intTypePromotion=1

Nâng bậc lương

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
314
lượt xem
60
download

Nâng bậc lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Nâng bậc lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng bậc lương

  1. CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ABC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /QĐ – DN Hà nội, ngày 12 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HDDQT – TỔNG GIÁM ĐỐC V/v: Nâng bậc lương cho cán bộ, nhân viên CHỦ TỊCH HDQT - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ABC ­ Căn cứ vào quyết định của số /QĐ - NC ngày 11 tháng 12 năm2006 về việc thành lập…..; ­ Căn cứ vào quyết định của số /QĐ - ngày tháng năm về ….; ­ Theo đề nghị của Ông (Bà) Chủ tịch Hội đồng Lao động Tiền lương. QUYẾT ĐỊNH Điều I: Nay nâng bậc lương đối với Ông (Bà) Nguyễn Văn A, giữ chức vụ Trưởng Phòng TC – HC. Điều II: Mức lương mới là 1.000.000 đồng/tháng, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2006. Điều III: Quyết định này có hệu lực kể từ ngày ký. Phòng TC - HC, trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NơI nhận: - Như điều III; - Lưu Phòng TC – HC. Trần Văn Cường
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2