaïi caây, con ñaëc saûn, hoaït laàn) moät boä phaän ñôn vò saûn xuaát noâng nghieäp giöõa<br /> ñoäng dòch vuï noâng nghieäp). 2 kyø TÑTNN. Phaïm vi ñieàu tra nhieàu nöôùc taäp trung<br /> Vôùi phaïm vi, ñoái töôïng ñieàu tra neâu treân thì baát vaøo ñôn vò saûn xuaát noâng nghieäp, nhöng coù nöôùc<br /> kyø ôû quoác gia naøo cuoäc TÑTNN cuõng lieân quan tôùi môû roäng ñieàu tra theâm caùc ñôn vò saûn xuaát laâm<br /> haøng chuïc trieäu ñôn vò saûn xuaát noâng nghieäp traûi nghieäp, thuûy saûn, rieâng Trung Quoác, Vieät Nam phaïm<br /> roäng treân caùc vuøng, mieàn, ñôn vò haønh chính caùc vi, ñôn vò ñieàu tra lôùn hôn, bao goàm toaøn boä caùc hoä<br /> caáp trong caû nöôùc. Ñoái vôùi Vieät Nam cuoäc Toång ñieàu thuoäc khu vöïc noâng thoân. Böôùc veõ sô ñoà, laäp baûng<br /> tra noâng thoân, noâng nghieäp vaø thuûy saûn laàn thöù 3 keâ phuïc vuï cho TÑTNN: Coù nöôùc thöïc hieän toaøn boä<br /> vaøo naêm 2006 lieân quan tôùi: 14,46 trieäu hoä noâng böôùc naøy nhö Toång ñieàu tra daân soá, coù nöôùc söû duïng<br /> thoân vaø hoä noâng, laâm nghieäp vaø thuûy saûn ôû thaønh sô ñoà, baûng keâ trong Toång ñieàu tra daân soá gaàn nhaát<br /> <br /> <br /> THAÙNG 6 - 2011 33<br /> Kinh nghieäm Toång ñieàu tra<br /> <br /> (coù hoaëc khoâng hieäu chænh laïi), phoå bieán nhieàu nöôùc caùc chæ tieâu höôùng ñeán neàn noâng nghieäp sinh thaùi,<br /> chæ tieán haønh laäp baûng keâ hoä theo caùc ñòa baøn ñieàu noâng nghieäp saïch, noâng nghieäp coâng ngheä cao, haïn<br /> tra, thaäm chí ôû Trung Quoác coøn khoâng laäp baûng keâ cheá söû duïng thuoác tröø saâu, thuoác dieät coû, hoaù chaát,<br /> maø söû duïng danh saùch hoä saün coù cuûa caáp chính khuyeán khích söû duïng nhieàu phaân höõu cô vi sinh,<br /> quyeàn thoân, xaõ sôû taïi. phaùt trieån noâng nghieäp beàn vöõng, baûo veä moâi tröôøng<br /> Trong chöông trình WCA 2010 cuûa FAO cho chu sinh thaùi, ña daïng sinh hoïc,...<br /> kyø (2006 - 2015), noäi dung vaø khaùi nieäm caùc nhoùm 7. Nhoùm chæ tieâu ñaëc ñieåm veà nhaân khaåu hoïc<br /> chæ tieâu trong TÑTNN ñöôïc xaây döïng theo töøng hôïp vaø xaõ hoäi cuûa caùc thaønh vieân trong hoä gia ñình: Daân<br /> phaàn, ñoái vôùi ñieàu tra toaøn dieän FAO khuyeán nghò taäp toäc, tuoåi, giôùi tính,…<br /> trung vaøo caùc nhoùm chæ tieâu coát loõi sau: 8. Nhoùm chæ tieâu veà lao ñoäng cuûa noâng traïi.<br /> 1. Nhoùm chæ tieâu chung: 9. Nhoùm chæ tieâu veà an ninh löông thöïc cuûa hoä<br /> - Nhaän dieän vaø vò trí cuûa caùc ñôn vò saûn xuaát gia ñình.<br /> noâng nghieäp; 10. Nhoùm chæ tieâu veà nuoâi troàng thuyû saûn cuûa<br /> - Tö caùch phaùp nhaân cuûa chuû ñôn vò saûn xuaát caùc ñôn vò saûn xuaát.<br /> noâng nghieäp; 11. Nhoùm chæ tieâu veà laâm nghieäp cuûa caùc ñôn<br /> - Giôùi tính cuûa chuû ñôn vò saûn xuaát noâng vò saûn xuaát.<br /> nghieäp; Chöông trình laàn thöù 9 - WCA 2010 so vôùi caùc<br /> - Tuoåi cuûa chuû ñôn vò saûn xuaát noâng nghieäp; chöông trình tröôùc ñoù cuûa FAO, noäi dung moät maët<br /> - Caùc hoaït ñoäng kinh teá khaùc cuûa ñôn vò saûn vaãn taäp trung chuû yeáu vaøo lónh vöïc noâng nghieäp ñeå<br /> xuaát (laâm nghieäp, thuyû saûn, baùn buoân, baùn leû, khaùch ñaûm baûo tính thoáng nhaát so saùnh giöõa caùc kyø<br /> saïn, nhaø haøng,…). TÑTNN, nhöng coù khuyeán nghò löu yù ñeán caùc hoaït<br /> 2. Nhoùm chæ tieâu dieän tích ñaát söû duïng cuûa ñôn ñoäng khaùc nhö: nuoâi troàng thuyû saûn, troàng caây laâm<br /> vò saûn xuaát noâng nghieäp: nghieäp do coù nhöõng ñaëc ñieåm töông ñoàng gaén boù<br /> - Phaân theo loaïi ñaát: Ñaát troàng caây haøng naêm, vôùi saûn xuaát troàng troït, chaên nuoâi trong noâng<br /> ñaát troàng caây laâu naêm, ñaát khaùc,…; nghieäp. Ñoàng thôøi, FAO cuõng khuyeán nghò môû roäng<br /> - Ñaát thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa ñôn vò saûn xuaát, noäi dung toång ñieàu tra phuïc vuï yeâu caàu ñaùnh giaù<br /> ñaát thueâ, möôïn, uûy thaùc,… thöïc hieän caùc muïc tieâu thieân nieân kyû (MDGs) cuûa<br /> 3. Nhoùm chæ tieâu töôùi nöôùc vaø quaûn lyù nöôùc: Lieân hôïp Quoác ôû moãi nöôùc (nhö: thu thaäp soá lieäu<br /> Goàm caùc coâng trình thuyû lôïi (heä thoáng keânh möông, ñaùnh giaù veà an ninh löông thöïc, bình ñaúng giôùi, phaùt<br /> hoà, ñaäp, maùy bôm, gieáng,…); heä thoáng ñieàu haønh trieån beàn vöõng, baûo veä moâi tröôøng, lao ñoäng vieäc<br /> quaûn lyù nguoàn nöôùc;… laøm, xoaù ñoùi giaûm ngheøo,…) vaø khuyeán caùo caùc nöôùc<br /> 4. Nhoùm chæ tieâu caùc loaïi caây troàng cuûa caùc thu thaäp theâm soá lieäu thoâng tin ôû caáp coäng ñoàng<br /> ñôn vò saûn xuaát noâng nghieäp: thoân, xaõ veà: keát caáu haï taàng, dòch vuï chaêm soùc y<br /> - Caùc loaïi caây noâng nghieäp haøng naêm; teá, giaùo duïc, tín duïng, thoâng tin lieân laïc, truyeàn<br /> - Caùc loaïi caây noâng nghieäp laâu naêm. thanh, truyeàn hình, internet,…<br /> 5. Nhoùm chæ tieâu caùc loaïi vaät nuoâi cuûa ñôn vò Veà phöông phaùp söû duïng trong TÑTNN, cho<br /> saûn xuaát noâng nghieäp: Goàm taát caû caùc loaïi gia suùc, ñeán nay haàu nhö caùc nöôùc ñeàu aùp duïng phöông<br /> gia caàm, coân truøng (Traâu, boø, lôïn, cöøu, deâ, vòt, gaø, phaùp phoûng vaán tröïc tieáp caùc chuû ñôn vò saûn xuaát<br /> ong, taèm,…). noâng nghieäp (hoaëc ngöôøi ñaïi dieän) keát hôïp vôùi quan<br /> 6. Nhoùm chæ tieâu thöïc haønh noâng nghieäp: Goàm saùt thöïc teá vaø ñoái chieáu vôùi nhöõng taøi lieäu, soå saùch<br /> <br /> 34 CHUYEÂN SAN TOÅNG ÑIEÀU TRA NOÂNG THOÂN, NOÂNG NGHIEÄP VAØ THUÛY SAÛN NAÊM 2011<br /> Kinh nghieäm Toång ñieàu tra<br /> <br /> lieân quan. Tuy vaäy, cuøng vôùi phöông thöùc ñieàu tra cuõng khieán cho noäi dung TÑTNN seõ raát phöùc taïp,<br /> toaøn dieän ôû nhieàu nöôùc ñoàng thôøi cuõng toå chöùc ñieàu chöa keå ñoái töôïng, ñôn vò ñieàu tra cuûa moãi cuoäc Toång<br /> tra choïn maãu moät boä phaän ñôn vò saûn xuaát noâng ñieàu tra khoâng gioáng nhau (ví duï: Ñôn vò ñieàu tra cuûa<br /> nghieäp ñeå thu thaäp nhöõng thoâng tin phaân toå chi tieát TÑTDS laø caùc hoä gia ñình, trong khi ñoù TÑTNN<br /> hôn caùc chæ tieâu coát loõi hoaëc giaûi ñaùp caùc nhu caàu ngoaøi hoä gia ñình coøn coù caùc ñôn vò ñieàu tra laø caùc<br /> thoâng tin caáp thieát cuûa moãi quoác gia nhö: Ñaùnh giaù doanh nghieäp, HTXNN, caùc ñoaøn theå, toå chöùc<br /> veà keát quaû, hieäu quaû kinh teá cuûa saûn xuaát noâng khaùc,…), do vaäy cho ñeán nay phoå bieán nhieàu nöôùc<br /> nghieäp, keát quaû aùp duïng caùc bieän phaùp khoa hoïc vaãn tieán haønh TÑTNN rieâng. Vaø ñeå khai thaùc keát<br /> coâng ngheä môùi trong noâng nghieäp, chuyeån ñoåi cô quaû TÑTDS phuïc vuï nhieàu nhaát vaø tieát kieäm kinh phí<br /> caáu kinh teá trong noâng nghieäp, thöïc hieän caùc cho TÑTNN thì veà nguyeân taéc cuoäc TÑTNN phaûi<br /> chöông trình, muïc tieâu quoác gia,… Ñeå ñaùp öùng yeâu ñöôïc tieán haønh ngay sau khi TÑTDS keát thuùc, nhöng<br /> caàu naøy, trong chöông trình WCA 2010, beân caïnh ñieàu naøy treân thöïc teá cuõng ít nöôùc thöïc hieän ñöôïc<br /> nhöõng chæ tieâu coát loõi FAO coøn ñöa ra nhoùm caùc chæ nhö vaäy.<br /> tieâu boå sung vôùi nhieàu phaân toå chi tieát hôn ñeå aùp Veà thôøi ñieåm TÑTNN ôû caùc nöôùc thöôøng khoâng<br /> duïng vaøo ñieàu tra choïn maãu nhaèm ñaùp öùng caùc nhu gioáng nhau do ñieàu kieän khí haäu, thôøi tieát, ñòa hình,<br /> caàu thoâng tin chi tieát, ña daïng, phong phuù cuûa cuoäc thoå nhöôõng, ñaëc ñieåm vaên hoaù, daân toäc, toân giaùo,<br /> Toång ñieàu tra. Ví duï: Trong hôïp phaàn ñieàu tra toaøn tín ngöôõng, tính chaát muøa vuï trong saûn xuaát noâng<br /> dieän veà chaên nuoâi (chæ tieâu coát loõi) thöôøng taäp trung nghieäp,…khaùc nhau. Do ñoù, vieäc choïn thôøi ñieåm<br /> vaøo thu thaäp soá lieäu veà ñaàu con, nhöng khi ñieàu tra Toång ñieàu tra thích hôïp ôû moãi nöôùc phaûi quan taâm<br /> choïn maãu seõ ñieàu tra phaân toå chi tieát hôn cho töøng ñeán caùc yeáu toá neâu treân, thaäm chí coøn chuù troïng tôùi<br /> loaïi suùc vaät theo muïc ñích nuoâi (nuoâi sinh saûn, nuoâi ñaëc ñieåm rieâng coù cuûa töøng vuøng mieàn, ñòa phöông<br /> laáy söõa, nuoâi laáy thòt, suùc vaät caøy keùo), theo tuoåi suùc trong nöôùc. Trong nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät ôû moät<br /> vaät (naêm, thaùng, ngaøy tuoåi), theo gioáng hoaëc phöông soá nöôùc coù nhöõng vuøng/ñòa phöông (do ñieàu kieän<br /> thöùc nuoâi (gioáng noäi, gioáng ngoaïi, nuoâi truyeàn thoáng, ñòa hình phaân taùn, vuøng saâu, vuøng xa ñi laïi khoù<br /> nuoâi coâng nghieäp), theo giôùi tính (suùc vaät ñöïc, caùi); khaên, vuøng daân toäc thieåu soá trình ñoä daân trí coøn<br /> hoaëc thu thaäp theâm soá lieäu veà soá con vaø troïng löôïng thaáp, vuøng an ninh coøn baát oån,…) coù theå tieán haønh<br /> thòt hôi xuaát choàng/saûn xuaát, tröùng gia caàm, saûn ñieàu tra sôùm hôn hoaëc vaøo nhöõng thôøi gian thích<br /> löôïng söõa töôi saûn xuaát,… hôïp trong naêm ñieàu tra ñeå ñaûm baûo tieán ñoä chung<br /> Ngoaøi ra, veà phöông phaùp ñieàu tra, FAO coøn cuûa cuoäc toång ñieàu tra. Treân thöïc teá ñaõ coù nhöõng<br /> khuyeán nghò caùc nöôùc keát hôïp TÑTNN vôùi caùc cuoäc nöôùc choïn thôøi ñieåm ñieàu tra vaøo muøa thöôøng xaûy<br /> Toång ñieàu tra khaùc (nhö: Toång ñieàu tra laâm nghieäp, ra möa, baõo, luõ luït,… ñaõ gaây khoù khaên, toán keùm<br /> thuûy saûn,…) vaø caân ñoái vôùi caùc cuoäc ñieàu tra thöôøng theâm kinh phí cho cuoäc toång ñieàu tra.<br /> xuyeân haøng naêm ñeå loaïi tröø nhöõng noäi dung, chæ Thôøi kyø TÑTNN ôû caùc nöôùc thöôøng laø 12 thaùng,<br /> tieâu ñieàu tra truøng laép, laõng phí, khoâng thoáng nhaát. coù theå laø naêm döông lòch hoaëc naêm noâng nghieäp,<br /> Maët khaùc, caàn keá thöøa caùc khaùi nieäm, ñònh nghóa, nhieàu nöôùc thöôøng choïn naêm noâng nghieäp theo muøa<br /> phaân loaïi chuaån quoác teá veà caùc chæ tieâu lieân quan vuï keát thuùc saûn xuaát noâng nghieäp ñeå noâng daân deã<br /> giöõa caùc cuoäc Toång ñieàu tra cuõng nhö khai thaùc heä tính toaùn, khai baùo, ñieàu tra. Ngaøy baét ñaàu tieán haønh<br /> thoáng caùc sô ñoà, baûng keâ, soá lieäu ñieàu tra cuûa Toång TÑTNN ñöôïc choïn laø thôøi ñieåm ñieàu tra, thôøi kyø<br /> ñieàu tra daân soá ñeå phuïc vuï cho TÑTNN. Taát nhieân TÑTNN ñöôïc tính ngöôïc laïi tröôùc ngaøy toång ñieàu tra<br /> vieäc keát hôïp giöõa caùc cuoäc Toång ñieàu tra nhö vaäy trôû veà tröôùc cho ñuû 12 thaùng./.<br /> <br /> <br /> THAÙNG 6 - 2011 35<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2